Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  Expertise Cloud

  24-Epibrassinolide24-epibrassinolide5-aminolevulinic acid78-Dihydro-8 alpha-20-hydroxyecdysone8-dihydro-8?-20-hydroxyecdysone8-Dihydro-8a-20-hydroxyecdysone8-dihydro-8ฮฑ-20-hydroxyecdysoneAFLPAgri-food productsAlternative energyanalysisanther dihiscentanthracnoseArabidopsis thalianaArthocarpus heterophyllua LambentonitebiodieselBiomassBiomass productionboronBrassinosteroidBrassinosteroid analogueBrassinosteroid mimicBrassinosteroid signalingBrassinosteroidsbrassinosteroids analogueCalathea plantcalciumcalcium carbonateCapsaicincarotene, tannincarotenoid, xanthophyll, thin layer chrocassavaCassava, Manihot esculenta, RuBisCO, phochili pepperChinese Tallow TreechlorophyllChlorophyll contentchlorophyll fluorescencecitruscornderivatizationDielectricdolomitedroughtDurianflower qualityFloweringFoliar spraysfruit qualityfruit setgas exchangeHabitat suitabilityHeat stresshigh temperaturejasmine (jasminum sambac Ait)mangoMineral nutritionnutrient uptakePhotosynthesisplastic roofpollen tube growthPollinationReactive oxygen speciesRiceSeed abortionSeed setsorbitolstressswine manure extractUniconazoleVitex glabrataการขาดน้ำการบริหารจัดการการบริหารจัดการเครือข่ายการผสมเกสรการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์แสงการออกดอกข้าวความเครียดเครือข่ายภูมิภาคเครือข่ายวิจัยแคปไซซินดินขาวเคโอลินทุเรียนทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองบราสสิโนสเตอรอยด์บราสสิโนสเตอรอยด์มิมิกบราสสิโนสเตอรอยด์แอนาลอกพริกพริกขี้หนูภาคกลางมะม่วงมะม่วงพันธุ์มหาชนกมาตรฐานความปลอดภัยลิพิดเพอรอกซิเดชันลูกไก่เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

  Interest


  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ก.พ. 2564 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย(ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2553 - มิ.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of brassinosteroid and brassinosteroid mimic on photosynthetic efficiency and rice yield under heat stressThussagunpanit J., Jutamanee K., Sonjaroon W., Kaveeta L., Chai-Arree W., Pankean P., Suksamrarn A.2015Photosynthetica
  53(2),pp. 312-320
  35
  2Comparative Effects of Brassinosteroid and Brassinosteroid Mimic on Improving Photosynthesis, Lipid Peroxidation, and Rice Seed Set under Heat StressThussagunpanit J., Jutamanee K., Kaveeta L., Chai-arree W., Pankean P., Homvisasevongsa S., Suksamrarn A.2015Journal of Plant Growth Regulation
  34(2),pp. 320-331
  35
  3Effects of a brassinosteroid and an ecdysone analogue on pollen germination of rice under heat stressThussagunpanit J., Jutamanee K., Kaveeta L., Chai-Arree W., Pankean P., Suksamrarn A.2013Journal of Pesticide Science
  38(3),pp. 105-111
  18
  4Effects of kaolin clay coating on mango leaf gas exchange, fruit yield and qualityChamchaiyaporn T., Jutamanee K., Kasemsap P., Vaithanomsat P., Henpitak C.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 479-491
  15
  5Effects of 24-epibrassinolide and the synthetic brassinosteroid mimic on chili pepper under droughtKhamsuk O., Sonjaroon W., Suwanwong S., Jutamanee K., Suksamrarn A.2018Acta Physiologiae Plantarum
  40(6)
  13
  6Promotive effect of priming with 5-aminolevulinic acid on seed germination capacity, seedling growth and antioxidant enzyme activity in rice subjected to accelerated ageing treatmentKanto U., Jutamanee K., Osotsapar Y., Chai-Arree W., Jattupornpong S.2015Plant Production Science
  18(4),pp. 443-454
  13
  7Improving photosynthetic performance and some fruit quality traits in mango trees by shadingJutamanee K., Onnom S.2016Photosynthetica
  54(4),pp. 542-550
  12
  8Effects of calcium, boron and sorbitol on pollination and fruit set in mango cv. NamdokmaiJutamanee K., Eoomkham S., Pichakum A., Krisanapook K., Phavaphutanon L.2002Acta Horticulturae
  575,pp. 829-834
  9
  9Changes of total non-structural carbohydrates within shoots of 'Nam Dok Mai' mango after paclobutrazol applicationPhavaphutanon L., Krisanapook K., Pichakum A., Jutamanee K.2000Acta Horticulturae
  509,pp. 559-565
  8
  10Characterization of synthetic ecdysteroid analogues as functional mimics of brassinosteroids in plant growthThussagunpanit J., Thussagunpanit J., Jutamanee K., Homvisasevongsa S., Suksamrarn A., Yamagami A., Nakano T., Nakano T., Asami T., Asami T., Asami T., Asami T.2017Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
  172,pp. 1-8
  7
  11Impact of brassinosteroid mimic on photosynthesis, carbohydrate content and rice seed set at reproductive stage under heat stressSonjaroon W., Jutamanee K., Khamsuk O., Thussagunpanit J., Thussagunpanit J., Kaveeta L., Suksamrarn A.2018Agriculture and Natural Resources
  52(3),pp. 234-240
  6
  12Studies on fruit growth, levels of GA-like substances and CK-like substances in fruits of mango cv. Khiew SawoeyKrisanapook K., Phavaphutanon L., Kaewladdakorn V., Jutamanee K., Pichakum A.2000Acta Horticulturae
  509,pp. 697-704
  6
  13EFFECT OF SWINE MANURE EXTRACT ON LEAF NITROGEN CONCENTRATION, CHLOROPHYLL CONTENT, TOTAL POTASSIUM IN PLANT PARTS AND STARCH CONTENT IN FRESH TUBER YIELD OF CASSAVAKanto U., Kanto U., Jutamanee K., Osotsapar Y., Jattupornpong S.2012Journal of Plant Nutrition
  35(5),pp. 688-703
  6
  14Selection of the most appropriate coating particle film for improving photosynthesis in mangoChamchaiyaporn T., Jutamanee K., Kasemsap P., Vaithanomsat P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 323-332
  4
  15Quantification of 5-aminolevulinic acid in swine manure extract by HPLC-fluorescenceKanto U., Jutamanee K., Osotsapar Y., Chai-Arree W., Jintanawich W., Promdang S., Junjerm J.2013Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies
  36(19),pp. 2731-2748
  3
  16Anther dehiscence, pollen viability and pollen germination of three mango cultivars with different fruit set charactersJutamanee K., Pichakum A., Krisanapook K., Phavaphutanon L.2000Acta Horticulturae
  509,pp. 553-558
  3
  17Effects of potassium chlorate and girdling on flowering of 'phet sakhon' longanCharoensri P., Jutamanee K., Tawatpun J., Tongumpai P., Krisanapook K.2005Acta Horticulturae
  665,pp. 259-268
  3
  18Improvement of fruit set and fruit qualities in persimmon 'Fuyu' using pollinationKrisanapook K., Sillapapetch K., Phavaphutanon L., Jutamanee K.2004Acta Horticulturae
  662(1),pp. 429-433
  2
  19Exogenous 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone application improves antioxidative enzyme system, photosynthesis, and yield in rice under high-temperature conditionSonjaroon W., Kaveeta L., Chai-arree W., Klinsakorn S., Suksamrarn A., Jutamanee K.2016Acta Physiologiae Plantarum
  38(8)
  2
  20MaxEnt model for predicting potential distribution of Vitex glabrata R.Br. In ThailandPromnikorn K., Jutamanee K., Kraichak E.2019Agriculture and Natural Resources
  53(1),pp. 44-48
  2
  21Pollination and fruit set in durian 'Monthong' at various times and with various methods of pollinationJutamanee K., Sirisuntornlak N.2017Acta Horticulturae
  1186,pp. 121-125
  2
  22Effect of swine manure extract by foliar application and soil Drenching on dry matter and nutrient uptake of cassavaKanto U., Jutamanee K., Osotsapar Y., Jattupornpong S., Kaewprasit C.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 995-1005
  1
  23Effect of magnesium and manganese sprays on spad readings and chlorophyll content of chlorotic leaves of jackfruitJutamanee K., Ngennoy S.2013Acta Horticulturae
  984,pp. 163-170
  1
  24Effect of uniconazole on flowering, yield and fruit ×uality on durianJutamanee K., Panichattra W., Labboriboon P.2014Acta Horticulturae
  1024,pp. 155-162
  1
  25Effects of swine manure extract by foliar application and soil drenching on soil chemical properties and variable soil strength of cassava planted soilsKanto U., Jutamanee K., Osotsapar Y., Jattupornpong S., Kaewprasit C.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 24-32
  0
  26Photosynthesis and chlorophyll fluorescence of Calathea ‘Medallion’ exposed to different light intensityJutamanee K., Rungwattana K.2017Acta Horticulturae
  1167,pp. 345-348
  0
  27Low-cost standalone multi-sensor thermometer for long time measurementsKumchaiseemak N., Hormwantha T., Wungmool P., Suwanatus S., Kanjai S., Lertkitthaworn T., Jutamanee K., Luengviriya C.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  0