Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus คำสำคัญ: มันสำปะหลังKey word: cassavaselective breedingyield trialsการคัดเลือกพันธุ์การใช้พื้นที่การทดสอบผลผลิตการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์การพัฒนาศักยภาพการสำรวจข้อมูลระยะไกลความคิดเห็นความต้องการความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางนิเวศเคยู – สกลนครชนิดปลาชุมชนตัดใบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศบริการวิชาการปรับปรุงพันธุ์ป่าเต็งรังพื้นที่ชุ่มน้ำภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมันสาปะหลังพันธุ์เคยู–สกลนคร ปรับปรุงพันธุ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมันสำปะหลังมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่แม่น้ำสงครามลุ่มน้ำสงครามวิจัยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสิ่งแวดล้อมองค์ความรู้อาหารสัตว์

  Interest

  เทคโนโลยีสารสนเทศ, การโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารบริหาร

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก