Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.ม.(ฟิสิคัลเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Analytical Chemistry), The Queens University of Belfast, สหราชอาณาจักร

  Expertise Cloud

  Flavonoids Pseudokirchneriella subcapitata Aromatic amines(LC-MS/MS): คลอแรมฟินิคัล(chloramphenico?-lactalbumin?-lactoglobulin A and B 34-dichlorophenylureaabsorption spectrophotometryacaricidesAlgal toxicityAnimal feedAnticholinesterase activityAntimicrobial activityAntioxidantAntioxidant activityAPCI-MS/MSaquatic toxicityAqueous chlorineAtmospheric-pressure chemical ionization (APCI)Au/TiO2Au/TiO2 . Bromacil . Photo-catalysis . Toxicity . LuminoTox assayAzo dye ?bioassayBovine Milkchemical farmingchemical riceChicken feedchloramphenicolCitrus hystrixconventional ricedegradation productsderivative spectrophotometryElectrochemicaleriochrome black TEriosema chinense VogelExperimental ratsFlavonol glucosidesFluvalinatefragmentationFTICR MSGas SensingHerbicide transformationHigh-performance liquid chromatography (HPLC)honeyHPLCHPLC/MS/MShydride genearationHydroxymethyl glutaric acid (HMGA) esterIFSinorganic arsenicIon chromatographyLactic acidLC/APCI tandem massLC/MSLC/MS/MSLC/MS-MSLC-MS/MSLC-QTOFLeguminosae-Papilionoidaeaeliquid chromatography tandem mass spectrometryLiquid chromatography-tandem mass spectrometryLiquid chromatography–tandem mass spectrometryLuminotox assayLumino-Tox assayMagnetic cerium-doped mesoporous titanium dioxidemagnetic molecularly imprinted polymersMicrowave heatingMilkMolecular imprinted polymerMolecularly imprinted polymer (MIP)NitrofuransNyctaginaceaeorganic farmingorganic riceorganochlorine pesticidespaper-based: ammoniapesticidepesticied residuePhenylureaphotocatalysisphoto-catalysisPhotocatalyticPhotocatalytic degradationPisonia grandisp-nitrophenolpropanilprotein efficiency ratioratsSimulated solar lighttoxicityเมลามีนแม่เหล็กลิคลิควิดโครมาโทกราฟีวัสดุอ้างอิงวิธียืนยันผลโวลาไทล์แฟตตีแอซิดสสารอินทรีย์ธรรมชาติสารกำจัดศัตรูพืช

  Interest

  เคมีวิเคราะห์ , เคมีสิ่งแวดล้อม, เคมีวัสดุศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Tryptamine as a corrosion inhibitor of mild steel in hydrochloric acid solutionLowmunkhong P., Ungthararak D., Sutthivaiyakit P.2010Corrosion Science
  52(1),pp. 30-36
  178
  2Photocatalytic degradation of triazophos in aqueous titanium dioxide suspension: Identification of intermediates and degradation pathwaysAungpradit T., Sutthivaiyakit P., Martens D., Martens D., Sutthivaiyakit S., Kettrup A., Kettrup A.2007Journal of Hazardous Materials
  146(1-2),pp. 204-213
  71
  3Constituents of the leaves of Macaranga tanariusPhommart S., Sutthivaiyakit P., Chimnoi N., Ruchirawat S., Sutthivaiyakit S.2005Journal of Natural Products
  68(6),pp. 927-930
  56
  4Diterpenylated and prenylated flavonoids from Macaranga denticulataSutthivaiyakit S., Unganont S., Sutthivaiyakit P., Suksamrarn A.2002Tetrahedron
  58(18),pp. 3619-3622
  46
  5A novel 29-nor-3,4-seco-friedelane triterpene and a new guaiane sesquiterpene from the roots of Phyllanthus oxyphyllusSutthivaiyakit S., Nakorn N., Kraus W., Sutthivaiyakit P.2003Tetrahedron
  59(50),pp. 9991-9995
  42
  6Determination of Nitrofurans in Chicken Feed by High-Performance Liquid Chromatography–Tandem Mass SpectrometryWilasinee D., Sutthivaiyakit P., Sutthivaiyakit S.2015Analytical Letters
  48(13),pp. 1979-1987
  42
  7New Reagent for Trace Determination of Protein-Bound Metabolites of Nitrofurans in Shrimp Using Liquid Chromatography with Diode Array DetectorChumanee S., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
  57(5),pp. 1752-1759
  41
  8LC-MS/MS method for the confirmatory determination of aromatic amines and its application in textile analysisSutthivaiyakit P., Achatz S., Lintelmann J., Aungpradit T., Chanwirat R., Chumanee S., Kettrup A.2005Analytical and Bioanalytical Chemistry
  381(1),pp. 268-276
  33
  9Immobilization of 5-methylene-2-(2′-thiazolylazo)-anisole on silica and its application in preconcentration of palladiumSutthivaiyakit P., Kettrup A.1985Analytica Chimica Acta
  169(C),pp. 331-337
  33
  10Citrusosides A-D and furanocoumarins with cholinesterase inhibitory activity from the fruit peels of citrus hystrixYoukwan J., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P.2010Journal of Natural Products
  73(11),pp. 1879-1883
  32
  11Confirmatory determination of organochlorine pesticides in surface waters using LC/APCI/tandem mass spectrometryChusaksri S., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P., Sutthivaiyakit P.2006Analytical and Bioanalytical Chemistry
  384(5),pp. 1236-1245
  28
  12Photocatalytic degradation of 3,4-dichlorophenylurea in aqueous gold nanoparticles-modified titanium dioxide suspension under simulated solar lightChusaksri S., Lomda J., Saleepochn T., Sutthivaiyakit P.2011Journal of Hazardous Materials
  190(1-3),pp. 930-937
  25
  13Eriosema chinense: A rich source of antimicrobial and antioxidant flavonoidsThongnest S., Lhinhatrakool T., Wetprasit N., Sutthivaiyakit P., Sutthivaiyakit S.2013Phytochemistry
  96,pp. 353-359
  22
  14Reactions of phenylurea compounds with aqueous chlorine: Implications for herbicide transformation during drinking water disinfectionChusaksri S., Sutthivaiyakit S., Sedlak D., Sutthivaiyakit P.2012Journal of Hazardous Materials
  209-210,pp. 484-491
  20
  15Spectrophotometric determination of perchlorate after extraction as protriptylinium perchlorateThorburn Burns D., Dunford M.D., Sutthivaiyakit P.1997Analytica Chimica Acta
  356(2-3),pp. 141-143
  18
  16Photocatalysis of S-metolachlor in aqueous suspension of magnetic cerium-doped mTiO2 core–shell under simulated solar lightMermana J., Sutthivaiyakit P., Blaise C., Gagné F., Charnsethikul S., Kidkhunthod P., Sutthivaiyakit S.2017Environmental Science and Pollution Research
  24(4),pp. 4077-4092
  13
  17Prenylfuranocoumarin-HMGA-flavonol glucoside conjugates and other constituents of the fruit peels of Citrus hystrix and their anticholinesterase activitySeeka C., Sutthivaiyakit P., Youkwan J., Hertkorn N., Harir M., Schmitt-Kopplin P., Schmitt-Kopplin P., Sutthivaiyakit S.2016Phytochemistry
  127,pp. 38-49
  11
  18Degradation products of profenofos as identified by high-field FTICR mass spectrometry: Isotopic fine structure approachAngthararuk D., Angthararuk D., Harir M., Harir M., Schmitt-Kopplin P., Schmitt-Kopplin P., Sutthivaiyakit S., Kettrup A., Sutthivaiyakit P.2017Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
  52(1),pp. 10-22
  10
  19Photo-catalysis of bromacil under simulated solar light using Au/TiO2: evaluation of main degradation products and toxicity implicationsAngthararuk D., Angthararuk D., Sutthivaiyakit P., Blaise C., Gagné F., Sutthivaiyakit S.2015Environmental Science and Pollution Research
  22(2),pp. 1468-1479
  9
  20C-methylated flavonoids from Pisonia grandis rootsSutthivaiyakit S., Seeka C., Wetprasit N., Sutthivaiyakit P.2013Phytochemistry Letters
  6(3),pp. 407-411
  7
  21Analytical applications of 2-(2′-Thiazolylazo)-anisole compounds - I. Spectrophotometric determination of palladiumSutthivaiyakit P., Kettrup A.1985Fresenius' Zeitschrift für Analytische Chemie
  320(8),pp. 769-772
  7
  22Separation and determination of palladium using a new thiazolylazo stationary phaseSutthivaiyakit P., Kettrup A., Sutthivaiyakit S.1998Fresenius Environmental Bulletin
  7(1-2),pp. 018-027
  5
  23Photo-catalysis of propanil under simulated solar light: Formation of degradation products and toxicity implicationsMermana J., Sutthivaiyakit P., Blaise C., Gagné F.2012Fresenius Environmental Bulletin
  21(12),pp. 3618-3625
  4
  24Pesticide toxicity screening of aqueous samples: Insights into an appropriate testing batteryChusaksri S., Sutthivaiyakit P., Blaise C., Gagné F.2010Fresenius Environmental Bulletin
  19(10),pp. 2253-2258
  3
  25Magnetic molecularly imprinted polymer prepared by microwave heating for confirmatory determination of chloramphenicol in chicken feed using high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometryKunsa-Ngiem S., Sutthivaiyakit P., Lowmunkhong P., Harir M., Harir M., Schmitt-Kopplin P., Schmitt-Kopplin P., Sutthivaiyakit S.2018Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
  53(11),pp. 738-745
  3
  26Rebuttal to a comment on new reagent for trace determination of protein-bound metabolites of nitrofurans in shrimp using liquid chromatography with diode array detectorSutthivaiyakit P.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
  57(23),pp. 11448
  2
  27Effects of organic rice compared with conventional rice on serum lipids in ratsMesomya W., Sutthivaiyakit P., Cuptapun Y., Hengsawadi D.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 703-708
  2
  28Erratum: New reagent for trace determination of protein-bound metabolites of nitrofurans in shrimp using liquid chromatography with diode array detector (Journal of Agricultural and Food Chemistry (2009) 57, (1752) DOI: 10.1021/jf803423r)Chumanee S., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
  57(20),pp. 9856
  1
  29Effects of organic and conventional rice on protein efficiency ratio and pesticide residue in ratsMesomya W., Sutthivaiyakit P., Cuptapun Y., Hengsawadi D.2012Maejo International Journal of Science and Technology
  6(3),pp. 470-482
  1
  30Confirmatory determination of chloramphenicol in honey using a molecularly imprinted polymer in a cleanup step with liquid chromatography-tandem mass spectrometry detectionLowmunkhong P., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(5),pp. 529-536
  0
  31Sulphur dioxide indicator tube using copper(II)complex of 1-[(5'-nitro-2'-thiazolyl)azo]-2-naphtholSutthivaiyakit P., Nittitham N.2000Fresenius Environmental Bulletin
  9(3-4),pp. 152-157
  0