คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

adaptation studiesASEANAttitudeattitudesBoys Love (BL)BuddhismChinesecultureDiscourse analysisEFLEnglishEnglish as a Lingua FrancaEnglish as an International LanguageEnglish language teachingEnglish VocabularyLanguagememorymemory studiesnative speakersPaliqueerReadingSanskritscreen studiesSecond Language Acquisition syntaxThaiThai FilmThai languageThai literatureThai novelTranslationyaoiกลวิธีทางภาษาการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการแปลการพัฒนาการเมืองการเรียนการสอนการศึกษาภาษาเกาหลีการสอนภาษาอังกฤษการสื่อสารความเชื่อความทรงจำความพึงพอใจจังหวัดชัยนาทดนตรีไทยทัศนคตินวนิยายไทยนิทานพื้นบ้านนิยายแนวคิดหลังอาณานิคมปรัชญา ผู้เรียนชาวไทยผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทยผู้สอนชาวไทยพจนานุกรมพระพุทธศาสนาพระรถเมรีพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาเถรวาทพุทธศาสนา เพศวิถีภาพยนตร์ไทยภาษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาเยอรมันภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนไทยรามเกียรติ์เรื่องเล่าลุดวิก ฟาน เบโทเฟนวรรณกรรมวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมจีนวรรณกรรมไทยวรรณคดีการแสดงวรรณคดีไทยวัจนปฏิบัติศาสตร์วัฒนธรรมญี่ปุ่นวากยสัมพันธ์วาทกรรมวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ศาสนาสื่อสังคมออนไลน์สุนทรียศาสตร์หนังใหญ่หลักสูตรอัตลักษณ์อุดมการณ์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fhumcwk@ku.ac.th

Tel.: 02-579-5566 ต่อ 4365

นางสาว ฉัตรติยา เกียรตินาวี, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fhumcyk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-9529

นาย ไพรินทร์ กะทิพรมราช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fhumprk@ku.ac.th

Tel.: 0-25796525-6 ext.109

ดร. นภาศรี ทิมแย้ม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: napasri.t@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8ต่อ1324

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: fhumnnp@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

E-Mail: fhumkyn@ku.ac.th

Tel.: 025795566-1402Resource

นักวิจัยทั้งหมด 192 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 28 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 67 คน, อาจารย์ 88 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัย 4 คน, ครู 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 587 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 534 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 145 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1722 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1004 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 718 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 52 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 52 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 188 เรื่อง (Unknown 188 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 245 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 183 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 46 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 126 รางวัล (เกียรติบัตร 83 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 33 รางวัล)