Person Image

  Education

  • Ph.D. (Inorganic Chemistry), The Ohio State University, United States of America, 2555
  • M.S. (Chemistry), The Ohio State University, United States of America, 2552
  • วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  CathodeCore shellcounter electrodeCounter electrodesdye-sensitized solar cellDye-sensitized Solar CellsElectrodesFree-standingGrapheneHybrid supercapacitorMesoporous materialsPolyanilineRedox reactionsreduced graphene nanoribbonReduced graphene oxideSolar cellsSol-gel growthsolid electrolyte interphaseSolid oxide fuel cellSpinel LiNi0.5Mn1.5O4sponge-like CuInS2 microspheresSupercapacitorSupercapacitorsSynthetic Inorganic NanomaterialsTandem solar cellTemperatureTetramethylammonium saltsTransition metal compoundsTransmission electron microscopyTransmission electron microscopy imagesTransparentTriethanolamine (TEA) sol-gelTri-iodide reductionTungsten carbidetungsten speciesXPSYttrium-doped barium zirconateกราฟีนกากชานอ้อยการกักเก็บพลังงานการเจือกราฟีนการปนเปื้อนในอาหารการสังเคราะห์วัสดุของเสียชีวมวลทางการเกษตรของเสียชีวมวลทางเกษตรกรรมขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด (Counter electrode)ขั้วไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าประยุกต์ความปลอดภัยในอาหารคาร์บอนที่มีโครงสร้างเป็นโพรงตามลำดับชั้คาร์บอนที่มีรูพรุนเคมีไฟฟ้าแคปไซซินโคบอล์ตโครงสร้างเป็นโพรงตามลำดับชั้นเซ็นเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง (Dye-Sensitized Solar Cells)เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงตัวเก็บประจุยิ่งยวดตัวรับรู้ทังสเตนไดออกไซด์ธาตุไนโตรเจนนาโนเซนเซอร์ แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเที่ยมปาล์มน้ำมันแผงเซลล์เชื้อเพลิงแผงเซลล์แสงอาทิตย์แผ่นกราฟีนพลังงานทางเลือกพลังงานทางเลือก (Alternative energy)พอลิอะนิลีน (Polyaniline)ไฟฟ้าเคมีภาวะโลกร้อนยาฆ่าแมลงรถเข็นนั่งไฟฟ้าระดับโมเลกุลระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานรับรู้เชิงเคมีไฟฟ้าและชีวภาพรีไซเคิลลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์โลหะเหล็กวัสดุคอมโพสิตวัสดุคาร์บอนวัสดุคาร์บอนที่มีขนาดรูพรุนในระดับนาโน (Mesoporous Carbons)วัสดุคาร์บอนรูพรุนวัสดุที่มีขนาดอนุภาคในระดับนาโน (Nanomaterial)วัสดุที่มีรูพรุนในระดับนาโนวัสดุที่มีอนุภาคในระดับนาโนวัสดุอัจฉริยะ สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยออกซิเจนอิเล็กทรอนิกส์แบบโค้งงอได้ อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ อิเล็กโทรด

  Interest

  Synthetic Inorganic Nanomaterials, Dye-sensitized Solar Cells, Flavor Sensing

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1NixCo3-XO4 nanowire arrays for electrocatalytic oxygen evolutionLi Y., Hasin P., Wu Y.2010Advanced Materials
  22(17),pp. 1926-1929
  799
  2Valence band-edge engineering of nickel oxide nanoparticles via cobalt doping for application in p-type dye-sensitized solar cellsNatu G., Hasin P., Huang Z., Ji Z., He M., Wu Y.2012ACS Applied Materials and Interfaces
  4(11),pp. 5922-5929
  111
  3P-Type dye-sensitized NiO solar cells: A study by electrochemical impedance spectroscopyHuang Z., Natu G., Ji Z., Hasin P., Wu Y.2011Journal of Physical Chemistry C
  115(50),pp. 25109-25114
  97
  4Electrocatalytic activity of graphene multilayers toward I -/I3-: Effect of preparation conditions and polyelectrolyte modificationHasin P., Alpuche-Aviles M., Alpuche-Aviles M., Wu Y.2010Journal of Physical Chemistry C
  114(37),pp. 15857-15861
  62
  5Mesoporous Nb-doped TiO 2 as Pt support for counter electrode in dye-sensitized solar cellsHasin P., Alpuche-Aviles M.A., Li Y., Wu Y.2009Journal of Physical Chemistry C
  113(17),pp. 7456-7460
  57
  6Preparation, characterization, and electrocatalytic performance of graphene-methylene blue thin filmsWang D., Wang D., Li Y., Li Y., Hasin P., Wu Y.2011Nano Research
  4(1),pp. 124-130
  35
  7Sonochemical synthesis of copper hydride (CuH)Hasin P., Wu Y.2012Chemical Communications
  48(9),pp. 1302-1304
  28
  8Sponge-like CuInS2 microspheres on reduced graphene oxide as an electrocatalyst to construct an immobilized acetylcholinesterase electrochemical biosensor for chlorpyrifos detection in vegetablesItsoponpan T., Thanachayanont C., Hasin P.2021Sensors and Actuators, B: Chemical
  337
  27
  9Economical nanocomposites of cobalt or nickel species and polyaniline-derived N-doped mesoporous carbons for dye-sensitized solar cells as counter electrodesHasin P., Amornkitbamrung V., Chanlek N.2017Journal of Catalysis
  351,pp. 19-32
  18
  10Electrochemical milling process to synthesize amorphous CoS as efficient electrocatalyst for the counter electrode of an efficient dye-sensitized solar cellHasin P.2016Solar Energy
  135,pp. 398-407
  14
  11Modification of reduced graphene oxide layers by electron-withdrawing/donating units on molecular dopants: Facile metal-free counter electrode electrocatalysts for dye-sensitized solar cellsRakspun J., Chiang Y.J., Chen J.Y., Yeh C.Y., Amornkitbamrung V., Chanlek N., Vailikhit V., Hasin P.2020Solar Energy
  203,pp. 175-186
  13
  12Low-temperature synthesis of mesoporous cobalt(II) carbide using graphene oxide as a carbon sourceHasin P.2014Journal of Physical Chemistry C
  118(9),pp. 4726-4732
  12
  13Highly efficient tungsten-doped hierarchical structural N-Enriched porous carbon counter electrode material for dye-sensitized solar cellsSrathongluan P., Lin J.Y., Chanlek N., Vailikhit V., Hasin P.2020Electrochimica Acta
  351
  9
  14Potential-reversal electrodeposited MoS2 thin film as an efficient electrocatalytic material for bifacial dye-sensitized solar cellsChang C.Y., Anuratha K.S., Lin Y.H., Xiao Y., Hasin P., Lin J.Y.2020Solar Energy
  206,pp. 163-170
  9
  15In situ formation of nitrogen doped mesoporous carbon via directly carbonizing polyaniline as an efficient electrocatalyst for determination of capsaicinTemcheon P., Chienthavorn O., Siriwatcharapiboon W., Hasin P.2019Microporous and Mesoporous Materials
  278,pp. 327-339
  8
  16Electrodeposited Co0.85Se thin films as free-standing cathode materials for high-performance hybrid supercapacitorsMondal A., Lee C.Y., Chang H., Hasin P., Yang C.R., Lin J.Y.2021Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  121,pp. 205-216
  7
  17Free-standing 3D core-shell architecture of Ni3S2@NiCoP as an efficient cathode material for hybrid supercapacitorsShanmugam Anuratha K., Su Y.Z., Wang P.J., Hasin P., Wu J., Hsieh C.K., Chang J.K., Lin J.Y.2022Journal of Colloid and Interface Science
  625,pp. 565-575
  6
  18Controllable synthesis of metallo-alkoxide precursor-derived nickel aluminate spinels using TEA-gel process and morphology-dependent reducibilityKoonsaeng N., Laobuthee A., Hasin P.2016Materials Chemistry and Physics
  182,pp. 287-297
  5
  19Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 with ultra-thin Al2O3 coating for Li-ion batteries: investigation of improved cycling performance at elevated temperatureLee B.Y., Krajewski M., Huang M.K., Hasin P., Lin J.Y.2021Journal of Solid State Electrochemistry
  4
  20High-performance asymmetric supercapacitor achieved by CoS2 nanoparticles decorated polyaniline functionalized SBA-15-derived mesoporous nitrogen-doped carbon with rod-like architecturesPonghiransmith C., Lin J.Y., Kobsiriphat W., Limthongkul P., Hasin P.2021Journal of Alloys and Compounds
  4
  21Well-Dispersive Polypyrrole and MoSe2Embedded in Multiwalled Carbon Nanotube@Reduced Graphene Oxide Nanoribbon Electrocatalysts as the Efficient Counter Electrodes in Rigid and Plastic Dye-Sensitized Solar CellsKladkaew M., Lin J.Y., Chanlek N., Vailikhit V., Hasin P.2022ACS Applied Energy Materials
  3
  22Spray-drying synthesis of fluorine-doped LiNi0.5Mn1.5O4 as high-voltage cathodes for lithium-ion batteriesShih C.P., Krajewski M., Hasin P., Chen C.H., Lee C.Y., Lin J.Y.2023Journal of Alloys and Compounds
  932
  1
  23Effects of Butadiene Sulfone as an Electrolyte Additive on the Formation of Solid Electrolyte Interphase in Lithium-Ion Batteries Based on Li4Ti5O12 Anode MaterialsKung Y.R., Li C.Y., Hasin P., Su C.H., Lin J.Y., Lin J.Y.2023Polymers
  15(8)
  0
  24The Synthesis, Crystal Structure, DFT Calculations and Optical Properties of Orcinolic Derivatives as OH IndicatorsWannalerse B., Kwanmuang P., Jansukra P., Pinchaipat B., Duangthongyou T., Hasin P., Songsasen A., Chainok K., Suramitr S.2022Crystals
  12(9)
  0