ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางพิษวิทยาสารกำจัดศัตรูชีวภาพ
BTSRU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางพิษวิทยาสารกำจัดศัตรูชีวภาพ

BTSRU

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ศ.วสกร บัลลังก์โพธิ์

Email: fscivkb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555 ext 3228

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร

Email: fsciwcp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555 ต่อ 2209

นางสาวกมลพร มาแสวง

Email: fscikpm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555ext.3246

วราพร พูลศรี

 

 

พรรณธิพา จันทร์หิรัญ

 

 

ฐิตารีย์ อยู่บุญ

 

 

ฉัตรวดี สายใยทอง

 

 

เยาวนัน พันธ์แก่น

 

 

ธรณิศวร์ รัตนพันธ์

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

Opender Koul

 

 

ณัฐชยา คำรังษี

 

 

มารุต แก้ววงศ์

 

 

วัชราภรณ์ รวมธรรม

 

 

ศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร