ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

"โน้ตเพลงไทย)Acoustic Shell SystemASEANBrass Ensemble Composition composition analysisConcert band Conducting PerformancecontemporarycultureCurriculum ConstructionInterdisciplinarityKing NaraioperaThai Historythe Jakhe Solo PieceThe Mask Line ThaiTrumpet variation movementWind Studieswind symphonic bandWorld Music กลบท เพลงไทยกลวิธีการบรรเลงจะเข้การขับร้องเพลงไทย การจัดการเครื่องดนตรีการจัดการเรียนการสอน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาดนตรีไทยการบริหารงานวัฒนธรรมการประพันธ์เพลงการประพันธ์เพลงสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมการประเมินผลการเปิดรับสื่อการผสมผสานดนตรีไทยการฝึกระนาดทุ้มเบื้องต้นการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสร้างสรรค์เครื่องสายไทยชีอะห์ซีดีรอมโซนาตากึ่งแฟนตาเซียดนตรีดนตรีตะวันตกดนตรีที่ใช้ในประเพณีดนตรีไทยท่อนแปรบทพิลาปบทเพลงนิทานพื้นบ้านอาเซียนบทเพลงอาเซียนเบเโทเฟน ดนตรีเชมเบอร์ เปียโน เครื่องลมไม้เบโทเฟนเปียโนเปียโนคอนแชร์โตเปียโนโซนาตาเปียโนโซนาตา 3 บทสุดท้ายเปียโนโซนาตา 5 บทสุดท้ายเปียโนโซนาตายุคหลังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้เรียนดนตรีไทยพระพิรุณพระรถเมรีเพลงชุดเพลงเดียวเพลงตับเพลงเถาเพลงไทยเพลงไทยเดิมเพลงรักเพลงโหมโรงเย็นมนุษยศาสตร์มะระเสี่ยมานุษยวิทยาวัฒนธรรมมุสลิมมุฮัรรอมรูปแบบเกมลักษณะเพลงร้องลุควิก ฟาน เบโทเฟนลุดวิก ฟาน เบโทเฟนวิจัยในชั้นเรียน วิชา 385131 ดนตรีไทยI ดนตรีไทยIII 385331 ดนตรีไทยV และ 385433 ดนตรีไทยVIIวิธีการฝึกโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ทศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสมโภชสมาน กาญจนะผลินสหวิทยาการสังคีตลักษณ์ซ้ำความสารานุกรมสำนักดนตรีหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)สื่อประสมเสภาขุนช้างขุนแผนหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแหล่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมดนตรี วัดเกาะกลาง จังหวัดเชียงใหม่องค์ความรู้อาจารย์ฉลาก โพธิ์สามต้นแอพพลิเคชั่น

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว พจี บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและการเงิน

E-Mail: fhumpjb@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-9529

นาย จิณณวัตร มั่นทรัพย์, อาจารย์

ฝ่ายบริหารงานทางด้านดนตรีตะวันตก

E-Mail: fhumjwm@ku.ac.th

Tel.: 854844849

นาย ภาณุภัค โมกขศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารงานทางด้านดนตรีไทย

E-Mail: fhumppms@ku.ac.th

Tel.: 02 9428890

นาย สุรพล ธัญญวิบูลย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

E-Mail: fhumspt@ku.ac.th

Tel.: 02 5799529 #123


Persons (ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 7 คน, ครู 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)