ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

3absorption spectrophotometryAcetylcholinesterase Inhibitoracyl carrier proteinAdditivesADMETadsorptionalkaloidsAnticancerbentoniteBiodieselBrown Coalcarbon nanotubesCatalysiscatalystcomputational chemistryCoumarinscrystal structurecyclodextrinCytotoxicityDensity functional theoryderivative spectrophotometryDFTDye-sensitized Solar CellsEfavirenzElectrocatalystsElectrochemical electrodeselectrochemical etchingElectrochemical impedance spectroscopyElectrochemistryElectrodesElectroless depositionEncapsulationEPRessential oilesterificationethanolextractionFischer-TropschFischer-Tropsch synthesisFluorescenceFuel cellGas SensinggrapheneH5N1Helicobacter pylorihemagglutininHIV-1 RTHorner-Wadsworth-Emmons reactionLactideMannich reactionMetal Organic Frameworkmolecular dockingmolecular dynamicsmolecular modelingMultivariate statisticsNANOPARTICLESNanotechnologyOptimization via simulationorganocatalystpolylactideprolineQM/MMQSARquantum chemical calculationsRanking and selectionring-opening polymerizationsensorsilicon nanoparticlesSimulationsingle-site catalystsolar cellsSol-Gelsteam explosionstrecker reactionSynthesisSynthetic fuelthioprolinevirtual screeningกราฟีน การสังเคราะห์ไข้หวัดนกเคมีอินทรีย์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทามิฟลูไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนน้ำมันปาล์มดิบน้ำเสียเบนทอไนต์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์พอลิแลกไทด์ไฟฟ้าเคมีแมนโนสยางธรรมชาติแลกไทด์


Persons (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

E-Mail: fscisknb@ku.ac.th Tel.0-2562-5555 ต่อ 2169


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 56 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 คน, อาจารย์ 17 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.50 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 208 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 143 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 103 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 369 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 257 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 165 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 263 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 211 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 89 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1763 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1051 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 712 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 432 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 404 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 22 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 105 รางวัล (เกียรติบัตร 47 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 43 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)