Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • ส.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538
  • ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 7 14 2 0
2020 การจัดการห่วงโซ่คุณค่าครบวงจรของสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 2 0
2019 การพัฒนาสูตรตำรับ การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 13 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 1 0 0
2020 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2020 การบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการในการจัดทำสูตรตำหรับยา เวชสำอาง ผลิตภาพสุขภาพสำหรับคนและสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การตลาดด้านสมุนไพรสำหรับเกษตรกร มีระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงตลาดระบบ Digital Economy ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียมแผนพัฒนาป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ มก.ฉกส. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 11 20 0 0
2019 การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดสนุก โดยสำนักงบประมาณ 0 0 0 0
2018 โครงการน้ำก่ำที่มีชีวิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร 0 11 0 0
2018 การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 0 0 0
2017 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น 0 0 0 0
2017 โครงการประเมินและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผน 20 ปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 เมืองสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงบประมาณ 1 0 0 0
2017 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสกลนคร (โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ) 0 0 0 0
2016 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 ขอนแก่น 0 0 0 0
2014 โครงการประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 2 4 0 0
2014 โครงการสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) 0 0 0 0
2013 สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 2 0 0
2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA หัวหน้าโครงการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 3 3 0 0