คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

78

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Aedes aegyptianthracnosebananabiocharBiological ControlBreedingCassavacassava breedingcombining abilitycornDiversitydryingfertilizerField Cornfield corn hybridfruit qualityGenetic diversitygerminationgrapegrowthgrowth performanceheterosishybridhybrid ricemaizeMangoMarker assisted selectionMASOil palmon-farm trialorganic fertilizerphysic nutresistancericerice qualitySeed qualitysoil amendmentSoybeansweet cornTaxonomytissue cultureWaxy cornWeed Controlyieldกล้วยกล้วยไม้การเก็บเกี่ยวการขยายพันธุ์การควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรกรข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวลูกผสมความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความเร็วในการงอกความหลากหลายคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดพันธุ์โคนมดินเสื่อมโทรมถั่วลิสงถั่วเหลืองปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีพลับพันธุ์พืชคลุมดินมะม่วงมันสำปะหลังยางพาราลูกผสมเดี่ยว โลจิสติกส์วัสดุปรับปรุงดินเวลาเฉลี่ยในการงอกส่งเสริมการเกษตรสตรอเบอรี่สบู่ดำสมรรถนะการผสมสมุนไพรสายพันธุ์แท้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุกรหญ้าแฝกองุ่นอ้อยอาหารสัตว์

Executives


Department (คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 248 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 22 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 86 คน, อาจารย์ 34 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 7 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 7 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ 8 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 21 คน, นักโภชนาการ 1 คน, พยาบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 27 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1145 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 837 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 190 โครงการ, ผู้ประสานงาน 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 807 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 16 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1171 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 859 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 173 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 758 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1381 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1082 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 111 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 740 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4809 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2558 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2251 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 60 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 16 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 26 เรื่อง, สิทธิบัตร 17 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 12 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1836 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1525 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 40 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 173 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 98 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 522 รางวัล (เกียรติบัตร 137 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 130 รางวัล, ประชุมวิชาการ 255 รางวัล)