ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AdditivesADMETadsorptionAnticancerBiodieselBrown coalCarbon nanotubesCatalysiscatalystcomputational chemistryDensity functional theorydftelectrochemical etchingElectrochemical impedance spectroscopyFluorescenceFuel cellGraphenehemagglutininHIV-1 RTLaCoO3LactideMannich reactionmannoseMetal Organic FrameworkMethylene blueMicro fuel cellmolecular dockingmolecular dynamicsMolecular Dynamics Simulationmolecular modelingmp2Multivariate statisticsNano scaleNANOPARTICLESNanoporesNanosensorsnanotechnologynickelONIOMOptimization via simulationorganocatalystperovskitepoly(lactic acid)PolylactidepolymerPore sizeporous siliconprodigiosinprolineQM/MMQSARquantum chemical calculationsquantum dotRanking and selectionring-opening polymerizationRutheniumSARself-assemblysensorsilicon nanoparticlesSimulationsingle-site catalystsolar cellsSol-GelSol-gel methodSteam explosionStrecker reactionStructure based designsuperheated waterSuperheated water extractionsupramolecular chemistrysynchronous-scanning fluorescesynthesisSynthetic fuelTamifluthioprolineTrace metalsTransesterificationvirtual screeningกราฟีน การสังเคราะห์ไข้หวัดนกเคมีอินทรีย์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทามิฟลูไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนน้ำมันปาล์มดิบน้ำเสียเบนทอไนต์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์พอลิแลกไทด์ไฟฟ้าเคมีแมนโนสยางธรรมชาติแลกไทด์


Persons (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. พีรดา ยิ่งยวด, อาจารย์

E-Mail: fscipdy@ku.ac.th Tel.025625555 ext. 2144

Avata

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

E-Mail: fscisknb@ku.ac.th Tel.0-2562-5555 ต่อ 2169


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 55 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 คน, อาจารย์ 19 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.50 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 203 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 147 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 326 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 224 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 146 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 258 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 208 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1703 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1001 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 702 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 429 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 401 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 22 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 105 รางวัล (เกียรติบัตร 47 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 43 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)