Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2523
  • วท.ม.(เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2527
  • Ph.D.(Wood Chemistry), Mississippi State University , สหรัฐอเมริกา, 2537

  Expertise Cloud

  Acid impregnationAnimal FatAntioxidantBiodieselBiodiesel productionbioenergyBiolubricantBiomass yieldBio-oilBio-scavengerBlended fuelBlood recoveryBotanical insecticideBunch componentbutanolcacium methoxideCalciumCalcium methoxideCalcium methoxidescalcium oxideCaOcarotene, tannincarotenoid, xanthophyll, thin layer chroCarotenoidscassavaCassava, Manihot esculenta, RuBisCO, phoCatalystsCellulasecelluloseCentral composite designscetane numberCharacterizationChemical compositionchemical equilibriumChemical propertychemistryChemometricsChlorella spchlorella sp.Clonal Selectionclude plam oilCoconut coir fibersCoconut fibercoconut milkCOD removalconcentration (composition)condensed tanninContaminationconventional methodConversion ratesCooking OilCopper adsorptionCosmetic industryCo-solventCrude glycerolDOBIesterificationEstersEthanolExtractionfatty acidfatty acid compositionFatty acid methyl esterglycerolHexaneHydrolysateJatropha curcasjatropha curcas seedcake LipidMethanolMicroalgaeMicrowaveNature of Sciencenear infrared spectroscopyOil contentOil palmOil palm trunkoptimizationpalm oilPhysic nutRefined palm oilResinresponse surface methodologyRSMSeed cakesolid catalystSteam ExplosionSubcritical methanolSupercritical methanoltanninTransesterificationTrap greaseWaste cooking OilWax estersการระเบิดด้วยไอน้ำกิ่งสบู่ดำ เอทานอลแทนนินน้ำมันปาล์มดิบไบโอดีเซลหญ้าแฝก ไซลิทอล

  Interest

  เคมีไม้ , เซลลูโลส , เคมีของน้ำมันพืช, เครื่องมือวิเคราะห์ GC, HPLC, IR, NIR , พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล เอทานอล)

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
  • ต.ค. 2561 - ก.ย. 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 151 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 73 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 78 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 54 เรื่อง (เชิงวิชาการ 46 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Response Surface Methodology for Biodiesel Production Using Calcium Methoxide Catalyst Assisted with Tetrahydrofuran as CosolventChumuang N., Punsuvon V.2017Journal of Chemistry
  2017
  45
  2Effects of inter-cutting interval on biomass yield, growth components and chemical composition of napiergrass (Pennisetum purpureum Schumach) cultivars as bioenergy crops in ThailandRengsirikul K., Ishii Y., Kangvansaichol K., Pripanapong P., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
  57(3),pp. 135-141
  41
  3Single-step conversion of wet Nannochloropsis gaditana to biodiesel under subcritical methanol conditionsSitthithanaboon W., Sitthithanaboon W., Reddy H.K., Muppaneni T., Ponnusamy S., Punsuvon V., Holguim F., Dungan B., Deng S.2015Fuel
  147,pp. 253-259
  34
  4Investigation of alkaline hydrogen peroxide pretreatment to enhance enzymatic hydrolysis and phenolic compounds of oil palm trunkTareen A.K., Punsuvon V., Parakulsuksatid P.20203 Biotech
  10(4)
  30
  5Cellulase Addition and Pre-hydrolysis Effect of High Solid Fed-Batch Simultaneous Saccharification and Ethanol Fermentation from a Combined Pretreated Oil Palm TrunkTareen A.K., Punsuvon V., Sultan I.N., Khan M.W., Parakulsuksatid P.2021ACS Omega
  23
  6Optimization of biodiesel production from jatropha oil (Jatropha curcas L.) using response surface methodologyBoonmee K., Chuntranuluck S., Punsuvon V., Silayoi P.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 290-299
  22
  7A feasibility study on non-destructive determination of oil content in palm fruits by visible-near infrared spectroscopyKasemsumran S., Thanapase W., Punsuvon V., Ozaki Y.2012Journal of Near Infrared Spectroscopy
  20(6),pp. 687-694
  22
  8Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentationPumiput P., Chuntranuluck S., Kitpreechavanich V., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 73-78
  21
  9Potential forage and biomass production of newly introduced varieties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) in ThailandRengsirikul K., Kanjanakuha A., Ishii Y., Kangvansaichol K., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
  57(2),pp. 94-100
  19
  10Relationship between fatty acid composition and biodiesel quality for nine commercial palm oilsLamaisri C., Punsuvon V., Chanprame S., Arunyanark A., Srinives P., Liangsakul P.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(4),pp. 389-395
  19
  11Screening of pectinase producing bacteria and their efficiency in biopulping of paper mulberry barkSittidliokratna C., Suthirawut S., Chitradon L., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Siriacha P.2007ScienceAsia
  33(1),pp. 131-135
  18
  12Production of Bioethanol from Oil Palm Empty Fruit Bunch via Acid Impregnation-Steam Explosion PretreatmentSiramon P., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2018Waste and Biomass Valorization
  9(8),pp. 1407-1414
  18
  13The Optimization of Esterification Reaction for Biodiesel Production from Animal FatPunsuvon V., Nokkaew R., Somkliang P., Tapanwong M., Karnasuta S.2015Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
  37(8),pp. 846-853
  17
  14Seasonal effects on bunch components and fatty acid composition in dura oil palm (elaeis guineensis)Mhanhmad S., Leewanich P., Punsuvon V., Chanprame S., Srinives P.2011African Journal of Agricultural Research
  6(7),pp. 1835-1843
  17
  15Sterilization of oil palm fruits by microwave heating for replacing steam treatment in palm oil mill processNokkaew R., Punsuvon V.2014Advanced Materials Research
  1025-1026,pp. 470-475
  14
  16Bhutanese Students’ Views of Nature of Science: a Case Study of Culturally Rich CountryDas P., Faikhamta C., Punsuvon V.2019Research in Science Education
  49(2),pp. 391-412
  14
  17Optimization of biodiesel production from a calcium methoxide catalyst using a statistical modelSuwanthai W., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2016Korean Journal of Chemical Engineering
  33(1),pp. 90-98
  13
  18Determination of carotenoids and dobi content in crude palm oil by spectroscopy techniques: Comparison of raman and ft-nir spectroscopyNokkaew R., Punsuvon V., Inagaki T., Tsuchikawa S.2019International Journal of GEOMATE
  16(55),pp. 92-98
  10
  19Biodiesel production from waste coconut oil in coconut milk manufacturingKarnasuta S., Punsuvon V., Nokkaew R.2015Walailak Journal of Science and Technology
  12(3),pp. 291-298
  10
  20Feasibility study of biodiesel production from residual oil of palm oil mill effluentKlabsong M., Kungskulniti N., Kungskulniti N., Puemchalad C., Charoenca N., Charoenca N., Punsuvon V.2017International Journal of GEOMATE
  12(33),pp. 60-64
  9
  21Determination of toxic phorbol esters in biofertilizer produced with jatropha curcas seed cakePunsuvon V., Nokkaew R., Karnasuta S.2012ScienceAsia
  38(2),pp. 223-225
  9
  22Multistage solvent extraction for high yield oil and phorbol esters removal from thai toxic Jatropha curcas mealNokkaew R., Punsuvon V.2013Walailak Journal of Science and Technology
  12(4),pp. 299-310
  9
  23Conversion of steam exploded hydrolyzate of oil palm trunk to furfural by using sulfuric acid, solid acid, and base catalysts in one potTareen A.K., Punsuvon V., Parakulsuksatid P.2020Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
  8
  24Production of ethanol from pulp obtained by steam explosion pretreatment of oil palm trunkKhunrong T., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Pomchaitaward C.2011Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
  33(3),pp. 221-228
  7
  25A feasibility study of oil content and fatty acid composition of seed powder and seed oil of Pongamia pinnata by near infrared spectroscopyKhamchum C., Punsuvon V., Kasemsumran S., Suttiwijitpukdee N.2013ScienceAsia
  39(4),pp. 384-391
  7
  26Detection and confirmation of hispolon in the mushroom Phellinus linteusToopmuang P., Khamchum C., Punsuvon V.2014ScienceAsia
  40(2),pp. 141-144
  7
  27Biocomposite fabrication from pilot-scale steam-exploded coconut fiber and PLA/PBS with mechanical and thermal characterizationsInseemeesak B., Siripaiboon C., Siripaiboon C., Somkeattikul K., Attasophonwattana P., Kiatiwat T., Punsuvon V., Areeprasert C.2022Journal of Cleaner Production
  379
  7
  28Biodiesel from crude Pongamia pinnata oil under subcritical methanol conditions with calcium methoxide catalystPanpraneecharoen S., Punsuvon V.2016Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
  38(15),pp. 2225-2230
  6
  29Biodiesel production from used vegetable oil using ethanol and sodium methoxide catalystNamwong S., Punsuvon V.2017Key Engineering Materials
  723 KEM,pp. 551-555
  4
  30Optimization of esterification and transesterification reactions for biodiesel production from crude coconut oil using RSM techniquesPimngern N., Punsuvon V.2017Key Engineering Materials
  723 KEM,pp. 610-615
  4
  31Production of ethyl ester biodiesel from used cooking oil with ethanol and its quick glycerol-biodiesel layer separation using pure glycerolTapanwong M., Punsuvon V.2019International Journal of GEOMATE
  17(61),pp. 109-114
  4
  32Optimization of transesterification reaction for biodiesel production from refined palm oil using calcined quick lime catalystSuwanthai W., Punsuvon V.2016Asian Journal of Chemistry
  28(2),pp. 423-428
  4
  33Determination of oil, fatty acid, tocopherol and antioxidant properties of Moringa oleifera seed oil varieties for commercial plantationWinthachai S., Vaithanomsat P., Punsuvon V.2015Asian Journal of Chemistry
  27(9),pp. 3507-3510
  4
  34Effect of furfural on the properties of natural latex: Possibility for adhesive applicationVaithanomsat P., Janchai P., Punsuvon V., Smitthipong W., Smitthipong W.2017Rubber Chemistry and Technology
  90(4),pp. 642-650
  4
  35Calcium methoxide synthesis from quick lime using as solid catalyst in refined palm oil biodiesel productionSuwanthai W., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 550-554
  3
  36Effect of combination microwave and oven drying on the chemical properties of different ripeness crude palm oilTapanwong M., Nokkaew R., Punsuvon V.2020International Journal of GEOMATE
  18(67),pp. 27-32
  3
  37Application of calcium methoxide as solid base catalyst for biodiesel production from waste cooking oilChumuang N., Punsuvon V.2017Key Engineering Materials
  723 KEM,pp. 594-598
  3
  38Investigation of the molecular characterization and antioxidant activity of bio-oil produced from high moisture oil palm residues employing hydrothermal liquefactionKaharn J., Kaharn J., Khaobang C., Suemanotham A., Punsuvon V., Areeprasert C.2022Biomass and Bioenergy
  163
  3
  39Optimization of palm oil extraction from Decanter cake of small crude palm oil mill by aqueous surfactant solution using RSMPirshahid S., Arirob W., Punsuvon V.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  348(1)
  2
  40Microwave drying combined with magnetic stirring for quick analysis of oil content of fresh palm bunchNokkaew R., Punsuvon V.2016ScienceAsia
  42(3),pp. 207-212
  2
  41Fractionation of chemical components of oil palm trunk by steam explosion for xylitol and alcohol productionPunsuvon V., Vaithanomsat P., Pumiput P., Janthranurak S., Anpanurak W.2005Appita Annual Conference
  3,pp. 301-307
  2
  42Characterization of extracted lipid obtained from subcritical water extraction of wet algae for biodiesel productionSitthithanaboon W., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2015Asian Journal of Chemistry
  27(8),pp. 3044-3048
  1
  43Transesterification of pongamia pinnata oil into biodiesel using quick lime based calcium methoxide as catalystPanpraneecharoen S., Punsuvon V.2014Applied Mechanics and Materials
  625,pp. 324-327
  1
  44Comparison of homogeneous and heterogeneous catalysts in biodiesel production from Pongamia pinnata oilPanpraneecharoen S., Punsuvon V., Puemchalad C.2015Asian Journal of Chemistry
  27(3),pp. 1023-1027
  1
  45Process optimization of refined palm oil biodiesel production using calcium methoxide obtained from quick lime as heterogeneous catalystPunsuvon V.2016Heterogeneous Catalysts: Design, Applications and Research Insights
  ,pp. 137-176
  1
  46Synthesis of Ca-Doped Three-Dimensionally Ordered Macroporous Catalysts for TransesterificationChokpanyarat T., Punsuvon V., Achiwawanich S.2018Advances in Materials Science and Engineering
  2018
  1
  47Fabrication of waste-derived porous geopolymer by community-scale carbonization and steam activation with potential copper adsorptionThapsamut T., Punsuvon V., Areeprasert C.2023Waste Management
  166,pp. 325-335
  1
  48Surface tensions of biodiesels at various temperatures and pressures with Gibbs energy additivity approachSitthisuk N., Phankosol S., Sudaprasert K., Punsuvon V.2022AIP Conference Proceedings
  2493
  0
  49Gibbs energy additivity method to predict surface tension of biodiesel blendsSitthisuk N., Phankosol S., Sudaprasert K., Punsuvon V.2022AIP Conference Proceedings
  2493
  0
  50Accurate Predicting the Surface Tension of Vegetable-Oil-Based Fuels Using Gibbs' Thermodynamic Additivity as an Alternative to QSPRSitthisuk N., Sudaprasert K., Phankosol S., Punsuvon V.2023Journal of Chemistry
  2023
  0
  51In situ transesterification of ground Pongamia pinnata kernel under sub/supercritical methanol conditionsPanpraneecharoen S., Punsuvon V., Ju Y.2016Asian Journal of Chemistry
  28(2),pp. 369-373
  0
  52Elimination of toxic phorbol esters in Jatropha curcas seed oil by adsorption techniquePunsuvon V., Nokkaew R.2014Seed Oil: Biological Properties, Health Benefits and Commercial Applications
  ,pp. 83-112
  0
  53Esterification of waste palm oil in wastewater pond for community biodiesel productionTimyamprasert A., Timyamprasert A., Punsuvon V., Chunkao K., Silva J., Kim T.2014Applied Mechanics and Materials
  692,pp. 133-138
  0
  54Use of waste coconut oil obtained from waste water pond of coconut milk plant to produce biodieselKaewruksa P., Punsuvon V.2014Applied Mechanics and Materials
  625,pp. 737-740
  0
  55Screening the potential oleaginous yeast strains for lipid accumulation on glycerol, a by-product from biodiesel productionRiengsilchai A., Siramon P., Punsuvon V.2013Advanced Materials Research
  781-784,pp. 2445-2451
  0
  56Evaluation of the potential of chlorella sp. for biodiesel productionSitthithanaboon W., Praiboon J., Punsuvon V.2013Advanced Materials Research
  781-784,pp. 2438-2444
  0