Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(ชีวสาระสนเทศ), University of Leeds, อังกฤษ, 2549
  • Ph.D.(ชีวเคมี), University of Oxford, อังกฤษ, 2553

  Expertise Cloud

  aptamerAptasensoraptasensorGlycated human albuminAtomic finite elementAtomistic finite elementbacteriaBacterial membraneBADH2Binding energyBinding pocketsBio-chemical applicationsBovine serum albuminBovine serum albuminsBSACancer biomarkerCancer biomarkersCancer developmentCanine serum albumincarbapenemCarbapenewcheminformaticsClinical practicesCN1CN2colloidal crystalCommon formulascritical roleCrystal structureCSADefensinsDesorptionDiabetiesdimer formationDiseasesDNADNA aptamerDynamics simulationertapenemExtractionFarm animalsFatty acidsfinite elementFinite element methodFinite element techniquesFlow of fluidsFluorescence quenchingGene expressionGenes expressiongeometryglutathioneGlutathione S-transferaseGrapheneGraphene nanoporesGraphene oxidegraphene oxide-based fluorescent detectionGraphene quantum dotGraphene quantum dotsGraphene sheetGraphene sheetsHD5 mutationHigh salt concentrationHost defenseHost-defense peptideHSAhuman carnosinase Ihuman carnosinase IIhuman defensin 5Human defensive 5human serum albuminHuman serum albuminsimipenemImpact forceIon fluxMammalsMD simulationsMechanical propertiesmolecular dynamicsmolecular dynamics simulationNano scaleNanoporeNanoporesNanosensorsPore shapePore sizePore surfaceself-assemblyserpinsTicksการแข่งขันการจำลองการไหลของไอออนเกษตรนาโนพอร์ผลิตภัณฑ์พัฒนาคุณภาพพัฒนานักวิจัยขั้นสูงระดับโมเลกุลระเบียบวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกสสร้างความพร้อมอาหาร

  Interest

  การคำนวณด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ของระบบโปรตีนขนส่งที่พบในสิ่งมีชีวิต

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาเคมี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Graphene based aptasensor for glycated albumin in diabetes mellitus diagnosis and monitoringApiwat C., Luksirikul P., Kankla P., Pongprayoon P., Treerattrakoon K., Paiboonsukwong K., Fucharoen S., Dharakul T., Dharakul T., Japrung D.2016Biosensors and Bioelectronics
  82,pp. 140-145
  66
  2Simulations of anion transport through OprP reveal the molecular basis for high affinity and selectivity for phosphatePongprayoon P., Beckstein O., Wee C.L., Sansom M.S.P.2009Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  106(51),pp. 21614-21618
  56
  3Exploring how structural and dynamic properties of bovine and canine serum albumins differ from human serum albuminKetrat S., Japrung D., Pongprayoon P.2020Journal of Molecular Graphics and Modelling
  98
  30
  4Biomimetic design of a brush-like nanopore: Simulation studiesPongprayoon P., Pongprayoon P., Beckstein O., Beckstein O., Sansom M.S.P.2012Journal of Physical Chemistry B
  116(1),pp. 462-468
  20
  5Understanding the effects of two bound glucose in Sudlow site I on structure and function of human serum albumin: theoretical studiesAwang T., Wiriyatanakorn N., Saparpakorn P., Japrung D., Pongprayoon P.2017Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  35(4),pp. 781-790
  17
  6Probing the binding site characteristics of HSA: A combined molecular dynamics and cheminformatics investigationPongprayoon P., Gleeson M.2014Journal of Molecular Graphics and Modelling
  54,pp. 164-173
  15
  7Structural insights into betaine aldehyde dehydrogenase (BADH2) from Oryza sativa explored by modeling and simulationsBaicharoen A., Vijayan R., Pongprayoon P.2018Scientific Reports
  8(1)
  14
  8The critical role of dimer formation in monosaccharides binding to human serum albuminPongprayoon P., Mori T., Mori T.2018Physical Chemistry Chemical Physics
  20(5),pp. 3249-3257
  12
  9Exploring the interactions of a DNA aptamer with human serum albumins: simulation studiesPanman W., Japrung D., Pongprayoon P.2017Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  35(11),pp. 2328-2336
  12
  10Sensitive detection of albuminuria by graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensorChawjiraphan W., Apiwat C., Apiwat C., Segkhoonthod K., Treerattrakoon K., Pinpradup P., Sathirapongsasuti N., Pongprayoon P., Luksirikul P., Isarankura-Na-Ayudhya P., Japrung D.2020Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  231
  11
  11The adsorption of glycated human serum albumin-selective aptamer onto a graphene sheet: simulation studiesAwang T., Thangsan P., Luksirikul P., Japrung D., Pongprayoon P.2019Molecular Simulation
  45(10),pp. 841-848
  10
  12Why do the outer membrane proteins OmpF from E. coli and OprP from P. aeruginosa prefer trimer? Simulation studiesNiramitranon J., Sansom M.S., Pongprayoon P.2016Journal of Molecular Graphics and Modelling
  65,pp. 1-7
  9
  13Dynamics of human defensin 5 (HD5) self-assembly in solution: Molecular simulations/insightsChairatana P., Niramitranon J., Pongprayoon P.2019Computational Biology and Chemistry
  83
  8
  14The adsorption of human defensin 5 on bacterial membranes: simulation studiesAwang T., Pongprayoon P.2018Journal of Molecular Modeling
  24(10)
  8
  15Dynamic and structural insights into tick serpin from Ixodes ricinusPongprayoon P., Niramitranon J., Kaewhom P., Kaewmongkol S., Suwan E., Stich R.W., Jittapalapong S.2020Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  38(8),pp. 2296-2303
  6
  16How human serum albumin-selective DNA aptamer binds to bovine and canine serum albuminsKuntip N., Japrung D., Pongprayoon P.2021Biopolymers
  6
  17The penetration of human defensin 5 (HD5) through bacterial outer membrane: simulation studiesAwang T., Pongprayoon P.2021Journal of Molecular Modeling
  27(10)
  5
  18Modeling the Adsorption of the miR-29a Cancer Biomarker on a Graphene Quantum DotKuntip N., Japrung D., Pongprayoon P.2021ACS Omega
  4
  19Albuminuria detection using graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensorChawjiraphan W., Apiwat C., Apiwat C., Segkhoonthod K., Treerattrakoon K., Treerattrakoon K., Pinpradup P., Sathirapongsasuti N., Pongprayoon P., Luksirikul P., Isarankura-Na-Ayudhya P., Japrung D.2020MethodsX
  7
  4
  20Revealing the Effects of Pore Size and Geometry on the Mechanical Properties of Graphene Nanopore Using the Atomistic Finite Element MethodPongprayoon P., Chaimanatsakun A.2019Acta Mechanica Solida Sinica
  32(1),pp. 81-92
  4
  21Exploring the binding modes of cordycepin to human adenosine deaminase 1 (ADA1) compared to adenosine and 2’-deoxyadenosineNiramitranon J., Pongprayoon P.2020Journal of Molecular Modeling
  26(2)
  4
  22Probing the binding affinities of imipenem and ertapenem for outer membrane carboxylate channel D1 (OccD1) from P. aeruginosa: simulation studiesSomboon K., Niramitranon J., Pongprayoon P.2017Journal of Molecular Modeling
  23(8)
  4
  23How do the protonation states of E296 and D312 in OmpF and D299 and D315 in homologous OmpC affect protein structure and dynamics? Simulation studiesPongprayoon P.2014Computational Biology and Chemistry
  53(PB),pp. 226-234
  4
  24Revealing the structural dynamics of feline serum albuminPongprayoon P., Japrung D.2020Structural Chemistry
  3
  25Structural dynamics of Rhipicephalus microplus serpin-3Pongprayoon P., Kaewhom P., Kaewmongkol S., Suwan E., Stich R.W., Wiriya B., Jittapalapong S.2021Molecular Simulation
  3
  26Evaluation of the binding mechanism of human defensin 5 in a bacterial membrane: A simulation studyAwang T., Chairatana P., Vijayan R., Pongprayoon P.2021International Journal of Molecular Sciences
  22(22)
  3
  27What Happens When a Complementary DNA Meets miR-29a Cancer Biomarker in Complex with a Graphene Quantum DotKuntip N., Japrung D., Pongprayoon P.2021ACS Applied Bio Materials
  2
  28Investigating the binding affinities of fructose and galactose to human serum albumin: simulation studiesAwang T., Niramitranon J., Japrung D., Saparpakorn P., Pongprayoon P.2021Molecular Simulation
  2
  29Multiscale simulation studies of geometrical effects on solution transport through nanoporesChaimanatsakun A., Japrung D., Pongprayoon P.2018Molecular Simulation
  44(1),pp. 12-20
  2
  30The binding of apo and glucose-bound human serum albumins to a free graphene sheet in aqueous environment: Simulation studiesSittiwanichai S., Japrung D., Pongprayoon P.2022Journal of Molecular Graphics and Modelling
  110
  2
  31Elucidating structure and dynamics of glutathione S-transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplusRangubpit W., Suwan E., Sangthong D., Wongpanit K., Stich R.W., Pongprayoon P., Jittapalapong S.2022Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  1
  32Observing How Glutathione and S-Hexyl Glutathione Bind to Glutathione S-Transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplusRangubpit W., Suwan E., Sangthong D., Wongpanit K., Stich R.W., Pongprayoon P., Jittapalapong S.2022International Journal of Molecular Sciences
  23(21)
  0
  33Effects of Boric Acid and Storage Temperature on the Analysis of Microalbumin Using Aptasensor-Based Fluorescent DetectionSompark C., Sompark C., Chawjiraphan W., Sukmak M., Sukmak M., Cha’on U., Cha’on U., Anutrakulchai S., Anutrakulchai S., Pongprayoon P., Putnin T., Pimalai D., Pinrod V., Japrung D.2022Biosensors
  12(11)
  0
  34Exploring the structural and dynamic differences between human carnosinase I (CN1) and II (CN2)Tancharoen C., Tovivek B., Niramitranon J., Kityakarn S., Luksirikul P., Gorinstein S., Pongprayoon P.2023Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
  0
  35How ractopamine binds to bovine serum albumin at the drug site 1Janoon K., Kuntip N., Niramitranon J., Pongprayoon P.2023Molecular Simulation
  0
  36Dynamic and structural properties of porcine serum albuminsNiramitranon J., Japrung D., Boonmee A., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Jattawa D., Pongprayoon P.2023Molecular Simulation
  0
  37What make malarial adenosine deaminase from PLASMODIUM VIVAX recognise adenosine and 5′-methylthioadenosine: simulation studiesChotpatiwetchkul W., Sittiwanichai S., Niramitranon J., Pongprayoon P.2021Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  0
  38Molecular insights into the adsorption mechanism of E21R and T7E21R human defensin 5 on a bacterial membraneChumponanomakun P., Niramitranon J., Chairatana P., Pongprayoon P.2022Molecular Simulation
  0
  39The aggregation of multiple miR-29a cancer biomarkers induced by graphene quantum dots: Molecular dynamics simulationsNatmai S., Kuntip N., Japrung D., Pongprayoon P.2022Journal of Molecular Graphics and Modelling
  116
  0
  40Revealing mechanical strength of Nanopores using atomic finite element techniquesPongprayoon P., Chaimanatsakun A.2018Materials Science Forum
  934 MSF,pp. 24-29
  0