ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์
NPOS
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

NPOS

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ศ.บุญส่ง คงคาทิพย์

Email: fscibsk@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625444 ต่อ 2235

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ศ.งามผ่อง คงคาทิพย์

Email: fscinpk@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625444 ต่อ 2139

รศ.พิทักษ์ เชื้อวงศ์

Email: fsciptcw@ku.ac.th

Phone Number: 025625555 ต่อ 647589

รศ.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร

Email: fsciwcp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555 ต่อ 2209

รศ.ไพบูลย์ เงินมีศรี

Email: fscipbn@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5444ต่อ647570

รศ.ปกรณ์ วรรธนะอมร

Email: fscipwa@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555ต่อ647544

ผศ.วิชชา อิ่มอร่าม

Email: fsciwci@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555

นายบุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ

Email: fscibts@ku.ac.th

Phone Number: 025625555 ต่อ 2232

ผศ.นลวัฒน์ บุญญาลัย

Email: fscinwb@ku.ac.th

 

ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์

 

 

กัญญาพัชร ลำยอง

 

 

วิศกร แสงสุวัน