Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • M.S.(Analytical Chemistry), Texas Tech University , ไทย
  • Ph.D.(Inorganic Chemistry), University of Missouri , ไทย, 2524

  Expertise Cloud

  1-D dinuclear polymeric chain1-D helical chainabsorption spectrophotometryAZIDOCalciteCalcium CarbonateCalcium PhosphateCATALYSISceramicCo(II) complexCobalt complexCoordination polymerCOORDINATION POLYMERSD-d transitionsderivative spectrophotometryDifferent hybridizationsDiiminedioximeDiiminedioxneDiminedioximedrug deliveryEmission spectroscopyEmission spectrumsExcitation wavelengthFluorescenceFRAMEWORKSHydrogen bondHYDROTHERMAL SYNTHESIShydroxyapatiteInorganic compoundsIonsLigandsMagnetic momentMagnetic momentsMaximum emissionsMOLECULESNETWORKNi complexesNi(II) complexNickelNickel complexNICKEL(II)NitrogenNitrogen compoundsOximePerchlorate anionsporous materialsPropeller-like structurePropellersSINGLE-CRYSTALSol-GelSOLIDSSonochemicalsynchronous-scanning fluoresceTin oxide (SnO2)Trace metalsTrigonal cellX-ray DiffractionX-Ray Diffraction (XRD)การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การพัฒนาวิธีวิเคราะห์, สารปริมาณน้อย, สาการเลี้ยงการสำรวจกุ้งแก๊สที่ละลายน้ำ เซ็นเซอร์ สเปคโทรสโกปไข่มุกน้ำจืดคลอแรมฟินิคัลเคมีอินทรีย์ เคมีอัญมณี Single-Crystal X-Ray Crystallography, Apeotrodcopy, Material Chemistry เซรามิกโซโนเคมิคอล์โซลเจลโซล-เจลตัวนำส่งยาทินออกไซด์เปลือกหอยมุกน้ำจืดพลอยเมตาบอไลท์ไนโตรฟูรานเมลามีนลิคลิควิดโครมาโทกราฟีวัสดุที่มีรูพรุนสารต้องห้ามตกค้างสารปริมาณน้อยหอยมุกน้ำจืดองค์ประกอบทางเคมีเอกเรย์ดิแฟรกชั่นไฮดรอกซีอะปาไทต์

  Interest

  เคมีอินทรีย์ เคมีอัญมณี Single-Crystal X-Ray Crystallography, Apeotrodcopy, Material Chemistry

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Synthesis, spectra and crystal structure of two copper(I) complexes of acetonethiosemicarbazoneLhuachan S., Siripaisarnpipat S., Chaichit N.2003European Journal of Inorganic Chemistry
   (2),pp. 263-267
   36
   2A structural and isotopic NO2- exchange rate comparison of trans-[Co(ao-H-ao)(NO2)2] and cis-[Co(Hao)2(NO2)2]NO3Murray D.E., Schlemper E.O., Siripaisarnpipat S., Murmann R.K.1986Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions
   (9),pp. 1759-1765
   1
   3Synthesis and fluorescence of multi-dimensional structures of two cobalt (II) complexes between 2,2′-bipyridine and different chain length of aliphatic dicarboxylic, succinic or glutaric acidDuangthongyou T., Phakawatchai C., Siripaisarnpipat S.2011Journal of Molecular Structure
   987(1-3),pp. 101-105
   9
   4A comparative study of thai and Australian crocodile bone for use as a potential biomaterialLewis K., Boonyang U., Evans L., Siripaisarnpipat S., Ben-Nissan B.2006Key Engineering Materials
   309-311 I,pp. 15-18
   6
   5Comparison of the hydrogen bonding in trans-dichloro(3,3‘- dinitrilo)bis(2-butanone)dioximato) cobalt(iii) and rhodium(iii)Siripaisarnpipat S., Schlemper E.1984Journal of Coordination Chemistry
   13(4),pp. 281-289
   8
   6Spectroscopic investigation of heat treated and unheat treated for Ratanakiri zirconKitiphaisalnont P., Peungsamran N., Siripaisarnpipat S.2006Journal of the Australasian Ceramic Society
   42(2),pp. 21-25
   0
   7Comparison of crystal structures and magnetic properties of two Co(II) complexes containing different dicarboxylic acid ligandsDuangthongyou T., Jirakulpattana S., Phakawatchai C., Kurmoo M., Siripaisarnpipat S.2010Polyhedron
   29(3),pp. 1156-1162
   14
   8(-)-CrebanineDuangthongyou T., Makarasen A., Techasakul S., Chimnoi N., Siripaisarnpipat S.2011Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
   67(2)
   1
   9Crystal structure of bis(2-(2-thiazolylazo)-4-methylphenol)cobalt(III)chlorideMangsup L., Siripaisarnpipat S., Chaichit N.2003Analytical Sciences
   19(9),pp. 1345-1346
   8
   10Catena-Poly[[diaqua-dipyridine-zinc(II)]-μ-Succinato]Duangthongyou T., Siripaisarnpipat S.2008Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
   64(4)
   2
   111-(2-Bromobenzoyl)-6,7-(methylenedioxy) isoquinolineAchiwawanich S., Khunnawutmanotham N., Techasakul S., Chaichitc N., Siripaisarnpipat S.2011Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
   67(1)
   0
   123,8-Dimethyl-4,7-diazadeca-3,7-diene-2,9-dione dioximeAchiwawanich S., Duangtongyou T., Pakawatchai C., Siripaisarnpipat S.2011Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
   67(1)
   1
   13Preparation, Spectra, and Crystal Structures of Two Rhodium(III) Complexes with Short Intramolecular Hydrogen BondsSiripaisarnpipat S., Schlemper E.1984Inorganic Chemistry
   23(3),pp. 330-334
   19
   14Dinuclear Rhodium(III) Complexes: Synthesis and Crystal and Molecular Structures of Two Amine-Oxime Complexes of Rhodium(III)Siripaisarnpipat S., Schlemper E.1983Inorganic Chemistry
   22(2),pp. 282-286
   16
   15Di-μ-4-succinato-tetra-kis[aqua-phenanthrolinecopper(II)] tetra-nitrate tetra-hydrateKitiphaisalnont P., Siripaisarnpipat S., Chaichit N.2009Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
   65(11)
   2
   16Effect of metal ions and length of alkylene bridge on the strength of hydrogen bonds in diiminedioxime cobalt(III) and nickel(II) complexesKitiphaisalnont P., Thohinung S., Hanmungtum P., Chaichit N., Patrarakorn S., Siripaisarnpipat S.2006Polyhedron
   25(14),pp. 2710-2716
   10
   17Unexpected formation of copper dimethylglyoxime dimer from the reaction of cuprous chloride and tetradentate buthylene-bridged diiminedioxime ligandKitiphaisalnont P., Boonyang U., Boonperm K., Siripaisarnpipat S.2015Chiang Mai Journal of Science
   42(3),pp. 712-717
   0
   18Crystal structure of new prenylated chalcone from derris malaccensisSiripaisarnpipat S., Kongjinda V., Techasakul S.2007Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online
   23(2)
   0
   19Tetranuclear nickel complex of dimethylene bridged diiminedioxime containing different hybridizations of nickel (II)Achiwawanich S., Duangthongyou T., Kitiphaisalnont P., Siripaisarnpipat S.2014Journal of Molecular Structure
   1072(1),pp. 149-152
   1