Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 10 5 0 0
  2018 การศึกษาเชิงทฤษฎีและการทดลองของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะพลาตินัมกับลิแกนด์ชนิด Donor-pi-Acceptor Schiff Bases เป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 4 0 0
  2011 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและอิเล็กโทรนิกส์ของสีย้อมไวแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์อนุพันธ์โอลิโกเมอร์พาราฟีนิลลีนไวนิลลีนคาร์บอกซิลิกแอซิกด้วยเทคนิคการคำนวณทางทฤษฎีและการทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 ออกแบบ การสังเคราะห์ วิเคราะห์ และศึกษาสมบัติทางอิเลกโทรนิคของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าในกลุ่มของอนุพันธ์ พาราฟีนิลลีน ไวนิลลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 18 60 1 0
  2014 วัสดุสังเคราะห์สำหรับตรวจวัดสารประกอบวัตถุระเบิด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 1 5 0 0
  2013 การสังเคราะห์ ตรวจสอบลักษณะ และการศึกษาทางทฤษฎี ของท่อนาโนที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชันโดยพอลีไอโซพรีนและเมทัลโลซีนเพื่อเป็นสารขับเคลื่อนในดินปืน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) 0 0 0 0
  2010 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 14 52 1 0
  2008 การศึกษาสมบัติไดนามิกส์ที่สภาวะกระตุ้นของสารพอลิเมอร์นำไฟฟ้าในกลุ่มของอนุพันธ์พอลีคาร์บาดซล โดยวิธีคำนวณทางเคมีทฤษฎีและระเบียบวิธีทางสเปคโทรสโคปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 3 0 0