Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  ?-Glucosidase inhibitory activityAcute toxicityAedes aegyptialkaneAlpinia galangaAlzheimerAntibacterialAntifeedant ActivityantioxidantArtocarpus lacuchaBactrocera dorsalisBauhnia scan densbiopesticidebotanical insecticideBotanical insecticidesbotanical pesticidecarboxylesteraseContact toxicityCotesia plutellaeCulex quinquefasciatusCypermethrinDalbergia oliveriDetoxificationdetoxification enzymedetoxification enzymesdiamondback mothEnzymesessential oil compoundsglutathione-s-transferaseGlycosylationHelicoverpa armigeraJatropha gossypifoliaNauclea orientalisPhaseolus lathyroidesphenylpropanoidspiperaceaePiperaceae plantsPiperineplant extractPlutella xylostellaPoecilia reticulataRubiaceaesafety standardsSpodoptera exiguathymolthymyl esterstoxicityTribolium castaneumtrichloroacetamidetriphenylphosphineข่าข้าวยีสต์แดงขิงดีปลีเดนไดร์เมอร์เตตร้าไฮมีนาถั่วผีทรานสคริปโตมไทมอลไทมิล เอสเทอร์ไทรเฟนิลฟอสฟีนปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันปรอทปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีปรับปรุงพันธุ์ปลาปลาหางนกยูงโปรตีนคิวติเคิลพยาธิใบไม้พืชล่อแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลฟีโรโมนเพศมวนเขียวดูดไข่มะหาดมาตรฐานความปลอดภัยฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสศัตรูธรรมชาติสเปกโทรสโกปีสมุนไพรสมุนไพรไทยสะเต็มสังคมผู้สูงอายุสารกักเก็บสารกำจัดแมลงจากธรรมชาติสารกำจัดแมลงจากพืชสารจากพืชสารจากพืชกำจัดแมลงสารประกอบฟลาวานสารพฤกษเคมีสารเมแทโบไลท์ในเนื้อสัตว์สารยับยั้งแบคทีเรียสารระเหยจากพืชสารสกัดจากพืชสารออกฤทธิ์สำคัญหนอนกระทู้ผักหนอนใยผักเอนไซม์ทำลายพิษแอลกอฮอล์

  Interest

  การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์
  • พ.ย. 2566 - ก.พ. 2567 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์
  • ม.ค. 2566 - ก.พ. 2566 รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง (ผู้รักษาการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2566 รองผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง
  • ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง (ผู้รักษาการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ค. 2562 - ธ.ค. 2564 หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการวิจัย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2562 - ธ.ค. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 91 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 62 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Toxicity of essential oil compounds against diamondback moth, Plutella xylostella, and their impact on detoxification enzyme activitiesKumrungsee N., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2014Journal of Pest Science
  87(4),pp. 721-729
  93
  2An efficient method for chlorination of alcohols using PPh3/Cl3CCONH2Pluempanupat W., Chavasiri W.2006Tetrahedron Letters
  47(38),pp. 6821-6823
  37
  3Bioefficacy of Alpinia galanga (Zingiberaceae) rhizome extracts, (E)-p- acetoxycinnamyl alcohol, and (E)-p-coumaryl alcohol thyl ether against Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and the impact on detoxification enzyme activitiesSukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O.2011Journal of Economic Entomology
  104(5),pp. 1534-1540
  34
  4Preparation of tert-Alkyl aryl sulfides from tert-alcohols via quinone-mediated oxidation-reduction condensation between tert-Alkyl diphenylphosphinites and 2-sulfanyl-1,3-benzothiazoleIkegai K., Ikegai K., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Mukaiyama T., Mukaiyama T.2005Chemistry Letters
  34(5),pp. 638-639
  32
  5Effect of Plant Essential Oils and Their Major Constituents on Cypermethrin Tolerance Associated Detoxification Enzyme Activities in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Ruttanaphan T., Pluempanupat W., Aungsirisawat C., Boonyarit P., Goff G.L., Bullangpoti V., Isman M.2019Journal of Economic Entomology
  112(5),pp. 2167-2176
  32
  6Synthesis of thymyl esters and their insecticidal activity against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Tharamak S., Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Kumrungsee N., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Pest Management Science
  76(3),pp. 928-935
  30
  7Synthesis of N-phenylphthalimide derivatives as α-glucosidase inhibitorsPluempanupat W., Adisakwattana S., Yibchok-Anun S., Chavasiri W.2007Archives of Pharmacal Research
  30(12),pp. 1501-1506
  30
  8Laboratory evaluation of Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales) extracts and isolated isoflavonoids on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) mosquitoesPluempanupat S., Kumrungsee N., Pluempanupat W., Ngamkitpinyo K., Chavasiri W., Bullangpoti V., Koul O.2013Industrial Crops and Products
  44,pp. 653-658
  30
  9Reactivity of chlorinating agents/PPh3 for the chlorination of alcohols and carboxylic acids: a comparative studyPluempanupat W., Chantarasriwong O., Taboonpong P., Jang D.O., Chavasiri W.2007Tetrahedron Letters
  48(2),pp. 223-226
  29
  10Hexabromoacetone and ethyl tribromoacetate: a highly efficient reagent for bromination of alcoholTongkate P., Pluempanupat W., Chavasiri W.2008Tetrahedron Letters
  49(7),pp. 1146-1148
  25
  11Toxicity of ethyl acetate extract and ricinine from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Bullangpoti V., Khumrungsee N., Pluempanupat W., Kainoh Y., Saguanpong U.2011Journal of Pesticide Science
  36(2),pp. 260-263
  23
  12Insecticidal alkanes from Bauhinia scandens var. horsfieldii against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)Poonsri W., Pluempanupat W., Chitchirachan P., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2015Industrial Crops and Products
  65,pp. 170-174
  22
  13Four-component synthesis of polyhydroquinolines under catalyst- and solvent-free conventional heating conditions: mechanistic studiesMayurachayakul P., Pluempanupat W., Srisuwannaket C., Chantarasriwong O.2017RSC Advances
  7(89),pp. 56764-56770
  19
  14Bio efficacy of some piperaceae plant extracts against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae).Kraikrathok C., Ngamsaengi S., Bullangpoti V., Pluempanupat W., Koul O.2013Communications in agricultural and applied biological sciences
  78(2),pp. 305-309
  17
  15Toxicity and repellent action of Coffea arabica against Tribolium castaneum (Herbst) adults under laboratory conditionsPhankaen Y., Manaprasertsak A., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Kainoh Y., Bullangpoti V.2017Journal of Stored Products Research
  71,pp. 112-118
  16
  16A plant-based extract mixture for controlling Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  6(1)
  16
  17New methods for carbon-nitrogen, carbon-sulfur, and carbon-carbon bond formations by quinone-mediated oxidation-reduction condensation using alkyl diphenylphosphinitesMukaiyama T., Mukaiyama T., Ikegai K., Ikegai K., Aoki H., Aoki H., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Masutani K., Masutani K.2005Proceedings of the Japan Academy Series B: Physical and Biological Sciences
  81(4),pp. 103-109
  15
  18Cypermethrin resistance in Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) from three locations in Thailand and detoxification enzyme activitiesRuttanaphan T., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2018Agriculture and Natural Resources
  52(5),pp. 484-488
  15
  19The Study of Isolated Alkane Compounds and Crude Extracts from Sphagneticola trilobata (Asterales: Asteraceae) as a Candidate Botanical Insecticide for Lepidopteran LarvaeJunhirun P., Pluempanupat W., Yooboon T., Ruttanaphan T., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2018Journal of Economic Entomology
  111(6),pp. 2699-2705
  15
  20Stereospecific C-S bond formation from chiral tertiary alcohols by quinone-mediated oxidation-reduction condensation using alkyl diphenylphosphinites and its application to the synthesis of a chiral tertiary thiolIkegai K., Ikegai K., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Mukaiyama T., Mukaiyama T.2006Bulletin of the Chemical Society of Japan
  79(5),pp. 780-790
  13
  21Application of Cl3CCONH2/PPh3 towards the synthesis of bioactive amidesChaysripongkul S., Pluempanupat W., Jang D., Chavasiri W.2009Bulletin of the Korean Chemical Society
  30(9),pp. 2066-2070
  13
  22The Possibility of Using Isolated Alkaloid Compounds and Crude Extracts of Piper retrofractum (Piperaceae) as Larvicidal Control Agents for Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) LarvaeWiwattanawanichakun P., Ratwatthananon A., Poonsri W., Yooboon T., Pluempanupat W., Piyasaengthong N., Nobsathian S., Bullangpoti V.2018Journal of medical entomology
  55(5),pp. 1231-1236
  13
  23Evaluation of Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts and isolated trans-cinnamic acid on some mosquitoes larvaePoonsri W., Pengsook A., Pluempanupat W., Yooboon T., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  6(1)
  13
  24Antibacterial, antioxidant, cytotoxic effects and GC-MS analysis of mangrove-derived Streptomyces achromogenes TCH4 extractTangjitjaroenkun J., Pluempanupat W., Tangchitcharoenkhul R., Yahayo W., Supabphol R.2021Archives of Biological Sciences
  73(2),pp. 223-235
  13
  25Using 5,10,15,20-tetra(4-nitrophenyl)porphyrin as a fluorescent chemosensor to determine Ru3+Kangwanwong T., Pluempanupat W., Parasuk W., Keenan H., Songsasen A.2012ScienceAsia
  38(3),pp. 278-282
  12
  26A novel insecticidal molecule extracted from alpinia galanga with potential to control the pest insect spodoptera frugiperdaRuttanaphan T., Ruttanaphan T., de Sousa G., Pengsook A., Pluempanupat W., Huditz H.I., Bullangpoti V., Le Goff G.2020Insects
  11(10),pp. 1-15
  10
  27Effects of the botanical insecticide thymol on biology of a braconid, Cotesia plutellae (Kurdjumov), parasitizing the diamondback moth, Plutella xylostella L.Yotavong P., Boonsoong B., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2015International Journal of Pest Management
  61(2),pp. 171-178
  10
  28Insecticidal activity of isolated phenylpropanoids from Alpinia galanga rhizomes against Spodoptera lituraPengsook A., Puangsomchit A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Natural Product Research
  9
  29Synthesis and conformation of chiral biheteroarylsPluempanupat W., Pluempanupat W., Abraham M., Brecker L., Wolschann P., Karpfen A., Arion V., Widhalm M.2011Journal of Organic Chemistry
  76(9),pp. 3222-3230
  9
  30Insecticidal and growth inhibitory effects of some thymol derivatives on the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) and their impact on detoxification enzymesPengsook A., Tharamak S., Keosaeng K., Koul O., Koul O., Bullangpoti V., Kumrungsee N., Pluempanupat W.2021Pest Management Science
  8
  31The insecticidal potential of Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated allelochemicals and their impact on the detoxification enzymes of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)Nobsathian S., Saiyaitong C., Koul O., Koul O., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Kumrungsee N.2021Phytoparasitica
  8
  32Insecticidal activity of Piper retrofractum fruit extracts and isolated compounds against Spodoptera lituraRatwatthananon A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 447-452
  7
  33Toxicological study of Wedelia trilobata (Asteraceae) extracts as alternative control strategies for Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae).Junhirun P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
  77(4),pp. 721-725
  7
  34Highly Aromatic Flavan-3-ol Derivatives from Palaeotropical Artocarpus lacucha Buch.-Ham Possess Radical Scavenging and Antiproliferative PropertiesSongoen W., Songoen W., Phanchai W., Brecker L., Wenisch D., Jakupec M.A., Pluempanupat W., Schinnerl J.2021Molecules (Basel, Switzerland)
  26(4)
  6
  35Camphorquinone: A new and efficient oxidant for the preparation of 2-thio-substituted benzothiazoles from alcohols by oxidation-reduction condensationPluempanupat W., Temyarasilp P., Temyarasilp P., Widhalm M., Chavasiri W.2014Journal of Sulfur Chemistry
  35(4),pp. 418-430
  5
  36Synthesis of non-hydrolyzable substrate analogs for Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferaseKlinchan C., Klinchan C., Hsu Y., Lo L., Pluempanupat W., Chuawong P.2014Tetrahedron Letters
  55(45),pp. 6204-6207
  5
  37Toxicity of Phenylpropanoids from Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Poonsri W., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2020Phytoparasitica
  48(5),pp. 833-840
  5
  38EFFECTS OF AZADIRACHTIN ON CUTICULAR PROTEINS OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) VIS-A-VIS THE MODES OF APPLICATIONYooboon T., Pluempanupat W., Koul O., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 169-177
  5
  39INSECTICIDAL ACTIVITIES OF THYMOL ON EGG PRODUCTION AND DEVELOPMENT IN THE DIAMONDBACK MOTH, PLUTELLA XYLOSTELLA (LEPIDOPTERA)Somjit C., Kumrungsee N., Pluempanupat W., Bullanpotil V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 187-192
  4
  40Insecticidal activity of isolated gingerols and shogaols from Zingiber officinale Roscoe rhizomes against Spodoptera spp. (Lepidoptera: Noctuidae)Keosaeng K., Songoen W., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2022Natural Product Research
  4
  41Antifeedant Activity and Biochemical Responses in Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Infesting Broccoli, Brassica oleracea var. alboglabra exposed to Piper ribesioides Wall Extracts and AllelochemicalsPengsook A., Bullangpoti V., Koul O., Koul O., Nobsathian S., Saiyaitong C., Yooboon T., Phankaen P., Pluempanupat W., Kumrungsee N.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  3
  42Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population.Sukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
  75(3),pp. 399-403
  3
  43Bioefficacy of piper ribesioides (Piperaceae: Piperales) extracts and isolated piperine against Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) larvae and their impact on detoxification enzymesKumrungsee N., Wongsa N., Ruttanakum D., Ratwatthananon A., Pengsook A., Manaprasertasak A., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2018Biopesticides International
  14(1),pp. 25-32
  2
  44Synergistic interaction of thymol with Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated active compounds for enhanced insecticidal activity against Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)Kumrungsee N., Kumrungsee N., Dunkhunthod B., Manoruang W., Koul O., Koul O., Pluempanupat W., Kainoh Y., Yooboon T., Piyasaengthong N., Bullangpoti V., Nobsathian S.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  2
  45Potential insecticidal extracts from Artocarpus lacucha against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) larvaeRuttanaphan T., Songoen W., Songoen W., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2023Journal of economic entomology
  116(4),pp. 1205-1210
  2
  46Combination of 1H and 13C NMR for quantitative analysis of the orange pigments produced by Monascus kaoliang KB9Songjanthuek P., Saleepochn T., Pluempanupat W., Yongsmith B., Kongkathip B., Wattana-Amorn P.2022Natural Product Research
  2
  47Comparative Transcriptome Analysis Reveals Genes Associated with Alkaloid Diversity in Javanese Long Pepper (Piper retrofractum) FruitsMeechuen M., Pimsawang L., Chaisan T., Samipak S., Pluempanupat W., Juntawong P.2023International Journal of Plant Biology
  14(4),pp. 896-909
  1
  48Yellow Twig (Nauclea orientalis) from Thailand: Strictosamide as the Key Alkaloid of This Plant SpeciesSongoen W., Songoen W., Brunmair J., Traxler F., Wieser V.C., Phanchai W., Pluempanupat W., Brecker L., Schinnerl J.2022Molecules (Basel, Switzerland)
  27(16)
  1
  49ANTIFEEDANT ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM STEMS AND LEAVES OF TADEHAGI TRIQUETRUM (L.) OHASHI AND SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES AGAINST HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Maison T., Ruttanaphan T., Pipattanaporn P., Chuawong P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 233-238
  1
  50TOXICITY OF THE SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES (LEGUMINOSAE) AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pipattanaporn P., Tharamak S., Temyarasilp P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 193-198
  1
  51TOXICITY OF ALPINIA GALANGA (ZINGIBERACEAE) RHIZOME EXTRACTS AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Puangsomchit A., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 145-149
  1
  52BIO-INSECTICIDAL ACTIVITY OF ALPINIA GALANGA (L.) ON LARVAL DEVELOPMENT OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pumchan A., Puangsomchit A., Temyarasilp P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 179-186
  1
  53Toxicity of ethyl acetate extract from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) and Meteorus pulchricornis (Hymenoptera: Braconidae).Khumrungsee N., Pluempanupat W., Kainoh Y., Saguanpong U., Bullangpotin V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
  75(3),pp. 405-410
  1
  54BIOEFFICACY OF PIPER RIBESIOIDES (PIPERACEAE) EXTRACTS AGAINST NILAPARVATA LUGENS STAL. (HOMOPTERA: DELPHACIDAE)Phankaen Y., Pluempanupat W., Mourad A., Bullangpoti V.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 229-232
  0
  55Ursane-type triterpenoids, steroids and phenolics from the stem bark and leaves of Nauclea orientalis (L.) L. (Rubiaceae)Songoen W., Songoen W., Brecker L., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W., Schinnerl J.2022Biochemical Systematics and Ecology
  102
  0
  56Copper(II) Triflate Catalyzed Rearrangement of Amino 2,3-Epoxides to α-Amino KetonesChitsomkhuan S., Buakaew S., Samec J.S.M., Chuawong P., Saymaya J., Kuntiyong P., Pluempanupat W., Akkarasamiyo S.2024Synlett
  0
  57Fluorescent molecular rotors as versatile in situ sensors for protein quantitationDaus K., Tharamak S., Tharamak S., Pluempanupat W., Galie P.A., Theodoraki M.A., Theodorakis E.A., Alpaugh M.L.2023Scientific Reports
  13(1)
  0
  58Morinda scabrida Craib: An unexplored species with antibacterial potential and inhibition of acetylcholine esterase and α-glucosidaseSae-Lim S., Puttamuk T., Maneeanakekul S., Buppatano S., Pluempanupat W., Chuawong P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(4),pp. 729-738
  0
  59Synthesis and Acetylcholinesterase Inhibitory Evaluation of Coumarin-Linked Carbazole DerivativesTharamak S., Wisarutwanit T., Songoen W., Saparpakorn P., Pluempanupat W.2023ChemistrySelect
  8(46)
  0