Person Image

  Education

  • ปรด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 8 1 2 0
  2019 การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากลไกทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรตำรับ การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 2 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 12 14 1 0
  2020 การบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการในการจัดทำสูตรตำหรับยา เวชสำอาง ผลิตภาพสุขภาพสำหรับคนและสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 การจัดการห่วงโซ่คุณค่าครบวงจรของสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5 0 0 0
  2020 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 1 0
  2018 การพัฒนาเวชสำอางจากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2016 การสำรวจคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลุ่มน้ำก่ำ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 0 0 0
  2016 โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 13 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 8 15 0 0
  2018 การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 0 0 0
  2018 โครงการน้ำก่ำที่มีชีวิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสกลนคร 0 11 0 0
  2017 การใช้สมุนไพรเพื่อล้างพิษสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรชุมชนลุ่มน้ำก่ำแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2017 เมืองสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณ 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของนิสิตโดยใช้การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หัวหน้าโครงการ สถานบริการสาธารณสุข 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของนิสิตโดยใช้การเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและพี่ช่วยน้อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 โครงการประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ผู้ประสานงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 2 4 0 0
  2014 โครงการสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ระยะที่ 1 ผู้ประสานงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) 0 0 0 0