ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

54

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

3AdditivesADMETadsorptionAnticancerBiodieselbiopolymerBrown coalCarbon nanotubesCatalysiscatalystcomputational chemistrycrystal structurecyclodextrinDensity functional theoryDFTDFT calculationselectrochemical etchingElectrochemical impedance spectroscopyFluorescenceFuel cellgrapheneHemagglutininHIV-1 RTlactideMannich reactionMetal Organic FrameworkMolecular Dockingmolecular dynamicsmolecular modelingMultivariate statisticsNanoparticlesNanotechnologyOptimization via simulationorganocatalystpolylactideProlineQM/MMQSARquantum chemical calculationsRanking and selectionring-opening polymerizationsensorsilicon nanoparticlesSimulationsingle-site catalystsolar cellsSol-Gelsteam explosionStrecker reactionsynchronous-scanning fluorescesynthesissynthetic fuelTamifluthioprolineTrace metalsTransesterificationvirtual screeningWATERzeoliteZeolitesZincกรดโคลิกกราฟีน การย่อยสลายทางชีวภาพการสกัดการสังเคราะห์ไข้หวัดนกเคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์ไซโคลเดกตรินตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทามิฟลูไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวน้ำมันปาล์มดิบน้ำเสียเบนทอไนต์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันโปรตีนฮีแมกกลูตินินพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์พอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลกไทด์ไฟฟ้าเคมีแมนโนสยางธรรมชาติระดับโมเลกุลระเบียบวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกสแลกไทด์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์สารกำจัดศัตรูพืชสารประกอบอินเทอร์คาเลชันอนุภาคนาโนอาหารโอเซลทามิเวียร์

Executives

คณบดี

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

E-Mail: fscisknb@ku.ac.th Tel.0-2562-5555 ต่อ 2169


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 52 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 13 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 คน, อาจารย์ 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.50 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 237 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 167 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 112 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 412 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 274 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 36 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 193 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 269 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 212 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 93 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1895 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1170 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 725 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 24 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 444 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 415 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 23 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 108 รางวัล (เกียรติบัตร 48 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 44 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)