Person Image

  Education

  • Ph.D. (Chemistry), Johns Hopkins University, U.S.A., 2549
  • M.A. (Chemistry), Johns Hopkins University, U.S.A., 2546
  • M.S. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A., 2544
  • วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  23,4-ไดไฮโดรไอโซควิโนลิโนน3-Diarylindole7-อาซาอินโดล์Acetylcholilne esteraseacyl carrier proteinAdenosinealaninealkenealuminium complexesAnticodon-binding domainAntifeedant activitybiopolymerBlotchyCacchi reactionCancerCandidates Liberibacter asiaticus'carbopalladation stepscatalystCatalyst activitycatalytic activityCell cycle arrestCell signalingCENTER-DOT-GTPChemical Biology, Enzyme Kinetics, Protein Chemistrychimeric enzymeChloramphenicolcinnamate estersClausena excavataClausenidinClick chemistryCOMPLETE GENOME SEQUENCECOORDINATION CHEMISTRYCoordination geometrycopolymerCoumarincrystal structureCYCLIC ESTERSCytotoxicitydeacylationdeoxygenationDIFFERENT STEREOCONTROLD-mannoseelectronic contributionEpiepiquinamideEpiquinamideepoxideepoxidesEPSILON-CAPROLACTONEESCHERICHIA-COLIGallic acid derivativesHelicobacter pyloriHELICOBACTER-PYLORIHelicoverpa armigeraHeterocyclesHPLCHuanglongbing diseaseIndoleIndolesinhibition studyIsoselectivityKetone hydrateLarock heteroannulation reactionLarvicidal ActivityLigand structureLigandsLimeLiving polymerizationLung cancerMETAL-COMPLEXESmolecular dynamicsMolecular weightMolecular weight distributionMonascus kaoliangMonomersMorinda scabrida CraibmottleND-AspRSnickelnickel catalysisnon-discriminating aspartyl-tRNA synthetasePhaseolus lathyroidesPOLY(LACTIC ACID)polycaprolactonepolyesterpolylactidering-opening polymerizationSubstrate analogtRNA specificityตัวเร่งปฏิกิริยาทีอาร์เอ็นเอนิกเกิลพลาสติกชีวภาพพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิแลกไทด์พอลิเอสเทอร์แพลเลเดียมฟลูออเรสเซ้นต์โรคกรีนนิ่งโรคมะเร็ง

  Interest

  Chemical Biology, Enzyme Kinetics, Protein Chemistry, Organic Synthesis, Organometallic Chemistry, Physical Organic Chemistry

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Bis(pyrrolidene) Schiff Base Aluminum Complexes as Isoselective-Biased Initiators for the Controlled Ring-Opening Polymerization of rac-Lactide: Experimental and Theoretical StudiesTabthong S., Nanok T., Sumrit P., Kongsaeree P., Prabpai S., Chuawong P., Hormnirun P.2015Macromolecules
  48(19),pp. 6846-6861
  58
  2Facile and Divergent Synthesis of Lamellarins and Lactam-Containing Derivatives with Improved Drug Likeness and Biological ActivitiesTheppawong A., Theppawong A., Ploypradith P., Ploypradith P., Chuawong P., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Chittchang M., Chittchang M.2015Chemistry - An Asian Journal
  10(12),pp. 2631-2650
  34
  3Aluminum complexes containing salicylbenzoxazole ligands and their application in the ring-opening polymerization of: Rac -lactide and ϵ-caprolactoneSumrit P., Chuawong P., Nanok T., Duangthongyou T., Hormnirun P.2016Dalton Transactions
  45(22),pp. 9250-9266
  34
  4The nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase from Helicobacter pylori: Anticodon-binding domain mutations that impact tRNA specificity and heterologous toxicityChuawong P., Hendrickson T.2006Biochemistry
  45(26),pp. 8079-8087
  32
  5Transforming rhinacanthin analogues from potent anticancer agents into potent antimalarial agentsKongkathip N., Pradidphol N., Hasitapan K., Grigg R., Kao W., Hunte C., Fisher N., Warman A., Biagini G., Kongsaeree P., Chuawong P., Kongkathip B.2010Journal of Medicinal Chemistry
  53(3),pp. 1211-1221
  28
  6Novel tRNA aminoacylation mechanismsCathopoulis T., Chuawong P., Chuawong P., Hendrickson T.2007Molecular BioSystems
  3(6),pp. 408-418
  27
  7Energetics of outer membrane phospholipase A (OMPLA) dimerizationStanley A.M., Chuawong P., Hendrickson T.L., Fleming K.G.2006Journal of Molecular Biology
  358(1),pp. 120-131
  24
  8Aluminium complexes containing salicylbenzothiazole ligands and their application in the ring-opening polymerisation of rac-lactide and ϵ-caprolactoneNakonkhet C., Nanok T., Wattanathana W., Chuawong P., Hormnirun P.2017Dalton Transactions
  46(33),pp. 11013-11030
  23
  9Regioselectivity of Larock heteroannulation: A contribution from electronic properties of diarylacetylenesPhetrak N., Rukkijakan T., Sirijaraensre J., Prabpai S., Kongsaeree P., Klinchan C., Chuawong P.2013Journal of Organic Chemistry
  78(24),pp. 12703-12709
  20
  10A synthetic 2,3-diarylindole induces cell death via apoptosis and autophagy in A549 lung cancer cellsRukkijakan T., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Phetrak N., Chuawong P.2016Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
  26(9),pp. 2119-2123
  19
  11Conserved discrimination against misacylated tRNAs by two mesophilic elongation factor Tu orthologsCathopoulis T., Chuawong P., Chuawong P., Hendrickson T., Hendrickson T.2008Biochemistry
  47(29),pp. 7610-7616
  14
  12A tRNA-independent mechanism for transamidosome assembly promotes aminoacyl-tRNA transamidationSilva G., Fatma S., Floyd A., Fischer F., Chuawong P., Chuawong P., Cruz A., Simari R., Joshi N., Kern D., Hendrickson T.2013Journal of Biological Chemistry
  288(6),pp. 3816-3822
  12
  13Lipid Chain Selectivity by Outer Membrane Phospholipase AStanley A.M., Treubrodt A.M., Chuawong P., Hendrickson T.L., Fleming K.G.2007Journal of Molecular Biology
  366(2),pp. 461-468
  12
  14Total synthesis of (+)-epiquinamide and (−)-epiepiquinamide from D-mannoseSangsuwan W., Kongkathip B., Chuawong P., Kongkathip N.2017Tetrahedron
  73(52),pp. 7274-7281
  12
  15A synthetic 2,3-diarylindole induces microtubule destabilization and G2/M cell cycle arrest in lung cancer cellsThanaussavadate B., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Chuawong P.2020Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
  30(1)
  12
  16A thin-layer electrophoretic assay for Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferaseCathopoulis T.J.T., Chuawong P., Hendrickson T.L.2007Analytical Biochemistry
  360(1),pp. 151-153
  10
  17Improvement of chloramphenicol production in Streptomyces venezuelae ATCC 10712 by overexpression of the aroB and aroK genes catalysing steps in the shikimate pathwayVitayakritsirikul V., Jaemsaeng R., Lohmaneeratana K., Thanapipatsiri A., Daduang R., Chuawong P., Thamchaipenet A.2016Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
  109(3),pp. 379-388
  9
  18Thermal stability of tris(3,5-dimethylpyrazolyl)hydridoboratorhenium(V)(oxo)-(1,2-dithiolate) and -(1,2-monothiodiolate) complexes and DFT studies of C-S bond cleavageGable K., Chuawong P., Yokochi A.2002Organometallics
  21(5),pp. 929-933
  9
  19Titanium complexes of pyrrolylaldiminate ligands and their exploitation for the ring-opening polymerization of cyclic estersUpitak K., Wattanathana W., Nanok T., Chuawong P., Hormnirun P.2021Dalton Transactions
  50(31),pp. 10964-10981
  7
  20Dissecting the Electronic Contribution to the Regioselectivity of the Larock Heteroannulation Reaction in the Oxidative Addition and Carbopalladation StepsYiamsawat K., Gable K.P., Chuawong P.2021Journal of Organic Chemistry
  6
  21Reaction of strained-ring heterocycles with a rhenium(V) dioxo complexGable K.P., Khownium K., Chuawong P.2004Organometallics
  23(22),pp. 5268-5274
  6
  22Biphasic Dose-Dependent G0/G1 and G2/M Cell-Cycle Arrest by Synthetic 2,3-Arylpyridylindole Derivatives in A549 Lung Cancer CellsChaiputtanapun P., Lirdprapamongkol K., Thanaussavadate B., Phongphankhum T., Thippong T., Thangsan P., Montatip P., Ngiwsara L., Svasti J., Chuawong P.2022ChemMedChem
  5
  23Titanium Complexes of Salicylbenzoxazole and Salicylbenzothiazole Ligands for the Ring-Opening Polymerization of ϵ-Caprolactone and Substituted ϵ-Caprolactones and Their CopolymerizationsNakornkhet C., Nanok T., Wattanathana W., Chuawong P., Hormnirun P.2022Inorganic Chemistry
  4
  24Synthesis of non-hydrolyzable substrate analogs for Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferaseKlinchan C., Klinchan C., Hsu Y., Lo L., Pluempanupat W., Chuawong P.2014Tetrahedron Letters
  55(45),pp. 6204-6207
  4
  25Overproduction of the N-terminal anticodon-binding domain of the non-discriminating aspartyl-tRNA synthetase from Helicobacter pylori for crystallization and NMR measurementsFuengfuloy P., Chuawong P., Suebka S., Wattana-Amorn P., Williams C., Crump M., Songsiriritthigul C.2013Protein Expression and Purification
  89(1),pp. 25-32
  3
  26Synthesis of (Z)-Cinnamate Esters by Nickel-Catalyzed Stereoinvertive Deoxygenation of trans -3-ArylglycidatesAkkarasamiyo S., Chitsomkhuan S., Buakaew S., Samec J.S.M., Chuawong P., Kuntiyong P.2022Synlett
  3
  27A quick and convenient 1H quantitative NMR method for determination of bioactive pyranocoumarins from Clausena excavataSakarat N., Prapapongpan P., Prapapongpan P., Sae-Lim S., Saleepochn T., Kongkathip B., Kongkathip N., Yakhampom S., Wongprom J., Chuawong P.2021Phytochemistry Letters
  45,pp. 126-131
  3
  28Cloning, overexpression, and purification of a gene of unknown function of prophage loci from ‘Candidatus Liberibacter asiaticus,’ the destructive bacterial pathogen of huanglongbing disease in citrus plantsSudhan D., Puttamuk T., Vuttipongchaikij S., Chuawong P.2018Protein Expression and Purification
  150,pp. 72-80
  3
  29Crystal structure of the N-terminal anticodonbinding domain of the nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase from Helicobacter pyloriSongsiriritthigul C., Songsiriritthigul C., Suebka S., Chen C., Fuengfuloy P., Chuawong P.2017Acta Crystallographica Section:F Structural Biology Communications
  73(2),pp. 62-69
  1
  30ANTIFEEDANT ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM STEMS AND LEAVES OF TADEHAGI TRIQUETRUM (L.) OHASHI AND SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES AGAINST HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Maison T., Ruttanaphan T., Pipattanaporn P., Chuawong P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 233-238
  1
  31Anticodon-binding domain swapping in a nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activityChuawong P., Likittrakulwong W., Likittrakulwong W., Suebka S., Suebka S., Wiriyatanakorn N., Saparpakorn P., Taweesablamlert A., Sudprasert W., Hendrickson T., Svasti J.2020Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
  88(9),pp. 1133-1142
  0
  32Absolute configuration of azaphilones from Monascus kaoliang KB9 and solvent effects on their keto and enol formsPromsuk G., Chuawong P., Songjanthuek P., Thaisri S., Yongsmith B., Wattana-Amorn P.2022Natural Product Research
  0
  33Quantitative analysis of steric effects on the regioselectivity of the Larock heteroannulation reactionThangsan P., Rukkijakan T., Thanaussavadate B., Yiamsawat K., Sirijaraensre J., Gable K.P., Chuawong P.2023Organic and Biomolecular Chemistry
  0
  34Effects of Size and Dose of Titanium Dioxide on the Early Development of Rice Exposed to Nanoparticle SuspensionsTheerak W., Ditthakit P., Puttamuk T., Chuawong P.2023Journal of Biosystems Engineering
  0
  35Morinda scabrida Craib: An unexplored species with antibacterial potential and inhibition of acetylcholine esterase and α-glucosidaseSae-Lim S., Puttamuk T., Maneeanakekul S., Buppatano S., Pluempanupat W., Chuawong P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(4),pp. 729-738
  0
  36Anthraquinones from the roots of Morinda scabrida Craib exhibit antiproliferative activity against A549 lung cancer cells and antitubulin polymerizationSae-lim S., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Puttamuk T., Maneeanakekul S., Thangsan P., Sangsuwan W., Svasti J., Chuawong P.2024Fitoterapia
  173
  0