Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี
ชาติ
17 ธันวาคม 2021
จันทบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สภาองค์กรชุมชน ตำบลหัวป่า การใช้ประโยชน์ :นำไปต่อยอดพัฒนาพื้นที่สาธารณะของตำบลก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน,30 พ.ย. 2021 - 31 ธ.ค. 2027
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สภาองค์กรชุมชน ตำบลหัวป่า การใช้ประโยชน์ :สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างจุดท่องเที่ยวชุมชนเป็นการช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงขึ้น,30 พ.ย. 2021 - 31 ธ.ค. 2027