คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

71

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

4

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Aedes aegyptianthracnosebananabiocharBiological ControlBreedingCassavacassava breedingcombining abilitycornDiversitydryingFarmer FieldfertilizerField Cornfield corn hybridfruit qualityGenetic diversitygerminationgrapegrowthgrowth performanceheterosishybridHybrid ricemaizeMangomarker assisted selectionMASOil palmon-farm trialorganic fertilizerphysic nutresistancericerice qualitySeed qualitysoil amendmentSoybeansweet cornTaxonomytissue cultureWaxy cornWeed Controlyieldกล้วยการเก็บเกี่ยวการขยายพันธุ์การควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรกรข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวลูกผสมความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความเร็วในการงอกความหลากหลายคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดพันธุ์โคนมดินเสื่อมโทรมถั่วลิสงถั่วเหลืองปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีพลับพันธุ์พืชคลุมดินมะม่วงมันสำปะหลังยางพาราลูกผสมเดี่ยวโลจิสติกส์วัสดุปรับปรุงดินเวลาเฉลี่ยในการงอกส่งเสริมการเกษตรสตรอเบอรี่สบู่ดำสมรรถนะการผสมสายพันธุ์แท้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุกรหญ้าแฝกองุ่นอ้อยอาหารสัตว์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: agrpyb@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0308 ต่อ 121

ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: agrddj@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3482

นางสาว สุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

E-Mail: agrstrm@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514


Department (คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 240 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 18 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 87 คน, อาจารย์ 35 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 6 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 8 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ 8 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 18 คน, นักโภชนาการ 1 คน, พยาบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 24 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1174 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 862 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 189 โครงการ, ผู้ประสานงาน 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 817 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 10 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1049 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 768 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 150 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 681 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1354 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1063 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 106 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 720 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4569 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2399 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2170 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 48 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 15 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 22 เรื่อง, สิทธิบัตร 10 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 12 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1799 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1489 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 39 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 173 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 98 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 508 รางวัล (เกียรติบัตร 135 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 123 รางวัล, ประชุมวิชาการ 250 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)