ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Attasammapanidhi (Right Self-Conduct)BuddhismBuddhist EpistemologyClimate Justice (ความยุติธรรมด้านภูมิอากาศ)ClinamenConcrete IndividualityContextualismDefinitionDefinition and PhilosophyDemocratic SocietyDepartment of Philosophy and Religion)Epistemic DependentismEpistemic SignificanceequalityexistentialismIndeterminismInstructional ManagementLifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)Mobile PhoneMoral EducationNominal DefinitionPhilosophyReal DefinitionScientific PluralismScientific ProgressSilk RoadTheravada Buddhist Philosophyการจัดการเรียนการสอนการนิยามการวิเคราะห์การหลบหลีกภาษีอากรความง่อนแง่น (Contingency)ความงามความเป็นอนุรักษ์นิยม (Conservativeness)ความแปลกแยกความพอใจความพึงพอใจความยั่งยืนความศักดิ์สิทธิ์ความสุขความสุข 4 ด้านความหมายต่อชีวิต คัมภีร์พระพุทธศาสนาจีนค่ายจริยศาสตร์ตรรกศาสตร์นิยามกับปรัชญานิยามความหมายแท้นิยามตามชื่อคำนิรนัยแนวคิดเชิงพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บทนิยามบทบาทชาวพุทธบทเรียน lessonบริโภคนิยมบัณฑิตเกียรตินิยมบารมี 6 บาลีแบบกริยาวิเศษณ์นิยม (Adverbialism)ปฏิทรรศน์ของความสามารถเป็นที่รู้ได้ (Knowability Paradox)ประเด็นจริยธรรมประพจน์ประโยชน์นิยมประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศาสนาปรัชญา ปรัชญาการรับรู้ (Philosophy of Perception)ปรัชญาขงจื่อปรัชญาจีน ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic)ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy)ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาทั่วไปปรัชญาเทคโนโลยี (Philosophy of Technology)ปรัชญาประโยชน์นิยมปรัชญามาร์กซ์ ปรัชญาและศาสนาปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาสางขยะพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเถรวาทพุทธจริยศาสตร์พุทธปรัชญาพุทธปรัชญาเถรวาทพุทธศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา(Satisfactionภิกษุณีมนุษย์ศาสนาศาสนาทั่วไป ศาสนาเบื้องต้น ศิลปะศีลธรรมสังสารวัฏสัตภาพเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Entities)สุนทรียศาสตร์เส้นทางสายไหมอุปนัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สุชาดา ทองมาลัย, อาจารย์

fhumscd@ku.ac.th, โทร. 02-579-5566-8 ต่อ508


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 121 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 101 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 17 เรื่อง (Unknown 17 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)