ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Attasammapanidhi (Right Self-Conduct)BuddhismBuddhist EpistemologyClimate Justice (ความยุติธรรมด้านภูมิอากาศ)ClinamenConcrete IndividualityDefinitionDefinition and PhilosophyDepartment of Philosophy and Religion)equalityexistentialismIndeterminismInstructional ManagementLifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)Mobile PhoneMoral EducationNominal DefinitionReal DefinitionTheravada Buddhist Philosophyการจัดการเรียนการสอนการนิยามการวิเคราะห์การหลบหลีกภาษีอากรความง่อนแง่น (Contingency)ความเป็นอนุรักษ์นิยม (Conservativeness)ความแปลกแยกความพึงพอใจความยั่งยืนความศักดิ์สิทธิ์ค่ายจริยศาสตร์จริยศาสตร์ประยุกต์ จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics)จอห์น สจ๊วต มิลล์จัตุรัสแห่งความตรงกันข้ามจิตสำนึก การปฏิบัติราชการ จิตบริการจิตอาษาชีวประวัติเซนญาณวิทยา (Epistemology)ฐานะเชิงสังคมฐานะเชิงสัมคตรรกนิยม (Logicism)ตรรกวิทยา ตรรกวิทยาเชิงญาณวิทยา (Epistemic Logic)ตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์ (Logic)ตรรกศาสตร์, ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ตรรศาสตร์ตรีกายติช นัท ฮันห์ทฤษฎีประพจน์ (Theory of Propositions)ทฤษฎีมายาการ (The Illusion Theory)ทุจริตเทคโนโลยี (Technology)นิยาม (Definition)นิยามกับปรัชญานิยามความหมายแท้นิยามตามชื่อคำนิรนัยแนวคิดเชิงพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บทนิยามบทเรียน lessonบริโภคนิยมบัณฑิตเกียรตินิยมบารมี 6 แบบกริยาวิเศษณ์นิยม (Adverbialism)ปฏิทรรศน์ของความสามารถเป็นที่รู้ได้ (Knowability Paradox)ประเด็นจริยธรรมประพจน์ประโยชน์นิยมประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศาสนาปรัชญา ปรัชญาการรับรู้ (Philosophy of Perception)ปรัชญาขงจื่อปรัชญาจีน ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic)ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy)ปรัชญามาร์กซ์ปรัชญาและศาสนาปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาสางขยะพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเถรวาทพุทธจริยศาสตร์พุทธปรัชญาพุทธปรัชญาเถรวาทพุทธศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา(Satisfactionมนุษย์ศาสนาศาสนาทั่วไป ศาสนาเบื้องต้น สังสารวัฏสัตภาพเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Entities)อุปนัย


Persons (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 93 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)