Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Acute toxicityAedes aegyptialkaneAlpinia galangaAlzheimerAntifeedant ActivityantioxidantBactrocera dorsalisBauhnia scan densbiopesticidebotanical insecticideBotanical insecticidesbotanical pesticidecarboxylesteraseContact toxicityCotesia plutellaeCulex quinquefasciatusCypermethrinDalbergia oliveriDetoxificationdetoxification enzymeDetoxification enzymesDiamondback mothEnzymesessential oil compoundsglutathione-s-transferaseglycosylationHelicoverpa armigeraJatropha gossypifoliaNauclea orientalisPhaseolus lathyroidesPhenylpropanoidsPiperaceaePiperaceae plantsPiperate esterPiperinePlant breedingplant extractPlant extract mixtureplant volatilePlants (botany)PlutellaPlutella xylostellaPoecilia reticulatapolyhydroquinolinesporphyrin derivativesquantitative 1H NMRradical scavenging activitiesRed Yeast RicerepellencerepellentResistanceresistance managementRicinineRu(III)RubiaceaeSpodoptera exiguaSpodoptera exigua (Hu?bner) . Alpinia galanga . Phenylpropanoids . NoctuidaeSpodoptera exigua (Hubner)Spodoptera frugiperdaSpodoptera lituraSpodoptera sppSpodoptera spp.Stem barkthymolthymyl estersToxicityTribolium castaneumtrichloroacetamidetriphenylphosphineข่าดีปลีไทรเฟนิลฟอสฟีนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมวนเขียวดูดไข่มาตรฐานความปลอดภัยฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชสารระเหยจากพืชสารสกัดจากพืชสารออกฤทธิ์สำคัญหนอนกระทู้หนอนกระทู้ข้าวโพดหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้ผัก สารสกัดจากใบละหุ่งเเดง Meteorus pulchricornisหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้หอม สารสกัดจากพืชหนอนใยผักห่วงโซ่การผลิตห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมีอนุพันธ์ไทมอลอะซาไดเรคตินอาหารปลอดภัยเอนไซม์ทำลายพิษแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ (Alcohol)แอลคิล โบรไมด์แอลคิล ไอโอไดด์แอลคิลไดเฟนิลฟอสฟีไนต์ไอโอดิเนทิง เอเจนต์เฮโลจิเนทิงเอเจนต์

  Interest

  การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง
  • ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง (ผู้รักษาการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ค. 2562 - ธ.ค. 2564 หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการวิจัย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2562 - ธ.ค. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 81 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Toxicity of essential oil compounds against diamondback moth, Plutella xylostella, and their impact on detoxification enzyme activitiesKumrungsee N., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2014Journal of Pest Science
  87(4),pp. 721-729
  79
  2An efficient method for chlorination of alcohols using PPh3/Cl3CCONH2Pluempanupat W., Chavasiri W.2006Tetrahedron Letters
  47(38),pp. 6821-6823
  37
  3Preparation of tert-Alkyl aryl sulfides from tert-alcohols via quinone-mediated oxidation-reduction condensation between tert-Alkyl diphenylphosphinites and 2-sulfanyl-1,3-benzothiazoleIkegai K., Ikegai K., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Mukaiyama T., Mukaiyama T.2005Chemistry Letters
  34(5),pp. 638-639
  32
  4Reactivity of chlorinating agents/PPh3 for the chlorination of alcohols and carboxylic acids: a comparative studyPluempanupat W., Chantarasriwong O., Taboonpong P., Jang D.O., Chavasiri W.2007Tetrahedron Letters
  48(2),pp. 223-226
  29
  5Synthesis of N-phenylphthalimide derivatives as α-glucosidase inhibitorsPluempanupat W., Adisakwattana S., Yibchok-Anun S., Chavasiri W.2007Archives of Pharmacal Research
  30(12),pp. 1501-1506
  29
  6Bioefficacy of Alpinia galanga (Zingiberaceae) rhizome extracts, (E)-p- acetoxycinnamyl alcohol, and (E)-p-coumaryl alcohol thyl ether against Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and the impact on detoxification enzyme activitiesSukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O.2011Journal of Economic Entomology
  104(5),pp. 1534-1540
  28
  7Laboratory evaluation of Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales) extracts and isolated isoflavonoids on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) mosquitoesPluempanupat S., Kumrungsee N., Pluempanupat W., Ngamkitpinyo K., Chavasiri W., Bullangpoti V., Koul O.2013Industrial Crops and Products
  44,pp. 653-658
  27
  8Hexabromoacetone and ethyl tribromoacetate: a highly efficient reagent for bromination of alcoholTongkate P., Pluempanupat W., Chavasiri W.2008Tetrahedron Letters
  49(7),pp. 1146-1148
  25
  9Synthesis of thymyl esters and their insecticidal activity against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Tharamak S., Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Kumrungsee N., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Pest Management Science
  76(3),pp. 928-935
  21
  10Toxicity of ethyl acetate extract and ricinine from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Bullangpoti V., Khumrungsee N., Pluempanupat W., Kainoh Y., Saguanpong U.2011Journal of Pesticide Science
  36(2),pp. 260-263
  21
  11Effect of Plant Essential Oils and Their Major Constituents on Cypermethrin Tolerance Associated Detoxification Enzyme Activities in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Ruttanaphan T., Pluempanupat W., Aungsirisawat C., Boonyarit P., Goff G.L., Bullangpoti V., Isman M.2019Journal of Economic Entomology
  112(5),pp. 2167-2176
  19
  12Bio efficacy of some piperaceae plant extracts against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae).Kraikrathok C., Ngamsaengi S., Bullangpoti V., Pluempanupat W., Koul O.2013Communications in agricultural and applied biological sciences
  78(2),pp. 305-309
  16
  13Insecticidal alkanes from Bauhinia scandens var. horsfieldii against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)Poonsri W., Pluempanupat W., Chitchirachan P., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2015Industrial Crops and Products
  65,pp. 170-174
  16
  14New methods for carbon-nitrogen, carbon-sulfur, and carbon-carbon bond formations by quinone-mediated oxidation-reduction condensation using alkyl diphenylphosphinitesMukaiyama T., Mukaiyama T., Ikegai K., Ikegai K., Aoki H., Aoki H., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Masutani K., Masutani K.2005Proceedings of the Japan Academy Series B: Physical and Biological Sciences
  81(4),pp. 103-109
  13
  15Stereospecific C-S bond formation from chiral tertiary alcohols by quinone-mediated oxidation-reduction condensation using alkyl diphenylphosphinites and its application to the synthesis of a chiral tertiary thiolIkegai K., Ikegai K., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Mukaiyama T., Mukaiyama T.2006Bulletin of the Chemical Society of Japan
  79(5),pp. 780-790
  13
  16Application of Cl3CCONH2/PPh3 towards the synthesis of bioactive amidesChaysripongkul S., Pluempanupat W., Jang D., Chavasiri W.2009Bulletin of the Korean Chemical Society
  30(9),pp. 2066-2070
  12
  17Cypermethrin resistance in Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) from three locations in Thailand and detoxification enzyme activitiesRuttanaphan T., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2018Agriculture and Natural Resources
  52(5),pp. 484-488
  12
  18Using 5,10,15,20-tetra(4-nitrophenyl)porphyrin as a fluorescent chemosensor to determine Ru3+Kangwanwong T., Pluempanupat W., Parasuk W., Keenan H., Songsasen A.2012ScienceAsia
  38(3),pp. 278-282
  11
  19A plant-based extract mixture for controlling Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  6(1)
  11
  20Evaluation of Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts and isolated trans-cinnamic acid on some mosquitoes larvaePoonsri W., Pengsook A., Pluempanupat W., Yooboon T., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  6(1)
  11
  21Toxicity and repellent action of Coffea arabica against Tribolium castaneum (Herbst) adults under laboratory conditionsPhankaen Y., Manaprasertsak A., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Kainoh Y., Bullangpoti V.2017Journal of Stored Products Research
  71,pp. 112-118
  11
  22The Study of Isolated Alkane Compounds and Crude Extracts from Sphagneticola trilobata (Asterales: Asteraceae) as a Candidate Botanical Insecticide for Lepidopteran LarvaeJunhirun P., Pluempanupat W., Yooboon T., Ruttanaphan T., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2018Journal of Economic Entomology
  111(6),pp. 2699-2705
  10
  23Effects of the botanical insecticide thymol on biology of a braconid, Cotesia plutellae (Kurdjumov), parasitizing the diamondback moth, Plutella xylostella L.Yotavong P., Boonsoong B., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2015International Journal of Pest Management
  61(2),pp. 171-178
  10
  24The Possibility of Using Isolated Alkaloid Compounds and Crude Extracts of Piper retrofractum (Piperaceae) as Larvicidal Control Agents for Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) LarvaeWiwattanawanichakun P., Ratwatthananon A., Poonsri W., Yooboon T., Pluempanupat W., Piyasaengthong N., Nobsathian S., Bullangpoti V.2018Journal of medical entomology
  55(5),pp. 1231-1236
  9
  25Synthesis and conformation of chiral biheteroarylsPluempanupat W., Pluempanupat W., Abraham M., Brecker L., Wolschann P., Karpfen A., Arion V., Widhalm M.2011Journal of Organic Chemistry
  76(9),pp. 3222-3230
  9
  26Four-component synthesis of polyhydroquinolines under catalyst- and solvent-free conventional heating conditions: mechanistic studiesMayurachayakul P., Pluempanupat W., Srisuwannaket C., Chantarasriwong O.2017RSC Advances
  7(89),pp. 56764-56770
  9
  27Toxicological study of Wedelia trilobata (Asteraceae) extracts as alternative control strategies for Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae).Junhirun P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
  77(4),pp. 721-725
  7
  28Insecticidal activity of isolated phenylpropanoids from Alpinia galanga rhizomes against Spodoptera lituraPengsook A., Puangsomchit A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Natural Product Research
  6
  29A novel insecticidal molecule extracted from alpinia galanga with potential to control the pest insect spodoptera frugiperdaRuttanaphan T., Ruttanaphan T., de Sousa G., Pengsook A., Pluempanupat W., Huditz H.I., Bullangpoti V., Le Goff G.2020Insects
  11(10),pp. 1-15
  6
  30Antibacterial, antioxidant, cytotoxic effects and GC-MS analysis of mangrove-derived Streptomyces achromogenes TCH4 extractTangjitjaroenkun J., Pluempanupat W., Tangchitcharoenkhul R., Yahayo W., Supabphol R.2021Archives of Biological Sciences
  73(2),pp. 223-235
  5
  31The insecticidal potential of Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated allelochemicals and their impact on the detoxification enzymes of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)Nobsathian S., Saiyaitong C., Koul O., Koul O., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Kumrungsee N.2021Phytoparasitica
  4
  32Synthesis of non-hydrolyzable substrate analogs for Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferaseKlinchan C., Klinchan C., Hsu Y., Lo L., Pluempanupat W., Chuawong P.2014Tetrahedron Letters
  55(45),pp. 6204-6207
  4
  33EFFECTS OF AZADIRACHTIN ON CUTICULAR PROTEINS OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) VIS-A-VIS THE MODES OF APPLICATIONYooboon T., Pluempanupat W., Koul O., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 169-177
  4
  34Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population.Sukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
  75(3),pp. 399-403
  3
  35Toxicity of Phenylpropanoids from Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Poonsri W., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2020Phytoparasitica
  48(5),pp. 833-840
  3
  36INSECTICIDAL ACTIVITIES OF THYMOL ON EGG PRODUCTION AND DEVELOPMENT IN THE DIAMONDBACK MOTH, PLUTELLA XYLOSTELLA (LEPIDOPTERA)Somjit C., Kumrungsee N., Pluempanupat W., Bullanpotil V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 187-192
  3
  37Insecticidal activity of Piper retrofractum fruit extracts and isolated compounds against Spodoptera lituraRatwatthananon A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 447-452
  3
  38Highly Aromatic Flavan-3-ol Derivatives from Palaeotropical Artocarpus lacucha Buch.-Ham Possess Radical Scavenging and Antiproliferative PropertiesSongoen W., Songoen W., Phanchai W., Brecker L., Wenisch D., Jakupec M.A., Pluempanupat W., Schinnerl J.2021Molecules (Basel, Switzerland)
  26(4)
  2
  39Insecticidal and growth inhibitory effects of some thymol derivatives on the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) and their impact on detoxification enzymesPengsook A., Tharamak S., Keosaeng K., Koul O., Koul O., Bullangpoti V., Kumrungsee N., Pluempanupat W.2021Pest Management Science
  2
  40Camphorquinone: A new and efficient oxidant for the preparation of 2-thio-substituted benzothiazoles from alcohols by oxidation-reduction condensationPluempanupat W., Temyarasilp P., Temyarasilp P., Widhalm M., Chavasiri W.2014Journal of Sulfur Chemistry
  35(4),pp. 418-430
  2
  41Bioefficacy of piper ribesioides (Piperaceae: Piperales) extracts and isolated piperine against Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) larvae and their impact on detoxification enzymesKumrungsee N., Wongsa N., Ruttanakum D., Ratwatthananon A., Pengsook A., Manaprasertasak A., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2018Biopesticides International
  14(1),pp. 25-32
  2
  42BIO-INSECTICIDAL ACTIVITY OF ALPINIA GALANGA (L.) ON LARVAL DEVELOPMENT OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pumchan A., Puangsomchit A., Temyarasilp P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 179-186
  1
  43ANTIFEEDANT ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM STEMS AND LEAVES OF TADEHAGI TRIQUETRUM (L.) OHASHI AND SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES AGAINST HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Maison T., Ruttanaphan T., Pipattanaporn P., Chuawong P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 233-238
  1
  44TOXICITY OF THE SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES (LEGUMINOSAE) AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pipattanaporn P., Tharamak S., Temyarasilp P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 193-198
  1
  45TOXICITY OF ALPINIA GALANGA (ZINGIBERACEAE) RHIZOME EXTRACTS AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Puangsomchit A., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 145-149
  1
  46Toxicity of ethyl acetate extract from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) and Meteorus pulchricornis (Hymenoptera: Braconidae).Khumrungsee N., Pluempanupat W., Kainoh Y., Saguanpong U., Bullangpotin V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
  75(3),pp. 405-410
  1
  47Antifeedant Activity and Biochemical Responses in Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Infesting Broccoli, Brassica oleracea var. alboglabra exposed to Piper ribesioides Wall Extracts and AllelochemicalsPengsook A., Bullangpoti V., Koul O., Koul O., Nobsathian S., Saiyaitong C., Yooboon T., Phankaen P., Pluempanupat W., Kumrungsee N.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  1
  48Combination of 1H and 13C NMR for quantitative analysis of the orange pigments produced by Monascus kaoliang KB9Songjanthuek P., Saleepochn T., Pluempanupat W., Yongsmith B., Kongkathip B., Wattana-Amorn P.2022Natural Product Research
  1
  49Insecticidal activity of isolated gingerols and shogaols from Zingiber officinale Roscoe rhizomes against Spodoptera spp. (Lepidoptera: Noctuidae)Keosaeng K., Songoen W., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2022Natural Product Research
  1
  50Synergistic interaction of thymol with Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated active compounds for enhanced insecticidal activity against Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)Kumrungsee N., Kumrungsee N., Dunkhunthod B., Manoruang W., Koul O., Koul O., Pluempanupat W., Kainoh Y., Yooboon T., Piyasaengthong N., Bullangpoti V., Nobsathian S.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  0
  51Yellow Twig (Nauclea orientalis) from Thailand: Strictosamide as the Key Alkaloid of This Plant SpeciesSongoen W., Songoen W., Brunmair J., Traxler F., Wieser V.C., Phanchai W., Pluempanupat W., Brecker L., Schinnerl J.2022Molecules (Basel, Switzerland)
  27(16)
  0
  52Ursane-type triterpenoids, steroids and phenolics from the stem bark and leaves of Nauclea orientalis (L.) L. (Rubiaceae)Songoen W., Songoen W., Brecker L., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W., Schinnerl J.2022Biochemical Systematics and Ecology
  102
  0
  53BIOEFFICACY OF PIPER RIBESIOIDES (PIPERACEAE) EXTRACTS AGAINST NILAPARVATA LUGENS STAL. (HOMOPTERA: DELPHACIDAE)Phankaen Y., Pluempanupat W., Mourad A., Bullangpoti V.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 229-232
  0