Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2542
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารฟาสต์ฟู้ดA chemical in bloodAccess to Health ServicesAn annual health checkingbehaviorBehaviorscannabis oilFood Delivery ServicesHealth LiteracyHealth literacy (HL)Hemoglobin A1chigh school studentsHypertension (HT)Logistic regressionmedia literacyNutritional Statusonline social mediaSexuallySKTs Meditation ExerciseStudentStudentsTransmitted InfectionType 2 Diabetes MellitusVillage health volunteers (VHV)กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงการเข้าถึงบริการสุขภาพการใช้บริการอาหารเดลิเวอรี่การดำเนินงานการดูแลทันตสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบลการป้องกันการตั้งครรภ์การแพทย์แผนไทยการรับรู้ความรุนแรงการรับรู้ประโยชน์การรู้เท่าทันสื่อการสนับสนุนจากองค์การการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเกษตรอัจฉริยะความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจความพึงพอใจ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความรอบรู้ด้านสุขภาพความสุขของนิสิตความสุขในการทำงานคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคุณภาพชีวิตของนิสิตเด็กก่อนวัยเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาบรรจุภัณฑ์บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประถมศึกษาตอนปลายปัจจัยการบริหารปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขปัจจัยเอื่อโปรแกรมการเรียนรู้ผู้ใช้บริการผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ผู้รับบริการผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดพฤติกรรมการดูแลตนเองพฤติกรรมการออกกาลังกายฟ้าทะลายโจรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการมัธยมศึกษาตอนต้นรสชาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์สุขภาพหนึ่งเดียวสุนทรียทักษะผู้นำแสงเทียมอพ.สธ.ออกกำลังกายของนิสิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)แอนโดรกราโฟไลด์

  Interest

  การบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชน

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • พ.ย. 2558 - ต.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข (รักษาการแทน) คณะสาธารณสุขศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร20
   • ห้องการผลิตพืชสมุนไพร ชั้น 4 อาคารการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)