Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(ชีวสาระสนเทศ), University of Leeds, อังกฤษ, 2549
  • Ph.D.(ชีวเคมี), University of Oxford, อังกฤษ, 2553

  แน้วโน้มรางวัลของประภาศิริ