Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาพฤกษศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • Ph.D. (Plant Biology), University of California, Riverside, USA, 2554

  Expertise Cloud

  78-dihydro-8?-20-hydroxyecdysone8-dihydro-8a-20-hydroxyecdysoneAllicinaqueous extractBrassinosteroidBrassinosteroid mimiccapsaicinchili pepperCitrus unshiu Marc.crassulacean acid metabolismDe novo transcriptomeDroughtgamma raygamma raysGarlic productionGarlic Productsgiant mimosagrowthHigh temperaturehybrid ricein vitro cultureIsoetesIsoetes coromandelinaIsoetes coromandelina aquatic CAMLateral rootLegumeLight intensitylipid peroxidationmolecular markerphotosynthesisPhotosystem IIphysiologyPlant Anatomy and DevelopmentPlant Cell BiologyPlant Sexual ReproductionPollen growthpollen viabilityPollinationPrik JindaPrik KaliangProductivityRice Flooding Adaptation ResponseSatsuma MandarinSingle bulb garlicSolo garlicStarchStomatal factorstressการขาดน้ำการงอกของเมล็ดการงอกของละอองเรณการเจริญเติบโตของต้นกล้าการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์การติดผลการติดเมล็ดการผลิตกระเทียมการเพิ่มผลผลิตการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์การสังเคราะห์ด้วยแสงแบบ CAMการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบ CAM ในพืชน้ำการสังเคราะห์แสงการสังเคราะหืด้วยแสงขาดน้ำข้าวคราสซูลชียนแอซิดเมแทบอลิซึมความเครียดแคปไซซินช้าวป่าชีวโมเลกุลโซเดียมคลอไรด์ทนทานทนร้อนทนแล้งธูปฤๅษีน้ำท่วมขังบราสสิโนสเตอรอยด์บราสสิโนสเตอรอยด์มิมิกบราสสิโนสเตอรอยด์แอนาลอกผลิตภัณฑ์กระเทียมพริกพริกกระเหรี่ยงพริกขี้หนูพริกจินดาพืชน้ำใกล้สูญพันธุ์โพลีเอทิลีนไกลคอลภาวะแล้งเมล่อนพันธุ์ปริ้นเซสโมเลกุลเครื่องหมายไมยราบยักษ์รังสีแกมมาละอองเรณูลิพิดเพอรอกซิเดชันสภาพเครียดสรีรวิทยาสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารประกอบฟีนอลิกหอมโทนอลินซินอุณหภูมิสูง

  Interest

  Plant Cell Biology, Plant Anatomy and Development, Plant Sexual Reproduction

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 489,000.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Two distinct mechanisms of water and energy conservation confer drought tolerance in chili mutantsMatmarurat G., Chutinanthakun K., Juntawong P., Khamsuk O.2022Acta Physiologiae Plantarum
  44(1)
  0
  2Effects of gamma irradiation on lipid peroxidation, survival and growth of turmeric in vitro cultureChusreeaeom K., Khamsuk O.2019Journal of Physics: Conference Series
  1285(1)
  3
  3Effects of 24-epibrassinolide and the synthetic brassinosteroid mimic on chili pepper under droughtKhamsuk O., Sonjaroon W., Suwanwong S., Jutamanee K., Suksamrarn A.2018Acta Physiologiae Plantarum
  40(6)
  16
  4Effects of temperature on male sterility of two inbred lines of hybrid riceWongpatsa U., Kaveeta L., Sriwongchai T., Khamsuk O.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 525-533
  2
  5Impact of brassinosteroid mimic on photosynthesis, carbohydrate content and rice seed set at reproductive stage under heat stressSonjaroon W., Jutamanee K., Khamsuk O., Thussagunpanit J., Thussagunpanit J., Kaveeta L., Suksamrarn A.2018Agriculture and Natural Resources
  52(3),pp. 234-240
  6
  6Comparative transcriptome analysis of waterlogging-sensitive and tolerant Zombi pea (Vigna vexillata) reveals energy conservation and root plasticity controlling waterlogging toleranceButsayawarapat P., Juntawong P., Khamsuk O., Somta P.2019Plants
  8(8)
  13