Search Result of "Elderly"

About 456 results
Img
Img

งานวิจัย

ความเต็มใจจ่ายของผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อซื้อประกันสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาผู้บริโภคเชิงลึก: สิ่งที่ผู้บริโภคสูงอายุให้คุณค่าในผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นสำหรับผู้สูงอายุ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Handicraft in Wearable and Smart Device for the Elderly

ผู้แต่ง:ImgDr.Aracha Krasae-in, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การฝึกสอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยกล้องคินเน็คท์. (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

View and discomfort glare in Thai elderly

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Factors Affecting the Elderly’s Adoption of Online Purchasing

ผู้แต่ง:Imgนางสาววนาลี เรืองคณะ, ImgDr.AJCHARA KESSUVAN, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
12345678910...