คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

80

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

28

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adaptation studiesASEANAttitudeattitudesBoys’ Love (BL)BuddhismChinesecultureDiscourse analysisEFLEmployee EngagementEnglishEnglish as a Lingua FrancaEnglish as an International LanguageEnglish language teachingLanguagememorymemory studiesnative speakersPaliReadingReflectionromanceSanskritSecond Language Acquisition ThaiThai DeafThai FilmThai languageThai literatureThai novelThai syntaxTranslationWorld War IIWriting developmentyaoiกลวิธีทางภาษาการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการแปลการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการเมืองการเรียนการสอนการศึกษาภาษาเกาหลีการสอนภาษาอังกฤษการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์ความเชื่อความทรงจำความพึงพอใจดนตรีไทยทัศนคตินวนิยายไทยนิทานพื้นบ้านนิยายแนวคิดหลังอาณานิคมปรัชญา ผู้เรียนชาวไทยพจนานุกรมพระพุทธศาสนาพระรถเมรีพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาเถรวาทพุทธศาสนา เพศวิถีภาพยนตร์ไทยภาษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนไทยรามเกียรติ์เรื่องเล่าลุดวิก ฟาน เบโทเฟนวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมจีนวรรณกรรมไทยวรรณคดีการแสดงวรรณคดีไทยวัจนปฏิบัติศาสตร์วากยสัมพันธ์วาทกรรมวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ศาสนาศาสนาทั่วไป ศิลปะสื่อสังคมออนไลน์สุนทรียศาสตร์หนังใหญ่หลักสูตรอัตลักษณ์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fhumcwk@ku.ac.th

Tel.: 02-579-5566 ต่อ 4365

นาย ไพรินทร์ กะทิพรมราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fhumprk@ku.ac.th

Tel.: 0-25796525-6 ext.109

ดร. นภาศรี ทิมแย้ม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: napasri.t@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8ต่อ1324

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: fhumnnp@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

E-Mail: fhumkyn@ku.ac.th

Tel.: 025795566-1402

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fhumkkn@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8ext4360

ดร. ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E-Mail: fhumtwp@ku.ac.th

Tel.: 02 5795566-8

ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fhumsppr@ku.ac.th

Tel.: 025795566Resource

นักวิจัยทั้งหมด 148 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 18 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 46 คน, อาจารย์ 79 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ครู 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 518 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 480 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 117 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 121 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 46 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1463 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 793 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 670 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 48 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 48 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 230 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 182 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 107 รางวัล (เกียรติบัตร 65 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 32 รางวัล)