คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
3 25 6.000 39.591
28 45.591
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 2 0 0 0 ---
2 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
24 29 26 36 1 2 0 0 0 0 1 3 3
119 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
12
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
40.172
+ Univ. Project
11.000
- Leader
6.000
- Co-
5.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
29.172
- Leader
28.066
- Co-
1.004
- Ads.
0.102
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
3
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.419
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.419
- Leader
3.173
- Co-
7.246
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0