Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2557

  Expertise Cloud

  :Conceptions]+ catalyst3DOM TiO2Absorption edgesActive materialAg-doped ZnOAlkaline batteriesAmine groupsAmorphous TiO2Anion sensorAnodesAqueous environmentAutooxidationBand gap energyBand gap narrowingSynergistic effectsBasic blue 41Basic conditionsBattery applicationsColorimetric detectionColorimetric probeColorimetric probesColorimetric sensorColorimetryCompositeCondensation reactionsContext-based Learningcopper(ii) ionCrystal structureCrystallinityCyanide ionDegradationdeprotonation reactionDetection limitsDichalcogenidesDrinking waterDynamic VisualizationElectric dischargesElectrocatalystsElectrochemical electrodesElectrochemical impedance spectroscopyElectrochemical intercalationsElectrochemical-impedance spectroscopiesElectrode materialElectrodesElectronic WasteEnergy gapEnergy storageE-wastesF? ion detectionFerric ionFiber optic sensorsFlexibleForecastingForestryFree-standing electrodeFunctionalizedGifted Science StudentsGoldGold CompoundsGold nanoparticleGold nanoparticlesgrapheneGraphene nanosheetsGraphene oxidesGraphene quantum dotGraphene quantum dotsGraphite intercalation compoundHalloysite nanotubesHigh oxygenshydrodeoxygenationHydrogenhydrogen evolution reactionHydrogen evolution reactionsHydrometallurgyhydrothermal methodII-VI semiconductorsImpedimetric detectionsIndolino-spironaphthooxazineIntercalationIntercalation propertiesInterlayer spacingsIon intercalationIon rejectionIonsIR techniquesKaoliniteLayered semiconductorsLeachingLiquid phasisLithium compoundsLithium-ion batteriesLithium-ion batteryMachine learningMachine-learningNanosheetsPhotocatalystSpirooxazineSupercapacitorTest stripโลหะหนัก

  Interest

  เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry), วัสดุศาสตร์ (Materials Science)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 140.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Efficient fabrication of nanoporous Si and Si/Ge enabled by a heat scavenger in magnesiothermic reactionsLuo W., Wang X., Meyers C., Wannenmacher N., Sirisaksoontorn W., Lerner M., Ji X.2013Scientific Reports
  3
  127
  2A direct recycling case study from a lithium-ion battery recallSloop S., Crandon L., Allen M., Allen M., Koetje K., Reed L., Gaines L., Sirisaksoontorn W., Lerner M.2020Sustainable Materials and Technologies
  25
  111
  3Preparation and characterization of a tetrabutylammonium graphite intercalation compoundSirisaksoontorn W., Adenuga A.A., Remcho V.T., Lerner M.M.2011Journal of the American Chemical Society
  133(32),pp. 12436-12438
  77
  4Cathode healing methods for recycling of lithium-ion batteriesSloop S., Crandon L., Allen M., Lerner M., Zhang H., Sirisaksoontorn W., Gaines L., Kim J., Lee M.2019Sustainable Materials and Technologies
  22
  68
  5Enhancement of tributyltin degradation under natural light by N-doped TiO2 photocatalystBangkedphol S., Keenan H.E., Davidson C.M., Sakultantimetha A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2010Journal of Hazardous Materials
  184(1-3),pp. 533-537
  59
  6Preparation of a homologous series of tetraalkylammonium graphite intercalation compoundsSirisaksoontorn W., Lerner M.2013Inorganic Chemistry
  52(12),pp. 7139-7144
  31
  7Preparation, Characterization, and Structure Trends for Graphite Intercalation Compounds Containing Pyrrolidinium CationsZhang H., Wu Y., Sirisaksoontorn W., Remcho V., Lerner M.2016Chemistry of Materials
  28(3),pp. 969-974
  21
  8Photodegradation of phenanthrene by N-doped TiO2 photocatalystSirisaksoontorn W., Thachepan S., Songsasen A.2009Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  44(9),pp. 841-846
  20
  9A comparative structural study of ternary graphite intercalation compounds containing alkali metals and linear or branched aminesMaluangnont T., Sirisaksoontorn W., Lerner M.2012Carbon
  50(2),pp. 597-602
  18
  10A spiropyran-based colorimetric probe for quantitative analysis of cyanide ions in cassava leavesPattaweepaiboon S., Kongmon W., Thaweechai T., Kaewchangwat N., Thanayupong E., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2020Dyes and Pigments
  173
  18
  11Colorimetric detection of Hg2+ and CH3Hg+ by a novel spirooxazine derivative as a highly sensitive and selective probePattaweepaiboon S., Nanok T., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2020Dyes and Pigments
  15
  12Homogeneous distribution of nanosized ZnO in montmorillonite clay sheets for the photocatalytic enhancement in degradation of Rhodamine BPannak P., Songsasen A., Foytong W., Kidkhunthod P., Sirisaksoontorn W.2018Research on Chemical Intermediates
  44(11),pp. 6861-6875
  14
  13Spirooxazine-Based Dual-Sensing Probe for Colorimetric Detection of Cu2+and Fe3+and Its Application in Drinking Water and Rice Quality MonitoringPattaweepaiboon S., Foytong W., Phiromphu N., Nanok T., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2022ACS Omega
  13
  14Insights into binding mechanisms of size-selected graphene binders for flexible and conductive porous carbon electrodesHirunpinyopas W., Iamprasertkun P., Fevre L.W.L., Panomsuwan G., Sirisaksoontorn W., Dryfe R.A.W., Songsasen A.2022Electrochimica Acta
  403
  12
  15Auto-oxidation of exfoliated MoS2in N -methyl-2-pyrrolidone: From 2D nanosheets to 3D nanorodsNualchimplee C., Jitapunkul K., Deerattrakul V., Thaweechai T., Sirisaksoontorn W., Hirunpinyopas W., Iamprasertkun P., Iamprasertkun P.2022New Journal of Chemistry
  46(2),pp. 747-755
  10
  16An indolino-spironaphthooxazine probe for colorimetric detection of ferric ions in drinking waterPattaweepaiboon S., Phiromphu N., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2021New Journal of Chemistry
  45(25),pp. 11284-11291
  10
  17Use of the graphite intercalation compound to produce low-defect graphene sheets for the photocatalytic enhancement of graphene/TiO2 compositesTibodee A., Pannak P., Akkarachaneeyakorn K., Thaweechai T., Sirisaksoontorn W.2019Materials Chemistry and Physics
  235
  10
  18Arrangement and dynamics of diamine, etheric, and tetraalkylammonium intercalates within graphene or graphite oxide galleries by 2h nmrGotoh K., Sugimoto C., Morita R., Miyatou T., Mizuno M., Sirisaksoontorn W., Lerner M.M., Ishida H.2015Journal of Physical Chemistry C
  119(21),pp. 11763-11770
  10
  19The effect of surface passivation on the preparation and stability of the graphite intercalation compounds containing tetra-n-alkylammonium cationsSirisaksoontorn W., Lerner M.2014Carbon
  69,pp. 582-587
  9
  20Impedimetric detection of 2,4,6-trinitrotoluene using surface-functionalized halloysite nanotubesPattaweepaiboon S., Pimpakoon V., Phongzitthiganna N., Sirisaksoontorn W., Jeamjumnunja K., Prasittichai C.2022RSC Advances
  12(28),pp. 17794-17802
  5
  21Transparent graphene quantum dot/amorphous TiO2 nanocomposite sol as homogeneous-like photocatalystThaweechai T., Sirisaksoontorn W., Poo-arporn Y., Chanlek N., Seraphin S., Thachepan S., Poo-arporn R.P., Suramitr S.2021Journal of Nanoparticle Research
  23(10)
  5
  22Ultrahigh stable laminar graphene membranes for effective ionic and molecular nanofiltration with a machine learning-assisted studyPaechotrattanakul P., Jitapunkul K., Iamprasertkun P., Srinoi P., Sirisaksoontorn W., Hirunpinyopas W.2023Nanoscale
  4
  23Novel Pd(ii) pincer complexes bearing salicylaldimine-based benzothiazole derivatives: synthesis, structural characterization, DNA/BSA binding, and biological evaluationWongsuwan S., Chatwichien J., Chatwichien J., Sirisaksoontorn W., Chainok K., Songsasen A., Chotima R.2023New Journal of Chemistry
  4
  24A colorimetric and fluorescence sensor based on biphenolic-dansyl derivative for specific fluoride ion detectionMongkolkeaw S., Songsasean A., Sirisaksoontorn W., Wannalerse B.2021Supramolecular Chemistry
  3
  25A novel indolino-spironaphthooxazine as the highly sensitive and selective probe for colorimetric detection of Au3+Naksomboon K., Kaewchangwat N., Sirisaksoontorn W., Suttisintong K.2023Dyes and Pigments
  214
  3
  26Synthesis of Carbon Dots from the Biomass Products for Supercapacitor ApplicationsTibodee A., Hirunpinyopas W., Jeamjumnunja K., Sirisaksoontorn W.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  3
  27Inhibition of Photocatalytic Activity of Basic Blue-41 by ZnO Modified Surface with Amino SilaneLimsapapkasiphon S., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  317(1)
  2
  28Bifunctional MoS2/TiO2 Nanoparticles for Hydrodeoxygenation of Oleic Acid and Photodegradation of Carbonaceous DepositsKrobkrong N., Wangvisavawit V., Chanlek N., Kidkhunthod P., Itthibenchapong V., Sirisaksoontorn W.2021ACS Applied Nano Materials
  2
  29Synthesis, structural analysis and sensing performance of a novel spirooxazine derivative as a turn-on fluorescence probe for Cu2+ detection with high selectivity and sensitivityFoytong W., Pattaweepaiboon S., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2023Supramolecular Chemistry
  1
  30Size-Dependent Graphene Support for Decorating Gold Nanoparticles as a Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction with Machine Learning-Assisted PredictionSaeloo B., Jitapunkul K., Jitapunkul K., Iamprasertkun P., Iamprasertkun P., Panomsuwan G., Sirisaksoontorn W., Sooknoi T., Hirunpinyopas W.2023ACS Applied Materials and Interfaces
  1
  31Sm/N-codoped TiO2 preparation, characterization, and photocatalytic decolourization of Acid Orange 7 and Basic Blue 41 in sunlightHirunpinyopas W., Davis S.A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2015ScienceAsia
  41(1),pp. 42-48
  1
  32A dual colorimetric and fluorescent probe for Cu2+ and Sn4+ by a novel spirooxazine chemosensor with high selectivity and sensitivityFoytong W., Pattaweepaiboon S., Pimpathong L., Kaewchangwat N., Sirisaksoontorn W., Suttisintong K., Srinoi P.2024Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  453
  0
  33Synthesis of a novel sensor based on orcinol-dansyl derivative for fluoride ion detectionKwanmuang P., Songsasen A., Sirisaksoontorn W., Wannalerse B.2019International Exchange and Innovation Conference on Engineering and Sciences
  ,pp. 49-52
  0
  34Upcycling electrode materials from spent single-use zinc‑carbon/alkaline batteries into rechargeable lithium-ion battery applicationPattaweepaiboon S., Hirunpinyopas W., Iamprasertkun P., Iamprasertkun P., Pimphor K., Roddecha S., Dirayanti D., Boonchun A., Sirisaksoontorn W.2024Journal of Energy Storage
  76
  0