ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

"โน้ตเพลงไทย)Acoustic Shell SystemASEANBrass Ensemble Composition composition analysisConcert band Conducting PerformancecontemporarycultureCurriculum ConstructionInterdisciplinarityKing NaraiLadakhislove songsLuang Pradit Phairoh (Sorn Silapabanleng)Marching Band Multicultural MusicMusic EducationMusic Pedagogy Musical Compositionmusical instrumentsoperaRoom ControlSaxophoneSymphony OrchestraTayae Sam ChanThai ensembleThai historythe Jakhe Solo PieceThe Mask Line ThaiTrumpet Wind Studieswind symphonic bandWorld Music กลบท เพลงไทยกลวิธีการบรรเลงจะเข้การขับร้องเพลงไทย การจัดการเครื่องดนตรีการจัดการเรียนการสอน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาดนตรีไทยการบริหารงานวัฒนธรรมการประพันธ์เพลงการประพันธ์เพลงสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมการประเมินผลการเปิดรับสื่อการผสมผสานดนตรีไทยการฝึกระนาดทุ้มเบื้องต้นการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสร้างสรรค์การสืบทอดภูมิปัญญาการแสดงสีละครูประมวล อรรถชีพครูสุบิน จันทร์แก้วเครื่องดนตรีไทยเครื่องเทียบเสียงเครื่องสายไทยฆ้องวงเล็กจะเข้จุลกฐิน ดนตรีล้านนา ประเพณีล้านนา วัดเกาะกลาง จังหวัดเชียงใหม่จุลกฐินของล้านนาชาติพันธุ์วิทยาชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยชีอะห์ซีดีรอมดนตรีดนตรีกับคอมพิวเตอร์ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา (มานุษยดุริยางควิทยา), ดนตรีดนตรีตะวันตกดนตรีไทยดนตรีไทย ,วัฒนธรรมศึกษา,ประวัติศาสตร์ศิลปะดนตรีไทยเกมดนตรีภาคปฏิบัติเดี่ยวจะเข้ต้นเพลงฉิ่งตับมโหรีทฤษฎีดนตรีท่อนช้าท่อนช้า: โวลืฟกัง อะมาเดอุส โมศาร์ทท่อนแปรทะแยทัศนคติทางระนาดทุ้มทางระนาดทุ้ม เพลงเรื่อง ครูประมวล อรรถชีพเทียบเสียงดนตรีไทยนวัตกรรมนิสิตเครื่องมือระนาดทุ้มแนวเพลงบทบาทและสถานภาพสตรีบทพิลาปเบโทเฟนเปียโนโซนาตามะระเสี่ยมานุษยวิทยาวัฒนธรรมมุสลิมมุฮัรรอมลุดวิก ฟาน เบโทเฟน

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 7 คน, ครู 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)