Search Result of "sorbitol"

About 28 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Aging effects on sorbitol- and non-crystallizing sorbitol-plasticized tapioca starch films

ผู้แต่ง:Imgดวงใจ ถิรธรรมถาวร, ImgDr.Sanguansri Charoenrein, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : A Deletion Mutant Generating by Replacement Construct in Sorbitol Dehydrogenase of Ralstonia solanacearum Bacterial Wilt Strain)

ผู้เขียน:Imgดวงแข กาญจนโสภา, Imgดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, Imgนางสาวอรวรรณ (ยกเลิก) ชัชวาลย์การพาณิชย์ (ยกเลิก), Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A method for making precise mutations in the Ralstonia solanacearum genome at frequencies high enough to allow direct identification of mutants by PCR or other screening methods rather than by selection was developed. This method utilized a novel pBR322-based gene replacement vector that acted as a donor plasmid carrying the desired mutation into the target cell. Single-crossover occurred resulting in efficient replacement of the wild type allele on the chromosome by the modified sequence. The precision of this method was demonstrated by making deletion mutants in sorbitol dehydrogenase gene of R. solanacearum. Sorbitol dehydrogenase (polS) of R. solanacearum biovar 3 race 1 was cloned and further mutated by site direct mutagenesis by overlapping PCR to eliminate NADP binding and active sites. The deleted polS construct (DpolS) was introduced to R. solanacearum by triparental mating. Homologous recombination mutants were screened based on antibiotic resistance and biochemical properties.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 4, Oct 06 - Dec 06, Page 902 - 913 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Antioxidants on Properties of Rice Flour/Cassava Starch Film Blends Plasticized with Sorbitol)

ผู้เขียน:ImgPornchai Rachtanapun, ImgWirongrong Tongdeesoontorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of antioxidants (gallic acid (GA), propyl gallate (PG) and butyl hydroxyanisole (BHA)) on the mechanical properties, water solubility and melting point temperature (Tm) of rice flour/ cassava starch film blends with sorbitol were investigated. All films forming a solution were casted and dried at room temperature. Film blended with GA (400 mg) showed higher tensile strength and folding endurance, but lower %elongation than the control film blend. The tensile strength of film blended with PG and film blended with BHA were not significantly different (p>0.05) compared with the control film. Film blended with GA showed higher water solubility than the control film, film blended with PG and film blended with BHA, respectively, because GA had a higher polarity than PG and BHA, respectively. Differential scanning calorimeter (DSC) thermographs showed a single peak for all film blends with and without antioxidants, confirming their homogeneity. Changes in the Tm of film blends with antioxidants depended upon the Tm of the antioxidants.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 5, Dec 09 - Dec 09, Page 252 - 258 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Caloric Reduction in Mungbean Conserve Filling of Flaky Chinese Pastry

ผู้แต่ง:ImgTeeranuch Chysirichote, ImgAnchanee Utaipatanacheep, ImgDr.Warunee Varanyanond,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Characterization of the Sugar Utilization Gene polS from Ralstonia solanacearum)

ผู้เขียน:Imgดวงแข กาญจนโสภา, Imgนางสาวอรวรรณ (ยกเลิก) ชัชวาลย์การพาณิชย์ (ยกเลิก), Imgดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The gene coding for sorbitol dehydrogenase (polS) from Ralstonia solanacearum strain TO 264 biovar 3 was cloned, sequenced, and compared to homologous sequences from the other bacteria. The result showed that the sorbitol dehydrogenase gene from R. solanacearum strain TO264 displayed the highest similarity to that of R. solanacearum GMI1000 with 99.6% amino acid similarity and the least similarity to sequence of Pseudomonas syringae pv. syringae with 56% amino acid similarity. Phylogenetic analysis of polS showed the Burkholderia cepacia sequence to join as sister to the R. solanacearum TO264 pair. Analysis of the deduced amino acid sequence revealed homology to enzymes of the short-chain dehydrogenase/reductase protein family. The eight amino acid residues were conserved in most of these proteins. These residues included the almost invariant tyrosine (Y) and lysine (K) residues of consensus sequence Y-X-X-X-K, which were essential for catalysis and were located in the active site in C-terminal whereas the glycine (G) residues of the G-X-X-X-G-X-G segment were characteristic of the NAD+ binding domain in the N-terminal region. The 771 bp of polS gene from R. solanacearum TO264 was subcloned into expression pGEX-2T vector. The polS ORF encoded a protein consisting 256 amino acid residues with estimated molecular mass of 27 kDa by SDS-PAGE analysis.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 3, Jul 06 - Sep 06, Page 738 - 747 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืชสวน

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Caloric Reduction in Mungbean Conserve Filling of Flaky Chinese Pastry)

ผู้เขียน:ImgTeeranuch Chysirichote, Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research aimed to develop reduced-calorie fl aky Chinese pastry by reducing the oil and sugar contents. Inulin solution (I) was used as a fat replacer combined with sorbitol (Sor) or maltitol (Mal) solution as a sugar replacer in mungbean conserve fi lling. The factorial completely ramdomized design experiment involved reducing the oil (RF) level by 0, 25, 50 and 75% of the oil weight and sugar (RS) level was reduced by 0, 10, 20 and 30% of the sugar weight. The results showed that the scores for all characteristics tested except for the bean odor of RF25/RS0 (25% fat reduction combined with 0% sugar reduction) were not signifi cantly different from RF0/RS0 (P > 0.05). Then, inulin solution at levels of 80, 90 and 100% (w/w) were combined with sorbitol or maltitol solution at levels of 10, 20 and 30% (w/w). These combinations respectively replaced the oil and sugar in the RF25/RS0 formula. The hardness of the pastry signifi cantly increased as the level of replacement of the fat and sugar increased. However, the overall liking of the pastry from the I80/Mal10 formula was at the moderate level which was not signifi cantly different from RF25/RS0 (P > 0.05). In addition, the fat and energy contents of the I80/Mal10 formula decreased by 69.44 and 25.51%, respectively from those of full-fat formula. Furthermore, the amounts of cholesterol and total saturated fat were 1.57 mg and 1.69 g per serving size (30 g). This product could be claimed to be “reduced-calorie”, “reduced-fat” and “cholesterol-free”.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 6, Nov 11 - Dec 11, Page 1127 - 1137 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแคลเซียม โบรอน และซอร์บิทอล ต่อการงอกของละอองเกสร การปฏิสนธิ และการติดผลของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ทะวาย ในการผลิตก่อนฤดู และนอกฤดู

ผู้เขียน:Imgสุภาทิพย์ อุ่มคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ไพฑูรย์ มูลจิตร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิชาการอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, อณูวิทยาด้านโรคพืช

Resume

Img

Researcher

นาย สุธี รัตนภิรมย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การตรวจน้ำเชื้อสุกร, การเลี้ยงสุกร

Resume

12