Person Image

  Education

  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2539
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  , thin layer chromatography34-Dichlorophenylureaacid orange 7anammox processAntibacterialAntioxidantantioxidant activityAu/TiO2Basic blue 41 Biolubricant , separationBioponicblack soldier flycaffeinecarcinogensClausena excavataClausenidincoffee wastewaterCoumarinDomestic wastewaterE. urophylla x E. camaldulensis hybridessential oilEucalyptus camaldulensis Dehnh.Eucalyptus hybridEucalyptus urophyllaextraction methodfatty acidGdGd-doped ZnOgrilled foodhalf-sib familyHermetia illucensHPLCinhibitionLandfill leachateLC/MS/MSmarinating saucesMicrobial communitymonascorubrinMonascus kaoliangmorphology of ZnOMutagensNitrogen recoverynitrogen removalNordentatinorganotinsPAHspartial nitritation and anammox processesPhosphorus recoveryphotocatalystphotocatalystsPhotocatalyticPhotocatalytic degradationqHNMRquantitative 1H NMRReactive Yellow 17red yeast ricerubropunctatinSimulated solar lightsola lightStruviteTerpenoidterpenoidsTiO2TiO2 thin filmtitanium dioxideTritonX100กระบวนการไนตริเตชันและอนาม็อกซ์การกำจัดไนโตรเจนการพัฒนาพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงเชื้อร่วมกันการย่อยสลายทางชีวภาพไก่ดำไข่ไก่เคมีวิเคราะห์ซอสหมักติตาเนียมไดออกไซด์น้ำชะขยะแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนผลกระทบต่อสุขภาพ (Health effects)พีเอเอชฟ้าทะลายโจรแมลงรากลุ่มไวรอทราจำพวกที่ย่อยสลายลิกนินสสารอินทรีย์ธรรมชาติสารก่อกลายพันธุ์สารก่อมะเร็งสารกำจัดศัตรูพืชสารกำจัดศัตรูพืช, โฟโตคะตะไลติก, ทิตาเนีแสงอาทิตย์ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate)อาหารปิ้งย่าง

  Interest

  เคมีวิเคราะห์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Photocatalytic degradation of 3,4-dichlorophenylurea in aqueous gold nanoparticles-modified titanium dioxide suspension under simulated solar lightChusaksri S., Lomda J., Saleepochn T., Sutthivaiyakit P.2011Journal of Hazardous Materials
  190(1-3),pp. 930-937
  25
  2Variation in the Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oils of Five New Eucalyptus urophylla S.T. Blake Clones in ThailandDiloksumpun S., Wongkattiya N., Buaban K., Saleepochn T., Suttiarporn P., Luangkamin S.2022Molecules
  27(3)
  7
  3A quick and convenient 1H quantitative NMR method for determination of bioactive pyranocoumarins from Clausena excavataSakarat N., Prapapongpan P., Prapapongpan P., Sae-Lim S., Saleepochn T., Kongkathip B., Kongkathip N., Yakhampom S., Wongprom J., Chuawong P.2021Phytochemistry Letters
  45,pp. 126-131
  3
  4Combination of 1H and 13C NMR for quantitative analysis of the orange pigments produced by Monascus kaoliang KB9Songjanthuek P., Saleepochn T., Pluempanupat W., Yongsmith B., Kongkathip B., Wattana-Amorn P.2022Natural Product Research
  2
  5Potent antioxidant activities of half-sib families of eucalyptus camaldulensis dehnh. Leaf essential oils planted in thailand and their antioxidative componentsDiloksumpun S., Jeenho P., Namkhot S., Saleepochn T., Luangkamin S.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(1),pp. 112-122
  2
  6Effects of Caffeine and COD from Coffee Wastewater on Anaerobic Ammonium Oxidation (Anammox) ActivitiesWongphoom T., Wongphoom T., Saleepochn T., Noophan P.L., Li C.W.2022Water (Switzerland)
  14(14)
  0