Person Image

  Education

  • ส.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538
  • ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 7 1 2 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 2 0
  2019 การพัฒนาสูตรตำรับ การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 12 14 1 0
  2020 การจัดการห่วงโซ่คุณค่าครบวงจรของสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 0 0 0
  2020 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 1 0
  2020 การบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการในการจัดทำสูตรตำหรับยา เวชสำอาง ผลิตภาพสุขภาพสำหรับคนและสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การตลาดด้านสมุนไพรสำหรับเกษตรกร มีระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงตลาดระบบ Digital Economy ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียมแผนพัฒนาป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ มก.ฉกส. 0 0 0 0
  2016 โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 13 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 12 20 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดสนุก โดยสำนักงบประมาณ 1 0 0 0
  2018 โครงการน้ำก่ำที่มีชีวิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร 0 11 0 0
  2018 การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 0 0 0
  2017 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น 0 0 0 0
  2017 โครงการประเมินและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผน 20 ปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 เมืองสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงบประมาณ 1 0 0 0
  2017 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสกลนคร (โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ) 0 0 0 0
  2016 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 ขอนแก่น 0 0 0 0
  2014 โครงการประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 2 4 0 0
  2014 โครงการสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) 0 0 0 0
  2013 สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 2 0 0
  2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA หัวหน้าโครงการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 3 3 0 0