Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทรงวุฒิ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของทรงวุฒิ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403599 ชื่อวิชา Thesis,4 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ย. 2012 - 29 มี.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403599 ชื่อวิชา Thesis,3 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ย. 2013 - 29 มี.ค. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213699 ชื่อวิชา Thesis,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403425 ชื่อวิชา Applied Organic Chemistry,29 ส.ค. 2013 - 5 ก.ย. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403699 ชื่อวิชา Thesis,5 ม.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2015