Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Antecedentbehavioural intentionscommunity-based tourismCreative ExperienceCreative Tourismdestination food imageEmployee Engagementgastronomy tourismHotel industryHua PaHuman resource managementHygienic practiceInnovative Building PlanIntention to travelJob securitylesbianLGBTstructural equation modelThai HotelTravel Motivationการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนรวมของชุมชนการรับรู้การเสริมสร้างขีดความสามารถการเสริมสร้างขีดความสามารถ เคือข่ายการท่องเที่ยวมรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกิจกรรมนันทนาการเกษตรอินทรีย์ข้อจำกัดทางการท่องเที่ยวคนเก่ง การบริหารจัดการคนเก่งความทุ่มเทมีใจ ธุรกิจโรงแรท ปัจจัยเอื้อต่อการทำงานความปลอดภัยความผูกพันกับชุมชนความสุขในการทำงานความสุขในการทำงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลลัพธ์ของความสุขในการทำงานคำสำคัญ : ผู้พิการคุณภาพชีวิตโคลนพุน้ำร้อนโควิด 19จักรยานจังหวัดน่าน อำเภอสันติสุขจัหวัดน่านชุมชนตำบลหัวป่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรณีท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพักได้ทุนทางสังคมไทยพวน อ.ปากพลีธรณีประวัตินวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์นวัตวิถีนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติน้ำพริกน้ำพุร้อนแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย คุณภาพการบริการ ผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวผู้สูงอายุแผนงานการเสริมสร้างขีดความสามารถ เครือข่ายการท่องเที่ยว มรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพฤติกรรมการท่องเที่ยวพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนพัฒนาหลักสูตรพุน้ำร้อนภาระงานมรดกโลกมัคคุเทศก์ สมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยรถไฟขบวนใหม่ ความน่าดึงดูดใจ ความพึงพอใจระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวสโลว์ฟู้ดสิงห์บุรีเส้นทางจักรยานหลักสูตรหัวป่าหัวป่า จ.สิงห์บุรีแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดอาหารท้องถิ่นอำเภอสันติสุขอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอุตสาหกรรมบริการโฮมสเตย์

  Interest

  การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการบริการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.ย. 2560 - มิ.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารเชียงราย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารหนองหัวดอน
   • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The structural equation model of behavioural intentions toward gastronomy tourism in ThailandPrasongthan S., Silpsrikul R.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(2),pp. 425-432
  0
  2ORGANIZATIONAL RESILIENCE AND JOB SECURITY ON BUILDING EMPLOYEE ENGAGEMENT DURING COVID-19 PANDEMIC OF THAI HOTEL INDUSTRYPrasongthan S.2022ABAC Journal
  42(2),pp. 107-127
  0