Conference

การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6: นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0
ชาติ
21 ธันวาคม 2018
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ตำบลหัวป่า การใช้ประโยชน์ :นำผลการวิจัยเพื่อไปของรับงบประมาณสนับสนุนจากงบกลาง ในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและปรับปรุงหนองหัวดอน,1 ธ.ค. 2018 - 1 ก.ย. 2019