Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  2-ehtylhexyl-cinmatesAdamantaneAedes aegyptiAedes albopictusAlkaline solutionsAndrographis paniculataavoidance behaviorazo dyebipyridiylCassumunarChitosancinnamatecinnamatescinnamiccinnamic acidCitric acidsColor fastnessColor yieldconfiguration interactionscosmeticsCottonCotton fabricsCross-sectioncucurbit[7]urilcucurbiturilCurcuminCyclodextrincyclodextrinsDeliverydensity functional theoryDensity functional theory (DFT)dibenzoylmethanedyeingdyesdye-sensitizerelectron transferexcited stateexcited statesexcito-repellencyFastness propertiesfluorescenceFood productsGrafting (chemical)ground statesindustryisomerismmass spectrometryMCT-?-CDMCT-รŸ-CDMethoxySubstituted 2-Ethylhexyl-CinnamatesMethyl viologenMonoazo disperse dyesMonosaccharidesNanoparticlesnanotechnologyNatural dyeNatural dyesNatural indigoNatural Red BrownNitrogen contentorganic compoundsoscillator strengthsoxidationphotoexcitationPhotoinduced electron transfer (PET)photoinduced-electron transferphotoisomerizationphotoluminescencePhotophysicalPhotostabilityplaiPoly (ethylene glycol)Poly (vinyl alcohol)Polymerporous siliconQSARquantum chemical calculationsquantum dotreducing agentReducing agentsreducing sugarRutheniumRuthenium viologen cucurbituril solar cellssilicon nanoparticlessiRNAsolar cellsSolventsunscreenTime-dependent DFT (TD-DFT)triphenylamineTurmericViologenไซโคลเดกตรินผ้าฝ้ายผ้าพอลิเอสเทอร์พอลิเมอร์วิตามินอีสารกันแดดสารต้านอนุมูลอิสระสารป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต

  Interest

  เคมีอินทรีย์สังเคราะห์, เคมีอินทรีย์เชิงแสง

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Selectivity Encapsulation of Zingiber cassumunar Roxb. oil by Beta-cyclodextrin DerivativesManaprasersak A., Karpkird T.2020Materials Today: Proceedings
  23,pp. 659-665
  0
  2Cationic cyclodextrin-adamantane poly(vinyl alcohol)-poly(ethylene glycol) assembly for siRNA deliverySeripracharat C., Sinthuvanich C., Karpkird T.2022Journal of Drug Delivery Science and Technology
  68
  0
  3Dyeing and fastness properties of natural dyes on cotton grafted with monochlorotriazine-β-cyclodextrinHernhow P., Suwanruji P., Karpkird T., Suesat J.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 590-593
  0
  4The photoinduced transformation of fluorescent DNA base analogue tC triggers DNA meltingPreus S., Preus S., Jønck S., Pittelkow M., Dierckx A., Karpkird T., Karpkird T., Albinsson B., Wilhelmsson L.M.2013Photochemical and Photobiological Sciences
  12(8),pp. 1416-1422
  2
  5A novel chitosan-citric acid crosslinked beta-cyclodextrin nanocarriers for insoluble drug deliveryKarpkird T., Manaprasertsak A., Penkitti A., Sinthuvanich C., Singchuwong T., Leepasert T.2020Carbohydrate Research
  498
  7
  6Photostability of water-soluble inclusion complexes of UV-filters and curcumin with gamma-cyclodextrin polymerKarpkird T., Khunsakorn R., Noptheeranuphap C., Jettanasen J.2015Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
  84(1-2),pp. 121-128
  12
  7Synthesis and photostability of methoxycinnamic acid modified cyclodextrinsKarpkird T., Wanichweacharungruang S.2010Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  212(1),pp. 56-61
  7
  8Comparison of sodium dithionite and glucose as a reducing agent for natural indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Suwanruji P.2017MATEC Web of Conferences
  108
  3
  9Green reducing agents for indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Bechtold T., Suwanruji P.2018Journal of Cleaner Production
  197,pp. 106-113
  26
  10Study of Colloidal Suspensions of Silicon Nanoparticles: Effect of Surface Oxidation on the Photoluminescence PropertyJettanasen J., Preecha P., Kunakonrangsiman I., Karpkird T., Limtrakul J.2017International Journal of Nanoscience
  16(5-6)
  0
  11Absorption and emission properties of various substituted cinnamic acids and cinnamates, based on TDDFT investigationPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2013International Journal of Quantum Chemistry
  113(4),pp. 542-554
  18
  12Synthesis, electrochemistry and photo-induced electron transfer of unsymmetrical dinuclear ruthenium osmium 2,2′-bipyridine complexesBoonyavong N., Suwanruji P., Hannongbua S., Li F., Sun L., Karpkird T.2014Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  287,pp. 40-48
  3
  13Photophysical properties and photochemistry of substituted cinnamates and cinnamic acids for UVB blocking: Effect of hydroxy, nitro, and fluoro substitutions at ortho, meta, and para positionsPromkatkaew M., Promkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Wanichwecharungruang S., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S.2014Photochemical and Photobiological Sciences
  13(3),pp. 583-594
  26
  14Photophysical characterization of cinnamatesKarpkird T.M., Wanichweacharungruang S., Albinsson B.2009Photochemical and Photobiological Sciences
  8(10),pp. 1455-1460
  37
  15Syntheses of phenylbutanoid and dienone derivatives and their anti-inflammatory activityOnkum P., Karpkird T., Kongsema M., Taengphan W., Leepasert T.2021ScienceAsia
  47(5),pp. 594-601
  0
  16Imaging the distribution of DMPBD and terpinen-4-ol inclusion complexes with 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin by using TOF-SIMSManaprasertsak A., Malmberg P., Leepasert T., Karpkird T.2021Analytical methods : advancing methods and applications
  13(1),pp. 84-89
  0
  17Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction methodPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Namuangruk S., Ehara M., Hannongbua S.2009Journal of Chemical Physics
  131(22)
  26
  18Photostability of monoazo disperse dyes in different solventsIttarat N., Suwanruji P., Karpkird T., Setthayanond J.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 472-475
  0
  19Mao berry as a green reducing agent in natural indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Suwanruji P.2021Journal of the Textile Institute
  0
  20DFT/TD-DFT investigation on the photoinduced electron transfer of diruthenium and viologen complexesPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2020Journal of Luminescence
  222
  2
  21Excito-repellency Activity of Andrographis paniculata (Lamiales: Acanthaceae) against Colonized MosquitoesSukkanon C., Karpkird T., Saeung M., Leepasert T., Panthawong A., Suwonkerd W., Bangs M.J., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T.2020Journal of Medical Entomology
  57(1),pp. 192-203
  5
  22Inclusion complexes and photostability of UV filters and curcumin with beta-cyclodextrin polymers: effect on cross-linkersKarpkird T., Khunsakorn R., Noptheeranuphap C., Midpanon S.2018Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
  91(1-2),pp. 37-45
  10