Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  1-D dinuclear polymeric chain1-D helical chain234-Dinitroaniline derivative4-methylthioaniline5-dihydroxytoluene5-dihydroxytoluene derivativeAluminumAluminum complexesanticancer agentazo dyeBenzyl alcoholBiographiesBioMOF1Catalyst activityC-H centerCHEMOSENSORchloroacetyl chlorideCo(II) complexCoordination geometryCoordination polymerCR2O72Crystal structureDansyl unitD-d transitionsdeprotonation processDFT calculationsDiels-Alder reactionDifferent hybridizationsDiminedioximedissolved oxygen sensingdot center dot center dot pi interactionEmission spectroscopyEmission spectrumsencapsulationExcitation wavelengthF? ion sensorFe(III) detectionFE3+Flexible aliphatic carboxylate ligandFluorescenceFluorescence quenchingFluorescent sensorfluoride ionGas sensorHeterostructureHIGHLY SENSITIVE DETECTIONHirshfeld surfaceHydrogen bondhydrogen bondinghydrogen bonding interactionHydrogen bonding interactionsHydrogen bondsInorganic compoundsinteractionsIonsIsoselectivityLigand structureLigandsLiving polymerizationMagnetic momentMagnetic momentsMaximum emissionsmelotenine AMetal ion sensingmetal organic frameworkMetal-organic frameworkMETAL-ORGANIC FRAMEWORKSMOFSMolecular weightMolecular weight distributionMonomersnatural product synthesisNi complexesNi(II) complexNickelNitroaromatic compoundsSENSORZinc oxideZN(II)Zn(II) coordination polymerการเข้าไปบรรจุในช่องว่างการปนเปื้อนในอาหารการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์โดยผการแลกเปลี่ยนไอออนความปลอดภัยในอาหารเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุแคดเมียมออกไซด์ สารกึ่งตัวนำโครงสร้างผลึกเดี่ยวซิงค์ออกไซด์ตัวตรวจจับตัวตรวจวัดแก๊สตัวตรวจวัดแก๊สออกซิเจนในน้ำนาโนเซนเซอร์ แผ่นฟิล์มพื้นที่ผิวจำเพาะฟลูออเรสเซ็นต์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์

  Interest

  X-Ray Single Crystal

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Aluminum complexes containing salicylbenzoxazole ligands and their application in the ring-opening polymerization of: Rac -lactide and ϵ-caprolactoneSumrit P., Chuawong P., Nanok T., Duangthongyou T., Hormnirun P.2016Dalton Transactions
  45(22),pp. 9250-9266
  32
  2Synergistic effect of ZnO/ZIF8 heterostructure material in photodegradation of methylene blue and volatile organic compounds with sensor operating at room temperatureBuasakun J., Srilaoong P., Chaloeipote G., Rattanakram R., Wongchoosuk C., Duangthongyou T.2020Journal of Solid State Chemistry
  289
  17
  3Comparison of crystal structures and magnetic properties of two Co(II) complexes containing different dicarboxylic acid ligandsDuangthongyou T., Jirakulpattana S., Phakawatchai C., Kurmoo M., Siripaisarnpipat S.2010Polyhedron
  29(3),pp. 1156-1162
  15
  4Novel zinc(II) coordination polymers (CPs) based on flexible aliphatic carboxylic acids and an N-donor ligand for fluorescence sensorsBuasakun J., Srilaoong P., Chainok K., Raksakoon C., Rattanakram R., Duangthongyou T.2020Inorganica Chimica Acta
  511
  11
  5Synthesis and fluorescence of multi-dimensional structures of two cobalt (II) complexes between 2,2′-bipyridine and different chain length of aliphatic dicarboxylic, succinic or glutaric acidDuangthongyou T., Phakawatchai C., Siripaisarnpipat S.2011Journal of Molecular Structure
  987(1-3),pp. 101-105
  9
  6Base-Mediated Cascade Cyclization: Stereoselective Synthesis of BenzooxazocinonePramthaisong C., Worayuthakarn R., Pharikronburee V., Duangthongyou T., Rattanakam R., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Thasana N., Thasana N.2018Organic Letters
  20(13),pp. 4015-4019
  9
  7Synthesis of heterostructure of zno@mof-46(Zn) to improve the photocatalytic performance in methylene blue degradationBuasakun J., Srilaoong P., Rattanakam R., Duangthongyou T.2021Crystals
  11(11)
  6
  82-{[(2-Hydroxy-3,5-dimethylbenzyl)(methyl)amino]-methyl}-4,6-dimethylphenolVeranitisagul C., Wattanathana W., Kaewvilai A., Duangthongyou T., Laobuthee A., Koonsaeng N.2012Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  68(6)
  5
  94,4′-Dimethoxy-2,2′-[methylazanediylbis(methylene)]diphenolVeranitisagul C., Kaewvilai A., Duangthongyou T., Koonsaeng N., Laobuthee A.2012Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  68(7)
  4
  10Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of 2-chloro-N-[4-(methylsulfanyl)phenyl]acetamideMongkholkeaw S., Songsasen A., Duangthongyou T., Chainok K., Suramitr S., Wattanathana W., Wannalerse B.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  76,pp. 594-598
  4
  11Dual luminescent coordination polymers based on flexible aliphatic carboxylate ligands supplemented by rigid bipyridyl ligands for 2,4-dinitrophenol (DNP) and iron(III) ion detectionBuasakun J., Srilaoong P., Chainok K., Raksakoon C., Rattanakram R., Duangthongyou T.2021Polyhedron
  204
  4
  12Synthesis of Encapsulated Zn(8-hydroxyquinoline)2(H2O)2 in the Pore of BioMOF1 for Sensing Dissolved Oxygen in WaterSrilaoong P., Buasakun J., Chainok K., Wannalerse B., Rattanakam R., Duangthongyou T.2018Journal of Nanomaterials
  2018
  3
  13Catena-Poly[[diaqua-dipyridine-zinc(II)]-μ-Succinato]Duangthongyou T., Siripaisarnpipat S.2008Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  64(4)
  2
  14Crystal structure of 5-[(benzoyloxy)methyl]-5,6- dihydroxy-4-oxocyclohex-2-en-1-yl benzoateLeepasert T., Saparpakorn P., Chainok K., Duangthongyou T.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  76,pp. 1096-1100
  2
  152,2′-({4-[(4-Nitrophenyl)diazenyl]phenyl}imino)diethanolDuangthongyou T., Suwanruji P., Suesat J., Achiwawanich S.2013Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  69(1)
  1
  16Synthesis, crystal structure and optical properties of 2-(3-(hexyloxy)-5-methylphenoxy)-n-(4-nitrophenyl)acetamide for anion detectionJansukra P., Duangthongyou T., Suramitr S., Chainok K., Wannalerse B.2021Crystals
  11(6)
  1
  17(-)-CrebanineDuangthongyou T., Makarasen A., Techasakul S., Chimnoi N., Siripaisarnpipat S.2011Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  67(2)
  1
  183-Amino-benzoic acid-4,4′-bipyridine (2/3)Lhengwan P., Achiwawanich S., Duangthongyou T.2012Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  68(8)
  1
  192-Methoxy-1-(2-methoxy-4-nitronaphthalen-1-yl)-6-nitronaphthaleneWannalerse B., Pannil W., Loriang J., Tuntulani T., Duangthongyou T.2013Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  69(5)
  1
  20Tetranuclear nickel complex of dimethylene bridged diiminedioxime containing different hybridizations of nickel (II)Achiwawanich S., Duangthongyou T., Kitiphaisalnont P., Siripaisarnpipat S.2014Journal of Molecular Structure
  1072(1),pp. 149-152
  1
  21The crystal structure of 2-[5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido]phenyl 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonateChainok K., Duangthongyou T., Tuntulani T., Chuenka A., Wannalerse B.2015Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  71,pp. o721-o722
  1
  22Synthesis, X-Ray Crystallography, Theoretical Investigation and Optical Properties of 2-Chloro-N-(2,4-dinitrophenyl) AcetamideJansukra P., Wattanathana W., Duangthongyou T., Wannapaiboon S., Songsasean A., Suramitr S., Tuntulani T., Browning C.S., Wannalerse B.2021Journal of Chemical Crystallography
  0
  23Crystal structure of 3-methoxy-4-[2-(thiazol-2-yl)-diazen-1-yl]aniline monohydratePhiromphu N., Chainok K., Songsasen A., Duangthongyou T.2019Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  75,pp. 354-357
  0
  245-Methyl-1,3-phenylene bis[5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonate]: Crystal structure and DFT calculationsDuangthongyou T., Rattanakam R., Chainok K., Suramitr S., Tuntulani T., Wannalerse B.2019Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  75,pp. 1079-1083
  0
  25The Synthesis, Crystal Structure, DFT Calculations and Optical Properties of Orcinolic Derivatives as OH IndicatorsWannalerse B., Kwanmuang P., Jansukra P., Pinchaipat B., Duangthongyou T., Hasin P., Songsasen A., Chainok K., Suramitr S.2022Crystals
  12(9)
  0
  26Synthesis, Crystal Structure and Optical Properties of 3,5-Dihydroxyphenyl-5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonate as a Fluorescence Sensor for Fluoride Ion DetectionKhunarj S., Saijaroensakul W., Marom W., Chainok K., Duangthongyou T., Pinchaipat B., Wannalerse B.2022Crystals
  12(12)
  0
  27Highly effective detection of DNP and Fe3+ by designed coordination polymers containing electron rich linkers and azo functional groupsSrilaoong P., Buasakun J., Raksakoon C., Sangma C., Chainok K., Harding P., Harding D.J., Duangthongyou T.2023Polyhedron
  233
  0
  28Protecting-Group-Free Total Synthesis of Anticancer (±)-Melotenine AThanetchaiyakup A., Rattanarat H., Aree S., Duangthongyou T., Nanok T., Chuanopparat N., Ngernmeesri P.2021Synthesis (Germany)
  0