Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2557

  Expertise Cloud

  :Conceptions3DOM TiO2Absorption edgesAg-doped ZnOAmorphous TiO2Band gap energyBand gap narrowingSynergistic effectsBasic blue 41Basic conditionsCarbon Dots from the BiomassCassava leafColorimetric detectionColorimetric probeCompositeCondensation reactionsContext-based LearningCyanide ionDegradationDrinking waterDynamic VisualizationEnergy gapFerric ionGifted Science StudentsGrapheneGraphene quantum dotGraphene quantum dotsGraphite intercalation compoundhydrothermal methodII-VI semiconductorsIndolino-spironaphthooxazineIntercalationIR techniquesMercuric ionMercury strip testMethylmercuryModified surfacesMontmorilloniteNanocomposite solNanodot MoS2Nanosized ZnONanostructured catalystNi(OH)2 nanoflowerorganic dyesorganotin compoundsPhotocatalystphotocatalyst photocatalystsPhoto-catalyticPhotocatalytic activitiesSilicon compoundsSpirooxazineSpiropyranSupercapacitorTest stripTiO2Transition and Radioactive ElementsZinc oxideกราฟีนการตรวจวัดโลหะหนักการปนเปื้อนในอาหารการลอกออกเป็นแผ่นการสุกของผลไม้ข้าวความปลอดภัยในอาหารเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)จมูกอิเล็กทรอนิกส์ชานอ้อยซิงค์ออกไซด์เซนเซอร์เชิงแสงตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงแตงโมถ่านกัมมันต์ทุเรียนนาโนเซลลูโลสน้ำทะเลปฏิกิริยาอินเทอร์คาเลชันปลาฝุ่น PM2.5เมล่อนรีไซเคิลเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์โลหะหนักวัสดุศาสตร์ (Materials Science)สารแขวนลอยของกราฟีนสารประกอบแบบเลเยอร์สารประกอบอินเทอร์คาเลชันสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยแหล่งผลิตปิโตรเลียมอนุกรมฟูเรียร์

  Interest

  เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry), วัสดุศาสตร์ (Materials Science)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 140.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Efficient fabrication of nanoporous Si and Si/Ge enabled by a heat scavenger in magnesiothermic reactionsLuo W., Wang X., Meyers C., Wannenmacher N., Sirisaksoontorn W., Lerner M., Ji X.2013Scientific Reports
   3
   107
   2Preparation and characterization of a tetrabutylammonium graphite intercalation compoundSirisaksoontorn W., Adenuga A.A., Remcho V.T., Lerner M.M.2011Journal of the American Chemical Society
   133(32),pp. 12436-12438
   66
   3Enhancement of tributyltin degradation under natural light by N-doped TiO2 photocatalystBangkedphol S., Keenan H.E., Davidson C.M., Sakultantimetha A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2010Journal of Hazardous Materials
   184(1-3),pp. 533-537
   55
   4Preparation of a homologous series of tetraalkylammonium graphite intercalation compoundsSirisaksoontorn W., Lerner M.2013Inorganic Chemistry
   52(12),pp. 7139-7144
   28
   5A direct recycling case study from a lithium-ion battery recallSloop S., Crandon L., Allen M., Allen M., Koetje K., Reed L., Gaines L., Sirisaksoontorn W., Lerner M.2020Sustainable Materials and Technologies
   25
   24
   6Cathode healing methods for recycling of lithium-ion batteriesSloop S., Crandon L., Allen M., Lerner M., Zhang H., Sirisaksoontorn W., Gaines L., Kim J., Lee M.2019Sustainable Materials and Technologies
   22
   18
   7Photodegradation of phenanthrene by N-doped TiO2 photocatalystSirisaksoontorn W., Thachepan S., Songsasen A.2009Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
   44(9),pp. 841-846
   18
   8A comparative structural study of ternary graphite intercalation compounds containing alkali metals and linear or branched aminesMaluangnont T., Sirisaksoontorn W., Lerner M.2012Carbon
   50(2),pp. 597-602
   18
   9Preparation, Characterization, and Structure Trends for Graphite Intercalation Compounds Containing Pyrrolidinium CationsZhang H., Wu Y., Sirisaksoontorn W., Remcho V., Lerner M.2016Chemistry of Materials
   28(3),pp. 969-974
   17
   10Arrangement and dynamics of diamine, etheric, and tetraalkylammonium intercalates within graphene or graphite oxide galleries by 2h nmrGotoh K., Sugimoto C., Morita R., Miyatou T., Mizuno M., Sirisaksoontorn W., Lerner M.M., Ishida H.2015Journal of Physical Chemistry C
   119(21),pp. 11763-11770
   7
   11A spiropyran-based colorimetric probe for quantitative analysis of cyanide ions in cassava leavesPattaweepaiboon S., Kongmon W., Thaweechai T., Kaewchangwat N., Thanayupong E., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2020Dyes and Pigments
   173
   7
   12The effect of surface passivation on the preparation and stability of the graphite intercalation compounds containing tetra-n-alkylammonium cationsSirisaksoontorn W., Lerner M.2014Carbon
   69,pp. 582-587
   6
   13Use of the graphite intercalation compound to produce low-defect graphene sheets for the photocatalytic enhancement of graphene/TiO2 compositesTibodee A., Pannak P., Akkarachaneeyakorn K., Thaweechai T., Sirisaksoontorn W.2019Materials Chemistry and Physics
   235
   6
   14Homogeneous distribution of nanosized ZnO in montmorillonite clay sheets for the photocatalytic enhancement in degradation of Rhodamine BPannak P., Songsasen A., Foytong W., Kidkhunthod P., Sirisaksoontorn W.2018Research on Chemical Intermediates
   44(11),pp. 6861-6875
   5
   15Inhibition of Photocatalytic Activity of Basic Blue-41 by ZnO Modified Surface with Amino SilaneLimsapapkasiphon S., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   317(1)
   2
   16Synthesis of Carbon Dots from the Biomass Products for Supercapacitor ApplicationsTibodee A., Hirunpinyopas W., Jeamjumnunja K., Sirisaksoontorn W.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   2
   17Colorimetric detection of Hg2+ and CH3Hg+ by a novel spirooxazine derivative as a highly sensitive and selective probePattaweepaiboon S., Nanok T., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2020Dyes and Pigments
   1
   18Sm/N-codoped TiO2 preparation, characterization, and photocatalytic decolourization of Acid Orange 7 and Basic Blue 41 in sunlightHirunpinyopas W., Davis S.A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2015ScienceAsia
   41(1),pp. 42-48
   1
   19An indolino-spironaphthooxazine probe for colorimetric detection of ferric ions in drinking waterPattaweepaiboon S., Phiromphu N., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Sirisaksoontorn W.2021New Journal of Chemistry
   45(25),pp. 11284-11291
   0
   20A colorimetric and fluorescence sensor based on biphenolic-dansyl derivative for specific fluoride ion detectionMongkolkeaw S., Songsasean A., Sirisaksoontorn W., Wannalerse B.2021Supramolecular Chemistry
   0
   21Transparent graphene quantum dot/amorphous TiO2 nanocomposite sol as homogeneous-like photocatalystThaweechai T., Sirisaksoontorn W., Poo-arporn Y., Chanlek N., Seraphin S., Thachepan S., Poo-arporn R.P., Suramitr S.2021Journal of Nanoparticle Research
   23(10)
   0