ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Integration/ Therapy/ Herbs/ Addicts/ Rehabilitation drug addiction risk factor youth) สารเสพติด ปัจจัยเสี่ยง การใช้เสพสารเสพติด เยาวชน(drugs Bed-Bound Elder Patients คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารฟาสต์ฟู้ดAdministrativeAffectingAlcoholalcohol beverage lawCaring / Bed-Bound Patients / Physical therapy / Herbs DevelopmentDHMLDHSDHS-PCADistrict Health System : DHSDistrict Health System(DHS)District Health System: DHSDrug addictionEducationenforcement processEvaluationFactorFactors InfluenceFamily Care Team: FCTGIS.Health ServiceHemoglobin A1cHerbHerbsImpactIntegration / Universal Science / Local Wisdom / Diabetic Kidney Disease Local WisdomMethamphetamine)National Health Security OfficeODOPOne District One ProjectParticipationPCAperformancePhysical TherapyPPAPrimary carepublic HealthPublic Health OfficialsPublic Health ProgramQuality of LifeService PlanUCCAREviolationกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงการจัดการห่วงโซ่การดำเนินงานการดูแลทันตสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการบริหารเครือข่ายแบบคลัสเตอร์การบริหารจัดดการการบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชนการบำบัด / สมุนไพร / ผู้ติดยาเสพติด/ การเสพซ้ำ /เมทแอมเฟตามิน (Therapyการป้องกันการตั้งครรภ์การรับรู้ความรุนแรงการรับรู้ประโยชน์เกษตรเกษตรอินทรีย์ความผูกพันต่อองค์กรความพิงพอใจความพึงพอใจ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความรอบรู้ด้านสุขภาพความสุขของนิสิตความสุขในการทำงานความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) คุณภาพชีวิตแปรรูปโปรแกรมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนผู้ป่วยเบาหวานผู้สูงอายุแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี การประเมินมัธยมศึกษาตอนต้นมิใช่ยามูลค่าสูงเมืองสมุนไพรไม่ใช่อาหารระบบฐานข้อมูลสมุนไพรระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ป่าชุระบบบริการสุขภาพ (District Health System)ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่ายกายโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ)วิทยาศาสตร์สุขภาพเวชสำอางศาสตร์สากล ศาสตร์ชุมชน กายภาพบำบัด สมุนไพร ผู้สูงอายุติดเตียง Universal Scienceสมุนไพร

Executives


Persons (ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 76 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 53 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)