Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  233D-QSAR6-diaminopyridineAu(III) complexBreast CancercinnamateComputation theoryCoMSIADensity functional theoryDFTDFT caiculationsDFT calculationselectrochemical analysisEncapsulationEstersExcited statesExcited-state intramolecular proton transferExcited-state intramolecular proton transfer (ESIPT)Graphene quantum dotHydrogen bondsHydrophobicityhydrothermalhydrothermal methodHydroxyflavonehydroxyl grouphydroxyl radicalin-situ analysisinteractionsIntermolecular charge transferIntermolecular hydrogen bondIntramolecular charge transferIntra-molecular charge transferIntramolecular charge transfersIntramolecular hydrogen bondIr(III)iridium complexesisomerismlight-emitting diodesluteolinMagnetic molecularly imprinted polymermagnetic molecularly imprinted polymers (MMIPs)MagnetismmagnetizationmearnsetinMEH-PPVmeso-tetraphenyl porphyrinmetal complexmetal complexesMetal ionsMetalloceneMetalsMethoxySubstituted 2-Ethylhexyl-CinnamatesMethyl viologenmolecularMOLECULAR-DYNAMICSMolecularly imprintedMolecularly Imprinted PolymerMorphologymyricetinNanocomposite solnanoparticlesnanorodsNanostructured catalystnear-infraredNitroaromatic explosivesNon-imprinted polymersPepsin inhibitionPhotophysicalPhotophysical propertiesPhotophysical propertyquantum chemical calculationsQuantum chemical calculations.Quantum Chemical CalculationQuantum theoryschiff baseSolar cellsTime-dependent density functional theory (TD-DFT)time-dependent DFTTime-dependent DFT (TD-DFT)X-ray diffractionx-ray techniquesเคมีเชิงฟิสิกส์เคมีสังเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์ไดโอดเรืองอินทรีย์นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์เซลล์สุริยะพอลิเมอร์นำไฟฟ้าฟอสฟอเรสเซนต์โฟโตโวลตาอิกยาต้านเอดส์ นวัตกรรมวิจัยระเบียบวิธีการคำนวณ DFTวัตถุระเบิดวัสดุสังเคราะห์สารประกอบสารประกอบเชิงซ้อนโลหะพลาตินัมสีย้อมไวแสงอนุพันธ์โอลิโกเมอร์พาราฟีนิลลีนไวนิลลีนคาร์บอกซิลิกแอซิกอิเล็กโทรนิกส์ของสีย้อมไวแสง

  Interest

  เคมีเชิงฟิสิกส์, นาโนเทคโนโลยี, Computational Chemistry

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 90 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of 2-chloro-N-[4-(methylsulfanyl)phenyl]acetamideMongkholkeaw S., Songsasen A., Duangthongyou T., Chainok K., Suramitr S., Wattanathana W., Wannalerse B.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
   76,pp. 594-598
   2
   2Tetrafluorinated phenylpyridine based heteroleptic iridium(iii) complexes for efficient sky blue phosphorescent organic light-emitting diodesChen Z., Chen Z., Suramitr S., Zhu N., Ho C.L., Ho C.L., Hannongbua S., Chen S., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y.2020Journal of Materials Chemistry C
   8(7),pp. 2551-2557
   10
   3Enhancement of the solubility, thermal stability, and electronic properties of carbon nanotubes functionalized with MEH-PPV: A combined experimental and computational studyPrajongtat P., Suramitr S., Gleeson M., Mitsuke K., Mitsuke K., Mitsuke K., Hannongbua S.2013Monatshefte fur Chemie
   144(7),pp. 925-935
   10
   4Conformational analysis and electronic transition of carbazole-based oligomers as explained by density functional theorySuramitr S., Hannongbua S., Wolschann P.2007Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
   807(1-3),pp. 109-119
   22
   5Encapsulation of ferrocene in carbon nanotubes using low-temperature solution processing: influence of surface environment, diameter, and lengthSriyab S., Suramitr S., Hannongbua S., Prajongtat P.2018Monatshefte fur Chemie
   149(11),pp. 1963-1969
   1
   6Absorption and emission properties of various substituted cinnamic acids and cinnamates, based on TDDFT investigationPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2013International Journal of Quantum Chemistry
   113(4),pp. 542-554
   18
   75-Methyl-1,3-phenylene bis[5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonate]: Crystal structure and DFT calculationsDuangthongyou T., Rattanakam R., Chainok K., Suramitr S., Tuntulani T., Wannalerse B.2019Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
   75,pp. 1079-1083
   0
   8Photophysical properties and computational investigation on substituent effects on the structural and electronic properties of 3,6-di(thiophene-2-yl)-carbazole-based derivativesSriyab S., Gleeson M., Hannongbua S., Suramitr S.2016Journal of Molecular Structure
   1125,pp. 532-539
   5
   9Aggregation-induced emission enhancement (AIEE) of N,N′-Bis(Salicylidene)-p-Phenylenediamine Schiff base: Synthesis, photophysical properties and its DFT studiesMiengmern N., Koonwong A., Sriyab S., Suramitr A., Poo-arporn R., Hannongbua S., Suramitr S.2019Journal of Luminescence
   210,pp. 493-500
   11
   10Synthesis, X-Ray Crystallography, Theoretical Investigation and Optical Properties of 2-Chloro-N-(2,4-dinitrophenyl) AcetamideJansukra P., Wattanathana W., Duangthongyou T., Wannapaiboon S., Songsasean A., Suramitr S., Tuntulani T., Browning C.S., Wannalerse B.2021Journal of Chemical Crystallography
   0
   11Photophysical properties for excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT) reaction of N-salicylidene-o-aminophenol: Experimental and DFT based approachesKlinhom N., Saengsuwan N., Sriyab S., Prompinit P., Hannongbua S., Suramitr S.2019Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
   206,pp. 359-366
   15
   12Synthesis and characterization of reduced graphene oxide/cobalt sulfide heterostructures as the visible-light-driven photocatalystsSuramitr A., Suramitr S., Homhual C., Saensanar N., Poo-arporn Y., Chanlek N., Poo-arporn R.P.2022Thin Solid Films
   741
   0
   13DFT/TD-DFT investigation on the photoinduced electron transfer of diruthenium and viologen complexesPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2020Journal of Luminescence
   222
   2
   14Smart Design on the Cyclometalated Ligands of Iridium(III) Complexes for Facile Tuning of Phosphorescence Color Spanning from Deep-Blue to Near-InfraredChen Z., Wang L., Ho C.L., Chen S., Suramitr S., Plucksacholatarn A., Zhu N., Hannongbua S., Wong W.Y., Wong W.Y.2018Advanced Optical Materials
   6(23)
   33
   15Azine-hydrazone Tautomerism of Thiazolylazo Pyridine Compound: Synthesis, Structural Determination, and Biological ActivitiesPhiromphu N., Suramitr S., Chotima R., Boonseng B., Songsasen A., Piyasaengthong A.2020Journal of Molecular Structure
   1
   16Schiff Base modified on CPE electrode and PCB gold electrode for selective determination of silver ionLeepheng P., Suramitr S., Phromyothin D.2017Journal of Physics: Conference Series
   901(1)
   3
   17Theoretical study on the structures and electronic properties of oligo(p-phenylenevinylene) carboxylic acid and its derivatives: Effects of spacer and anchor groupsSuramitr S., Piriyagagoon A., Wolschann P., Hannongbua S.2012Theoretical Chemistry Accounts
   131(4),pp. 1-15
   10
   18Spectroscopy and a theoretical study of colorimetric sensing of fluoride ions by salicylidene based Schiff base derivativesNakwanich B., Koonwong A., Suramitr A., Prompinit P., Poo-arporn R.P., Hannongbua S., Suramitr S.2021Journal of Molecular Structure
   1245
   0
   19Understanding on absorption and fluorescence electronic transitions of carbazole-based conducting polymers: TD-DFT approachesSuramitr S., Meeto W., Wolschann P., Hannongbua S.2009Theoretical Chemistry Accounts
   125(1),pp. 35-44
   18
   20Photophysical properties of various substituted thiophenebased heterocyclic chalcone: Experimental and DFT studiesSaengsuwan N., Klinhom N., Nakwanich B., Sriyab S., Prompinit P., Suramitr S., Hannongbua S.2019Chiang Mai Journal of Science
   46(6),pp. 1176-1190
   0
   21Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of a rhodamine B salicylaldehyde Schiff base derivativeSuramitr S., Teanwarawat J., Ithiapa N., Wattanathana W., Suramitr A.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
   76,pp. 1027-1032
   4
   22Synthesis, characterization, and pepsin inhibition study of Au(III)-3-(2′-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine complexPiyasaengthong A., Boonyalai N., Suramitr S., Songsasen A.2015Inorganic Chemistry Communications
   59,pp. 88-90
   4
   23Structures, absorption spectra, and electronic properties of polyfluorene and its derivatives: A theoretical studySriwichitkamol K., Suramitr S., Poolmee P., Hannongbua S.2006Journal of Theoretical and Computational Chemistry
   5(3),pp. 595-608
   14
   24Stepwise Access of Emissive Ir(III) Complexes Bearing a Multi-Dentate Heteroaromatic Chelate: Fundamentals and ApplicationsZheng Z., Zhu Z.L., Ho C.L., Yiu S.M., Lee C.S., Suramitr S., Hannongbua S., Chi Y.2021Inorganic Chemistry
   0
   25An experimental and theoretical study of molecularly imprinted electrode based on methyl methacrylate polymer for pesticide detectionLeepheng P., Limthin D., Homchan W., Suramitr S., Phromyothin D.2020Japanese Journal of Applied Physics
   59
   5
   26Photophysical properties and photochemistry of substituted cinnamates and cinnamic acids for UVB blocking: Effect of hydroxy, nitro, and fluoro substitutions at ortho, meta, and para positionsPromkatkaew M., Promkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Wanichwecharungruang S., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S.2014Photochemical and Photobiological Sciences
   13(3),pp. 583-594
   26
   27The study of metal binding properties and electronic transitions of dithienopyrole derivativesThanakit P., Suramitr S., Phromyothin D.2017Materials Today: Proceedings
   4(5),pp. 6585-6591
   1
   28Structural and electronic properties of poly(fluorene-vinylene) copolymer and its derivatives: Time-dependent density functional theory investigationMeeto W., Suramitr S., Vannarat S., Hannongbua S.2008Chemical Physics
   349(1-3),pp. 1-8
   33
   29Transparent graphene quantum dot/amorphous TiO2 nanocomposite sol as homogeneous-like photocatalystThaweechai T., Sirisaksoontorn W., Poo-arporn Y., Chanlek N., Seraphin S., Thachepan S., Poo-arporn R.P., Suramitr S.2021Journal of Nanoparticle Research
   23(10)
   1
   30Density functional theory study of adsorption geometries and electronic structures of azo-dye-based molecules on anatase TiO2 surface for dye-sensitized solar cell applicationsPrajongtat P., Suramitr S., Nokbin S., Nakajima K., Mitsuke K., Hannongbua S.2017Journal of Molecular Graphics and Modelling
   76,pp. 551-561
   25
   31A systematic variation in cationic distribution and its influence on the magnetization of mixed-metal (nickel and zinc) cobaltite spinelsDeeloed W., Wattanathana W., Jantaratana P., Prompinit P., Wannapaiboon S., Singkammo S., Sattayaporn S., Laobuthee A., Suramitr S., Hanlumyuang Y.2020Materials Research Express
   7(9)
   1
   32Photophysical properties and photochemistry of EE -, EZ -, and ZZ -1,4-dimethoxy-2,5-bis[2-(thien-2-yl)ethenyl] benzene in solution: Theory and experimentSuramitr S., Suramitr S., Phalinyot S., Phalinyot S., Wolschann P., Fukuda R., Fukuda R., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S., Hannongbua S.2012Journal of Physical Chemistry A
   116(3),pp. 924-937
   5
   33Photophysical properties of 1-pyrene-based derivatives for nitroaromatic explosives detection: Experimental and theoretical studiesSriyab S., Jorn-Iat K., Prompinit P., Wolschann P., Hannongbua S., Suramitr S.2018Journal of Luminescence
   203,pp. 492-499
   7
   34Novel recovery of nano-structured ceria (CeO 2) from Ce(III)-benzoxazine dimer complexes via thermal decompositionVeranitisagul C., Kaewvilai A., Sangngern S., Wattanathana W., Suramitr S., Koonsaeng N., Laobuthee A.2011International Journal of Molecular Sciences
   12(7),pp. 4365-4377
   30
   35Oxidative thermal conversion of hydrothermal derived precursors toward the mixed-metal cobaltite spinel oxides (Znco2o4 and nico2o4): In-situ investigation by synchrotron-radiation xrd and xas techniquesDeeloed W., Hanlumyuang Y., Limphirat W., Suramitr S., Chansaenpak K., Kanjanaboos P., Wannapaiboon S., Wattanathana W.2021Crystals
   11(10)
   1
   36Crystallographic, spectroscopic (FT-IR/FT-Raman) and computational (DFT/B3LYP) studies on 4,4′-diethyl-2,2′-[methylazanediylbis(methylene)]diphenolWattanathana W., Nootsuwan N., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Suramitr S., Laobuthee A.2016Journal of Molecular Structure
   1109,pp. 201-208
   10
   37Synthesis, crystal structure and optical properties of 2-(3-(hexyloxy)-5-methylphenoxy)-n-(4-nitrophenyl)acetamide for anion detectionJansukra P., Duangthongyou T., Suramitr S., Chainok K., Wannalerse B.2021Crystals
   11(6)
   0
   38The effect of alkali and ce(III) ions on the response properties of benzoxazine supramolecules prepared via molecular assemblyKaewvilai A., Rujitanapanich S., Wattanathana W., Veranitisagul C., Suramitr S., Koonsaeng N., Laobuthee A.2012Molecules
   17(1),pp. 511-526
   16
   39Elucidation of hydroxyl groups-antioxidant relationship in mono- and dihydroxyflavones based on O-H bond dissociation enthalpiesTreesuwan W., Suramitr S., Hannongbua S.2015Journal of Molecular Modeling
   21(6)
   0
   40Effects of the CN and NH2 substitutions on the geometrical and optical properties of model vinylfluorenes, based on DFT calculationsMeeto W., Suramitr S., Lukeš V., Wolschann P., Hannongbua S.2010Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
   939(1-3),pp. 75-81
   5
   41Electronic properties of alkoxy derivatives of poly(para-phenylenevinylene) , investigated by time-dependent density functional theory calculationsSuramitr S., Kerdcharoen T., Kerdcharoen T., Srikhirin T., Srikhirin T., Hannongbua S.2005Synthetic Metals
   155(1),pp. 27-34
   12
   42Selective electrochemical determination based on magnetic molecularly imprinted polymers for albumin detectionLeepheng P., Limthin D., Onlaor K., Tunhoo B., Thiwawong T., Suramitr S., Phromyothin D.2022Japanese Journal of Applied Physics
   61(SD)
   0
   43Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction methodPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Namuangruk S., Ehara M., Hannongbua S.2009Journal of Chemical Physics
   131(22)
   26
   44Functionalized magnetic nanoparticles as chemosensors based on fluorene derivative for Cd(II) ions detectionThanakit P., Limthin D., Leepheng P., Suramitr S., Phromyothin D.2019Ferroelectrics
   552(1),pp. 108-120
   1
   45Crystal structure and hirshfeld surface analysis of bis(Triethanolamine)nickel(II) dinitrate complex and a revelation of its characteristics via spectroscopic, electrochemical and dft studies towards a promising precursor for metal oxides synthesisDeeloed W., Wannapaiboon S., Pansiri P., Kumpeerakij P., Phomphrai K., Laobuthee A., Hanlumyuang Y., Suramitr S., Pinyou P., Wattanathana W.2020Crystals
   10(6),pp. 1-18
   5
   46Selective electrochemical determination of casein based on magnetic molecularly imprinted nanoparticlesLeepheng P., Suramitr S., Phromyothin D.2019Ferroelectrics
   552(1),pp. 73-83
   3
   47Bis(phenothiazyl-ethynylene)-Based Organic Dyes Containing Di-Anchoring Groups with Efficiency Comparable to N719 for Dye-Sensitized Solar CellsSiu C.H., Lee L.T.L., Ho P.Y., Ho P.Y., Ho C.L., Ho C.L., Chen T., Chen T., Suramitr S., Hannongbua S., Xie Z., Wei M., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y.2017Chemistry - An Asian Journal
   12(3),pp. 332-340
   8
   48Erratum: Tetrafluorinated phenylpyridine based heteroleptic iridium(iii) complexes for efficient sky blue phosphorescent organic light-emitting diodes (J. Mater. Chem. C (2020) 8 (2551–2557) DOI: 10.1039/C9TC05779J)Chen Z., Chen Z., Suramitr S., Zhu N., Ho C.L., Ho C.L., Hannongbua S., Chen S., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y.2020Journal of Materials Chemistry C
   8(21),pp. 7256
   1