Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2542
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  antioxidant activity คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารฟาสต์ฟู้ดA chemical in bloodAccess to Health ServicesAn annual health checkingAndrographis paniculata (Burm.f.) Neesandrographolideantimicrobial activitybehaviorBehaviorscannabis oildryingFood Delivery ServicesHealth LiteracyHealth literacy (HL)Hemoglobin A1chigh school studentsHypertension (HT)Logistic regressionmedia literacymedicinal plant preparation Nutritional Statusonline social mediaplant maturitySexuallySKTs Meditation ExerciseStudentStudentsTransmitted InfectionType 2 Diabetes MellitusVillage health volunteers (VHV)กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงการเข้าถึงบริการสุขภาพการใช้บริการอาหารเดลิเวอรี่การดำเนินงานการดูแลทันตสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบลการป้องกันการตั้งครรภ์การแพทย์แผนไทยการรับรู้ความรุนแรงการรับรู้ประโยชน์การรู้เท่าทันสื่อการสนับสนุนจากองค์การการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเกษตรอัจฉริยะความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจความพึงพอใจ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความรอบรู้ด้านสุขภาพความสุขของนิสิตความสุขในการทำงานคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคุณภาพชีวิตของนิสิตเด็กก่อนวัยเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาบรรจุภัณฑ์บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประถมศึกษาตอนปลายปัจจัยการบริหารปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขปัจจัยเอื่อโปรแกรมการเรียนรู้ผู้ใช้บริการผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ผู้รับบริการผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดพฤติกรรมการดูแลตนเองพฤติกรรมการออกกาลังกายฟ้าทะลายโจรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการมัธยมศึกษาตอนต้นรสชาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์สุขภาพหนึ่งเดียวสุนทรียทักษะผู้นำแสงเทียมอพ.สธ.ออกกำลังกายของนิสิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)แอนโดรกราโฟไลด์

  Interest

  การบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร20
   • ห้องการผลิตพืชสมุนไพร ชั้น 4 อาคารการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก