Person Image

Administration

 • รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

Education

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2542
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

Expertise Cloud

คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารฟาสต์ฟู้ดA chemical in bloodAn annual health checkingHemoglobin A1cLogistic regressionSKTs Meditation ExerciseType 2 Diabetes Mellitusกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงการดำเนินงานการดูแลทันตสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบลการป้องกันการตั้งครรภ์การแพทย์แผนไทยการรับรู้ความรุนแรงการรับรู้ประโยชน์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจความพึงพอใจ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความรอบรู้ด้านสุขภาพความสุขของนิสิตความสุขในการทำงานคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของนิสิตเด็กก่อนวัยเรียนบรรจุภัณฑ์บริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประถมศึกษาตอนปลายปัจจัยการบริหารปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขปัจจัยเอื่อโปรแกรมการเรียนรู้ผู้ใช้บริการผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ผู้รับบริการผู้สูงอายุพฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดพฤติกรรมการดูแลตนเองพฤติกรรมการออกกาลังกายมัธยมศึกษาตอนต้นรสชาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงสุนทรียทักษะผู้นำอพ.สธ.ออกกำลังกายของนิสิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

Interest

การบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชน

Administrative Profile

 • ธ.ค. 2561 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • พ.ค. 2559 - ต.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชา(ผู้รักษาการแทน) ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)