Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2557

  Expertise Cloud

  :Conceptions3DOM TiO2Absorption edgesActive materialAg-doped ZnOAmine groupsAmorphous TiO2Anion sensorAqueous environmentAutooxidationBand gap energyBand gap narrowingSynergistic effectsBasic blue 41Basic conditionsbifunctional catalystBinderCassava leafChemical detectionColorimetric detectionColorimetric probeColorimetric sensorCompositeCondensation reactionsContext-based LearningCyanide ionDegradationdeprotonation reactionDetection limitsDichalcogenidesDrinking waterDynamic VisualizationElectrochemical electrodesElectrochemical impedance spectroscopyElectrochemical intercalationsElectrochemical-impedance spectroscopiesElectrodesEnergy gapEnergy storageGrapheneGraphene quantum dotGraphene quantum dotsGraphite intercalation compoundHalloysite nanotubeshydrodeoxygenationhydrothermal methodII-VI semiconductorsImpedimetric detectionsIndolino-spironaphthooxazineIntercalationIntercalation propertiesInterlayer spacingsIon intercalationIR techniquesKaoliniteLayered semiconductorsMercuric ionMercury strip testMetal ionMethylmercuryModified surfacesMolybdenum oxideMontmorilloniteMoS2/TiO2Nanocomposite solNanodot MoS2nanoparticlesNanorodsNanosized ZnONanostructured catalystNanotubesNi(OH)2 nanoflowerN-methyl-2-pyrrolidoneorganic dyesorganotin compoundsPhotocatalystSpirooxazineSupercapacitorTest stripTiO2Transition and Radioactive ElementsTransition metal oxidesTransition metalsTwo-dimensional materialsZinc oxideกราฟีนการตรวจวัดโลหะหนักการปนเปื้อนในอาหารการลดขยะเป็นศูนย์การลอกออกเป็นแผ่นการสุกของผลไม้ข้าวความปลอดภัยในอาหารเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)จมูกอิเล็กทรอนิกส์ชานอ้อยซิงค์ออกไซด์เซนเซอร์เชิงแสงตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโลหะหนัก

  Interest

  เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry), วัสดุศาสตร์ (Materials Science)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 140.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Efficient fabrication of nanoporous Si and Si/Ge enabled by a heat scavenger in magnesiothermic reactionsLuo W., Wang X., Meyers C., Wannenmacher N., Sirisaksoontorn W., Lerner M., Ji X.2013Scientific Reports
  3
  119
  2Preparation and characterization of a tetrabutylammonium graphite intercalation compoundSirisaksoontorn W., Adenuga A.A., Remcho V.T., Lerner M.M.2011Journal of the American Chemical Society
  133(32),pp. 12436-12438
  72
  3Enhancement of tributyltin degradation under natural light by N-doped TiO2 photocatalystBangkedphol S., Keenan H.E., Davidson C.M., Sakultantimetha A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2010Journal of Hazardous Materials
  184(1-3),pp. 533-537
  56
  4A direct recycling case study from a lithium-ion battery recallSloop S., Crandon L., Allen M., Allen M., Koetje K., Reed L., Gaines L., Sirisaksoontorn W., Lerner M.2020Sustainable Materials and Technologies
  25
  56
  5Cathode healing methods for recycling of lithium-ion batteriesSloop S., Crandon L., Allen M., Lerner M., Zhang H., Sirisaksoontorn W., Gaines L., Kim J., Lee M.2019Sustainable Materials and Technologies
  22
  39
  6Preparation of a homologous series of tetraalkylammonium graphite intercalation compoundsSirisaksoontorn W., Lerner M.2013Inorganic Chemistry
  52(12),pp. 7139-7144
  30
  7Photodegradation of phenanthrene by N-doped TiO2 photocatalystSirisaksoontorn W., Thachepan S., Songsasen A.2009Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  44(9),pp. 841-846
  19
  8A comparative structural study of ternary graphite intercalation compounds containing alkali metals and linear or branched aminesMaluangnont T., Sirisaksoontorn W., Lerner M.2012Carbon
  50(2),pp. 597-602
  18
  9Preparation, Characterization, and Structure Trends for Graphite Intercalation Compounds Containing Pyrrolidinium CationsZhang H., Wu Y., Sirisaksoontorn W., Remcho V., Lerner M.2016Chemistry of Materials
  28(3),pp. 969-974
  17
  10A spiropyran-based colorimetric probe for quantitative analysis of cyanide ions in cassava leavesPattaweepaiboon S., Kongmon W., Thaweechai T., Kaewchangwat N., Thanayupong E., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2020Dyes and Pigments
  173
  12
  11The effect of surface passivation on the preparation and stability of the graphite intercalation compounds containing tetra-n-alkylammonium cationsSirisaksoontorn W., Lerner M.2014Carbon
  69,pp. 582-587
  8
  12Arrangement and dynamics of diamine, etheric, and tetraalkylammonium intercalates within graphene or graphite oxide galleries by 2h nmrGotoh K., Sugimoto C., Morita R., Miyatou T., Mizuno M., Sirisaksoontorn W., Lerner M.M., Ishida H.2015Journal of Physical Chemistry C
  119(21),pp. 11763-11770
  7
  13Homogeneous distribution of nanosized ZnO in montmorillonite clay sheets for the photocatalytic enhancement in degradation of Rhodamine BPannak P., Songsasen A., Foytong W., Kidkhunthod P., Sirisaksoontorn W.2018Research on Chemical Intermediates
  44(11),pp. 6861-6875
  7
  14Use of the graphite intercalation compound to produce low-defect graphene sheets for the photocatalytic enhancement of graphene/TiO2 compositesTibodee A., Pannak P., Akkarachaneeyakorn K., Thaweechai T., Sirisaksoontorn W.2019Materials Chemistry and Physics
  235
  7
  15Colorimetric detection of Hg2+ and CH3Hg+ by a novel spirooxazine derivative as a highly sensitive and selective probePattaweepaiboon S., Nanok T., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2020Dyes and Pigments
  6
  16Transparent graphene quantum dot/amorphous TiO2 nanocomposite sol as homogeneous-like photocatalystThaweechai T., Sirisaksoontorn W., Poo-arporn Y., Chanlek N., Seraphin S., Thachepan S., Poo-arporn R.P., Suramitr S.2021Journal of Nanoparticle Research
  23(10)
  3
  17Synthesis of Carbon Dots from the Biomass Products for Supercapacitor ApplicationsTibodee A., Hirunpinyopas W., Jeamjumnunja K., Sirisaksoontorn W.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  3
  18Inhibition of Photocatalytic Activity of Basic Blue-41 by ZnO Modified Surface with Amino SilaneLimsapapkasiphon S., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  317(1)
  2
  19An indolino-spironaphthooxazine probe for colorimetric detection of ferric ions in drinking waterPattaweepaiboon S., Phiromphu N., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2021New Journal of Chemistry
  45(25),pp. 11284-11291
  2
  20A colorimetric and fluorescence sensor based on biphenolic-dansyl derivative for specific fluoride ion detectionMongkolkeaw S., Songsasean A., Sirisaksoontorn W., Wannalerse B.2021Supramolecular Chemistry
  1
  21Insights into binding mechanisms of size-selected graphene binders for flexible and conductive porous carbon electrodesHirunpinyopas W., Iamprasertkun P., Fevre L.W.L., Panomsuwan G., Sirisaksoontorn W., Dryfe R.A.W., Songsasen A.2022Electrochimica Acta
  403
  1
  22Bifunctional MoS2/TiO2 Nanoparticles for Hydrodeoxygenation of Oleic Acid and Photodegradation of Carbonaceous DepositsKrobkrong N., Wangvisavawit V., Chanlek N., Kidkhunthod P., Itthibenchapong V., Sirisaksoontorn W.2021ACS Applied Nano Materials
  1
  23Spirooxazine-Based Dual-Sensing Probe for Colorimetric Detection of Cu2+and Fe3+and Its Application in Drinking Water and Rice Quality MonitoringPattaweepaiboon S., Foytong W., Phiromphu N., Nanok T., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2022ACS Omega
  1
  24Sm/N-codoped TiO2 preparation, characterization, and photocatalytic decolourization of Acid Orange 7 and Basic Blue 41 in sunlightHirunpinyopas W., Davis S.A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2015ScienceAsia
  41(1),pp. 42-48
  1
  25Impedimetric detection of 2,4,6-trinitrotoluene using surface-functionalized halloysite nanotubesPattaweepaiboon S., Pimpakoon V., Phongzitthiganna N., Sirisaksoontorn W., Jeamjumnunja K., Prasittichai C.2022RSC Advances
  12(28),pp. 17794-17802
  0
  26Auto-oxidation of exfoliated MoS2in N -methyl-2-pyrrolidone: From 2D nanosheets to 3D nanorodsNualchimplee C., Jitapunkul K., Deerattrakul V., Thaweechai T., Sirisaksoontorn W., Hirunpinyopas W., Iamprasertkun P., Iamprasertkun P.2022New Journal of Chemistry
  46(2),pp. 747-755
  0