คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

53

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

4

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Aedes aegyptianthracnosebananabiocharBiological ControlBreedingCassavacombining abilitycornDiversityDryingfertilizerField CornField corn Hybridfruit qualityGenetic diversitygerminationgrapegrowthgrowth performanceheterosishybridhybrid ricemaizemangomarker assisted selectionMASOil palmOn-farm trialorganic fertilizerresistancericesoil amendmentSoybeansweet corntaxonomytissue cultureWaxy cornweed controlyieldกล้วยกล้วยไม้การเก็บเกี่ยวการขยายพันธุ์การควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรกรข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวลูกผสมความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความเร็วในการงอกความหลากหลายคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดพันธุ์โคนมดินเสื่อมโทรมถั่วลิสงถั่วเหลืองปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์พลับพันธุ์พืชคลุมดินมะม่วงมันสำปะหลังยางพาราลูกผสมเดี่ยว โลจิสติกส์วัสดุปรับปรุงดินเวลาเฉลี่ยในการงอกเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสตรอเบอรี่สบู่ดำสมรรถนะการผสมสมุนไพรสายพันธุ์แท้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุกรหญ้าแฝกองุ่นอ้อยอะโวคาโดอาหารสัตว์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริการวิชาการและกายภาพ

E-Mail: fagrsyc@ku.ac.th

Tel.: 02-5794371

ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

วิชาการ

E-Mail: agrscar@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8104-5ต่อ224

นาง สาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจการพิเศษและพิธีการ

E-Mail: agrsvp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514 ext.130

นาง เมตตา เร่งขวนขวาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: agrmec@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-1025

ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: agrddj@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3482

ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fhumsppr@ku.ac.th

Tel.: 025795566

นางสาว สุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารและกลยุทธ์

E-Mail: agrstrm@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514

นางสาว วสพร นิชรัตน์, อาจารย์

การเงิน

E-Mail: agrwpn@ku.ac.th

Tel.: 025795514

ผู้ช่วยคณบดี


Department (คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 333 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 11 คน, ศาสตราจารย์ 5 คน, รองศาสตราจารย์ 59 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 94 คน, อาจารย์ 39 คน, นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 19 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 31 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 9 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 18 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 9 คน, นักวิชาการเกษตร 3 คน, ช่างเครื่องชนต์ ชำนาญงาน 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 2 คน, ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน, พนักงานธุรการ 1 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 840 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 189 โครงการ, ผู้ประสานงาน 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 816 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 13 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1383 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1000 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 213 โครงการ, ผู้ประสานงาน 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 924 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 1417 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1096 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 108 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 768 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 5360 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3001 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2359 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 68 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 18 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 32 เรื่อง, สิทธิบัตร 17 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 14 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 14 เรื่อง)
 • Unknown 311 เรื่อง (Unknown 311 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1911 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1603 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 40 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 168 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 100 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 550 รางวัล (เกียรติบัตร 146 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 137 รางวัล, ประชุมวิชาการ 267 รางวัล)