Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  =c-Myc–Targeting Compound2benzoxazinebioimagingBODIPYCell LineCharge transferChelationcrystal structureCrystals structuresfluorescenceHirshfeld surfacehumanHumansHybrid materialsLuminescenceLung Neoplasmslung tumornon-small cell lung cancerOH-groupsOptical propertiespolycaprolactonePolylactic acidPolylactic acid (PLA)polylactidePolymer compositePotable waterPPIPrecipitationPressure dropPropertyPropidiumpropidium iodideprotein kinase Bproteinโ€“protein interactionproteomicsProto-Oncogene Proteins c-aktpyridyl groupQuantum yieldrapamycinRaschig ringRaschig ringsReactions kineticsReforming reactionsrhodamine B deriv?ativering-opening polymerisationring-opening polymerizationSalicylideneanilineSamarium doped magnesium aluminateSelective determinationSemi-pilot scaleSensorsignal transductionSirolimusSm3+ doped MgAl2O4Sodium AluminateSolventsSpinelStabilitySurface analysisSynchrotron techniquesSynthesis (chemical)Synthetic parametersSystem applicationstarget of rapamycin kinaseTetraphenylethyleneThai-bael fruitThermalThermal decompositionThermal propertyThermoanalysisTriethanolamineTriethanolaminesTumortumor cell lineTwisted intramolecular charge transferTwisted intra-molecular charge transfersubiquitinated proteinUbiquitinated ProteinsUltrasensitiveX ray absorption spectroscopyX-ray absorption spectroscopyX-ray diffractionX-ray photoelectron spectroscopyx-ray techniquesxyleneXylenesZinc aluminateZinc aluminate spinelZinc oxideZinc sulfidการเพิ่มมูลค่าตัวเร่งปฏิกิริยาผลึกศาสตร์พอลิเมอร์ชีวภาพโลหะราคาต่ำวัสดุอนินทรีย์วัสดุอินทรีย์สารชีวมวลฯ€-ฯ€ interaction

  Interest

  วัสดุอนินทรีย์, วัสดุอินทรีย์, ผลึกศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 44 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of local structure of Sm3+in MgAl2O4:Sm3+phosphors prepared by thermal decomposition of triethanolamine complexes on their luminescence propertyNantharak W., Wattanathana W., Klysubun W., Rimpongpisarn T., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2017Journal of Alloys and Compounds
  701,pp. 1019-1026
  45
  2Structural Characteristics and Dielectric Properties of La 1-xCoxFeO3 and LaFe1-xCo xO3 Synthesized via Metal Organic ComplexesHaron W., Thaweechai T., Wattanathana W., Laobuthee A., Manaspiya H., Veranitisagul C., Koonsaeng N.2013Energy Procedia
  34,pp. 791-800
  44
  3Solvatochromic triazaborolopyridinium probes toward ultra-sensitive trace water detection in organic solventsNootem J., Sattayanon C., Namuangruk S., Rashatasakhon P., Wattanathana W., Tumcharern G., Chansaenpak K., Chansaenpak K.2020Dyes and Pigments
  181
  43
  4Electrolyte materials for solid oxide fuel cells derived from metal complexes: Gadolinia-doped ceriaVeranitisagul C., Veranitisagul C., Kaewvilai A., Wattanathana W., Koonsaeng N., Traversa E., Traversa E., Laobuthee A.2012Ceramics International
  38(3),pp. 2403-2409
  37
  5Novel luminescent PLA/MgAl2O4:Sm3+ composite filaments for 3D printing applicationRimpongpisarn T., Wattanathana W., Sukthavorn K., Nootsuwan N., Hanlumyuang Y., Veranitisagul C., Laobuthee A.2019Materials Letters
  237,pp. 270-273
  35
  6Novel recovery of nano-structured ceria (CeO 2) from Ce(III)-benzoxazine dimer complexes via thermal decompositionVeranitisagul C., Kaewvilai A., Sangngern S., Wattanathana W., Suramitr S., Koonsaeng N., Laobuthee A.2011International Journal of Molecular Sciences
  12(7),pp. 4365-4377
  32
  7Samarium doped ceria (SDC) synthesized by a metal triethanolamine complex decomposition method: Characterization and an ionic conductivity studyWattanathana W., Veranitisagul C., Wannapaiboon S., Klysubun W., Koonsaeng N., Laobuthee A.2017Ceramics International
  43(13),pp. 9823-9830
  32
  8Simple cerium-triethanolamine complex: Synthesis, characterization, thermal decomposition and its application to prepare ceria support for platinum catalysts used in methane steam reformingWattanathana W., Nootsuwan N., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laosiripojana N., Laobuthee A.2015Journal of Molecular Structure
  1089,pp. 9-15
  26
  9Activity of Fe supported by Ce1-xSmxO2-δ derived from metal complex decomposition toward the steam reforming of toluene as biomass tar model compoundLaobuthee A., Veranitisagul C., Wattanathana W., Koonsaeng N., Laosiripojana N., Laosiripojana N.2015Renewable Energy
  74,pp. 133-138
  25
  10Aluminium complexes containing salicylbenzothiazole ligands and their application in the ring-opening polymerisation of rac-lactide and ϵ-caprolactoneNakonkhet C., Nanok T., Wattanathana W., Chuawong P., Hormnirun P.2017Dalton Transactions
  46(33),pp. 11013-11030
  24
  113,4-Dihydro-1,3-2H-benzoxazines: Novel reducing agents through one electron donation mechanism and their application as the formation of nano-metallic silver coatingKaewvilai A., Wattanathana W., Jongrungruangchok S., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2015Materials Chemistry and Physics
  167,pp. 9-13
  23
  12The effect of alkali and ce(III) ions on the response properties of benzoxazine supramolecules prepared via molecular assemblyKaewvilai A., Rujitanapanich S., Wattanathana W., Veranitisagul C., Suramitr S., Koonsaeng N., Laobuthee A.2012Molecules
  17(1),pp. 511-526
  19
  13Crystal structure and novel solid-state fluorescence behavior of the model benzoxazine monomer: 3,4-Dihydro-3,6-dimethyl-1,3,2H-benzoxazineWattanathana W., Nonthaglin S., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2014Journal of Molecular Structure
  1074,pp. 118-125
  18
  14The synergy of CHEF and ICT toward fluorescence ‘turn-on’ probes based on push-pull benzothiazoles for selective detection of Cu2+ in acetonitrile/water mixtureNootem J., Daengngern R., Sattayanon C., Wattanathana W., Wannapaiboon S., Rashatasakhon P., Chansaenpak K., Chansaenpak K.2021Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  415
  18
  15Dibenzopleiadiene-embeded polyaromatics: Via [4 + 3] annulative decarbonylation/decarboxylationKantarod K., Worakul T., Soorukram D., Kuhakarn C., Reutrakul V., Surawatanawong P., Wattanathana W., Leowanawat P.2021Organic Chemistry Frontiers
  8(3),pp. 522-530
  16
  16Development of antimicrobi al hybrid materials from polylactic acid and nano-silver coated chitosanNootsuwan N., Sukthavorn K., Wattanathana W., Jongrungruangchok S., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2018Oriental Journal of Chemistry
  34(2),pp. 683-692
  16
  17Antimicrobial, conductive, and mechanical properties of AgCB/PBS composite systemVeranitisagul C., Wattanathana W., Wannapaiboon S., Hanlumyuang Y., Sukthavorn K., Nootsuwan N., Chotiwan S., Phuthong W., Jongrungruangchok S., Laobuthee A.2019Journal of Chemistry
  2019
  14
  18Preliminary study of Pd/CeO2 derived from cerium complexes as solid support catalysts for hydrogenation reaction in a micro-reactorWattanathana W., Lakkham A., Kaewvilai A., Koonsaeng N., Laobuthee A., Veranitisagul C.2011Energy Procedia
  9,pp. 568-574
  14
  19Crystallographic, spectroscopic (FT-IR/FT-Raman) and computational (DFT/B3LYP) studies on 4,4′-diethyl-2,2′-[methylazanediylbis(methylene)]diphenolWattanathana W., Nootsuwan N., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Suramitr S., Laobuthee A.2016Journal of Molecular Structure
  1109,pp. 201-208
  13
  20Bodipy-pyridylhydrazone probe for fluorescence turn-on detection of fe3+ and its bioimaging applicationNootem J., Sattayanon C., Daengngern R., Kamkaew A., Wattanathana W., Wannapaiboon S., Rashatasakhon P., Chansaenpak K., Chansaenpak K.2021Chemosensors
  9(7)
  13
  21Ultrasensitive fluorogenic chemosensor based on ESIPT phenomenon for selective determination of Cu2+ ion in aqueous system and its application in environmental samples and biological imagingPiyanuch P., Wangngae S., Kamkaew A., Wattanathana W., Wannapaiboon S., Impeng S., Maneeprakorn W., Promarak V., Chansaenpak K.2022Dyes and Pigments
  205
  13
  22Novel c-Myc–targeting compound N, N-Bis (5-ethyl-2-hydroxybenzyl) methylamine for mediated c-Myc ubiquitin-proteasomal degradation in lung cancer cellsSriratanasak N., Petsri K., Laobuthee A., Wattanathana W., Vinayanuwattikun C., Luanpitpong S., Chanvorachote P.2020Molecular Pharmacology
  98(2),pp. 130-142
  12
  23BaFe12O19 from thermal decomposition of bimetallic triethanolamine complex as magnetic filler for bioplasticsVeranitisagul C., Wattanathana W., Nantharak W., Jantaratana P., Laobuthee A., Koonsaeng N.2016Materials Chemistry and Physics
  177,pp. 48-55
  11
  24Development of novel hybrid materials from polylactic acid and nano-silver coated carbon black with distinct antimicrobial and electrical propertiesNootsuwan N., Wattanathana W., Jongrungruangchok S., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2018Journal of Polymer Research
  25(4)
  11
  25Crystallographic and spectroscopic investigations on oxidative coordination in the heteroleptic mononuclear complex of cerium and benzoxazine dimerWattanathana W., Suetrong N., Kongsamai P., Chansaenpak K., Chuanopparat N., Hanlumyuang Y., Kanjanaboos P., Wannapaiboon S.2021Molecules
  26(17)
  11
  26Titanium complexes of pyrrolylaldiminate ligands and their exploitation for the ring-opening polymerization of cyclic estersUpitak K., Wattanathana W., Nanok T., Chuawong P., Hormnirun P.2021Dalton Transactions
  50(31),pp. 10964-10981
  10
  27Benzoxazine dimer analogue targets integrin β3 in lung cancer cells and suppresses anoikis resistance and migrationSriratanasak N., Nonpanya N., Wattanathana W., Chanvorachote P.2020Anticancer Research
  40(5),pp. 2583-2589
  7
  28Graded multilayer triple cation perovskites for high speed and detectivity self-powered photodetector via scalable spray coating processAmratisha K., Tuchinda W., Ruankham P., Naikaew A., Pansa-Ngat P., Srathongsian L., Wattanathana W., Shin Thant K.K., Supruangnet R., Nakajima H., Sahasithiwat S., Kanjanaboos P., Kanjanaboos P.2022Scientific Reports
  12(1)
  7
  29Crystal structure and hirshfeld surface analysis of bis(Triethanolamine)nickel(II) dinitrate complex and a revelation of its characteristics via spectroscopic, electrochemical and dft studies towards a promising precursor for metal oxides synthesisDeeloed W., Wannapaiboon S., Pansiri P., Kumpeerakij P., Phomphrai K., Laobuthee A., Hanlumyuang Y., Suramitr S., Pinyou P., Wattanathana W.2020Crystals
  10(6),pp. 1-18
  7
  30Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of a rhodamine B salicylaldehyde Schiff base derivativeSuramitr S., Teanwarawat J., Ithiapa N., Wattanathana W., Suramitr A.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  76,pp. 1027-1032
  7
  31Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of 2-chloro-N-[4-(methylsulfanyl)phenyl]acetamideMongkholkeaw S., Songsasen A., Duangthongyou T., Chainok K., Suramitr S., Wattanathana W., Wannalerse B.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  76,pp. 594-598
  6
  322-{[(2-Hydroxy-3,5-dimethylbenzyl)(methyl)amino]-methyl}-4,6-dimethylphenolVeranitisagul C., Wattanathana W., Kaewvilai A., Duangthongyou T., Laobuthee A., Koonsaeng N.2012Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  68(6)
  6
  334,4′-Diethyl-2,2′-[(N-cyclohexylimino)-bis(methylene)]diphenolWattanathana W., Veranitisagul C., Kaewvilai A., Laobuthee A., Koonsaeng N.2012Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  68(10)
  6
  34Synthesis and properties of AIE-active Triazaborolopyridiniums toward fluorescent nanoparticles for cellular imaging and their biodistribution in vivo and ex vivoHiranmartsuwan P., Ma X., Nootem J., Daengngern R., Kamkaew A., Pinyou P., Wattanathana W., Promarak V., Li Z., Chansaenpak K.2022Materials Today Chemistry
  26
  6
  35Effect of triethanolamine chelating agent on crystallinities, phase purities, and optical properties of zinc aluminate spinel synthesized by thermal decompositionPipattanaporn P., Pansiri P., Kumpeerakij P., Yaemphutchong S., Siri-apai P., Suetrong N., Chansaenpak K., Singkammo S., Kanjanaboos P., Hanlumyuang Y., Wannapaiboon S., Wattanathana W.2021Ceramics International
  5
  36Preparation of Palladium-Impregnated Ceria by Metal Complex Decomposition for Methane Steam Reforming CatalysisWattanathana W., Wannapaiboon S., Wannapaiboon S., Veranitisagul C., Laosiripojana N., Koonsaeng N., Laobuthee A.2017Advances in Materials Science and Engineering
  2017
  5
  373,4-Dihydro-1,3-2H-Benzoxazines: Uses Other Than Making PolybenzoxazinesWattanathana W., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2017Advanced and Emerging Polybenzoxazine Science and Technology
  ,pp. 75-88
  5
  38Barium ferrite prepared by modified Pechini method: effects of chloride and nitrate counter ions on microstructures and magnetic propertiesWattanathana W., Nantharak W., Wannapaiboon S., Jantaratana P., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2018Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  29(2),pp. 1542-1553
  5
  39Dielectric and mechanical properties of poly(butylene succinate) thin film composites incorporated with barium strontium titanate powderNootsuwan N., Plungpongpan K., Wattanathana W., Koonsaeng N., Laobuthee A., Manuspiya H.2016Integrated Ferroelectrics
  174(1),pp. 155-166
  4
  40Novel dihydro-1,3,2h-benzoxazine derived from furfurylamine: Crystal structure, hirshfeld surface analysis, photophysical property, and computational studyWattanathana W., Hanlumyuang Y., Wannapaiboon S., Chansaenpak K., Pinyou P., Nanok T., Kanjanaboos P.2021Crystals
  11(5)
  4
  41Characterization, luminescence and dye adsorption study of manganese and samarium doped and co-doped zinc sulfide phosphorsYaemphutchong S., Wattanathana W., Deeloed W., Panith P., Wuttisarn R., Ketruam B., Singkammo S., Laobuthee A., Wannapaiboon S., Hanlumyuang Y.2020Optical Materials
  107
  4
  42Influences of chemical functionalities on crystal structures and electrochemical properties of dihydro-benzoxazine dimer derivativesSuetrong N., Chansaenpak K., Impeng S., Pinyou P., Blay V., Blay-Roger R., Lisnund S., Kanjanaboos P., Hanlumyuang Y., Wannapaiboon S., Wattanathana W.2021Crystals
  11(8)
  4
  43Structural investigation and optical properties of cobalt aluminate pigments derived from thermal decomposition of mixed-metal nitrate co-crystalsYaemphutchong S., Wattanathana W., Chansaenpak K., Singkammo S., Kanjanaboos P., Siri-apai P., Janejobsakonkit S., Pipattanaporn P., Suetrong N., Wannapaiboon S., Hanlumyuang Y.2022Ceramics International
  4
  44Titanium Complexes of Salicylbenzoxazole and Salicylbenzothiazole Ligands for the Ring-Opening Polymerization of ϵ-Caprolactone and Substituted ϵ-Caprolactones and Their CopolymerizationsNakornkhet C., Nanok T., Wattanathana W., Chuawong P., Hormnirun P.2022Inorganic Chemistry
  4
  45Planar heterojunction perovskite solar cell with graded energy band architecture via fast-drying spray depositionTuchinda W., Amratisha K., Naikaew A., Pansa-Ngat P., Srathongsian L., Wattanathana W., Thant K.K.S., Supruangnet R., Nakajima H., Ruankham P., Kanjanaboos P., Kanjanaboos P.2022Solar Energy
  244,pp. 65-74
  4
  46Near-infrared aza-BODIPYs bearing tetraphenylethylene: Synthesis, photophysical studies, and cell imaging applicationAryamueang S., Chansaenpak K., Hiranmartsuwan P., Prommin C., Suthirakun S., Pinyou P., Wattanathana W., Pewklang T., Lai R.Y., Kamkaew A.2022Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  433
  3
  47Investigation of Double-Layered Pb-Sn Perovskite Absorbers: Formation, Structure, Band Alignment, and StabilityNaikaew A., Naikaew A., Kumnorkaew P., Wattanathana W., Swe K.Z., Pansa-Ngat P., Amratisha K., Nakajima H., Supruangnet R., Krajangsang T., Sinthiptharakoon K., Sahasithiwat S., Kanjanaboos P., Kanjanaboos P.2021Journal of Physical Chemistry C
  3
  48Oxidative thermal conversion of hydrothermal derived precursors toward the mixed-metal cobaltite spinel oxides (Znco2o4 and nico2o4): In-situ investigation by synchrotron-radiation xrd and xas techniquesDeeloed W., Hanlumyuang Y., Limphirat W., Suramitr S., Chansaenpak K., Kanjanaboos P., Wannapaiboon S., Wattanathana W.2021Crystals
  11(10)
  3
  49Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of the product of the ring-opening reaction of a dihydrobenzoxazine: 6,6′-[(cyclohexylazanediyl)bis(methylene)]bis(2,4-dimethylphenol)Wannapaiboon S., Hanlumyuang Y., Chansaenpak K., Pinyou P., Veranitisagul C., Laobuthee A., Wattanathana W.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  76,pp. 1239-1244
  3
  50Effects of Raschig Ring Packing Patterns on Pressure Drop, Heat Transfer, Methane Conversion, and Coke Deposition on a Semi-pilot-scale Packed Bed ReformerChutichairattanaphum N., Narataruksa P., Pana-Suppamassadu K., Tungkamani S., Prapainainar C., Chotiwan S., Wattanathana W.2019Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
  33(2),pp. 191-211
  3
  51Efficiency of organic corrosion inhibitors derived from Thai-bael fruit extract for preventing corrosion in carbon steelsManantapong P., Chaipunya N., Wannapaiboon S., Chirawatkul P., Wattanathana W., Hanlumyuang Y.2020Asian Journal of Chemistry
  32(8),pp. 2043-2050
  2
  52BODIPY-Based Fluorescent Probes for Selective Visualization of Endogenous Hypochlorous Acid in Living Cells via Triazolopyridine FormationHiranmartsuwan P., Wangngae S., Nootem J., Kamkaew A., Daengngern R., Wattanathana W., Chansaenpak K.2022Biosensors
  12(11)
  2
  536,6′-((Methylazanedyl)bis(methylene))bis(2,4-dimethylphenol) Induces Autophagic Associated Cell Death through mTOR-Mediated Autophagy in Lung CancerSriratanasak N., Sriratanasak N., Wattanathana W., Chanvorachote P., Chanvorachote P.2022Molecules
  27(19)
  1
  54Color-tunable emissive heptagon-embedded polycyclic aromatic dicarboximidesKantarod K., Soorukram D., Kuhakarn C., Surawatanawong P., Wattanathana W., Reutrakul V., Leowanawat P.2022Chemical Communications
  1
  55Analysis of Protein-Protein Interactions Identifies NECTIN2 as a Target of N,N-Bis (5-Ethyl-2-hydroxybenzyl) Methylamine for Inhibition of Lung Cancer MetastasisThongsom S., Aksorn N., Petsri K., Roytrakul S., Sriratanasak N., Wattanathana W., Chanvorachote P.2022Cancer genomics & proteomics
  19(5),pp. 624-635
  1
  56A systematic variation in cationic distribution and its influence on the magnetization of mixed-metal (nickel and zinc) cobaltite spinelsDeeloed W., Wattanathana W., Jantaratana P., Prompinit P., Wannapaiboon S., Singkammo S., Sattayaporn S., Laobuthee A., Suramitr S., Hanlumyuang Y.2020Materials Research Express
  7(9)
  1
  57Synthesis, X-Ray Crystallography, Theoretical Investigation and Optical Properties of 2-Chloro-N-(2,4-dinitrophenyl) AcetamideJansukra P., Wattanathana W., Duangthongyou T., Wannapaiboon S., Songsasean A., Suramitr S., Tuntulani T., Browning C.S., Wannalerse B.2021Journal of Chemical Crystallography
  0
  58Effects of Re on Vacancy Mobility in a Ni-Re System: An Atomistic StudyLa-Ongtup N., Wannapaiboon S., Pinyou P., Wattanathana W., Hanlumyuang Y.2021Journal of Chemistry
  2021
  0
  59Imidazole-based styryl dyes as Viscosity-Sensitive agentsAryamueang S., Chansaenpak K., Watwiangkham A., Suthirakun S., Muangsopa P., Wattanathana W., Lai R.Y., Kamkaew A.2024Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  447
  0
  60Heavy Atom Effect on the Intersystem Crossing of a Boron Difluoride Formazanate Complex-Based Photosensitizer: Experimental and Theoretical StudiesKhrootkaew T., Wangngae S., Chansaenpak K., Rueantong K., Wattanathana W., Pinyou P., Panajapo P., Promarak V., Sagarik K., Kamkaew A.2023Chemistry - An Asian Journal
  0
  61Crystallographic, thermal, and solid-state photoluminescent investigations of a di-benzoate ester modified benzoxazine dimer derivativeSuetrong N., Kanjanaboos P., Yaemphutchong S., Suesuwan A., Chansaenpak K., Wannapaiboon S., Kalnaowakul P., Chuanopparat N., Hanlumyuang Y., Wattanathana W.2023Structural Chemistry
  0