คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

8

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

ASEANAttitudeattitudesBuddhismCALLcultureDiscourse analysisEFLE-LearningEmployee EngagementEnglishEnglish as a Lingua FrancaEnglish as an International LanguageEnglish language teachingLanguagememorynative speakersOral CommunicationPaliReadingReflectionSanskritSTUDENTSThaiThai DeafThai Filmthai languageThai syntaxThai TonesWord FormationWorld War IIX-bar Theoryการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนการแปลการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการเมืองการเรียนการสอนการสอนภาษาอังกฤษการสื่อสารการอ่านข้าวคณะมนุษยศาสตร์ความทรงจำความทรงจำวัฒนธรรมความทรงจำศึกษาความพึงพอใจความหมายคำพากย์-เจรจาดนตรีดนตรีไทยตรรกศาสตร์ทัศนคติทำเนียบภาษานวนิยายไทยนิทานพื้นบ้านนิยายแนวคิดหลังอาณานิคมปรัชญา ปรัชญามาร์กซ์ปรัชญาและศาสนาเปียโนโซนาตาพจนานุกรมพระพุทธศาสนาพระรถเมรีพุทธจริยศาสตร์พุทธปรัชญาพุทธปรัชญาเถรวาทพุทธศาสนา เพศวิถีภาพยนตร์ไทยภาษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาแม่ภาษาเยอรมันภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนไทยรามเกียรติ์เรื่องเล่าละครลิงลุดวิก ฟาน เบโทเฟนวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมจีนวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยวรรณคดีไทยวากยสัมพันธ์วาทกรรมศาสนาสื่อสังคมออนไลน์หนังใหญ่หลักสูตรอัตลักษณ์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย ไพรินทร์ กะทิพรมราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumprk@ku.ac.th

Tel.: 0-25796525-6 ext.109

นาง จารุดา รัชนี ณ อยุธยา, อาจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail:

Tel.: 02-579-5566

นาง วัฒนา อนันตผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumwna@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8 ต่อ 12

ดร. โกวิทย์ พิมพวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fhumkwp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566 ต่อ 2511

นาย รภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

ฝ่ายกายภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumrbs@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กฤตยา ณ หนองคาย, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumkyn@ku.ac.th

Tel.: 025795566-1402

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumkkn@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8ext4360

นางสาว ปาริชาติ ภูติรัตน์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร

E-Mail: fhumpcp@ku.ac.th

Tel.: 025795566

ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

E-Mail: fhumtrsk@ku.ac.th

Tel.: 02-9428719

นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

E-Mail: fhumpwd@ku.ac.th

Tel.: 02-579-5566-8#1107Resource

นักวิจัยทั้งหมด 148 คน (รองศาสตราจารย์ 15 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 คน, อาจารย์ 86 คน, นักวิจัย 3 คน, ครู 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 421 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 388 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 97 โครงการ)
 • ทุนนอก 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 81 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1084 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 525 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 559 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 22 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 201 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 164 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 30 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 68 รางวัล (เกียรติบัตร 28 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 30 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)