Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ปรด. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  78-dihydro-8?-20-hydroxyecdysone8-dihydro-8a-20-hydroxyecdysoneAcaciaAnthocyaninaxenic cultureAxillary BudBiomassBiomass productionBrassinosteroidBrassinosteroid mimicbrassinosteroids analoguecapsaicinchili pepperChlorophyll fluorescenceCO2 concentrationCrop requirementDisinfectantsdroughtDrought stressDurianDurian physiologyEcophysiology of Plant Productionfast growing treeFast-Growing TreeFerric reducing antioxidant powerFlower managementflower physiologygas exchangeHeat stressHigh temperatureinternal browningLeaf light reflectanceleaf relative water contentLeonarditeLight intensityLight propertyLow light intensitymicroclimateNakhon Sawan 3Net photosynthetic ratenutrient concentrationnutrient uptakeOptimum temperaturePhotosynthesisPhotosynthetic gas exchangePhotosystem IIpineapplePlant environmental physiologyPlant FactoryPlant growth regulator and developmentPlant healthPlant physiologyPollinationpotassium fulvatePrecision productionPreision managementReactive oxygen speciesRed Oak lettuceroot inductionSalinity stresssand soilSeed primingSpectral indexTissue Cultureการขาดน้ำการคัดเลือกพันธุ์การงอกของละอองเรณการจัดการดอกการจัดการแม่นยำการเจริญเติบโตการผลิตอย่างแม่นยำการผสมเกสรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงรากการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์การสร้างชีวมวลการสะท้อนแสงของใบการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะหืด้วยแสงเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรอัจฉริยะขาดน้ำข้าวความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มแสงต่ำความเครียดดัชนีสเปกตรัมพริกขี้หนูฟ้าทะลายโจรฟีนอลิกมะยงชิดเมล่อนพันธุ์ปริ้นเซสไม้ผลเขตร้อนไม้พื้นเมืองโตเร็วยูคาลิปตัสลิพิดเพอรอกซิเดชันสรีรวิทยาสรีรวิทยาของทุเรียนสรีรวิทยาดอก

  Interest

  Plant physiology, Plant environmental physiology, Crop requirement, Plant growth regulator and development, Ecophysiology of Plant Production, Plant Factory

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องการผลิตพืชสมุนไพร ชั้น 4 อาคารการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of 24-epibrassinolide and the synthetic brassinosteroid mimic on chili pepper under droughtKhamsuk O., Sonjaroon W., Suwanwong S., Jutamanee K., Suksamrarn A.2018Acta Physiologiae Plantarum
   40(6)
   16
   2Exogenous 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone application improves antioxidative enzyme system, photosynthesis, and yield in rice under high-temperature conditionSonjaroon W., Kaveeta L., Chai-arree W., Klinsakorn S., Suksamrarn A., Jutamanee K.2016Acta Physiologiae Plantarum
   38(8)
   2
   3Impact of brassinosteroid mimic on photosynthesis, carbohydrate content and rice seed set at reproductive stage under heat stressSonjaroon W., Jutamanee K., Khamsuk O., Thussagunpanit J., Thussagunpanit J., Kaveeta L., Suksamrarn A.2018Agriculture and Natural Resources
   52(3),pp. 234-240
   6
   4Effects of brassinosteroid and brassinosteroid mimic on photosynthetic efficiency and rice yield under heat stressThussagunpanit J., Jutamanee K., Sonjaroon W., Kaveeta L., Chai-Arree W., Pankean P., Suksamrarn A.2015Photosynthetica
   53(2),pp. 312-320
   39
   5Effect of seed priming with silicon on growth, yield and nutrient uptake of maize under water-deficit stressSirisuntornlak N., Ullah H., Sonjaroon W., Arirob W., Anusontpornperm S., Datta A.2021Journal of Plant Nutrition
   0
   6Potassium Fulvate for Improving Nutrient Status, Photosynthesis, and Agronomic Traits of MaizeNgennoy S., Jompuk C., Thongjoo C., Sonjaroon W., Chindaphan K., Jutamanee K.2022Communications in Soil Science and Plant Analysis
   0
   7Interactive Effects of Silicon and Soil pH on Growth, Yield and Nutrient Uptake of MaizeSirisuntornlak N., Ullah H., Sonjaroon W., Anusontpornperm S., Arirob W., Datta A.2020Silicon
   14