ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์
NPOS
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 4 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 4 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
9
2559 บุญส่ง คงคาทิพย์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.New strategy for synthesis of the disaccharide moiety of the highly potent anticancer natural product OSW-1 มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1 ค่า Pi รวม = 2.5
2559 พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1. Synthesis of non-hydrolyzable substrate analogs for Asp-tRNA(Asn)/Glu-tRNA(Gln) amidotransferase 2.Antifeedant Activity of Crude Extracts from Stems and Leaves of Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi and the Seeds of Phaseolus lathyroides Against Helicoverpa armigera H?bner (Lepi-doptera: Noctuidae) มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 2.1
2559 ไพบูลย์ เงินมีศรี, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Formal synthesis of (+/-)-cladoniamide G มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 1
2559 วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Camphorquinone: a new and efficient oxidant for the preparation of 2-thio-substituted benzothiazoles from alcoholsby oxidation-reduction condensation 2.Toxicity of Alpinia galanga (Zingiberaceae) Rhizome Extracts Against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 1.1
2552 บุญส่ง คงคาทิพย์, Asian Core Program Lectureship Award, L9 Synthesis of 3,6,20-polyoxygenated steroids steroids of marine origin: structure/ activity studies
2552 บุญส่ง คงคาทิพย์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน
2552 บุญส่ง คงคาทิพย์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน
2552 งามผ่อง คงคาทิพย์, เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี 2552
2550 พิทักษ์ เชื้อวงศ์, บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
8
2559 ปพิชญา พิบูลวิทิตธำรง, จีระวรรณ เกษสิงห์, วิชชา อิ่มอร่าม, รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, แนวคิดและรูปแบบแผนผังแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต และการกระจายของประชากรเชิงนิเวศ, 19 กุมภาพันธ์ 2559
2556 ชญาดา กลิ่นจันทร์, Yi-Ling Hsu, Lee-Chiang Lo, พิทักษ์ เชื้อวงศ์, Asian Core Program Lectureship Award, Dissecting Indirect Aminoacylation Pathway in Human Pathogen Helicobacter pylori: Synthesis of Substrate Analogs and Inhibition Studies, 28 พฤศจิกายน 2556
2555 บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, ศลิษา สุจิตวรสาร, ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง รางวัลระดับ SILVER , การพัฒนาเทคโนโลยีและการประดิษฐ์สูตรใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาทุกพันธุ์และทุกแหล่งปลูกในระดับอุตสาหกรรม, 26 กุมภาพันธ์ 2555
2553 งามผ่อง คงคาทิพย์, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ศิริรักษ์ จันทครุ, บุญส่ง คงคาทิพย์, ยุพา ปานแก้ว, สุภาพร อิสริโยดม, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ในงาน Seoul International Invention Fair 2010 (SIIF 2010), Broiler ration plus Curcuma longa extracts for protection against diseases-causing viruses, 5 ธันวาคม 2553
2553 งามผ่อง คงคาทิพย์, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ศิริรักษ์ จันทครุ, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, บุญส่ง คงคาทิพย์, สุภาพร อิสริโยดม, ยุพา ปานแก้ว, รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 รางวัลประกาศเกียรติคุณ, ตำรับอาหารไก่สมุนไพรขมิ้นชันสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสในไก่, 2 กุมภาพันธ์ 2553
2552 งามผ่อง คงคาทิพย์, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, ศลิษา สุวรรณภักดิ์, รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับชมเชย, วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย, 2 กุมภาพันธ์ 2552
2551 บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, นางสาวสุธินี บุญอนันต์วงศ์, Lectureship Award of Asian Core Program, "Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia", Synthesis of 3,6,20-Polyoxygenated Steroids of Marine Origin: Structure/Activity Studies. , 22 ตุลาคม 2551
2551 งามผ่อง คงคาทิพย์, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, ศลิษา สุจิตวรสาร, อริสา เคหวิรัชชรัชกุล, ณัฎฐา อิงคะวัต, รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย, 30 เมษายน 2551