Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ปรด. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  24-epibrassinolide78-dihydro-8?-20-hydroxyecdysone8-Dihydro-8a-20-hydroxyecdysoneAnthocyaninBiomassBiomass productionBrassinosteroidBrassinosteroid mimicbrassinosteroids analoguecapsaicinchili pepperChlorophyll fluorescenceCO2 concentrationCrop requirementdroughtDurianEcophysiology of Plant ProductionFlower managementflower physiologygas exchangeHeat stressHigh temperatureinternal browningLeaf light reflectanceLight intensityLight propertyLow light intensitymicroclimateNakhon Sawan 3Net photosynthetic rateOptimum temperaturePhotosynthesisPhotosynthetic gas exchangePhotosystem IISpectral indexStarchStomatal factorstressSugartime-lapsed cameraWater stressกล้องติดตามกายวิภาคใบการขาดน้ำการงอกของละอองเรณการจัดการดอกการจัดการแม่นยำการเจริญเติบโตการผลิตอย่างแม่นยำการผสมเกสรการเพาะเลี้ยงรากการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์การสร้างชีวมวลการสะท้อนแสงของใบการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะหืด้วยแสงขาดน้ำข้าวความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มแสงต่ำความเครียดความเครียดจากความร้อนความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานคุณสมบัติของแสงแคปไซซินจุลภูมิอากาศชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลซาโปนินโซเดียมคลอไรด์ดอกเห็ดดัชนีสเปกตรัมทนร้อนทนแล้งทุเรียนนาโนเซลลูโลสบราสสิโนสเตอรอยด์บราสสิโนสเตอรอยด์มิมิกบราสสิโนสเตียรอยด์ผักกาดหอมเรดโอ๊คฝุ่น PM2.5พริกพริกขี้หนูฟีนอลิกมะยงชิดเมล่อนพันธุ์ปริ้นเซสไม้พื้นเมืองโตเร็วลิพิดเพอรอกซิเดชันสรีรวิทยาสรีรวิทยาดอกสารสกัดสุขภาพต้นเส้นใยเห็ดแสงเทียมเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิอุณหภูมิที่เหมาะสมอุณหภูมิสูงแอนโธไซยานิน

  Interest

  Plant physiology, Plant environmental physiology, Crop requirement, Plant growth regulator and development, Ecophysiology of Plant Production

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of brassinosteroid and brassinosteroid mimic on photosynthetic efficiency and rice yield under heat stressThussagunpanit J., Jutamanee K., Sonjaroon W., Kaveeta L., Chai-Arree W., Pankean P., Suksamrarn A.2015Photosynthetica
   53(2),pp. 312-320
   27
   2Effects of 24-epibrassinolide and the synthetic brassinosteroid mimic on chili pepper under droughtKhamsuk O., Sonjaroon W., Suwanwong S., Jutamanee K., Suksamrarn A.2018Acta Physiologiae Plantarum
   40(6)
   10
   3Impact of brassinosteroid mimic on photosynthesis, carbohydrate content and rice seed set at reproductive stage under heat stressSonjaroon W., Jutamanee K., Khamsuk O., Thussagunpanit J., Thussagunpanit J., Kaveeta L., Suksamrarn A.2018Agriculture and Natural Resources
   52(3),pp. 234-240
   3
   4Interactive Effects of Silicon and Soil pH on Growth, Yield and Nutrient Uptake of MaizeSirisuntornlak N., Ullah H., Sonjaroon W., Anusontpornperm S., Arirob W., Datta A.2020Silicon
   3
   5Exogenous 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone application improves antioxidative enzyme system, photosynthesis, and yield in rice under high-temperature conditionSonjaroon W., Kaveeta L., Chai-arree W., Klinsakorn S., Suksamrarn A., Jutamanee K.2016Acta Physiologiae Plantarum
   38(8)
   2
   6Effect of seed priming with silicon on growth, yield and nutrient uptake of maize under water-deficit stressSirisuntornlak N., Ullah H., Sonjaroon W., Arirob W., Anusontpornperm S., Datta A.2021Journal of Plant Nutrition
   0