ผลงานภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ปี 2023

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ปี 2023

Publish Year International Journal 8
2023 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of harvesting age and drying condition on andrographolide content, antioxidant capacity, and antibacterial activity in Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees", AIMS Agriculture and Food, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 137-150
2023 exKittisak Nuanchum, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "Factors Related to Preventive Behavior towards COVID-19 among People in Rural Area of Thailand", NeuroQuantology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 216-225
2023 exSUWANNA SANGSUWUN, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "IN-PATIENT COSTS OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 WITH FINANCIAL REGULATIONS AND HEATH ECONOMY", RUSSIAN LAW JOURNAL, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6s, เมษายน 2023, หน้า 192-200
2023 exPATCHARIN WONGTA, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "FACTORS RELATED TO HOSPITAL ACCREDITATION OF COMMUNITY HOSPITAL DURING COVID-19 OUTBRAKE", RUSSIAN LAW JOURNAL, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6s, เมษายน 2023, หน้า 217-224
2023 exThidarat Seesanor, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "Factors Related to Hemoglobin Levels among Infants Aged 6-12 Months after the COVID-19 Outbreak", International Journal of Membrane Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, หน้า 968-976
2023 exศักดิ์ชัย แก้วมณี, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "Environment Higth Risk Factors with drowning Among Elementary School-aged Children Before and During COVID 19", International Journal of Membrane Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2023, หน้า 2000-2006
2023 exNatedao Chuayruksa, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "Oral Rinse, Nasal Irrigation, and Risk Factor of COVID-19 Screening", Journal of International Dental and Medical Research, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, หน้า 1227-1233
2023 exรัชฏาภรณ์ เพ็งพันธ์, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล, exปฏิวัฒน์ ยะสะกะ, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationship Between Pesticide Exposure Factors and Health Symptoms Among Chili Farmers in Northeast Thailand", Journal of Preventive Medicine and Public Health, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023, หน้า 73-82
Publish Year National Journal 7
2023 exจรูญศรี ปัญญาดี, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 19-36
2023 exบุญมาก ไชยฤทธิ์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลในการใช้โปรแกรม E-claim ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 55-68
2023 exมนัญญา ธรรมพนิชย์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, รองศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มวัยทำงานที่ประกอบอาชีพสวนยางพารา อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์", วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรคสคร.2 พิษณุโลก, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 19-39
2023 exเนตรดาว ช่วยรักษา, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 339-354
2023 exธนิดา โง่นประสิทธิ์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของแอพพลิเคชันช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 445-456
2023 exศักดิ์ชัย แก้วมณี, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการจมน้ำในเด็กวัยเรียน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 456-466
2023 exพัชรินทร์ อุสาห์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเข้าถึงบริการการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 354-366

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2023 exJATUPORN SORASIT, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "SITUATIONS AND HIGH RISK FACTORS FOR SMOKINGIN WORKING-AGED", GSRD International Conference, Tokyo, Japan, 5 - 6 ธันวาคม 2023, Tokyo ญี่ปุ่น
2023 exSULAIMAN DORLOHTAHE, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, "RISK FACTORS OF SKINP ROBLEMS OF WORKING-AGED", GSRD International Conference, 5 - 6 ธันวาคม 2023, Tokyo ญี่ปุ่น
2023 exKAMONCHANOK DAENPRAKHOM, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, "PRINCIPLEOFTHE UI GREENMETRIC WORLD GREEN UNIVERSITY: SYETEMETRIC REVIEW", GSRD International Conference, 5 - 6 ธันวาคม 2023, Tokyo ญี่ปุ่น
2023 exSUAJIN KASAWONG, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF POLYPHARMACY OF NON-COMMUNICABLE DISEASE IN ELDERLY", GSRD International Conference , 5 - 6 ธันวาคม 2023, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2023 inนายพีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงค์, อาจารย์, exมงคล มัคคะน้อย, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, รองศาสตราจารย์, inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปิยพงษ์ ไชยสาร, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิผลการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร ประเทศไทย
2023 inนายปิยพงษ์ ไชยสาร, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงค์, อาจารย์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสสารไกลโฟเสตของเกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&SectionID=04]