Person Image

  Education

  • Ph.D., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2557

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุภาภรณ์

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสุภาภรณ์ 1 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน การใช้ประโยชน์ :ผลการวิจัย ทางกลุ่มหมู่บ้านโป่งคำจะมีแผนการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร,1 เม.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2019
  2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน การใช้ประโยชน์ :ผลการวิจัย ทางกลุ่มหมู่บ้านโป่งคำจะมีแผนการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร,1 เม.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2019