Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  233D-QSAR6-diaminopyridineAu(III) complexBreast CancerCharge TransferCinnamateComputation theoryCoMSIADensity functional theoryDFTDFT calculationsElectrochemical analysisencapsulationEstersExcited statesExcited-state intramolecular proton transfer (ESIPT)graphene quantum dotHydrogen bondsisoquinolineMolecularly Imprinted PolymerPepsin inhibitionphosphorescentPhotoluminescencePhotophysicalphotophysical propertiesPhotophysical propertyPhotosensitiserphotosensitizersPhotosynthesispi-piPlatinum CompoundsPlatinum(II) Schiff base derivativesp-Methoxy phenylene vinylene Derivativespoly(phynylene-vinylnen) Polyaniline nanoparticalPolycyclic aromatic hydrocarbonsPOLYFLUORENEPolyisoprenePolymerPolymer filmsPolymerization of methyl methacrylatePolymer-modifiedQuantum chemical calculationsQuantum chemical calculations.Quantum Chemical CalculationQuantum theoryQuantum yieldQuantum-chemical calculationsquercetinquercetin 3 methyl etherred shiftResveratrolResveratrol analoguesrGOrhodamine B deriv?ativeRhodamine B derivativeRutheniumRuthenium compoundsRuthenium(II) complexRuthenium(II) complexesSAC–CISalicylaldimine Based ChemosensorSalicylidene Schiff baseSalicylidene Schiff base derivativesScanning electron microscopySchiff baseSchiff-baseScreen printed electrodesSelective electrodesSensitizerssensor L1silver ionsingle crystal X-raysingle-walled carbon nanotubesSolar cellsTime-dependent density functional theory (TD-DFT)time-dependent DFTTime-dependent DFT (TD-DFT)X-ray diffractionx-ray techniquesเคมีเชิงฟิสิกส์เคมีสังเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์ไดโอดเรืองอินทรีย์นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์เซลล์สุริยะพอลิเมอร์นำไฟฟ้าฟอสฟอเรสเซนต์โฟโตโวลตาอิกยาต้านเอดส์ นวัตกรรมวิจัยระเบียบวิธีการคำนวณ DFTวัตถุระเบิดวัสดุสังเคราะห์สารประกอบสารประกอบเชิงซ้อนโลหะพลาตินัมสีย้อมไวแสงอนุพันธ์โอลิโกเมอร์พาราฟีนิลลีนไวนิลลีนคาร์บอกซิลิกแอซิกอิเล็กโทรนิกส์ของสีย้อมไวแสง

  Interest

  เคมีเชิงฟิสิกส์, นาโนเทคโนโลยี, Computational Chemistry

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 100 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 50 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Smart Design on the Cyclometalated Ligands of Iridium(III) Complexes for Facile Tuning of Phosphorescence Color Spanning from Deep-Blue to Near-InfraredChen Z., Wang L., Ho C.L., Chen S., Suramitr S., Plucksacholatarn A., Zhu N., Hannongbua S., Wong W.Y., Wong W.Y.2018Advanced Optical Materials
  6(23)
  45
  2Density functional theory study of adsorption geometries and electronic structures of azo-dye-based molecules on anatase TiO2 surface for dye-sensitized solar cell applicationsPrajongtat P., Suramitr S., Nokbin S., Nakajima K., Mitsuke K., Hannongbua S.2017Journal of Molecular Graphics and Modelling
  76,pp. 551-561
  42
  3Structural and electronic properties of poly(fluorene-vinylene) copolymer and its derivatives: Time-dependent density functional theory investigationMeeto W., Suramitr S., Vannarat S., Hannongbua S.2008Chemical Physics
  349(1-3),pp. 1-8
  34
  4Novel recovery of nano-structured ceria (CeO 2) from Ce(III)-benzoxazine dimer complexes via thermal decompositionVeranitisagul C., Kaewvilai A., Sangngern S., Wattanathana W., Suramitr S., Koonsaeng N., Laobuthee A.2011International Journal of Molecular Sciences
  12(7),pp. 4365-4377
  32
  5Defect-Engineered Hydroxylated Mesoporous Spinel Oxides as Bifunctional Electrocatalysts for Oxygen Reduction and Evolution ReactionsDeeloed W., Deeloed W., Priamushko T., Čížek J., Suramitr S., Kleitz F.2022ACS Applied Materials and Interfaces
  14(20),pp. 23307-23321
  32
  6Photophysical properties and photochemistry of substituted cinnamates and cinnamic acids for UVB blocking: Effect of hydroxy, nitro, and fluoro substitutions at ortho, meta, and para positionsPromkatkaew M., Promkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Wanichwecharungruang S., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S.2014Photochemical and Photobiological Sciences
  13(3),pp. 583-594
  28
  7Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction methodPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Namuangruk S., Ehara M., Hannongbua S.2009Journal of Chemical Physics
  131(22)
  27
  8Photophysical properties for excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT) reaction of N-salicylidene-o-aminophenol: Experimental and DFT based approachesKlinhom N., Saengsuwan N., Sriyab S., Prompinit P., Hannongbua S., Suramitr S.2019Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  206,pp. 359-366
  26
  9Conformational analysis and electronic transition of carbazole-based oligomers as explained by density functional theorySuramitr S., Hannongbua S., Wolschann P.2007Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  807(1-3),pp. 109-119
  23
  10Understanding on absorption and fluorescence electronic transitions of carbazole-based conducting polymers: TD-DFT approachesSuramitr S., Meeto W., Wolschann P., Hannongbua S.2009Theoretical Chemistry Accounts
  125(1),pp. 35-44
  20
  11Absorption and emission properties of various substituted cinnamic acids and cinnamates, based on TDDFT investigationPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2013International Journal of Quantum Chemistry
  113(4),pp. 542-554
  20
  12The effect of alkali and ce(III) ions on the response properties of benzoxazine supramolecules prepared via molecular assemblyKaewvilai A., Rujitanapanich S., Wattanathana W., Veranitisagul C., Suramitr S., Koonsaeng N., Laobuthee A.2012Molecules
  17(1),pp. 511-526
  19
  13Structures, absorption spectra, and electronic properties of polyfluorene and its derivatives: A theoretical studySriwichitkamol K., Suramitr S., Poolmee P., Hannongbua S.2006Journal of Theoretical and Computational Chemistry
  5(3),pp. 595-608
  16
  14Theoretical study on the structures and electronic properties of oligo(p-phenylenevinylene) carboxylic acid and its derivatives: Effects of spacer and anchor groupsSuramitr S., Piriyagagoon A., Wolschann P., Hannongbua S.2012Theoretical Chemistry Accounts
  131(4),pp. 1-15
  16
  15Aggregation-induced emission enhancement (AIEE) of N,N′-Bis(Salicylidene)-p-Phenylenediamine Schiff base: Synthesis, photophysical properties and its DFT studiesMiengmern N., Koonwong A., Sriyab S., Suramitr A., Poo-arporn R., Hannongbua S., Suramitr S.2019Journal of Luminescence
  210,pp. 493-500
  15
  16Tetrafluorinated phenylpyridine based heteroleptic iridium(iii) complexes for efficient sky blue phosphorescent organic light-emitting diodesChen Z., Chen Z., Suramitr S., Zhu N., Ho C.L., Ho C.L., Hannongbua S., Chen S., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y.2020Journal of Materials Chemistry C
  8(7),pp. 2551-2557
  14
  17Electronic properties of alkoxy derivatives of poly(para-phenylenevinylene) , investigated by time-dependent density functional theory calculationsSuramitr S., Kerdcharoen T., Kerdcharoen T., Srikhirin T., Srikhirin T., Hannongbua S.2005Synthetic Metals
  155(1),pp. 27-34
  13
  18Crystallographic, spectroscopic (FT-IR/FT-Raman) and computational (DFT/B3LYP) studies on 4,4′-diethyl-2,2′-[methylazanediylbis(methylene)]diphenolWattanathana W., Nootsuwan N., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Suramitr S., Laobuthee A.2016Journal of Molecular Structure
  1109,pp. 201-208
  13
  19Photophysical properties of 1-pyrene-based derivatives for nitroaromatic explosives detection: Experimental and theoretical studiesSriyab S., Jorn-Iat K., Prompinit P., Wolschann P., Hannongbua S., Suramitr S.2018Journal of Luminescence
  203,pp. 492-499
  11
  20Enhancement of the solubility, thermal stability, and electronic properties of carbon nanotubes functionalized with MEH-PPV: A combined experimental and computational studyPrajongtat P., Suramitr S., Gleeson M., Mitsuke K., Mitsuke K., Mitsuke K., Hannongbua S.2013Monatshefte fur Chemie
  144(7),pp. 925-935
  10
  21Bis(phenothiazyl-ethynylene)-Based Organic Dyes Containing Di-Anchoring Groups with Efficiency Comparable to N719 for Dye-Sensitized Solar CellsSiu C.H., Lee L.T.L., Ho P.Y., Ho P.Y., Ho C.L., Ho C.L., Chen T., Chen T., Suramitr S., Hannongbua S., Xie Z., Wei M., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y.2017Chemistry - An Asian Journal
  12(3),pp. 332-340
  9
  22Crystal structure and hirshfeld surface analysis of bis(Triethanolamine)nickel(II) dinitrate complex and a revelation of its characteristics via spectroscopic, electrochemical and dft studies towards a promising precursor for metal oxides synthesisDeeloed W., Wannapaiboon S., Pansiri P., Kumpeerakij P., Phomphrai K., Laobuthee A., Hanlumyuang Y., Suramitr S., Pinyou P., Wattanathana W.2020Crystals
  10(6),pp. 1-18
  7
  23Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of a rhodamine B salicylaldehyde Schiff base derivativeSuramitr S., Teanwarawat J., Ithiapa N., Wattanathana W., Suramitr A.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  76,pp. 1027-1032
  7
  24An experimental and theoretical study of molecularly imprinted electrode based on methyl methacrylate polymer for pesticide detectionLeepheng P., Limthin D., Homchan W., Suramitr S., Phromyothin D.2020Japanese Journal of Applied Physics
  59
  7
  25Spectroscopy and a theoretical study of colorimetric sensing of fluoride ions by salicylidene based Schiff base derivativesNakwanich B., Koonwong A., Suramitr A., Prompinit P., Poo-arporn R.P., Hannongbua S., Suramitr S.2021Journal of Molecular Structure
  1245
  7
  26Effects of the CN and NH2 substitutions on the geometrical and optical properties of model vinylfluorenes, based on DFT calculationsMeeto W., Suramitr S., Lukeš V., Wolschann P., Hannongbua S.2010Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  939(1-3),pp. 75-81
  6
  27DFT/TD-DFT investigation on the photoinduced electron transfer of diruthenium and viologen complexesPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2020Journal of Luminescence
  222
  6
  28Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of 2-chloro-N-[4-(methylsulfanyl)phenyl]acetamideMongkholkeaw S., Songsasen A., Duangthongyou T., Chainok K., Suramitr S., Wattanathana W., Wannalerse B.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  76,pp. 594-598
  6
  29Synthesis, characterization, and pepsin inhibition study of Au(III)-3-(2′-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine complexPiyasaengthong A., Boonyalai N., Suramitr S., Songsasen A.2015Inorganic Chemistry Communications
  59,pp. 88-90
  6
  30Photophysical properties and computational investigation on substituent effects on the structural and electronic properties of 3,6-di(thiophene-2-yl)-carbazole-based derivativesSriyab S., Gleeson M., Hannongbua S., Suramitr S.2016Journal of Molecular Structure
  1125,pp. 532-539
  5
  31Photophysical properties and photochemistry of EE -, EZ -, and ZZ -1,4-dimethoxy-2,5-bis[2-(thien-2-yl)ethenyl] benzene in solution: Theory and experimentSuramitr S., Suramitr S., Phalinyot S., Phalinyot S., Wolschann P., Fukuda R., Fukuda R., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S., Hannongbua S.2012Journal of Physical Chemistry A
  116(3),pp. 924-937
  5
  32Transparent graphene quantum dot/amorphous TiO2 nanocomposite sol as homogeneous-like photocatalystThaweechai T., Sirisaksoontorn W., Poo-arporn Y., Chanlek N., Seraphin S., Thachepan S., Poo-arporn R.P., Suramitr S.2021Journal of Nanoparticle Research
  23(10)
  5
  33Development of new thiocyanate-free Ruthenium(II) dyes bearing isoquinoline chromophores for hydrogen production via water splittingYao X., Ho P.Y., Yiu S.C., Suramitr S., Li W.B., Ho C.L., Hannongbua S.2022Dyes and Pigments
  205
  5
  34Azine-hydrazone Tautomerism of Thiazolylazo Pyridine Compound: Synthesis, Structural Determination, and Biological ActivitiesPhiromphu N., Suramitr S., Chotima R., Boonseng B., Songsasen A., Piyasaengthong A.2020Journal of Molecular Structure
  4
  35Oxidative thermal conversion of hydrothermal derived precursors toward the mixed-metal cobaltite spinel oxides (Znco2o4 and nico2o4): In-situ investigation by synchrotron-radiation xrd and xas techniquesDeeloed W., Hanlumyuang Y., Limphirat W., Suramitr S., Chansaenpak K., Kanjanaboos P., Wannapaiboon S., Wattanathana W.2021Crystals
  11(10)
  3
  36Synthesis and characterization of reduced graphene oxide/cobalt sulfide heterostructures as the visible-light-driven photocatalystsSuramitr A., Suramitr S., Homhual C., Saensanar N., Poo-arporn Y., Chanlek N., Poo-arporn R.P.2022Thin Solid Films
  741
  3
  37Stepwise Access of Emissive Ir(III) Complexes Bearing a Multi-Dentate Heteroaromatic Chelate: Fundamentals and ApplicationsZheng Z., Zhu Z.L., Ho C.L., Yiu S.M., Lee C.S., Suramitr S., Hannongbua S., Chi Y.2021Inorganic Chemistry
  3
  38Selective electrochemical determination based on magnetic molecularly imprinted polymers for albumin detectionLeepheng P., Limthin D., Onlaor K., Tunhoo B., Thiwawong T., Suramitr S., Phromyothin D.2022Japanese Journal of Applied Physics
  61(SD)
  3
  39Selective electrochemical determination of casein based on magnetic molecularly imprinted nanoparticlesLeepheng P., Suramitr S., Phromyothin D.2019Ferroelectrics
  552(1),pp. 73-83
  3
  40Schiff Base modified on CPE electrode and PCB gold electrode for selective determination of silver ionLeepheng P., Suramitr S., Phromyothin D.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  3
  41Functionalized magnetic nanoparticles as chemosensors based on fluorene derivative for Cd(II) ions detectionThanakit P., Limthin D., Leepheng P., Suramitr S., Phromyothin D.2019Ferroelectrics
  552(1),pp. 108-120
  2
  42The study of metal binding properties and electronic transitions of dithienopyrole derivativesThanakit P., Suramitr S., Phromyothin D.2017Materials Today: Proceedings
  4(5),pp. 6585-6591
  1
  43Encapsulation of ferrocene in carbon nanotubes using low-temperature solution processing: influence of surface environment, diameter, and lengthSriyab S., Suramitr S., Hannongbua S., Prajongtat P.2018Monatshefte fur Chemie
  149(11),pp. 1963-1969
  1
  44Photophysical properties of various substituted thiophenebased heterocyclic chalcone: Experimental and DFT studiesSaengsuwan N., Klinhom N., Nakwanich B., Sriyab S., Prompinit P., Suramitr S., Hannongbua S.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(6),pp. 1176-1190
  1
  45A systematic variation in cationic distribution and its influence on the magnetization of mixed-metal (nickel and zinc) cobaltite spinelsDeeloed W., Wattanathana W., Jantaratana P., Prompinit P., Wannapaiboon S., Singkammo S., Sattayaporn S., Laobuthee A., Suramitr S., Hanlumyuang Y.2020Materials Research Express
  7(9)
  1
  46Synthesis, crystal structure and optical properties of 2-(3-(hexyloxy)-5-methylphenoxy)-n-(4-nitrophenyl)acetamide for anion detectionJansukra P., Duangthongyou T., Suramitr S., Chainok K., Wannalerse B.2021Crystals
  11(6)
  1
  47Erratum: Tetrafluorinated phenylpyridine based heteroleptic iridium(iii) complexes for efficient sky blue phosphorescent organic light-emitting diodes (J. Mater. Chem. C (2020) 8 (2551–2557) DOI: 10.1039/C9TC05779J)Chen Z., Chen Z., Suramitr S., Zhu N., Ho C.L., Ho C.L., Hannongbua S., Chen S., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y.2020Journal of Materials Chemistry C
  8(21),pp. 7256
  1
  48Synthesis, X-Ray Crystallography, Theoretical Investigation and Optical Properties of 2-Chloro-N-(2,4-dinitrophenyl) AcetamideJansukra P., Wattanathana W., Duangthongyou T., Wannapaiboon S., Songsasean A., Suramitr S., Tuntulani T., Browning C.S., Wannalerse B.2021Journal of Chemical Crystallography
  0
  49The Synthesis, Crystal Structure, DFT Calculations and Optical Properties of Orcinolic Derivatives as OH IndicatorsWannalerse B., Kwanmuang P., Jansukra P., Pinchaipat B., Duangthongyou T., Hasin P., Songsasen A., Chainok K., Suramitr S.2022Crystals
  12(9)
  0
  50Development of Aldehyde Functionalized Iridium(III) Complexes Photosensitizers with Strong Visible-Light Absorption for Photocatalytic Hydrogen Generation from WaterYao X., Zhang Q., Ho P.Y., Yiu S.C., Suramitr S., Hannongbua S., Ho C.L.2023Inorganics
  11(3)
  0
  51Stability improvement of UV-filter between methoxy cinnamic acid derivatives and cyclodextrins inclusion complexes based on DFT and TD-DFT investigationsPromkatkaew M., Boonsri P., Suramitr S., Karpkird T., Wolschann P., Hannongbua S.2023Journal of Molecular Graphics and Modelling
  125
  0
  52Zn-metal organic framework containing electron rich linkers and film preparation for applications in antibiotic detectionSrilaoong P., Puengtham P., Buasakun J., Raksakoon C., Suramitr S., Chainok K., Harding P., Harding D.J., Duangthongyou T.2024Inorganica Chimica Acta
  559
  0
  535-Methyl-1,3-phenylene bis[5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonate]: Crystal structure and DFT calculationsDuangthongyou T., Rattanakam R., Chainok K., Suramitr S., Tuntulani T., Wannalerse B.2019Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  75,pp. 1079-1083
  0
  54Elucidation of hydroxyl groups-antioxidant relationship in mono- and dihydroxyflavones based on O-H bond dissociation enthalpiesTreesuwan W., Suramitr S., Hannongbua S.2015Journal of Molecular Modeling
  21(6)
  0