Person Image

Administration

Education

 • Ph.D., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2557

Expertise Cloud

active learningalternative tourismAntecedentattitudeBangkokbehavioural intentionsbisexualCommunity-Based TourismConsequenceConsequence.creative experiencecreative tourismCyclingdatabase systemdestination food imageDiversity managementEastern region of ThailandEmployee engagementThai HotelThaiphuen CommunityTourismTourist photographyTourists’ Experiencetransgendertravel motivationvariety seekingYaowaratการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวคนพิการ คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายการท่องเที่ยวคนพิการ ความตั้งใจในการเดินทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนานวัตกรรมการรับรู้การเสริมสร้างขีดความสามารถการเสริมสร้างขีดความสามารถ เคือข่ายการท่องเที่ยวมรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกิจกรรมนันทนาการเกษตรอินทรีย์ข้อจำกัดทางการท่องเที่ยวคนเก่ง การบริหารจัดการคนเก่งความทุ่มเทมีใจ ธุรกิจโรงแรท ปัจจัยเอื้อต่อการทำงานความปลอดภัยความสุขในการทำงานความสุขในการทำงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลลัพธ์ของความสุขในการทำงานคำสำคัญ : ผู้พิการโคลนพุน้ำร้อนโควิด 19จักรยานจังหวัดน่าน อำเภอสันติสุขจัหวัดน่านชุมชนตำบลหัวป่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรณีท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพักได้ทุนทางสังคมไทยพวน อ.ปากพลีธรณีประวัตินวัตกรรมทางสังคมนักท่องเที่ยวต่างชาติน้ำพุร้อนแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย คุณภาพการบริการ ผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวผู้สูงอายุแผนงานการเสริมสร้างขีดความสามารถ เครือข่ายการท่องเที่ยว มรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพัฒนาหลักสูตรพุน้ำร้อนภาระงานมรดกโลกมัคคุเทศก์ สมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยรถไฟขบวนใหม่ ความน่าดึงดูดใจ ความพึงพอใจระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงห์บุรีเส้นทางจักรยานหลักสูตรหัวป่า จ.สิงห์บุรีแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดอำเภอสันติสุขอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอุตสาหกรรมบริการโฮมสเตย์

Interest

การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการบริการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารเชียงราย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารหนองหัวดอน
  • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)