Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

Expertise Cloud

3DOMAmino acidsCatalysisCatalytic oxidationCatalytic propertiesColloidal crystalsCrystal impuritiesEnvironmental treatmentEstersEthyleneEthylene glycolFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyIndustrial processingLaCoO3Lanthanum compoundsLight absorptionMetalsMixed phasisMorphologyphotocatalystPore structurePorous electrode modelPorous electrode modelsPorous materialsPorous morphologyPorous perovskite formation mechanismPorous templatesPower densitiesProton exchange membrane fuel cells (PEMFC)Scanning electron microscopySchiff baseSEMSemiconductor dopingsilica supported cobalt catalySolar cellSol-gelSolgel filmssol-gel methodsol-gel processSol-gel TiOSol-gelsSolsSteam reforming of ethanolSTEMSTEM EducationSTEM PartnershipSubstitutional effectsSuspension methodsSynthetic fuelThin filmThin filmsThiopheneThiophene oxidationThree dimension structureTime-resolved XAFStime-resolved XASTime-resolved X-ray absorption near edge structure (TR-XANES)TiOTiO2Titanium dioxideTransient voltageTransmission electron microscopyTransmission electron microscopy imagesTrapped ionsUV irradiationWater oxidationX ray photoemission spectroscopyXAFSXASx-ray absorptionx-ray diffractionการจัดการเรียนรู>โดยใช>ปMญหาเปOนฐานการดูดกลืนรังสีเอกซ์การแทนที่ ด้วย ซีเรียมไอออนการแยกแก๊สจากน้ำการเรียนรู้ด้วยการออกแบบการสื่อสารวิทยาศาสตรการอุ้งน้ำความเข้าใจในสะเต็มเคมีอนินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ตัวเร่งปฎิกิริยาเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุโคบอลต์ สารพยุงไทเทเนียม ซีเรียมไอออน โพรโมเตอร์ การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์โครงสร้างสามมิติซัมมเรียมโซลเจลดินตรวจวัดแก๊สตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงถ่านชีวภาพที่ชอบน้ำไททาเนียมไดออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ไบโอชาร์เพอรอฟสไกต์ฟิล์มบางมลพิษยางพารารีฟอร์มิ่งเอทานอลด้วยไอน้ำสะเต็มศึกษา

Interest

เคมีอนินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ตัวเร่งปฎิกิริยา

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Rate enhancements in structural transformations of Pt-Co and Pt-Ni bimetallic cathode catalysts in polymer electrolyte fuel cells studied by in situ time-resolved X-ray absorption fine structureIshiguro N., Ishiguro N., Kityakarn S., Kityakarn S., Kityakarn S., Sekizawa O., Uruga T., Uruga T., Sasabe T., Nagasawa K., Yokoyama T., Tada M., Tada M.2014Journal of Physical Chemistry C
118(29),pp. 15874-15883
40
2Ce-doped nanoparticles of TiO2: Rutile-to-brookite phase transition and evolution of Ce local-structure studied with XRD and XANESKityakarn S., Worayingyong A., Suramitr A., Smith M., Smith M.2013Materials Chemistry and Physics
139(2-3),pp. 543-549
27
3Time-resolved XAS (Bonn-SUT-SLRI) beamline at SLRIPoo-Arporn Y., Chirawatkul P., Saengsui W., Chotiwan S., Kityakarn S., Klinkhieo S., Hormes J., Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P.2012Journal of Synchrotron Radiation
19(6),pp. 937-943
24
4Kinetics and Mechanism of Redox Processes of Pt/C and Pt3Co/C Cathode Electrocatalysts in a Polymer Electrolyte Fuel Cell during an Accelerated Durability TestIshiguro N., Ishiguro N., Ishiguro N., Kityakarn S., Kityakarn S., Kityakarn S., Sekizawa O., Uruga T., Uruga T., Matsui H., Matsui H., Taguchi M., Taguchi M., Nagasawa K., Yokoyama T., Tada M., Tada M.2016Journal of Physical Chemistry C
120(35),pp. 19642-19651
21
5(Photo)Electrochemical characterization of nanoporous TiO 2 and Ce-doped TiO 2 sol-gel film electrodesKityakarn S., Pooarporn Y., Songsiriritthigul P., Worayingyong A., Robl S., Braun A., Wörner M.2012Electrochimica Acta
83,pp. 113-124
20
6Schiff base complex sol-gel method for LaCoO3 perovskite preparation with high-adsorbed oxygenWorayingyong A., Kangvansura P., Kityakarn S.2008Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
320(1-3),pp. 123-129
18
7Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO 2 and Ce/TiO 2 nanostructuresNiltharach A., Kityakarn S., Worayingyong A., Thienprasert J., Thienprasert J., Klysubun W., Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2012Physica B: Condensed Matter
407(15),pp. 2915-2918
17
8Determination of phase ratio in polymorphic materials by x-ray absorption spectroscopy: The case of anatase and rutile phase mixture in TiO2Smith M., Smith M., Klysubun W., Kityakarn S., Worayingyong A., Zhang S., Zhang S., Wei S., Onkaw D., Onkaw D., Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P., Rujirawat S., Rujirawat S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2009Journal of Applied Physics
105(2)
13
9Formation and nitrile hydrogenation performance of Ru nanoparticles on a K-doped Al2O3 surfaceMuratsugu S., Muratsugu S., Muratsugu S., Kityakarn S., Kityakarn S., Kityakarn S., Wang F., Wang F., Ishiguro N., Ishiguro N., Kamachi T., Yoshizawa K., Sekizawa O., Uruga T., Uruga T., Tada M., Tada M., Tada M.2015Physical Chemistry Chemical Physics
17(38),pp. 24791-24802
13
10In situ time-resolved XAFS of transitional states of Pt/C cathode electrocatalyst in an MEA during PEFC loading with transient voltagesKityakarn S., Kityakarn S., Kityakarn S., Saida T., Sode A., Ishiguro N., Ishiguro N., Sekizawa O., Uruga T., Uruga T., Nagasawa K., Yamamoto T., Yokoyama T., Tada M., Tada M.2014Topics in Catalysis
57(10-13),pp. 903-910
11
11Photocatalytic oxidation of thiophene over cerium doped TiO2 thin filmPoo-arporn Y., Kityakarn S., Niltharach A., Smith M., Seraphin S., Wörner M., Worayingyong A.2019Materials Science in Semiconductor Processing
93,pp. 21-27
7
12Synthesis of three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) TiO2: Photodegradation catalystBowornhathai T., Suwanruji P., Setthayanond J., Kityakarn S., Achiwawanich S.2017Key Engineering Materials
735 KEM,pp. 132-135
1
13Effect of metal precursor solution on morphology of porous lacoo3Boonlha S., Chakthranont P., Kityakarn S.2020Solid State Phenomena
302 SSP,pp. 135-140
0
14STEM Activity through Design Based Learning in PM 2.5 Crisis for High schoolLertcharoenrit T., Ugsonkid S., Kityakarn S., Pimthong P., Munprom R.20202020 5th International STEM Education Conference, iSTEM-Ed 2020
,pp. 77-80
0
15Time-resolved XANES studies on used silica supported cobalt catalystsChotiwan S., Kityakarn S., Poo-arporn Y., Viravathana P.2012Engineering Journal
16(3),pp. 115-121
0