Person Image

  Education

  • Ph.D.(Physical Chemistry ), Universitat Innsbruck , AUSTRIA
  • วท.ม. (Physical Chemistry ), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

  Expertise Cloud

  AB-INITIOActivation barriersActivation energyAdsorptionAdsorption energiesBiofuelsBipolar electrochemistryCapillary electrophoresisCarbon dioxidecarbon nanotubesCarbon tubesCatalysisCatalyst activityCatalyst deactivationCatalyst selectivityCatalystsCatalytic performanceCharge transferChiralityChitosanCircular DichroismCO2 hydrogenationCoatingsCOMPOSITESConcerted mechanismconfinement effectConfinement effectsCoprecipitation methodCrude palm oilCrystal structureCrystallization Ananlysis FractionationDehydrationDehydrogenationdensity functional calculationsDensity functional theoryDensity functionalsDENSITY-FUNCTIONAL THEORYDFTdiffusionDimethyl etherDimethylnaphthaleneDirect hydrothermal synthesisDNAdockingdrug deliveryElectric fieldsElectrocatalysiselectrochemistryElectrodepositionElectroless depositionELECTRONIC-STRUCTUREEncapsulationEsterificationethaneEthanolEthyleneFluidicsformaldehydeGoldGrapheneHeterogeneous catalysisHierarchical structuresHydrogenationHydrothermal synthesisJanus particlesline optical tweezerslipid microtubulesLipid TubulesLiquid crystalsManganese oxideMCM-41Mesoporous materialsmetal-organic frameworksMetalsMethanemolecular dynamicsMOLECULESNANOPARTICLESNanotechnologyNematic liquid crystal dropletsNickelOptical trapOptical tweezersOxidationPrecessionquantum chemistryrapid expansionRate determining stepreaction mechanismsRenewable energy resourcesSaccharomyces bayanusSilicaSimple approachSol-gel preparationSupercapacitorTemporal analysis of productsyeastyeast growth patternZeoliteนาโน

  Interest  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 302 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 226 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 76 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 42 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 20 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 10 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A quantum chemical study of the interaction of carbonyls with H-ZSM-5 zeoliteBoekfa B., Sirijareansre J., Pantu P., Limtrakul J.2004Studies in Surface Science and Catalysis
  154 B,pp. 1582-1588
  5
  2Investigation of metal ions induced conformational changes in N-acetyl alanine methyl esterKokpol S.U., Hannongbua S.V., Rode B.M., Limtrakul J.1986Inorganica Chimica Acta
  125(2),pp. 107-110
  5
  3Hierarchical macro-mesoporous pt deposits on gold microwires for efficient methanol oxidationHeim M., Wattanakit C., Wattanakit C., Reculusa S., Reculusa S., Warakulwit C., Limtrakul J., Ravaine S., Kuhn A.2013Electroanalysis
  25(4),pp. 888-894
  5
  4Density functional theory evidence for an electron hopping process in single-walled carbon nanotube-mediated redox reactionsNongnual T., Nongnual T., Nokbin S., Nokbin S., Khongpracha P., Khongpracha P., Bopp P.A., Limtrakul J., Limtrakul J.2010Carbon
  48(5),pp. 1524-1530
  4
  5On the dynamical instability of packed-bed reactors in the presence of catalyst deactivationJaree A., Boonsomlanjit B., Limtrakul J.2008Computers and Chemical Engineering
  32(12),pp. 2897-2902
  4
  6PH sensitive structural uniformity of rice husk ash-derived MCM-41 silicaTeabpinyok N., Chareonpanich M., Samingprai S., Limtrakul J.2012Canadian Journal of Chemical Engineering
  90(4),pp. 881-887
  4
  7Theoretical study of methane adsorption and C─H bond activation over Fe-embedded graphene: Effect of external electric fieldKetrat S., Maihom T., Maihom T., Treesukul P., Boekfa B., Limtrakul J.2019Journal of Computational Chemistry
  40(32),pp. 2819-2826
  4
  8Diels-Alder cycloadditions of single-wall carbon nanotubes with electron-rich dienes: A theoretical studyWarakulwit C., Bamrungsap S., Luksirikul P., Khongpracha P., Limtrakul J.2005Studies in Surface Science and Catalysis
  156,pp. 823-828
  4
  9Fragmentation of Allylmethylsulfide by chemical ionization: Dependence on humidity and inhibiting role of waterMaihom T., Schuhfried E., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J., Märk T., Biasioli F.2013Journal of Physical Chemistry A
  117(24),pp. 5149-5160
  4
  10Catalytic activity of sulfated iron-tin mixed oxide for esterification of free fatty acids in crude palm oil: Effects of iron precursor, calcination temperature and sulfate concentrationNuithitikul K., Prasitturattanachai W., Limtrakul J.2011International Journal of Chemical Reactor Engineering
  9
  4
  11CO2 hydrogenation to light olefins over mixed Fe-Co-K-Al oxides catalysts prepared via precipitation and reduction methodsWitoon T., Lapkeatseree V., Numpilai T., Kui Cheng C., Limtrakul J.2022Chemical Engineering Journal
  428
  4
  12When the final catalyst activity profile depends only on the total amount of admitted substance: Theoretical proofConstales D., Yablonsky G.S., Phanawadee P., Pongboutr N., Limtrakul J., Limtrakul J., Marin G.B.2015AIChE Journal
  61(1),pp. 31-34
  4
  13Quantum Chemical Investigations on Solvated NaCl AdductsRode B., Limtrakul J.1984Zeitschrift fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences
  39(4),pp. 376-380
  4
  14Independence of active substance profiles from the pulse response experimental procedurePhanawadee P., Pongboutr N., Yablonsky G.S., Constales D., Jarungmanorom C., Soikham W., Limtrakul J.2013AIChE Journal
  59(10),pp. 3574-3577
  4
  15Precession mechanism of nematic liquid crystal droplets under low power optical tweezersPhanphak S., Pattanaporkratana A., Limtrakul J., Chattham N.2014Ferroelectrics
  468(1),pp. 114-122
  3
  16Theoretical insights into furfural reduction to furfuryl alcohol via the catalytic hydrogen transfer reaction catalyzed by cations exchanged zirconium-containing zeolitesSittiwong J., Prasertsab A., Boonmark S., Nunthakitgoson W., Srifa P., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2021Molecular Catalysis
  504
  3
  17Incorporation of Al3+ Sites on Brønsted Acid Metal–Organic Frameworks for Glucose-to-Hydroxylmethylfurfural TransformationTangsermvit V., Pila T., Boekfa B., Somjit V., Klysubun W., Limtrakul J., Horike S., Horike S., Kongpatpanich K.2021Small
  3
  18Density Functional Investigation of the Conversion of Furfural to Furfuryl Alcohol by Reaction with i-Propanol over UiO-66 Metal-Organic FrameworkSittiwong J., Boonmark S., Nunthakitgoson W., Maihom T., Maihom T., Wattanakit C., Limtrakul J.2021Inorganic chemistry
  60(7),pp. 4860-4868
  3
  19Miniaturized metalens based optical tweezers on liquid crystal droplets for lab-on-a-chip optical motorsSuwannasopon S., Suwannasopon S., Meyer F., Schlickriede C., Chaisakul P., T-Thienprasert J., Limtrakul J., Limtrakul J., Zentgraf T., Chattham N.2019Crystals
  9(10)
  3
  20Uniformity of change in porous catalyst activity during a multi-pulse TAP experimentWongnuch Y., Phanawadee P., Hongsri K., Limtrakul J.2008Chemical Engineering Communications
  195(11),pp. 1305-1314
  3
  21Cation binding effect on hydrogen bonded dimer of imidazole and waterLimtrakul J.P., Hannongbua S.V., Kokpol S.U., Rode B.M.1987Inorganica Chimica Acta
  138(2),pp. 131-133
  3
  22Recent advances in light olefins production from catalytic hydrogenation of carbon dioxideNumpilai T., Cheng C.K., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2021Process Safety and Environmental Protection
  151,pp. 401-427
  3
  23The effect of alkali and alkaline-earth cations on the hydrogen-bonded dimer of N-aromatic heterocyclesLimtrakul J., Probst M.1991Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  235(1-2),pp. 89-94
  3
  24The influence of Na+ on neighbouring hydrogen bonds of aliphatic amino acidKokpol S.U., Hannongbua S.V., Limtrakul J.P.1989Monatshefte für Chemie Chemical Monthly
  120(6-7),pp. 491-499
  3
  25Highly defective carbon nanotubes for sensitive, low-cost and environmentally friendly electrochemical H2O2 sensors: Insight into carbon supportsNiamlaem M., Boonyuen C., Sangthong W., Limtrakul J., Zigah D., Kuhn A., Warakulwit C.2020Carbon
  170,pp. 154-164
  2
  26The catalytic conversion of acetonitrile to acrylonitrile in zeolitic systems: Rationalization of experimental observations using theoretical simulationsGleeson D., Limtrakul J.2007Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  824(1-3),pp. 23-31
  2
  27Potential energy surface and molecular dynamics simulation of gold(I) in liquid nitromethaneInjan N., Injan N., Megyes T., Radnai T., Bako I., Balint S., Limtrakul J., Spangberg D., Probst M.2009Journal of Molecular Liquids
  147(1-2),pp. 64-70
  2
  28Adsorption of toluene over faujasite zeolite investigated by the combined quantum mechanics/molecular mechanics methodWongthong P., Soonthornpalin C., Pantu P., Limtrakul J.2004Studies in Surface Science and Catalysis
  154 B,pp. 1817-1822
  2
  29Structure and energetics of nitrous oxide and methane adsorption on the FE-ZSM-5 zeolite: Oniom and density functional studiesPabchanda S., Pantu P., Tantanak D., Limtrakul J.2004Studies in Surface Science and Catalysis
  154 B,pp. 1844-1848
  2
  30Dehydrogenation of ethanol to acetaldehyde with nitrous oxide over the metal-organic framework NU-1000: A density functional theory studyPaluka V., Maihom T., Maihom T., Probst M., Limtrakul J.2020Physical Chemistry Chemical Physics
  22(24),pp. 13622-13628
  2
  31Density functional study of the effect of cation exchanged Sn-Beta zeolite for the diels-alder reaction between furan and methyl acrylatePaluka V., Maihom T., Maihom T., Warakulwit C., Srifa P., Boekfa B., Treesukol P., Poolmee P., Limtrakul J.2020Chemical Physics Letters
  754
  2
  32Conduction properties of BN-doped fullerene chain obtained by density functional theory calculationsKrainara N., Nokbin S., Luksirikul P., Sirijaraensre J., Meemanvit R., Khongpracha P., Pantu P., Limtrakul J.20072007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings
  1,pp. 508-511
  2
  33First-Principle study of lithium polysulfide adsorption on heteroatom doped graphitic carbon nitride for Lithium-Sulfur batteriesYamsang N., Sittiwong J., Srifa P., Boekfa B., Sawangphruk M., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2021Applied Surface Science
  565
  2
  34Au(CN)2(CH3NO2)n cluster anions: Energetics and geometrical featuresInjan N., Injan N., Megyes T., Radnai T., Bako I., Balint S., Limtrakul J., Probst M.2011Journal of Molecular Liquids
  159(1),pp. 38-41
  2
  35Manganese oxide/reduced graphene oxide nanocomposite for high- efficient electrocatalyst towards oxygen reduction reactionKosasang S., Ma N., Phattharasupakun N., Wutthiprom J., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018ECS Transactions
  85(13),pp. 1265-1276
  2
  36Comparing the stabilities of nanoclusters and cluster-based materials: Alkali halides and the first row element compoundsSangthong W., Sangthong W., Bromley S., Bromley S., Illas F., Limtrakul J.2009Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  3,pp. 304-307
  1
  37Patterns of intraparticle distribution of surface concentration due to irreversible adsorption in TAP multi-pulse experimentsPhanawadee P., Pongboutr N., Soikham W., Yooyao T., Limtrakul J.2011Chemical Engineering Journal
  178,pp. 366-374
  1
  38Growth pattern of yeast cells studied under optical tweezersCharrunchon S., Limtrakul J., Chattham N.2012Frontiers in Optics, FIO 2012
  1
  39The quantum confinement effect on the adsorption and reaction of aliphatic hydrocarbons on 'Nano Reactor' ZSM-5 zeolite: A newly developed Density Functional Theory (DFT) investigationBoekfa B., Choomwattana S., Maitarad P., Limtrakul P., Limtrakul J.2009Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  3,pp. 268-271
  1
  40Effect of Intercalants inside Birnessite-Type Manganese Oxide Nanosheets for Sensor ApplicationsWuamprakhon P., Krittayavathananon A., Kosasang S., Ma N., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Chanlec N., Kidkhunthod P., Sawangphruk M.2020Inorganic Chemistry
  1
  41Theoretical and Experimental Study on the 7-Hydroxy-4-Methylcoumarin Synthesis with H-Beta ZeoliteKlinyod S., Boekfa B., Pornsatitworakul S., Maihom T., Jarussophon N., Treesukol P., Wattanakit C., Limtrakul J.2019ChemistrySelect
  4(36),pp. 10660-10667
  1
  42Phenol Tautomerization Catalyzed by Acid-Base Pairs in Lewis Acidic Beta Zeolites: A Computational StudyDeepankeaw N., Maihom T., Maihom T., Probst M., Prasertsab A., Homlamai K., Sittiwong J., Limtrakul J.2019ChemPhysChem
  20(16),pp. 2122-2126
  1
  43Adsorption of glycine amino acid in zeolite: An embedded QM/MM studyBoekfa B., Sirijaraensre J., Limtrakul P., Pantu P., Limtrakul J.20072007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings
  1,pp. 454-457
  1
  44Adsorption of benzene on MCM-41-type material: A QM/MM studyJansang B., Limtrakul J.2005Studies in Surface Science and Catalysis
  156,pp. 625-630
  1
  45Comparison between regression analysis and moment analysis for transport and kinetic parameter estimation in TAP experiments under a non-ideal inlet conditionTantake P., Phanawadee P., Boonnumpha Y., Limtrakul J.2007Catalysis Today
  121(3-4),pp. 261-268
  1
  46Crystal structure, thermal and magnetic behavior of inorganic-organic hybrid [VIV4O10 VV2O4] (C6H14N2) •H2O polymeric frameworkSettheeworrarit T., Pakawatchai C., Maensiri S., Limtrakul J., Rujiwatra A.2006Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
  16(3),pp. 231-239
  1
  47Preparation and characterization of bis(μ-1,2-diaminoethane)cobalt(ii) hexavanadate: A layered polyoxovanadate pillared by a cobalt coordination complexYotnoi B., Limtrakul J., Prior T., Rujiwatra A.2009Journal of Chemical Crystallography
  39(7),pp. 525-529
  1
  48Controlled rotation of lipid tubules with optical tweezersCharrunchon S., Sumriddetchkajorn S., Limtrakul J., Chattham N.2010Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  7712
  1
  49Structure, energetics, and vibrational frequencies of the pyrazole-water complexLimtrakul J.1993Monatshefte für Chemie Chemical Monthly
  124(3),pp. 259-266
  1
  50Calculation of processes relevant to reactions between nucleic acids and free electronsProbst M., Injan N., Denifl S., Zappa F., Mähr I., Beikircher M., Ptasińska S., Limtrakul J., Märk T., Mauracher A., Scheier P.2008Chemical Engineering Communications
  195(11),pp. 1371-1381
  1
  51Crystal structures, thermogravimetric and magnetic properties of four organodiamine templated vanadium oxide frameworks: Influences of diaminoalkane templatesSettheeworrarit T., Prior T., Meansiri S., Limtrakul J., Rujiwatra A.2008Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
  18(2),pp. 253-263
  1
  52The interactions of sorbates with gallosilicates and alkali-metal exchanged gallosilicatesLimtrakul J., Kuno M., Treesukol P.1999Journal of Molecular Structure
  510(1-3),pp. 131-147
  1
  53A novel high-performance lithium-ion hybrid capacitor using three-dimensional nanostructure of N-doped graphene aerogel and carbon nanotube compositeAphirakaramwong C., Phattharasupakun N., Wutthiprom J., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018ECS Transactions
  85(13),pp. 449-468
  1
  54Graphene-based materials with different morphologies and structures as interlayers for high-performance lithium-sulfur batteriesKaenket S., Chiochan P., Phattharasupakun N., Wutthiprom J., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018ECS Transactions
  85(13),pp. 285-293
  0
  55Microsurgery of elodea cells using excimer laserKantawang T., Limtrakul J., Samipak S., Chattham N.2015Bio-Optics: Design and Application, BODA 2015
  0
  56Effects of the zeolite framework on the structure and Energetics of active site of H-ZSM-5/C6H6 complexes: A QM/MM methodRaksakoon C., Limtrakul J.2003American Chemical Society, Division of Petroleum Chemistry, Preprints
  48(2),pp. 104-107
  0
  57Dissymmetric metal deposition on carbon nanotubesWarakulwit C., Warakulwit C., Delville M., Ravaine V., Limtrakul J., Kuhn A.2009Nanotechnology 2009: Fabrication, Particles, Characterization, MEMS, Electronics and Photonics - Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  1,pp. 1-4
  0
  58Editorial introduction to the special issue on modeling in chemical and biological engineering sciencesLimtrakul J., Yablonsky G.2008Chemical Engineering Communications
  195(11),pp. 1303-1304
  0
  59Erratum: Stable nanoporous alkali halide polymorphs: A first principles bottom-up study (Journal of Materials Chemistry (2008) 18 (5871-5879) DOI 10.1039/b809129c)Sangthong W., Limtrakul J., Illas F., Bromley S.2009Journal of Materials Chemistry
  19(48),pp. 9283
  0
  60Structures and reaction mechanisms of cumene formation via benzene alkylation with propylene over ITQ-24 zeolite: Combined QM/MM and full quantum methodsJansang B., Nanok T., Limtrakul J.2006ACS National Meeting Book of Abstracts
  231
  0
  61Adsorption and diffusion of benzene in the nanoporous catalysts FAU, ZSM-5 and MCM-22: A molecular dynamics studyRungsirisakun R., Nanok T., Limtrakul J.2006ACS National Meeting Book of Abstracts
  231
  0
  62Effect of the zeolite framework on the adsorption of alkenes to ZSM-5 zeolite: An ONIOM studyNamuangruk S., Tantanak D., Limtrakul J.2006ACS National Meeting Book of Abstracts
  231
  0
  63Structures and reaction mechanisms of cumene formation via benzene alkylation with propylene over ITQ-24 zeolite: Full quantum and combined QM/MM methodsJansang B., Nanok T., Limtrakul J.2006ACS National Meeting Book of Abstracts
  231
  0
  64Adsorption and diffusion of ethane, propane and n-butane on nanoporous faujasite catalysis investigated by molecular dynamics simulationWongthong P., Nanok T., Limtrakul J.2006ACS National Meeting Book of Abstracts
  231
  0
  65Oxidative dehydrogenation of propane over a nanostructured Fe-ZSM-5 catalyst for propylene production: A combined QM/MM pathway analysisPabchanda S., Nanok T., Namuangruk S., Limtrakul P., Limtrakul J.2006ACS National Meeting Book of Abstracts
  231
  0
  66Structures and mechanisms of the dehydrogenation of ethylbenzene over nanostructured Fe-ZSM-5 materialsBobuatong K., Limtrakul J.2006ACS National Meeting Book of Abstracts
  231
  0
  67Interaction of electrons and protons with the RNA-base uracilHanel G., Gstir B., Denifl S., Lindinger C., Matejcik S., Scheier P., Limtrakul J., Probst M., Coupier B., Farizon B., Farizon M., Deutsch H., Becker K., Märk T.D.2002Proceedings 50th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics
  ,pp. 817-818
  0
  68Diffusion mechanism of p-xylene in nanoporous catalyst: A molecular dynamics simulation studyNanok T., Bopp P., Limtrakul J.2005ACS National Meeting Book of Abstracts
  229(2)
  0
  69Diffusion mechanism of p-xylene in nanoporous catalyst: A molecular dynamics simulation studyNanok T., Nanok T., Bopp P., Limtrakul J.2005American Chemical Society, Division of Petroleum Chemistry, Preprints
  50(2),pp. 231-234
  0
  70Structures and reaction mechanisms of n-butanol conversion to iso-butene over theta-1 zeolite: A DFT studyWiangngean J., Wiangngean J., Kongpatpanich K., Kongpatpanich K., Wannakao S., Wannakao S., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  71Skeletal isomerization of 1-butene to isobutene on H-ZSM-5 zeolite: A newly developed density functional theory studyBoekfa B., Boekfa B., Kongpatpanich K., Kongpatpanich K., Limtrakul P., Limtrakul P., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  72Quantum effect on the reaction mechanism of propene oxide isomerization in H-ITQ-22: A DFT investigationTheanngern K., Theanngern K., Boekfa B., Boekfa B., Khongpracha P., Khongpracha P., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  73Structures and reaction mechanisms of butadiene cycloaddition over metal-exchanged faujasiteYutthalekha T., Yutthalekha T., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  74Reaction mechanism of isomerization of 1-butene to isobutene over multipore H-ITQ-22 zeolite: A DFT studyBoekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Treesukol P., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  75The theoretical investigation of oxidative dehydrogenation of ethane to ethene over Fe-ZSM-5: A QM/MM studyBobuatong K., Sirijaraensre J., Khongprachaab P., Pan P., Limtrakul J.2009Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  3,pp. 292-295
  0
  76Theoretical studies on the ozonization at the capped-end of a single-walled carbon nanotube: The effect of the finite lengthSawangphruk M., Sirijaraensre J., Nokbin S., Khongpracha P., Pantu P., Limtrakul J.20072007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings
  1,pp. 442-445
  0
  77Structure and electronic properties of "DNA-gold-nanotube" systems: A quantum chemical analysisPannopard P., Sirijaraensre J., Nokbin S., Khongpracha P., Limtrakul J.20072007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings
  1,pp. 446-449
  0
  78The influence of the framework to structures and energetic profiles of the vapor phase of the Beckmann rearrangement on different types of zeoliteSirijaraensre J., Limtrakul J.2004American Chemical Society, Division of Petroleum Chemistry, Preprints
  49(2),pp. 222-226
  0
  79Oxidation of carbon monoxide by nitrous oxide decomposition on Fe-embedded grapheneWannakao S., Wannakao S., Maihom T., Maihom T., Khongpracha P., Khongpracha P., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  80Shape-selective hydrocarbon cracking of n-hexane on MCM-22 zeolite: Pore shape stability on zeolitesTiewcharoen S., Tiewcharoen S., Boekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Treesukol P., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  81Density functional theory study on catalytic cracking of hexane on heteropoly acid: Comparison with FAU zeoliteChoomwattana S., Maihom T., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  82Author Correction: Chemical adsorption and physical confinement of polysulfides with the janus-faced interlayer for high-performance lithium-sulfur batteries (Scientific Reports (2017) DOI: 10.1038/s41598-017-18108-0)Chiochan P., Kaewruang S., Phattharasupakun N., Wutthiprom J., Maihom T., Limtrakul J., Nagarkar S., Horike S., Sawangphruk M.2018Scientific Reports
  8(1)
  0
  83Structures and reaction mechanisms of ethylene oxide hydration over H-ZSM-5: An embedded ONIOM approachMaihom T., Namuangruk S., Khongpracha P., Nanok T., Limtrakul J.2008ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  84High-performance supercapacitor of manganese oxide/reduced graphene oxide nanocomposite coated on flexible carbon fiber paperSawangphruk M., Srimuk P., Chiochan P., Krittayavathananon A., Luanwuthi S., Limtrakul J.2013Carbon
  60,pp. 109-116
  203
  85CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZrO2 catalysts: Effects of zirconia phasesWitoon T., Chalorngtham J., Dumrongbunditkul P., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Chemical Engineering Journal
  293,pp. 327-336
  175
  86Bulk properties of transition metals: A challenge for the design of universal density functionalsJanthon P., Janthon P., Janthon P., Luo S., Kozlov S., Viñes F., Limtrakul J., Limtrakul J., Truhlar D., Illas F.2014Journal of Chemical Theory and Computation
  10(9),pp. 3832-3839
  170
  87Establishing the accuracy of broadly used density functionals in describing bulk properties of transition metalsJanthon P., Janthon P., Kozlov S., Viñes F., Limtrakul J., Illas F.2013Journal of Chemical Theory and Computation
  9(3),pp. 1631-1640
  146
  88Reaction mechanisms of the methylation of ethene with methanol and dimethyl ether over h-zsm-5: An ONIOM studyMaihom T., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Sirijaraensre J., Sirijaraensre J., Nanok T., Nanok T., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2009Journal of Physical Chemistry C
  113(16),pp. 6654-6662
  130
  89High-Performance Asymmetric Supercapacitors of MnCo2O4 Nanofibers and N-Doped Reduced Graphene Oxide AerogelPettong T., Pettong T., Iamprasertkun P., Iamprasertkun P., Krittayavathananon A., Sukha P., Sukha P., Sirisinudomkit P., Sirisinudomkit P., Seubsai A., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Limtrakul J., Sawangphruk M.2016ACS Applied Materials and Interfaces
  8(49),pp. 34045-34053
  127
  90Synthesis of ZSM-5 zeolite from lignite fly ash and rice husk ashChareonpanich M., Namto T., Kongkachuichay P., Limtrakul J.2004Fuel Processing Technology
  85(15),pp. 1623-1634
  122
  91Thiolate-mediated selectivity control in aerobic alcohol oxidation by porous carbon-supported Au25 clustersYoskamtorn T., Yamazoe S., Yamazoe S., Takahata R., Nishigaki J., Thivasasith A., Limtrakul J., Limtrakul J., Tsukuda T., Tsukuda T.2014ACS Catalysis
  4(10),pp. 3696-3700
  120
  92CO2 electrochemical reduction to methane and methanol on copper-based alloys: Theoretical insightHirunsit P., Soodsawang W., Limtrakul J., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Journal of Physical Chemistry C
  119(15),pp. 8238-8249
  112
  93Dissymmetric carbon nanotubes by bipolar electrochemistryWarakulwit C., Warakulwit C., Nguyen T., Majimel J., Delville M.H., Lapeyre V., Garrigue P., Ravaine V., Limtrakul J., Kuhn A.2008Nano Letters
  8(2),pp. 500-504
  111
  94Reaction mechanisms for CO catalytic oxidation by N 2O on Fe-embedded grapheneWannakao S., Nongnual T., Khongpracha P., Maihom T., Limtrakul J.2012Journal of Physical Chemistry C
  116(32),pp. 16992-16998
  109
  95CO2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO2–SiO2 catalysts: Effects of SiO2 contentsPhongamwong T., Chantaprasertporn U., Witoon T., Numpilai T., Poo-arporn Y., Limphirat W., Donphai W., Dittanet P., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Chemical Engineering Journal
  316,pp. 692-703
  107
  96Adsorption of ethylene, benzene, and ethylbenzene over faujasite zeolites investigated by the ONIOM methodKasuriya S., Namuangruk S., Treesukol P., Tirtowidjojo M., Limtrakul J.2003Journal of Catalysis
  219(2),pp. 320-328
  100
  97Alkylation of benzene with ethylene over faujasite zeolite investigated by the ONIOM methodNamuangruk S., Pantu P., Limtrakul J.2004Journal of Catalysis
  225(2),pp. 523-530
  100
  98Scaling factors for vibrational frequencies and zero-point vibrational energies of some recently developed exchange-correlation functionalsTantirungrotechai Y., Phanasant K., Roddecha S., Surawatanawong P., Sutthikhum V., Limtrakul J.2006Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  760(1-3),pp. 189-192
  97
  99Development of synthetic CaO sorbents via CTAB-assisted sol-gel method for CO2 capture at high temperatureAkgsornpeak A., Witoon T., Witoon T., Mungcharoen T., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Chemical Engineering Journal
  237,pp. 189-198
  90
  100Nature of the metal-support interaction in bifunctional catalytic Pt/H-ZSM-5 zeoliteTreesukol P., Treesukol P., Srisuk K., Limtrakul J., Truong T.2005Journal of Physical Chemistry B
  109(24),pp. 11940-11945
  85
  101Enantioselective recognition at mesoporous chiral metal surfacesWattanakit C., Wattanakit C., Côme Y.B.S., Lapeyre V., Bopp P.A., Heim M., Yadnum S., Yadnum S., Nokbin S., Warakulwit C., Limtrakul J., Limtrakul J., Kuhn A.2014Nature Communications
  5
  84
  102Tuning of catalytic CO2 hydrogenation by changing composition of CuO-ZnO-ZrO2 catalystsWitoon T., Kachaban N., Donphai W., Kidkhunthod P., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Energy Conversion and Management
  118,pp. 21-31
  84
  103Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanolWitoon T., Numpilai T., Phongamwong T., Donphai W., Boonyuen C., Warakulwit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2018Chemical Engineering Journal
  334,pp. 1781-1791
  81
  104Gas sensing properties of platinum derivatives of single-walled carbon nanotubes: A DFT analysisPannopard P., Pannopard P., Khongpracha P., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2009Journal of Molecular Graphics and Modelling
  28(1),pp. 62-69
  81
  105Synthesis of bimodal porous silica from rice husk ash via sol-gel process using chitosan as templateWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2008Materials Letters
  62(10-11),pp. 1476-1479
  80
  106Effects of the zeolite framework on the adsorptions and hydrogen-exchange reactions of unsaturated aliphatic, aromatic, and heterocyclic compounds in ZSM-5 zeolite: A combination of perturbation theory (MP2) and a newly developed density functional theory (M06-2X) in ONIOM schemeBoekfa B., Boekfa B., Choomwattana S., Choomwattana S., Khongpracha P., Khongpracha P., Limtrakul J., Limtrakul J.2009Langmuir
  25(22),pp. 12990-12999
  75
  107Production of formic acid via hydrogenation of CO2 over a copper-alkoxide-functionalized MOF: A mechanistic studyMaihom T., Wannakao S., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2013Journal of Physical Chemistry C
  117(34),pp. 17650-17658
  73
  108Straightforward single-step generation of microswimmers by bipolar electrochemistryFattah Z., Loget G., Lapeyre V., Garrigue P., Warakulwit C., Limtrakul J., Bouffier L., Kuhn A.2011Electrochimica Acta
  56(28),pp. 10562-10566
  67
  109Adsorption of nitrogen monoxide and carbon monoxide on copper-exchanged ZSM-5: A cluster and embedded cluster studyTreesukol P., Treesukol P., Limtrakul J., Truong T.2001Journal of Physical Chemistry B
  105(12),pp. 2421-2428
  67
  110Charge storage mechanisms of manganese oxide nanosheets and N-doped reduced graphene oxide aerogel for high-performance asymmetric supercapacitorsIamprasertkun P., Iamprasertkun P., Krittayavathananon A., Seubsai A., Chanlek N., Kidkhunthod P., Sangthong W., Maensiri S., Yimnirun R., Nilmoung S., Pannopard P., Ittisanronnachai S., Kongpatpanich K., Limtrakul J., Sawangphruk M.2016Scientific Reports
  6
  65
  111Effect of the zeolite nanocavity on the reaction mechanism of n-hexane cracking: A density functional theory studyMaihom T., Pantu P., Tachakritikul C., Probst M., Limtrakul J.2010Journal of Physical Chemistry C
  114(17),pp. 7850-7856
  64
  112MALDI mass analysis of 11 kDa gold clusters protected by octadecanethiolate ligandsTsunoyama R., Tsunoyama H., Pannopard P., Limtrakul J., Tsukuda T.2010Journal of Physical Chemistry C
  114(38),pp. 16004-16009
  64
  113Adsorption of unsaturated hydrocarbons on zeolites: The effects of the zeolite framework on adsorption properties of ethyleneLimtrakul J., Nanok T., Jungsuttiwong S., Khongpracha P., Truong T.2001Chemical Physics Letters
  349(1-2),pp. 161-166
  63
  114Structure–activity relationships of Fe-Co/K-Al2O3 catalysts calcined at different temperatures for CO2 hydrogenation to light olefinsNumpilai T., Witoon T., Chanlek N., Limphirat W., Bonura G., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Applied Catalysis A: General
  547,pp. 219-229
  61
  115Formation of retinyl palmitate-loaded poly(l-lactide) nanoparticles using rapid expansion of supercritical solutions into liquid solvents (RESOLV)Sane A., Limtrakul J.2009Journal of Supercritical Fluids
  51(2),pp. 230-237
  61
  116Adsorption and tautomerization reaction of acetone on acidic zeolites: The confinement effect in different types of zeolitesBoekfa B., Pantu P., Probst M., Limtrakul J.2010Journal of Physical Chemistry C
  114(35),pp. 15061-15067
  61
  117Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over Cu-ZnO-ZrO2/SO42--ZrO2 hybrid catalysts: Effects of sulfur-to-zirconia ratiosWitoon T., Witoon T., Permsirivanich T., Kanjanasoontorn N., Akkaraphataworn C., Seubsai A., Faungnawakij K., Warakulwit C., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Catalysis Science and Technology
  5(4),pp. 2347-2357
  59
  118Epoxidation reaction of unsaturated hydrocarbons with H2O 2 over defect TS-1 investigated by ONIOM method: Formation of active sites and reaction mechanismsPanyaburapa W., Nanok T., Limtrakul J., Limtrakul J.2007Journal of Physical Chemistry C
  111(8),pp. 3433-3441
  59
  119Investigation of ethylene dimerization over faujasite zeolite by the ONIOM methodNamuangruk S., Pantu P., Limtrakul J.2005ChemPhysChem
  6(7),pp. 1333-1339
  58
  120Activity enhancement by acetic acid in cyclohexane oxidation using Ti-containing zeolite catalystSooknoi T., Limtrakul J.2002Applied Catalysis A: General
  233(1-2),pp. 227-237
  57
  121Versatile procedure for synthesis of janus-type carbon tubesLoget G., Lapeyre V., Garrigue P., Warakulwit C., Limtrakul J., Delville M.H., Kuhn A.2011Chemistry of Materials
  23(10),pp. 2595-2599
  57
  122Dissociative electron attachment to acetic acid (CH3COOH)Sailer W., Pelc A., Pelc A., Probst M., Limtrakul J., Scheier P., Illenberger E., Märk T., Märk T.2003Chemical Physics Letters
  378(3-4),pp. 250-256
  55
  123Theoretical assessment of graphene-metal contactsJanthon P., Janthon P., Janthon P., Viñes F., Kozlov S., Limtrakul J., Limtrakul J., Illas F.2013Journal of Chemical Physics
  138(24)
  55
  124Theoretical investigation of the selective oxidation of methane to methanol on nanostructured Fe-ZSM-5 by the ONIOM methodPantu P., Pabchanda S., Limtrakul J.2004ChemPhysChem
  5(12),pp. 1901-1906
  54
  125Mechanistic investigation on 1,5- to 2,6-dimethylnaphthalene isomerization catalyzed by acidic β zeolite: ONIOM study with an M06-L functionalKumsapaya C., Bobuatong K., Khongpracha P., Tantirungrotechai Y., Limtrakul J.2009Journal of Physical Chemistry C
  113(36),pp. 16128-16137
  53
  126Effects of the zeolite framework on the adsorption of ethylene and benzene on alkali-exchanged zeolites: An ONIOM studyBobuatong K., Limtrakul J.2003Applied Catalysis A: General
  253(1),pp. 49-64
  53
  127Structures and reaction mechanisms of glycerol dehydration over H-ZSM-5 zeolite: A density functional theory studyKongpatpanich K., Kongpatpanich K., Nanok T., Nanok T., Boekfa B., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2011Physical Chemistry Chemical Physics
  13(14),pp. 6462-6470
  51
  128Role of chlorophyll in Spirulina on photocatalytic activity of CO2 reduction under visible light over modified N-doped TiO2 photocatalystsPhongamwong T., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Applied Catalysis B: Environmental
  168-169,pp. 114-124
  49
  129Partial cross sections for positive and negative ion formation following electron impact on uracilFeil S., Gluch K., Gluch K., Matt-Leubner S., Scheier P., Limtrakul J., Limtrakul J., Probst M., Deutsch H., Deutsch H., Becker K., Becker K., Stamatovic A., Stamatovic A., Märk T.D., Märk T.D.2004Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  37(15),pp. 3013-3020
  49
  130The adsorption of benzene on industrially important nanostructured catalysts (H-BEA, H-ZSM-5, and H-FAU): Confinement effectsRungsirisakun R., Jansang B., Pantu P., Limtrakul J.2005Journal of Molecular Structure
  733(1-3),pp. 239-246
  49
  131Asymmetric synthesis using chiral-encoded metalYutthalekha T., Yutthalekha T., Yutthalekha T., Wattanakit C., Lapeyre V., Nokbin S., Warakulwit C., Limtrakul J., Kuhn A.2016Nature Communications
  7
  48
  132Structures and mechanisms of the carbonyl-ene reaction between MOF-11 encapsulated formaldehyde and propylene: An ONIOM studyChoomwattana S., Maihom T., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J.2008Journal of Physical Chemistry C
  112(29),pp. 10855-10861
  48
  133Influence of functional groups on the site-selective dissociation of adenine upon low-energy electron attachmentDenifl S., Sulzer P., Huber D., Zappa F., Probst M., Märk T.D., Scheier P., Injan N., Limtrakul J., Abouaf R., Dunet H.2007Angewandte Chemie - International Edition
  46(27),pp. 5238-5241
  47
  134Adsorption of carbon monoxide in H-ZSM-5 and Li-ZSM-5 zeolites: An embedded ab initio cluster studyLimtrakul J., Khongpracha P., Jungsuttiwong S., Truong T.N.2000Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  153(1-2),pp. 155-163
  46
  135Optimization of synthesis condition for CO2 hydrogenation to light olefins over In2O3 admixed with SAPO-34Numpilai T., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Energy Conversion and Management
  180,pp. 511-523
  46
  136Adsorption of aromatic hydrocarbon onto H-ZSM-5 zeolite investigated by ONIOM studyRaksakoon C., Limtrakul J.2003Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  631(1-3),pp. 147-156
  45
  137Site-selective synthesis of Janus-type metal-organic framework compositesYadnum S., Yadnum S., Roche J., Lebraud E., Négrier P., Garrigue P., Bradshaw D., Warakulwit C., Limtrakul J., Limtrakul J., Kuhn A.2014Angewandte Chemie - International Edition
  53(15),pp. 4001-4005
  45
  138Structures and reaction mechanisms of cumene formation via benzene alkylation with propylene in a newly synthesized ITQ-24 zeolite: An embedded ONIOM studyJansang B., Nanok T., Limtrakul J.2006Journal of Physical Chemistry B
  110(25),pp. 12626-12631
  45
  139Structures and reaction mechanisms of propene oxide isomerization on H-ZSM-5: An ONIOM studyNamuangruk S., Khongpracha P., Pantu P., Limtrakul J.2006Journal of Physical Chemistry B
  110(51),pp. 25950-25957
  45
  140Methane activation in gold cation-exchanged zeolites: A DFT studyWannakao S., Warakulwit C., Kongpatpanich K., Probst M., Limtrakul J.2012ACS Catalysis
  2(6),pp. 986-992
  44
  141Hydrogenation of CO 2 to formic acid over a Cu-embedded graphene: A DFT studySirijaraensre J., Limtrakul J.2016Applied Surface Science
  364,pp. 241-248
  44
  142Effect of acidity on the formation of silica-chitosan hybrid materials and thermal conductive propertyWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2009Journal of Sol-Gel Science and Technology
  51(2),pp. 146-152
  44
  143Production of aromatic hydrocarbons from mae-moh ligniteChareonpanich M., Boonfueng T., Limtrakul J.2002Fuel Processing Technology
  79(2),pp. 171-179
  44
  144Effect of unimodal and bimodal MCM-41 mesoporous silica supports on activity of Fe-Cu catalysts for CO2 hydrogenationKiatphuengporn S., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Chemical Engineering Journal
  240,pp. 527-533
  43
  145Coordinatively Unsaturated Metal-Organic Frameworks M3(btc)2 (M = Cr, Fe, Co, Ni, Cu, and Zn) Catalyzing the Oxidation of CO by N2O: Insight from DFT CalculationsKetrat S., Maihom T., Maihom T., Wannakao S., Probst M., Probst M., Nokbin S., Limtrakul J.2017Inorganic Chemistry
  56(22),pp. 14005-14012
  43
  146Structure and dynamics of water confined in single-wall nanotubesNanok T., Nanok T., Artrith N., Artrith N., Pantu P., Pantu P., Bopp P., Limtrakul J.2009Journal of Physical Chemistry A
  113(10),pp. 2103-2108
  43
  147Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal meso-macropore structure of silica supportTanggarnjanavalukul C., Donphai W., Witoon T., Witoon T., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Chemical Engineering Journal
  262,pp. 364-371
  42
  148Mechanistic studies on the transformation of ethanol into ethene over Fe-ZSM-5 zeoliteMaihom T., Khongpracha P., Sirijaraensre J., Limtrakul J.2013ChemPhysChem
  14(1),pp. 101-107
  41
  149The conversion of CO 2 and CH 4 to acetic acid over the Au-exchanged ZSM-5 catalyst: A density functional theory studyPanjan W., Sirijaraensre J., Warakulwit C., Pantu P., Limtrakul J.2012Physical Chemistry Chemical Physics
  14(48),pp. 16588-16594
  41
  150Effect of hierarchical meso-macroporous alumina-supported copper catalyst for methanol synthesis from CO2 hydrogenationWitoon T., Witoon T., Bumrungsalee S., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Energy Conversion and Management
  103,pp. 886-894
  40
  151Direct oxidation of methane to methanol on Fe-O modified grapheneImpeng S., Khongpracha P., Warakulwit C., Jansang B., Sirijaraensre J., Ehara M., Limtrakul J., Limtrakul J.2014RSC Advances
  4(24),pp. 12572-12578
  40
  152Single point electrodeposition of nickel for the dissymmetric decoration of carbon tubesLoget G., Larcade G., Lapeyre V., Garrigue P., Warakulwit C., Limtrakul J., Delville M.H., Ravaine V., Kuhn A.2010Electrochimica Acta
  55(27),pp. 8116-8120
  39
  153Adsorption of carbon monoxide on H-FAU and LI-FAU zeolites: An embedded cluster approachLimtrakul J., Jungsuttiwong S., Khongpracha P.2000Journal of Molecular Structure
  525(1-3),pp. 153-162
  39
  154Adsorption and diffusion of benzene in the nanoporous catalysts FAU, ZSM-5 and MCM-22: A molecular dynamics studyRungsirisakun R., Nanok T., Probst M., Limtrakul J.2006Journal of Molecular Graphics and Modelling
  24(5),pp. 373-382
  39
  155Application of ONIOM calculations in the study of the effect of the zeolite framework on the adsorption of alkenes to ZSM-5Namuangruk S., Tantanak D., Limtrakul J.2006Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  256(1-2),pp. 113-121
  39
  156Quantitative structure-activity relationships and comparative molecular field analysis of TIBO derivatised HIV-1 reverse transcriptase inhibitorsHannongbua S., Pungpo P., Limtrakul J., Wolschann P.1999Journal of Computer-Aided Molecular Design
  13(6),pp. 563-577
  39
  157Proton transfer reaction rate coefficients between H3O+ and some sulphur compoundsCappellin L., Probst M., Limtrakul J., Biasioli F., Schuhfried E., Soukoulis C., Märk T., Gasperi F.2010International Journal of Mass Spectrometry
  295(1-2),pp. 43-48
  39
  158Effect of Ni-CNTs/mesocellular silica composite catalysts on carbon dioxide reforming of methaneDonphai W., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Applied Catalysis A: General
  475,pp. 16-26
  38
  159Structure and adsorption of a basic probe molecule on H-ZSM-5 nanostructured zeolite: An embedded ONIOM studyLomratsiri J., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2006Journal of Molecular Graphics and Modelling
  25(2),pp. 219-225
  38
  160Theoretical study of modes of adsorption of water dimer on H-ZSM-5 and H-Faujasite zeolitesJungsuttiwong S., Jungsuttiwong S., Limtrakul J., Truong T.2005Journal of Physical Chemistry B
  109(27),pp. 13342-13351
  38
  161Density functional theory study of the ethylene epoxidation over Ti-substituted silicalite (TS-1)Limtrakul J., Inntam C., Truong T.2004Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  207(2),pp. 139-148
  37
  162The influence of the framework on adsorption properties of ethylene/H-ZSM-5 system: An ONIOM studyPanjan W., Limtrakul J.2003Journal of Molecular Structure
  654(1-3),pp. 35-45
  37
  163Optically driven translational and rotational motions of microrod particles in a nematic liquid crystalEremin A., Hirankittiwong P., Hirankittiwong P., Hirankittiwong P., Chattham N., Chattham N., Chattham N., Nádasi H., Stannarius R., Limtrakul J., Limtrakul J., Haba O., Yonetake K., Takezoe H.2015Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  112(6),pp. 1716-1720
  37
  164Skeletal isomerization of 1-butene over ferrierite zeolite: A quantum chemical analysis of structures and reaction mechanismsWattanakit C., Nokbin S., Boekfa B., Boekfa B., Pantu P., Limtrakul J.2012Journal of Physical Chemistry C
  116(9),pp. 5654-5663
  37
  165Biotemplated synthesis of highly stable calcium-based sorbents for CO2 capture via a precipitation methodWitoon T., Witoon T., Mungcharoen T., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Applied Energy
  118,pp. 32-40
  37
  166Theoretical study on structures and reaction mechanisms of ethylene oxide hydration over H-ZSM-5: Ethylene glycol formationMaihom T., Namuangruk S., Nanok T., Limtrakul J.2008Journal of Physical Chemistry C
  112(33),pp. 12914-12920
  36
  167The adsorption of saturated and unsaturated hydrocarbons on nanostructured zeolites (H-MOR and H-FAU): An ONIOM studyPantu P., Pantu P., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2007Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  277(1-2),pp. 171-179
  36
  168Surfactant-assisted electrodeposition and improved electrochemical capacitance of silver-doped manganese oxide pseudocapacitor electrodesSawangphruk M., Pinitsoontorn S., Limtrakul J.2012Journal of Solid State Electrochemistry
  16(8),pp. 2623-2629
  36
  169C-Cl bond activation on Au/Pd bimetallic nanocatalysts studied by density functional theory and genetic algorithm calculationsBoekfa B., Boekfa B., Boekfa B., Pahl E., Gaston N., Sakurai H., Limtrakul J., Ehara M., Ehara M.2014Journal of Physical Chemistry C
  118(38),pp. 22188-22196
  35
  170Hierarchical FAU-type zeolite nanosheets as green and sustainable catalysts for benzylation of tolueneYutthalekha T., Yutthalekha T., Wattanakit C., Warakulwit C., Wannapakdee W., Rodponthukwaji K., Witoon T., Limtrakul J.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1244-1251
  35
  171Adsorption of methanol in zeolite, gallosilicate and SAPO catalystsLimtrakul J.1995Chemical Physics
  193(1-2),pp. 79-87
  35
  172Receptor-based virtual screening of EGFR kinase inhibitors from the NCI diversity databaseChoowongkomon K., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Limtrakul J.2010Molecules
  15(6),pp. 4041-4054
  34
  173Effect of hierarchical meso-macroporous silica supports on Fischer-Tropsch synthesis using cobalt catalystWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2011Fuel Processing Technology
  92(8),pp. 1498-1505
  34
  174Oxidative Dehydrogenation of Propane over a VO2-Exchanged MCM-22 Zeolite: A DFT StudyWannakao S., Boekfa B., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J.2010ChemPhysChem
  11(16),pp. 3432-3438
  33
  175Structure and reaction mechanism of alkylation of phenol with methanol over H-FAU zeolite: An ONIOM studyJansang B., Nanok T., Limtrakul J.2008Journal of Physical Chemistry C
  112(2),pp. 540-547
  33
  176One-pot synthesis of novel hierarchical bifunctional Ga/HZSM-5 nanosheets for propane aromatizationWannapakdee W., Wattanakit C., Paluka V., Yutthalekha T., Yutthalekha T., Limtrakul J.2016RSC Advances
  6(4),pp. 2875-2881
  33
  177Hydrophobically modified chitosan: A bio-based material for antimicrobial active filmInta O., Yoksan R., Limtrakul J.2014Materials Science and Engineering C
  42,pp. 569-577
  32
  178Structural and electronic bistability in ZnS single sheets and single-walled nanotubesKrainara N., Krainara N., Limtrakul J., Illas F., Bromley S., Bromley S.2011Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
  83(23)
  32
  179Biodiesel production from Jatropha Curcas oil using strontium-doped CaO/MgO catalystSudsakorn K., Saiwuttikul S., Palitsakun S., Seubsai A., Limtrakul J.2017Journal of Environmental Chemical Engineering
  5(3),pp. 2845-2852
  32
  180Structure-activity correlation study of HIV-1 inhibitors: Electronic and molecular parametersHannongbua S., Lawtrakul L., Limtrakul J.1996Journal of Computer-Aided Molecular Design
  10(2),pp. 145-152
  31
  181Lithium Bond Impact on Lithium Polysulfide Adsorption with Functionalized Carbon Fiber Paper Interlayers for Lithium-Sulfur BatteriesMaihom T., Maihom T., Kaewruang S., Phattharasupakun N., Chiochan P., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018Journal of Physical Chemistry C
  122(13),pp. 7033-7040
  31
  182Low energy electron attachment to CH3CNSailer W., Pelc A., Pelc A., Limão-Vieira P., Limão-Vieira P., Limão-Vieira P., Limão-Vieira P., Mason N., Mason N., Mason N., Limtrakul J., Limtrakul J., Scheier P., Probst M., Märk T., Märk T.2003Chemical Physics Letters
  381(1-2),pp. 216-222
  31
  183Direct synthesis of hierarchical ferrierite nanosheet assemblies via an organosilane template approach and determination of their catalytic activityWuamprakhon P., Wattanakit C., Warakulwit C., Yutthalekha T., Wannapakdee W., Ittisanronnachai S., Limtrakul J.2016Microporous and Mesoporous Materials
  219,pp. 1-9
  31
  184Density functional theory study of the carbonyl-ene reaction of encapsulated formaldehyde in Cu(I), Ag(I), and Au(I) exchanged FAU zeolitesWannakao S., Khongpracha P., Limtrakul J.2011Journal of Physical Chemistry A
  115(45),pp. 12486-12492
  31
  185Engineering Transition-Metal-Coated Tungsten Carbides for Efficient and Selective Electrochemical Reduction of CO2 to MethaneWannakao S., Wannakao S., Artrith N., Limtrakul J., Limtrakul J., Kolpak A.M.2015ChemSusChem
  8(16),pp. 2745-2751
  30
  186Wireless electrografting of molecular layers for janus particle synthesisKumsapaya C., Kumsapaya C., Bakaï M.F., Loget G., Goudeau B., Warakulwit C., Limtrakul J., Kuhn A., Zigah D.2013Chemistry - A European Journal
  19(5),pp. 1577-1580
  30
  187Adding Pieces to the CO/Pt(111) Puzzle: The Role of DispersionJanthon P., Janthon P., Janthon P., Viñes F., Sirijaraensre J., Limtrakul J., Illas F.2017Journal of Physical Chemistry C
  121(7),pp. 3970-3977
  30
  188Reversible interconversion behavior of Ag species in AgHZSM-5: XRD, 1H MAS NMR, TPR, TPHE, and catalytic studiesAusavasukhi A., Suwannaran S., Limtrakul J., Sooknoi T.2008Applied Catalysis A: General
  345(1),pp. 89-96
  30
  189Strong adsorption of lithium polysulfides on ethylenediamine-functionalized carbon fiber paper interlayer providing excellent capacity retention of lithium-sulfur batteriesKaewruang S., Chiochan P., Phattharasupakun N., Suktha P., Kongpatpanich K., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Sawangphruk M.2017Carbon
  123,pp. 492-501
  30
  190Short-period synthesis of ordered mesoporous silica SBA-15 using ultrasonic techniqueChareonpanich M., Nanta-ngern A., Limtrakul J.2007Materials Letters
  61(29),pp. 5153-5156
  30
  191Silver nanodendrite modified graphene rotating disk electrode for nonenzymatic hydrogen peroxide detectionSawangphruk M., Sanguansak Y., Krittayavathananon A., Luanwuthi S., Srimuk P., Nilmoung S., Maensiri S., Meevasana W., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Carbon
  70,pp. 287-294
  29
  192Collaborative design of Li-S batteries using 3D N-doped graphene aerogel as a sulfur host and graphitic carbon nitride paper as an interlayerWutthiprom J., Phattharasupakun N., Khuntilo J., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Limtrakul J., Sawangphruk M.2017Sustainable Energy and Fuels
  1(8),pp. 1759-1765
  28
  193Pore size effects on physicochemical properties of Fe-Co/K-Al 2 O 3 catalysts and their catalytic activity in CO 2 hydrogenation to light olefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Wannapaiboon S., Cheng C., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Applied Surface Science
  483,pp. 581-592
  28
  194A study of the Be2+-H2O system by means of ab initio calculationsProbst M., Limtrakul J., Rode B.1986Chemical Physics Letters
  132(4-5),pp. 370-376
  28
  195Density functional study of the activity of gold-supported ZSM-5 zeolites for nitrous oxide decompositionMaihom T., Wannakao S., Boekfa B., Limtrakul J.2013Chemical Physics Letters
  556,pp. 217-224
  27
  196Halogen substitutions leading to enhanced oxygen evolution and oxygen reduction reactions in metalloporphyrin frameworksWannakao S., Maihom T., Kongpatpanich K., Limtrakul J., Promarak V.2017Physical Chemistry Chemical Physics
  19(43),pp. 29540-29548
  27
  197Controlled Synthesis of Carbon-Supported Gold Clusters for Rational Catalyst DesignYamazoe S., Yamazoe S., Yoskamtorn T., Yoskamtorn T., Takano S., Yadnum S., Limtrakul J., Limtrakul J., Tsukuda T., Tsukuda T.2016Chemical Record
  16(5),pp. 2338-2348
  27
  198Effects of pore diameters on the pseudocapacitive property of three-dimensionally ordered macroporous manganese oxide electrodesSawangphruk M., Limtrakul J.2012Materials Letters
  68,pp. 230-233
  27
  199Aldol condensation of biomass-derived platform molecules over amine-grafted hierarchical FAU-type zeolite nanosheets (Zeolean) featuring basic sitesYutthalekha T., Suttipat D., Salakhum S., Thivasasith A., Nokbin S., Limtrakul J., Wattanakit C.2017Chemical Communications
  53(90),pp. 12185-12188
  26
  200A DFT Study of Tungsten-Methylidene Formation on a W/ZSM-5 Zeolite: The Metathesis Active SiteMaihom T., Maihom T., Probst M., Limtrakul J.2015ChemPhysChem
  16(15),pp. 3334-3339
  26
  201Role of Calcination Temperatures of ZrO2 Support on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation at High Reaction Temperatures over ZnOx/ZrO2 CatalystsTemvuttirojn C., Poo-Arporn Y., Chanlek N., Cheng C.K., Chong C.C., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020Industrial and Engineering Chemistry Research
  59(13),pp. 5525-5535
  26
  202Aromatization of C5 hydrocarbons over Ga-modified hierarchical HZSM-5 nanosheetsWannapakdee W., Suttipat D., Dugkhuntod P., Yutthalekha T., Thivasasith A., Kidkhunthod P., Nokbin S., Pengpanich S., Limtrakul J., Wattanakit C.2019Fuel
  236,pp. 1243-1253
  26
  203Wireless Synthesis and Activation of Electrochemiluminescent Thermoresponsive Janus Objects Using Bipolar ElectrochemistryPhuakkong O., Phuakkong O., Sentic M., Li H., Warakulwit C., Limtrakul J., Sojic N., Kuhn A., Ravaine V., Zigah D.2016Langmuir
  32(49),pp. 12995-13002
  25
  204Enantioselective Recognition of DOPA by Mesoporous Platinum Imprinted with Mandelic AcidYutthalekha T., Yutthalekha T., Warakulwit C., Limtrakul J., Limtrakul J., Kuhn A.2015Electroanalysis
  27(9),pp. 2209-2213
  25
  205Effect of the acidic strength on the vapor phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime over the MFI zeolite: An embedded ONIOM studySirijaraensre J., Limtrakul J.2009Physical Chemistry Chemical Physics
  11(3),pp. 578-585
  25
  206Ethylene Epoxidation with Nitrous Oxide over Fe–BTC Metal–Organic Frameworks: A DFT StudyMaihom T., Maihom T., Choomwattana S., Wannakao S., Probst M., Limtrakul J.2016ChemPhysChem
  17(21),pp. 3416-3422
  24
  207Adsorption and decarbonylation of furfural over H-ZSM-5 zeolite: A DFT studyCharoenwiangnuea P., Maihom T., Kongpracha P., Sirijaraensre J., Limtrakul J.2016RSC Advances
  6(107),pp. 105888-105894
  24
  208Anisotropic Metal Deposition on TiO2 Particles by Electric-Field-Induced Charge SeparationTiewcharoen S., Tiewcharoen S., Warakulwit C., Lapeyre V., Garrigue P., Fourier L., Elissalde C., Buffière S., Legros P., Gayot M., Limtrakul J., Kuhn A.2017Angewandte Chemie - International Edition
  56(38),pp. 11431-11435
  24
  209Ab initio study of the hydration of the glycine zwitterionKokpol S.U., Doungdee P.B., Hannongbua S.V., Rode B.M., Rode B.M., Limtrakul J.P.1988Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2: Molecular and Chemical Physics
  84(11),pp. 1789-1792
  24
  210Pyridine adsorbed on H-faujasite zeolite: Electrostatic effect of the infinite crystal lattice calculated from a point charge representationInjan N., Pannorad N., Probst M., Limtrakul J.2005International Journal of Quantum Chemistry
  105(6),pp. 898-905
  24
  211Healing of a vacancy defect in a single-walled carbon nanotube by carbon monoxide disproportionationNongnual T., Limtrakul J.2011Journal of Physical Chemistry C
  115(11),pp. 4649-4655
  24
  212Structures and energetics of the methylation of 2-methylnaphthalene with methanol over H-BEA ZeoliteBobuatong K., Probst M., Limtrakul J.2010Journal of Physical Chemistry C
  114(49),pp. 21611-21617
  23
  213Density functional calculations of structural and electronic properties of a BN-doped carbon nanotubeKrainara N., Krainara N., Nokbin S., Nokbin S., Khongpracha P., Khongpracha P., Bopp P., Limtrakul J., Limtrakul J.2010Carbon
  48(1),pp. 176-183
  23
  214Decomposition of nitrous oxide on Fe-doped boron nitride nanotubes: The ligand effectInjan N., Sirijaraensre J., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Physical Chemistry Chemical Physics
  16(42),pp. 23182-23187
  23
  215Tuning adsorption properties of GaxIn2−xO3 catalysts for enhancement of methanol synthesis activity from CO2 hydrogenation at high reaction temperatureAkkharaphatthawon N., Chanlek N., Cheng C., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Applied Surface Science
  489,pp. 278-286
  23
  216Comparison of Cu-ZSM-5 zeolites and Cu-MOF-505 metal-organic frameworks as heterogeneous catalysts for the Mukaiyama aldol reaction: A DFT mechanistic studyYadnum S., Yadnum S., Choomwattana S., Choomwattana S., Khongpracha P., Khongpracha P., Sirijaraensre J., Sirijaraensre J., Limtrakul J., Limtrakul J.2013ChemPhysChem
  14(5),pp. 923-928
  23
  217Density functional study of the mechanism of the Beckmann rearrangement catalyzed by H-ZSM-5: A cluster and embedded cluster studySirijaraensre J., Truong T.N., Limtrakul J.2005Journal of Physical Chemistry B
  109(24),pp. 12099-12106
  23
  218Magnetic field-enhanced catalytic CO2 hydrogenation and selective conversion to light hydrocarbons over Fe/MCM-41 catalystsKiatphuengporn S., Jantaratana P., Limtrakul J., Limtrakul J., Chareonpanich M.2016Chemical Engineering Journal
  306,pp. 866-875
  23
  219Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 and H2 over novel bifunctional catalysts containing CuO-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with WOx/ZrO2 catalystsWitoon T., Kidkhunthod P., Chareonpanich M., Limtrakul J.2018Chemical Engineering Journal
  348,pp. 713-722
  22
  220Methane activation on Fe- and FeO-embedded graphene and boron nitride sheet: Role of atomic defects in catalytic activitiesImpeng S., Impeng S., Khongpracha P., Sirijaraensre J., Jansang B., Ehara M., Limtrakul J.2015RSC Advances
  5(119),pp. 97918-97927
  22
  221Solvent structures around Na+ and Cl- ions in waterLimtrakul J., Rode B.1985Monatshefte für Chemie Chemical Monthly
  116(12),pp. 1377-1383
  22
  222Structures and potential energy surface of Faujasitic zeolite/waterLimtrakul J., Treesukol P., Ebner C., Sansone R., Probst M.1997Chemical Physics
  215(1),pp. 77-87
  22
  223Sustainable production of ethylene from bioethanol over hierarchical ZSM-5 nanosheetsShetsiri S., Thivasasith A., Saenluang K., Wannapakdee W., Salakhum S., Wetchasat P., Nokbin S., Limtrakul J., Wattanakit C.2019Sustainable Energy and Fuels
  3(1),pp. 115-126
  22
  224Effect of high coverages on proton transfer in the zeolite/water systemLimtrakul J., Chuichay P., Nokbin S.2001Journal of Molecular Structure
  560(1-3),pp. 169-177
  22
  225Stable nanoporous alkali halide polymorphs: A first principles bottom-up studySangthong W., Sangthong W., Limtrakul J., Illas F., Bromley S.T., Bromley S.T.2008Journal of Materials Chemistry
  18(48),pp. 5871-5879
  22
  226Predicting transition pressures for obtaining nanoporous semiconductor polymorphs: Oxides and chalcogenides of Zn, Cd and MgSangthong W., Sangthong W., Limtrakul J., Illas F., Bromley S., Bromley S.2010Physical Chemistry Chemical Physics
  12(30),pp. 8513-8520
  22
  227A Quantum Chemical Analysis of the Structural Entities in Aqueous Sodium Chloride Solution and Their Concentration Dependence1Limtrakul J., Fujiwara S., Rode B.1985Analytical Sciences
  1(1),pp. 29-32
  22
  228Persistence of magic cluster stability in ultra-thin semiconductor nanorodsSangthong W., Sangthong W., Limtrakul J., Illas F., Bromley S., Bromley S.2010Nanoscale
  2(1),pp. 72-77
  21
  229Mathematical modeling of crystallization analysis fractionation of ethylene/1-hexene copolymersAnantawaraskul S., Jirachaithorn P., Soares J., Limtrakul J.2007Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics
  45(9),pp. 1010-1017
  21
  230Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over novel hybrid catalysts containing a Cu–ZnO–ZrO2 catalyst admixed with WOx/Al2O3 catalysts: Effects of pore size of Al2O3 support and W loading contentSuwannapichat Y., Numpilai T., Chanlek N., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T.2018Energy Conversion and Management
  159,pp. 20-29
  21
  231Porous Materials as a Platform for Highly Uniform Single-Atom Catalysts: Tuning the Electronic Structure for the Low-Temperature Oxidation of Carbon MonoxideWannakao S., Maihom T., Maihom T., Probst M., Probst M., Limtrakul J., Kongpatpanich K.2016Journal of Physical Chemistry C
  120(35),pp. 19686-19697
  20
  232Density functional theory study of the dehydrogenation of ethanol to acetaldehyde over the Au-exchanged ZSM-5 zeolite: Effect of surface oxygenMaihom T., Maihom T., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Journal of Physical Chemistry C
  118(32),pp. 18564-18572
  20
  233Interactions of amino acids with H-ZSM-5 zeolite: An embedded ONIOM studyBoekfa B., Pantu P., Pantu P., Limtrakul J., Limtrakul J.2008Journal of Molecular Structure
  889(1-3),pp. 81-88
  20
  234Metastable dissociation of anions formed by electron attachmentZappa F., Beikircher M., Mauracher A., Denifl S., Probst M., Injan N., Injan N., Limtrakul J., Limtrakul J., Bacher A., Echt O., Echt O., Märk T.D., Märk T.D., Scheier P., Field T.A., Graupner K.2008ChemPhysChem
  9(4),pp. 607-611
  20
  235Mathematical modeling of crystallization analysis fractionation (Crystaf) of polyethyleneAnantawaraskul S., Soares J., Jirachaithorn P., Limtrakul J.2006Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics
  44(19),pp. 2749-2759
  20
  236A full quantum embedded cluster study of proton siting in chabaziteTreesukol P., Treesukol P., Lewis J., Limtrakul J., Truong T.2001Chemical Physics Letters
  350(1-2),pp. 128-134
  20
  237Modification of the catalytic properties of the Au4 nanocluster for the conversion of methane-to-methanol: Synergistic effects of metallic adatoms and a defective graphene supportSirijaraensre J., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Physical Chemistry Chemical Physics
  17(15),pp. 9706-9715
  20
  238Size-tailored synthesis of gold nanoparticles and their facile deposition on AAO-templated carbon nanotubes via electrostatic self-assembly: Application to H2O2 detectionPannopard P., Pannopard P., Boonyuen C., Warakulwit C., Hoshikawa Y., Kyotani T., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Carbon
  94,pp. 836-844
  20
  239Characterization of acidity in [B], [Al], and [Ga] isomorphously substituted ZSM-5: Embedded DFT/UFF approachJungsuttiwong S., Lomratsiri J., Limtrakul J.2011International Journal of Quantum Chemistry
  111(10),pp. 2275-2282
  20
  240Mechanistic insight into the selective catalytic reduction of NO by NH3 over low-valent titanium-porphyrin: A DFT studyMaitarad P., Meeprasert J., Shi L., Limtrakul J., Zhang D., Namuangruk S.2016Catalysis Science and Technology
  6(11),pp. 3878-3885
  20
  241Catalytic Activity and Product Selectivity Trends for Carbon Dioxide Electroreduction on Transition Metal-Coated Tungsten CarbidesWannakao S., Wannakao S., Artrith N., Limtrakul J., Kolpak A.2017Journal of Physical Chemistry C
  121(37),pp. 20306-20314
  19
  242High-performance supercapacitor of electrodeposited porous 3D polyaniline nanorods on functionalized carbon fiber paper: Effects of hydrophobic and hydrophilic surfaces of conductive carbon paper substratesKaewsongpol T., Sawangphruk M., Sawangphruk M., Chiochan P., Suksomboon M., Suktha P., Srimuk P., Krittayavathananon A., Luanwuthi S., Iamprasertkun P., Wutthiprom J., Phattharasupakun N., Sirisinudomkit P., Pettong T., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Materials Today Communications
  4,pp. 176-185
  19
  243Computational study of the carbonyl-ene reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeoliteSangthong W., Probst M., Limtrakul J.2005Journal of Molecular Structure
  748(1-3),pp. 119-127
  19
  244Adsorption and diffusion of light alkanes on nanoporous faujasite catalysts investigated by molecular dynamics simulationsWongthong P., Rungsirisakun R., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2007Microporous and Mesoporous Materials
  100(1-3),pp. 160-166
  18
  245Interaction of mordenite with an aromatic hydrocarbon: An embedded ONIOM studyJansang B., Jansang B., Nanok T., Nanok T., Limtrakul J., Limtrakul J.2007Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  264(1-2),pp. 33-39
  18
  246Rayleigh Instability and Surfactant-Mediated Stabilization of Ultrathin Gold NanorodsTakahata R., Yamazoe S., Yamazoe S., Yamazoe S., Warakulwit C., Limtrakul J., Tsukuda T., Tsukuda T.2016Journal of Physical Chemistry C
  120(30),pp. 17006-17010
  18
  247Mechanisms of the ammonia oxidation by hydrogen peroxide over the perfect and defective Ti species of TS-1 zeoliteSirijaraensre J., Limtrakul J., Limtrakul J.2013Physical Chemistry Chemical Physics
  15(41),pp. 18093-18100
  18
  248Nanocavity effects on N2O decomposition on different types of Fe-Zeolites (Fe-FER, Fe-BEA, Fe-ZSM-5 and Fe-FAU): A combined theoretical and experimental studyPantu P., Boekfa B., Sunpetch B., Limtrakul J.2008Chemical Engineering Communications
  195(11),pp. 1477-1485
  18
  249Optical manipulation of the nematic director field around microspheres covered with an azodendrimer monolayerHirankittiwong P., Hirankittiwong P., Chattham N., Chattham N., Limtrakul J., Haba O., Yonetake K., Eremin A., Stannarius R., Takezoe H.2014Optics Express
  22(17),pp. 20087-20093
  18
  250Catalytic properties of a free hydroxyl on a silica, a zeolite, and modified zeolites: quantum-chemical model calculationsLimtrakul J., Hannongbua S.1993Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  280(1),pp. 139-145
  18
  251Formaldehyde encapsulated in lithium-decorated metal-organic frameworks: A density functional theory studyMaihom T., Choomwattana S., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J.2012ChemPhysChem
  13(1),pp. 245-249
  18
  252Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe−Co/K−Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light OlefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Yigit N., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020ChemCatChem
  12(12),pp. 3306-3320
  18
  253Structure–Activity Relationships of Hierarchical Meso–Macroporous Alumina Supported Copper Catalysts for CO2 Hydrogenation: Effects of Calcination Temperature of Alumina SupportKanjanasoontorn N., Permsirivanich T., Numpilai T., Witoon T., Chanlek N., Niamlaem M., Warakulwit C., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Catalysis Letters
  146(10),pp. 1943-1955
  18
  254High-performance energy storage of Ag-doped Co(OH)2-coated graphene paper: In situ electrochemical X-ray absorption spectroscopySuksomboon M., Khuntilo J., Kalasina S., Suktha P., Limtrakul J., Sawangphruk M.2017Electrochimica Acta
  252,pp. 91-100
  18
  255Chemical Adsorption and Physical Confinement of Polysulfides with the Janus-faced Interlayer for High-performance Lithium-Sulfur BatteriesChiochan P., Kaewruang S., Phattharasupakun N., Wutthiprom J., Maihom T., Limtrakul J., Nagarkar S., Horike S., Sawangphruk M.2017Scientific Reports
  7(1)
  17
  256Single-atoms supported (Fe, Co, Ni, Cu) on graphitic carbon nitride for CO2 adsorption and hydrogenation to formic acid: First-principles insightsHomlamai K., Maihom T., Maihom T., Choomwattana S., Sawangphruk M., Limtrakul J.2020Applied Surface Science
  499
  17
  257Synthesis of hierarchical faujasite nanosheets from corn cob ash-derived nanosilica as efficient catalysts for hydrogenation of lignin-derived alkylphenolsSalakhum S., Yutthalekha T., Chareonpanich M., Limtrakul J., Wattanakit C.2018Microporous and Mesoporous Materials
  258,pp. 141-150
  17
  258Role of hierarchical micro-mesoporous structure of ZSM-5 derived from an embedded nanocarbon cluster synthesis approach in isomerization of alkenes, catalytic cracking and hydrocracking of alkanesImyen T., Wannapakdee W., Limtrakul J., Wattanakit C.2019Fuel
  254
  17
  259Insight into the effect of intercalated alkaline cations of layered manganese oxides on the oxygen reduction reaction and oxygen evolution reactionKosasang S., Ma N., Wuamprakhon P., Phattharasupakun N., Maihom T., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018Chemical Communications
  54(62),pp. 8575-8578
  16
  260Vapor-phase Beckmann rearrangement of oxime molecules over H-Faujasite zeoliteSirijaraensre J., Limtrakul J.2006ChemPhysChem
  7(11),pp. 2424-2432
  15
  261Cationic, structural, and compositional effects on the surface structure of zeolitic aluminosilicate catalystsLimtrakul J., Tantanak D.1996Chemical Physics
  208(3),pp. 331-340
  15
  262Theoretical study of the adsorption of ethylene on alkali-exchanged zeolitesKetrat S., Limtrakul J.2003International Journal of Quantum Chemistry
  94(6),pp. 333-340
  15
  263Bipolar Electrografting on the Inner Wall of Carbon NanotubesKumsapaya C., Kumsapaya C., Kumsapaya C., Limtrakul J., Kuhn A., Zigah D., Warakulwit C.2016ChemElectroChem
  3(3),pp. 410-414
  15
  264Application of a crystallization kinetics model to simulate the effect of operation conditions on Crystaf profiles and calibration curvesAnantawaraskul S., Anantawaraskul S., Somnukguandee P., Somnukguandee P., Soares J.B.P., Limtrakul J.2009Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics
  47(9),pp. 866-876
  15
  265Controlled purification, solubilisation and cutting of carbon nanotubes using phosphomolybdic acidWarakulwit C., Warakulwit C., Majimel J., Delville M.H., Garrigue P., Limtrakul J., Kuhn A.2008Journal of Materials Chemistry
  18(34),pp. 4056-4061
  14
  266Comparison of Methods for Point-Charge Representation of Electrostatic FieldsDungsrikaew V., Limtrakul J., Hermansson K., Probst M.2004International Journal of Quantum Chemistry
  96(1),pp. 17-22
  14
  267Hydration of carbon dioxide in copper-alkoxide functionalized metal-organic frameworks: A DFT studyRaksakoon C., Maihom T., Maihom T., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Journal of Physical Chemistry C
  119(7),pp. 3564-3571
  14
  268Electron impact ionization cross sections of beryllium and beryllium hydridesMaihom T., Maihom T., Sukuba I., Janev R., Becker K., Märk T., Kaiser A., Limtrakul J., Urban J., MacH P., Probst M.2013European Physical Journal D
  67(1)
  14
  269Novel Hybrid Energy Conversion and Storage Cell with Photovoltaic and Supercapacitor Effects in Ionic Liquid ElectrolyteKalasina S., Phattharasupakun N., Maihom T., Promarak V., Sudyoadsuk T., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018Scientific Reports
  8(1)
  13
  270Layered manganese oxide nanosheets coated on N-doped graphene aerogel for hydrazine detection: Reaction mechanism investigated by in situ electrochemical X-ray absorption spectroscopyWuamprakhon P., Krittayavathananon A., Ma N., Phattharasupakun N., Maihom T., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018Journal of Electroanalytical Chemistry
  808,pp. 124-132
  13
  271CO2 hydrogenation to methanol at high reaction temperatures over In2O3/ZrO2 catalysts: Influence of calcination temperatures of ZrO2 supportNumpilai T., Kidkhunthod P., Cheng C.K., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020Catalysis Today
  13
  272Monte Carlo studies of the structure of NaCl aqueous solution at three different concentrationsLimtrakul J., Probst M., Rode B.1985Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  22(1-5),pp. 23-28
  13
  273Structures, energetics and vibrational frequencies of zeolitic catalysts: a comparison between density functional and post-Hartree-Fock approachesLimtrakul J., Tantanak D.1995Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  358(1-3 C),pp. 179-193
  13
  274Elucidating the unexpected electrocatalytic activity of nanoscale PdO layers on Pd electrocatalysts towards ethanol oxidation in a basic solutionKrittayavathananon A., Duangdangchote S., Pannopard P., Chanlek N., Sathyamoorthi S., Limtrakul J., Sawangphruk M.2020Sustainable Energy and Fuels
  4(3),pp. 1118-1125
  13
  275Reaction mechanism of methanol to formaldehyde over Fe- and FeO-modified grapheneThivasasith A., Sirijaraensre J., Khongpracha P., Warakulwit C., Jansang B., Limtrakul J., Limtrakul J.2015ChemPhysChem
  16(5),pp. 986-992
  13
  276Structures, energetics and reaction mechanisms of nitrous oxide on transition-metal-doped and -undoped single-wall carbon nanotubesPannopard P., Khongpracha P., Warakulwit C., Namuangruk S., Probst M., Limtrakul J.2012ChemPhysChem
  13(2),pp. 583-587
  13
  277Decomposition of nitrous oxide on carbon nanotubesNamuangruk S., Namuangruk S., Khongpracha P., Khongpracha P., Tantirungrotechai Y., Limtrakul J., Limtrakul J.2007Journal of Molecular Graphics and Modelling
  26(1),pp. 179-186
  13
  278Hydrolysis of methoxide species and regeneration of active site in Fe-ZSM-5 catalyst by the ONIOM methodPabchanda S., Pantu P., Limtrakul J.2005Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  239(1-2),pp. 103-110
  12
  279The versatile synthesis method for hierarchical micro- and mesoporous zeolite: An embedded nanocarbon cluster approachWattanakit C., Warakulwit C., Pantu P., Sunpetch B., Charoenpanich M., Limtrakul J.2012Canadian Journal of Chemical Engineering
  90(4),pp. 873-880
  12
  280Thermal stabilization of thin gold nanowires by surfactant-coating: A molecular dynamics studyHuber S., Warakulwit C., Limtrakul J., Tsukuda T., Probst M.2012Nanoscale
  4(2),pp. 585-590
  12
  281Molecular modelling and catalytic properties of ammonia adsorption on Brønsted acid sitesLimtrakul J.1993Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  288(1-2),pp. 105-110
  12
  282Development of SO42−–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl etherTemvuttirojn C., Chuasomboon N., Numpilai T., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Fuel
  241,pp. 695-703
  12
  283Impact of physicochemical properties of porous silica materials conjugated with dexamethasone via pH-responsive hydrazone bond on drug loading and release behaviorNumpilai T., Witoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Applied Surface Science
  396,pp. 504-514
  12
  284Size control of nanostructured silica using chitosan template and fractal geometry: Effect of chitosan/silica ratio and aging temperatureWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2010Journal of Sol-Gel Science and Technology
  56(3),pp. 270-277
  12
  285Computational study of the carbonyl-ene reaction between formaldehyde and propylene encapsulated in coordinatively unsaturated metal-organic frameworks M3(btc)2 (M = Fe, Co, Ni, Cu and Zn)Maihom T., Probst M., Limtrakul J.2019Physical Chemistry Chemical Physics
  21(5),pp. 2783-2789
  12
  286Tuning interaction of surface-adsorbed species over Fe/K-Al2O3 modified with transition metals (Cu, Mn, V, Zn or Co) on light olefins production from CO2 hydrogenationChaipraditgul N., Numpilai T., Kui Cheng C., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Wattanakit C., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2021Fuel
  283
  11
  287Glycine peptide bond formation catalyzed by faujasitePhuakkong O., Bobuatong K., Pantu P., Boekfa B., Boekfa B., Probst M., Limtrakul J.2011ChemPhysChem
  12(11),pp. 2160-2168
  11
  288Theoretical study on the reaction mechanism of hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol on Lewis acidic BEA zeolites: Effects of defect structure and tetravalent metals substitutionInjongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Treesukul P., Sirijaraensre J., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J.2017Physical Chemistry Chemical Physics
  19(35),pp. 24042-24048
  11
  289Coadsorption of ammonia and methanol on H-zeolites and alkaline-exchanged zeolitesLimtrakul J., Onthong U.1997Journal of Molecular Structure
  435(2),pp. 181-192
  11
  290Sulfides: Chemical ionization induced fragmentation studied with Proton Transfer Reaction-Mass Spectrometry and density functional calculationsSchuhfried E., Probst M., Limtrakul J., Wannakao S., Aprea E., Cappellin L., Cappellin L., Märk T., Gasperi F., Biasioli F.2013Journal of Mass Spectrometry
  48(3),pp. 367-378
  11
  291Interaction of adenine Cu(II) complexes with BN-doped fullerene differentiates electronically equivalent tautomersKrainara N., Illas F., Limtrakul J.2012Chemical Physics Letters
  537,pp. 88-93
  11
  292Adsorption of M species and M2 dimers (M = Cu, Ag, and Au) on the pristine and defective single-walled carbon nanotubes: A density functional theory studyInntam C., Limtrakul J.2010Journal of Physical Chemistry C
  114(49),pp. 21327-21337
  10
  293Conversion of CO2 and C2H6 to propanoic acid over a Au-exchanged MCM-22 zeoliteSangthong W., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2014ChemPhysChem
  15(3),pp. 514-520
  10
  294Theoretical investigation on reaction pathways for ethylene epoxidation on Ti-decorated grapheneSirijaraensre J., Limtrakul J.2018Structural Chemistry
  29(1),pp. 159-170
  10
  295Mechanistic insights into CO 2 cycloaddition to propylene oxide over a single copper atom incorporated graphene-based materials: A theoretical studySirijaraensre J., Khongpracha P., Limtrakul J.2019Applied Surface Science
  470,pp. 755-763
  10
  296Catalytic upgrading of carboxylic acids as bio-oil models over hierarchical ZSM-5 obtained: Via an organosilane approachRodponthukwaji K., Wattanakit C., Yutthalekha T., Assavapanumat S., Warakulwit C., Wannapakdee W., Limtrakul J.2017RSC Advances
  7(57),pp. 35581-35589
  10
  297Probing the structural and electronic factors affecting the adsorption and reactivity of alkenes in acidic zeolites using DFT calculations and multivariate statistical methodsTantanak D., Limtrakul J., Gleeson M.P.2005Journal of Chemical Information and Modeling
  45(5),pp. 1303-1312
  10
  298Electrooxidation of formic acid enhanced by surfactant-free palladium nanocubes on surface modified graphene catalystKankla P., Limtrakul J., Green M.L.H., Chanlek N., Luksirikul P.2019Applied Surface Science
  471,pp. 176-184
  10
  299Furfural to Furfuryl Alcohol: Computational Study of the Hydrogen Transfer on Lewis Acidic BEA Zeolites and Effects of Cation Exchange and Tetravalent Metal SubstitutionPrasertsab A., Maihom T., Probst M., Wattanakit C., Limtrakul J.2018Inorganic Chemistry
  57(11),pp. 6599-6605
  10
  300Co-precipitation of asiatic acid and poly(L-lactide) using rapid expansion of subcritical solutions into liquid solventsSane A., Limtrakul J.2011Journal of Nanoparticle Research
  13(9),pp. 4001-4013
  10
  301Insights into the reaction mechanism of: N -hexane dehydroaromatization to benzene over gallium embedded HZSM-5: Effect of H2 incorporated on active sitesThivasasith A., Maihom T., Pengpanich S., Limtrakul J., Wattanakit C.2019Physical Chemistry Chemical Physics
  21(10),pp. 5359-5367
  9
  302Mathematical analysis of TAP models for porous catalystsPhanawadee P., Phongaksorn M., Chaimongkol N., Jaree A., Limtrakul J.2005Chemical Engineering Journal
  115(1-2),pp. 51-62
  9
  303Structures and mechanisms of the dehydration of benzaldoxime over Fe-ZSM-5 zeolites: A DFT studySirijaraensre J., Limtrakul J.2013Structural Chemistry
  24(4),pp. 1307-1318
  9
  304The coumarin synthesis: a combined experimental and theoretical studyPornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Boekfa B., Boekfa B., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Namuangruk S., Jarussophon S., Jarussophon N., Limtrakul J.2017Monatshefte fur Chemie
  148(7),pp. 1245-1250
  9
  305Theoretical study of CO2 hydrogenation into formic acid on Lewis acid zeolitesThongnuam W., Maihom T., Choomwattana S., Injongkol Y., Boekfa B., Treesukol P., Limtrakul J.2018Physical Chemistry Chemical Physics
  20(39),pp. 25179-25185
  9
  306A computational study of the catalytic aerobic epoxidation of propylene over the coordinatively unsaturated metal-organic framework Fe3(btc)2: Formation of propylene oxide and competing reactionsMaihom T., Maihom T., Sawangphruk M., Probst M., Limtrakul J.2018Physical Chemistry Chemical Physics
  20(9),pp. 6726-6734
  9
  307Ethane-1,2-diaminium hexaaquazinc(ll) sulfateRujiwatra A., Limtrakul J.2005Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  61(7)
  9
  308Elaboration of metal organic framework hybrid materials with hierarchical porosity by electrochemical deposition-dissolutionWarakulwit C., Yadnum S., Boonyuen C., Wattanakit C., Karajic A., Garrigue P., Mano N., Bradshaw D., Limtrakul J., Kuhn A.2016CrystEngComm
  18(27),pp. 5095-5100
  9
  309Carbon dissolution and segregation in platinumJanthon P., Janthon P., Janthon P., Viñes F., Sirijaraensre J., Limtrakul J., Illas F.2017Catalysis Science and Technology
  7(4),pp. 807-816
  9
  310Magic numbers in a one-dimensional nanosystem: ZnS single-walled nanotubesKrainara N., Krainara N., Krainara N., Limtrakul J., Limtrakul J., Illas F., Bromley S., Bromley S.2013Journal of Physical Chemistry C
  117(44),pp. 22908-22914
  9
  311Direct observation of two-dimensional nematic and smectic ordering in freely suspended films of a bolaamphiphilic liquid crystalChattham N., Zhu C., Cheng X., Limtrakul J., Tschierske C., MacLennan J., Clark N.2011Soft Matter
  7(21),pp. 9978-9982
  9
  312Evaluating the enthalpic contribution to ligand binding using QM calculations: Effect of methodology on geometries and interaction energiesGleeson D., Tehan B., Gleeson M., Limtrakul J.2012Organic and Biomolecular Chemistry
  10(35),pp. 7053-7061
  9
  313Adsorption complexes of ammonia on germanium- and gallium-modified zeolitesLimtrakul J., Yoinuan J., Tantanak D., Probst M.M.1994Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  312(2),pp. 183-194
  8
  314Structure and electronic properties of "DNA-gold-nanotube" systems: A quantum chemical analysisPannopard P., Pannopard P., Khongpracha P., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2008Journal of Molecular Graphics and Modelling
  26(7),pp. 1066-1075
  8
  315DFT plane-wave calculations of the Rh/MgO(0 0 1) interfaceNokbin S., Nokbin S., Limtrakul J., Hermansson K.2004Surface Science
  566-568(1-3 PART 2),pp. 977-982
  8
  316Confinement effects on adsorption and diffusion of hexane in nanoporous MCM-41 with different pore sizes: A molecular dynamics studySangthong W., Probst M., Limtrakul J.2008Chemical Engineering Communications
  195(11),pp. 1486-1501
  8
  317Density functional theory study on catalytic cracking of n-hexane on heteropoly acid: A comparison with acidic zeoliteChoomwattana S., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Pantu P., Limtrakul J.2012Canadian Journal of Chemical Engineering
  90(4),pp. 865-872
  8
  318A proton-hopping charge storage mechanism of ionic one-dimensional coordination polymers for high-performance supercapacitorsPhattharasupakun N., Wutthiprom J., Kaenket S., Maihom T., Limtrakul J., Probst M., Nagarkar S.S., Horike S., Sawangphruk M.2017Chemical Communications
  53(86),pp. 11786-11789
  7
  319Effect of bimodal porous silica on particle size and reducibility of cobalt oxideWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2013Journal of Porous Materials
  20(3),pp. 481-488
  7
  320CoMFA and CoMSIA studies on a new series of xanthone derivatives against the oral human epidermoid carcinoma (KB) cancer cell lineSuphavanich K., Maitarad P., Hannongbua S., Sudta P., Suksamrarn S., Tantirungrotechai Y., Limtrakul J.2009Monatshefte fur Chemie
  140(3),pp. 273-280
  7
  321Controlled production of carbon nanofibers over cement clinker via oxidative dehydrogenation of acetylene by intrinsic carbon dioxideWarakulwit C., Yadnum S., Paluka V., Phuakkong O., Niamlaem M., Pongpaisanseree K., Sinthupinyo S., Limtrakul J.2015Chemical Engineering Journal
  278,pp. 150-158
  7
  322Effect of small cations on the hydrogen bond between an N-aromatic heterocycle and amineLimtrakul J.P., Bär M., Ahlrichs R.1989Chemical Physics Letters
  160(5-6),pp. 479-484
  7
  323Magnetizabilities of ring-structured molecules, [8]-cyclacene, [8]-BN-cyclacene and [8]-collarene, and their effect on 3He nuclear shielding tensorTonmunphean S., Wijitkosoom A., Tantirungrotechai Y., Nuttavut N., Limtrakul J.2003Bulletin of the Chemical Society of Japan
  76(8),pp. 1537-1541
  6
  324A mechanism for the photoconduction in CdIn2Te4, ZnIn2Te4 and MnIn2Te4 semiconductors.Lambert J., Huong P., Limtrakul J., Launay J.1993Journal of Molecular Structure
  294(C),pp. 159-162
  6
  325Molecular dynamics simulation studies of p-xylene in OH-free Si-MCM-41Nanok T., Nanok T., Bopp P., Limtrakul J.2005Zeitschrift fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences
  60(11-12),pp. 805-813
  6
  326Formation of NH4+ at the Brønsted site in SAPO catalystsLimtrakul J., Yoinuan J.1994Chemical Physics
  184(1-3),pp. 51-57
  6
  327The structural and chemical influences on catalytic properties of zeolite clustersLimtrakul J., Yoinuan J., Tantanak D.1995Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  332(1-2),pp. 151-159
  6
  328Absolute cross sections and kinetic energy release for doubly and triply charged fragments produced by electron impact on CO+Lecointre J., Belic D., Jureta J., Jureta J., Becker K., Deutsch H., Limtrakul J., Märk T., Märk T., Probst M., Defrance P.2007Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  40(1),pp. 85-100
  6
  329Highly active Fe-Co-Zn/K-Al2O3 catalysts for CO2 hydrogenation to light olefinsWitoon T., Witoon T., Chaipraditgul N., Numpilai T., Lapkeatseree V., Ayodele B.V., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Limtrakul J.2021Chemical Engineering Science
  233
  6
  330A mechanistic study of ethanol transformation into ethene and acetaldehyde on an oxygenated Au-exchanged ZSM-5 zeoliteInjongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Choomwattana S., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J.2017RSC Advances
  7(60),pp. 38052-38058
  6
  331The activation of methane on Ru, Rh, and Pd decorated carbon nanotube and boron nitride nanotube: A DFT studyBoekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Treesukol P., Injongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Maitarad P., Limtrakul J.2018Catalysts
  8(5)
  6
  332A theoretical study of adsorption of carbon monoxide on Ag-ZSM-5 zeoliteJungsuttiwong S., Khongpracha P., Truong T., Limtrakul J.2001Studies in Surface Science and Catalysis
  135,pp. 257
  6
  333Electron impact ionisation cross sections of iron hydrogen clustersHuber S.E., Sukuba I., Urban J., Limtrakul J., Probst M.2016European Physical Journal D
  70(9)
  6
  334Probing chirality of a lipid tubular by confocal Raman microscopyKiang-Ia J., Kiang-Ia J., Hailong H., Bin Y., Jantippana Y., Pantu P., Limtrakul J., Chattham N., Zexiang S., Ting Y.2010Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  10(11),pp. 7208-7211
  6
  335Dehydration of ethanol into ethylene over H-MOR: A quantum chemical investigation of possible reaction mechanisms in the presence of waterMeeprasert J., Choomwattana S., Pantu P., Limtrakul J.2009Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  3,pp. 288-291
  6
  336Comparison in catalytic activities of sulfated zirconia and sulfated tin oxide for converting free fatty acids in crude palm oil to their methyl estersNuithitikul K., Limtrakul J.2012International Journal of Chemical Reactor Engineering
  10(1)
  5
  337CO2 Hydrogenation to Light Olefins Over In2O3/SAPO-34 and Fe-Co/K-Al2O3 Composite CatalystNumpilai T., Kahadit S., Witoon T., Witoon T., Ayodele B.V., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2021Topics in Catalysis
  5
  338Turn-on fluorescent sensor for the detection of lipopolysaccharides based on a novel bispyrenyl terephtalaldehyde-bis-guanylhydrazoneKhownium K., Romsaiyud J., Borwornpinyo S., Wongkrasant P., Pongkorpsakol P., Muanprasat C., Boekfa B., Vilaivan T., Ruchirawat S., Limtrakul J.2019New Journal of Chemistry
  43(18),pp. 7051-7056
  5
  339Morphology and adsorption capacity of sodium silicate-based hierarchical porous silica templated on natural rubber: Influence of washing-drying methodsPhatharachindanuwong C., Hansupalak N., Chareonpanich M., Chisti Y., Limtrakul J., Plank J.2014Materials Letters
  130,pp. 206-209
  5
  340Sustainable utilization of waste glycerol for 1,3-propanediol production over Pt/WOx/Al2O3 catalysts: Effects of catalyst pore sizes and optimization of synthesis conditionsNumpilai T., Cheng C.K., Seubsai A., Faungnawakij K., Faungnawakij K., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020Environmental Pollution
  5
  341Quantum chemical analysis of reaction paths in carbonyl-ene reaction between formaldehyde and propene catalyzed with metal-organic framework MOF-11Choomwattana S., Maihom T., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J.2008ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  342Reaction mechanisms of ethene formation via ethanol dehydration catalyzed by Fe-ZSM-5 zeolite: An ONIOM study with an M06-L functionalMaihom T., Boekfa B., Wannakao S., Limtrakul J.2010ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  343Quantum chemical calculation of the hydrogenation reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeoliteSangthong W., Sangthong W., Wannakao S., Wannakao S., Choomwattana S., Choomwattana S., Maihom T., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2010ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  344Catalytic dehydrogenation of ethylbenzene to styrene over Fe-ZSM-5 zeolite: A newly developed density functional theory (M06-L) in ONIOM schemeBoekfa B., Boekfa B., Maihom T., Maihom T., Wannakao S., Wannakao S., Limtrakul P., Limtrakul P., Limtrakul J., Limtrakul J.2010ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  345Formaldehyde encapsulated in lithium-decorated metal-organic frameworks: A DFT studyMaihom T., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  346Structures and reaction mechanisms of butadiene cycloaddition over metal-exchanged faujasiteYutthalekha T., Yutthalekha T., Kongpatpanich K., Kongpatpanich K., Maihom T., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  347The influence of cation exchange and tetravalent metal substitutions in Lewis acidic BEA zeolites for phenol adsorption and Tautomerization: A computational studyTiewcharoen S., Maihom T., Maihom T., Sittiwong J., Limtrakul J.2021Chemical Physics Letters
  780
  0
  348Torque Induced on Lipid Microtubules with Optical TweezersWichean T., Charrunchon S., Pattanaporkratana A., Limtrakul J., Chattham N.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  0
  349Modulating the catalytic activity of metal-organic frameworks for CO oxidation with N2O through an oriented external electric fieldSittiwong J., Jaturajamrenchai T., Wongkampuan P., Somwatcharajit N., Impeng S., Maihom T., Probst M., Probst M., Limtrakul J.2021Molecular Catalysis
  516
  0
  350Enhanced CO2 hydrogenation to higher alcohols over K-Co promoted In2O3 catalystsWitoon T., Numpilai T., Nijpanich S., Chanlek N., Kidkhunthod P., Cheng C.K., Ng K.H., Vo D.V.N., Ittisanronnachai S., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2021Chemical Engineering Journal
  0
  351Adsorption and dehydration of ethanol on isomorphously B, Al, and Ga substituted H-ZSM-5 zeolite: an embedded ONIOM studyMaeboonruan N., Boekfa B., Boekfa B., Maihom T., Treesukol P., Kongpatpanich K., Namuangruk S., Probst M., Probst M., Limtrakul J.2021Journal of Molecular Modeling
  27(12)
  0
  352Light olefins synthesis from CO2 hydrogenation over mixed Fe–Co–K supported on micro-mesoporous carbon catalystsWitoon T., Numpilai T., Numpilai T., Nueangnoraj K., Cheng C.K., Chareonpanich M., Limtrakul J.2021International Journal of Hydrogen Energy
  0
  353Application of optical tweezers and excimer laser to study protoplast fusionKantawang T., Samipak S., Limtrakul J., Chattham N.2015Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  9659
  0
  354Study of Colloidal Suspensions of Silicon Nanoparticles: Effect of Surface Oxidation on the Photoluminescence PropertyJettanasen J., Preecha P., Kunakonrangsiman I., Karpkird T., Limtrakul J.2017International Journal of Nanoscience
  16(5-6)
  0
  355Catalytic dehydrogenation of propane over Au(I) exchanged ZSM-5: Density functional theory calculationsSangthong W., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  356A gold cyano complex in nitromethane: MD simulation and X-ray diffractionProbst M., Injan N., Injan N., Megyes T., Bako I., Balint S., Limtrakul J., Nazmutdinov R., Mitev P., Hermansson K., Hermansson K.2012Chemical Physics Letters
  539-540,pp. 24-29
  0
  357Editorial: Introduction to the special issue on 'Nano-Thailand: Nanotechnology for a sustainable world'Limtrakul J.2012Canadian Journal of Chemical Engineering
  90(4),pp. 824-824
  0
  358Growth pattern of yeast cells studied under optical tweezersCharrunchon S., Limtrakul J., Chattham N.20122012 IEEE Photonics Conference, IPC 2012
  ,pp. 292-293
  0
  359Rate of growth pattern of yeast cells studied under optical tweezersCharrunchon S., Limtrakul J., Chattham N.2013Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  8883
  0
  360Precession mechanism of nematic liquid crystal droplet under optical tweezersPhanphak S., Pattanaporkratana A., Limtrakul J., Chattham N.2013Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  8883
  0
  361A mechanistic investigation on 1,5- to 2,6-dimethylnaphthalene isomerization catalyzed by acidic beta zeolite: An ONIOM study with a newly developed density functional theoryKumsapaya C., Bobuatong K., Choomwattana S., Khongpracha P., Tantirungrotechai Y., Limtrakul J.2009Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  3,pp. 276-279
  0
  362Electron hopping process in SWCNT-mediated redox reaction: An evidence observed by DFT theoryNongnual T., Choomwattana S., Nokbin S., Khongpracha P., Limtrakul J.2009Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  3,pp. 439-442
  0
  363Mechanism of MOF-505 and Cu-ZSM-5 promoted Mukaiyama aldol reaction: An ONIOM studyYadnum S., Choomwattana S., Khongpracha P., Limtrakul J.2009Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  3,pp. 308-311
  0
  364Theoretical study of the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene to styrene over Fe-ZSM-5Namuangruk S., Namuangruk S., Khongpracha P., Khongpracha P., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  365Density functional theory study of possible mechanisms of isooctene formation via isobutene dimerization over acidic beta zeoliteSingra P., Kongpatpanich K., Khongpracha P., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  366Catalytic dehydrogenation of ethylbenzene to styrene over a tetrahedral platinum nanocluster: A DFT studyJanthon P., Nongnual T., Pantu P., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  367Activities of Au and Au2 cation-exchanged zeolite for methane C-H bond activation: A DFT studyWannakao S., Kongpatpanich K., Khongpracha P., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0