Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus คำสำคัญ: มันสำปะหลังKey word: cassavaselective breedingyield trialsการคัดเลือกพันธุ์การใช้พื้นที่การทดสอบผลผลิตการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์การพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มการสำรวจข้อมูลระยะไกลเกษตรแฟร์ความคิดเห็นความต้องการความพึงพอใจความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางนิเวศเคยู – สกลนครชนิดปลาชุมชนตัดใบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนนทรีอีสานบริการวิชาการประชุมวิชาการปรับปรุงพันธุ์ป่าเต็งรังพฤติกรรม สื่อ โครงการดาวล้อมเดือนพฤติกรรม การใช้งาน ฐานข้อมูลวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมันสาปะหลังพันธุ์เคยู–สกลนคร ปรับปรุงพันธุ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมันสำปะหลังมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่แม่น้ำสงครามลุ่มน้ำสงครามวิจัยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสิ่งแวดล้อมองค์ความรู้อาหารสัตว์

  Interest

  เทคโนโลยีสารสนเทศ, การโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารบริหาร
   • ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารบริหาร
   • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารบริหาร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก