Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • M.Sc. (Polymer Science), Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, ไทย, 2541
  • Ph.D. (Chemistry), Imperial College London, United kingdom, 2005

  Expertise Cloud

  ALUMINUM COMPLEXESAmmonium nitratecatalystconductive polymerCYCLIC ESTERSEPSILON-CAPROLACTONEGas sensorGreen chemistryIMMORTAL POLYMERIZATIONIsoselectivitylactideLigand structureLigandsLiving polymerizationMEKMetal Organic FrameworkMETAL-COMPLEXESmethanol permeabilitymethylmethyl iso-buthyl ketoneMIBKMolecular mechanismMolecular weightMolecular weight distributionMonomersNanoporous and Mesoporous AluminosilicatNanostructured catalystNanotechnologynitrateNuclear magnetic resonance spectroscopyolefin monomersolefin polymerizationOrganometallic, polymer science, inorganic chemistry, homogeneous catalysisPHENOXY-IMINE LIGANDSpoly (p-phenylenePoly (p-phenylene vinylene)POLY(LACTIC ACID)Poly(p-phenylenevinylene)poly-alpha-olefinspolyesterpolylactidePolymer compositesPolymerizationPolymerization conditionsRACEMIC LACTIDErac-lactide polymerizationReaction mechanismRing opening polymerizationRing-Opening Polymerisationring-opening polymerizationsalicylbenzoxazole ligandSensorsSingle crystal x-ray diffractionSingle crystalsSINGLE-SITEsingle-site catalystSingle-wall nanotube (SWNT)Solid-state structuresSTEREOSELECTIVE POLYMERIZATIONsulfonated poly(aromatic imide-co-aliphatic imide)Synthesis (chemical)TRIMETHYLENE CARBONATEUltra high molecular weight polyethylenevinylene)X ray diffractionYTTRIUM COMPLEXESZeolite YZeolitesกรดแลกติกเคมีคอมพิวเตอร์เคมีคำนวณโคพอลิเมอร์ซีโอไลต์ไดออกซาโนนตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนี่งตำแหน่งตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งตัวเร่งปฏิกิริยาแบบจำลองโมเลกุลปฏิกิริยาพอลิเมไรเซชันแบบเปิดวปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงปฏิกิริยาพอลิเอมไรเซซันแบบเปิดวงแผ่นฟิล์มที่ย่อยสลายได้พลาสติกชีวภาพพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิไดออกซาโนนพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างรูปดาวพอลิเมอร์ย่อยสลายได้พอลิเมอโรเซซันแบบเปิดวงพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงพอลิแมคโครแลกโทนพอลิแลกไทด์พอลิเอสเทอร์พอลิโอเลฟิน ตัวเร่งปฏิกิริยาแมคโครแลกโทนแลกไทด์แลกไมด์สารประกอบเชิงซ้อนไบเมทัลลิก

  Interest

  Organometallic, polymer science, inorganic chemistry, homogeneous catalysis

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Remarkable Stereocontrol in the Polymerization of Racemic Lactide Using Aluminum Initiators Supported by Tetradentate Aminophenoxide LigandsHormnirun P., Marshall E., Gibson V., White A., Williams D.2004Journal of the American Chemical Society
   126(9),pp. 2688-2689
   475
   2Study of ligand substituent effects on the rate and stereoselectivity of lactide polymerization using aluminum salen-type initiatorsHormnirun P., Marshall E., Gibson V., Pugh R., White A.2006Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
   103(42),pp. 15343-15348
   205
   3Low coordinate magnesium chemistry supported by a bulky β-diketiminate ligandDove A., Gibson V., Hormnirun P., Marshall E., Segal J., White A., Williams D.2003Dalton Transactions
   (15),pp. 3088-3097
   96
   4Bis(pyrrolidene) Schiff Base Aluminum Complexes as Isoselective-Biased Initiators for the Controlled Ring-Opening Polymerization of rac-Lactide: Experimental and Theoretical StudiesTabthong S., Nanok T., Sumrit P., Kongsaeree P., Prabpai S., Chuawong P., Hormnirun P.2015Macromolecules
   48(19),pp. 6846-6861
   51
   5Monomethylaluminum and dimethylaluminum pyrrolylaldiminates for the ring-opening polymerization of rac-lactide: Effects of ligand structure and coordination geometryTabthong S., Nanok T., Kongsaeree P., Prabpai S., Hormnirun P.2014Dalton Transactions
   43(3),pp. 1348-1359
   40
   6Complex formation between hydroxypropylcellulose and hexadecyltrimethylamonium bromide as studied by light scattering and viscometryHormnirun P., Sirivat A., Jamieson A.2000Polymer
   41(6),pp. 2127-2132
   36
   7Comparing a series of 8-quinolinolato complexes of aluminium, titanium and zinc as initiators for the ring-opening polymerization of rac-lactideBakewell C., Fateh-Iravani G., Beh D., Myers D., Tabthong S., Hormnirun P., White A., Long N., Williams C.2015Dalton Transactions
   44(27),pp. 12326-12337
   34
   8Aluminum complexes containing salicylbenzoxazole ligands and their application in the ring-opening polymerization of: Rac -lactide and ϵ-caprolactoneSumrit P., Chuawong P., Nanok T., Duangthongyou T., Hormnirun P.2016Dalton Transactions
   45(22),pp. 9250-9266
   27
   9Aluminum initiators supported by asymmetric [ONNO′]-type salan ligands for the ring-opening polymerization of rac-lactideSumrit P., Hormnirun P.2013Macromolecular Chemistry and Physics
   214(16),pp. 1845-1851
   20
   10Electrical conductivity response of poly(Phenylene-vinylene)/ zeolite composites exposed to ammonium nitrateKamonsawas J., Sirivat A., Niamlang S., Hormnirun P., Prissanaroon-Ouajai W.2010Sensors
   10(6),pp. 5590-5603
   17
   11Aluminium complexes containing salicylbenzothiazole ligands and their application in the ring-opening polymerisation of rac-lactide and ϵ-caprolactoneNakonkhet C., Nanok T., Wattanathana W., Chuawong P., Hormnirun P.2017Dalton Transactions
   46(33),pp. 11013-11030
   15
   12Fluorinated bis(phenoxy-imine)titanium complexes with methylaluminoxane for the synthesis of ultra high molecular weight polyethyleneKhaubunsongserm S., Hormnirun P., Nanok T., Jongsomjit B., Praserthdam P.2013Polymer
   54(13),pp. 3217-3222
   8
   13Proton exchange membrane based on sulfonated poly (aromatic imide-co-aliphatic imide) for direct methanol fuel cellUmsarika P., Changkhamchom S., Paradee N., Sirivat A., Supaphol P., Hormnirun P.2018Materials Research
   21(1)
   8
   14Ammonia sensing and electrical properties based on composite of poly(3-thiopheneacetic acid) and zeolite yKonkayan S., Chanthaanont P., Prissanaroon W., Hormnirun P., Sirivat A.2013Materials Technology
   28(6),pp. 332-338
   7
   15Synthesis of Poly (2,5-dimethoxyaniline) and Electrochromic PropertiesMungkalodom P., Paradee N., Sirivat A., Hormnirun P.2015Materials Research
   18(4),pp. 669-676
   6
   16Sensitive and selective responses of poly(para-phenylene vinylene)/zeolite Y-based sensors toward ketone vaporsKamonsawas J., Sirivat A., Hormnirun P.2013International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
   62(11),pp. 583-589
   5
   17Dinuclear aluminum complexes bearing methylene-bridged phenoxy-imine ligands and their application in the ring-opening polymerization ofrac-lactideYuntawattana N., Nakornkhet C., Nanok T., Upitak K., Hormnirun P.2020New Journal of Chemistry
   44(17),pp. 6965-6978
   3
   18Selective response of DPPV/zeolite composites toward acetone, methanol, and n-heptane vaporsKamonsawas J., Sirivat A., Hormnirun P.2016Ionics
   22(6),pp. 885-897
   2
   19Editorial: Advanced catalysts in ring-opening polymerization of cyclic estersWu J., Chen H., Chen H., Chen H., Hormnirun P.2019Frontiers in Chemistry
   7(JUN)
   1
   20Induced interaction of NH4NO3 with POLY(p-phenylene vinylene) by mean of Zeolite YKamonsawas J., Sirivat A., Hormnirun P., Prissanaroon W.2011Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
   7976
   1
   21Poly(p-phenylene vilnylene)/zeolite Y composite as a ketone vapors sensor: Effect of alkaline cationKamonsawas J., Sirivat A., Hormnirun P.2012Journal of Polymer Research
   19(12)
   1
   22Titanium complexes of pyrrolylaldiminate ligands and their exploitation for the ring-opening polymerization of cyclic estersUpitak K., Wattanathana W., Nanok T., Chuawong P., Hormnirun P.2021Dalton Transactions
   50(31),pp. 10964-10981
   0