ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AttitudeAyudhyaBuddhismChinesecognitive semanticsconceptual metaphorConfucianContentcontent analysisConversation AnalysisCOVID-19COVID-19 newsCritical Discourse Analysiscritical metaphor analysisCultural HandcraftsCultureFolktalesForeign StudentsforeignersHinduismIdealIndiaKingsLanguageloanwordsNamingnarrative essaysPaliPali-SanskritPali-Sanskrit LoanwordsPrachum VohanReflectionSanskritSocietyStudentsSukhothaiSunthorn PhuSuphasit Phra RuangSystemic Functional GrammarThaiThai ConversationThai LanguageThai Language speechesThai Language Thematic ProgressionThoughtvalueWord Formationกลวิธีทางภาษากันตรึมการเขียนการเขียนภาษาไทยการเชื่อมโยงความการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการเล่นทางภาษาการสอนภาษาไทยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศการอ่านเกาหลีศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยเขมรถิ่นไทยความคิดคำปรสรรคคำยืมโควิด-19ชาวเกาหลีชาวต่างประเทศนิสิตเนื้อหาปริจเฉทวิเคราะห์พจนานุกรมภควัทคีตาภาพสะท้อนสังคมภาษาภาษาต่างประเทศภาษาไทยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศภาษาไทยระดับกลางภาษาไทยระดับสูงภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาบาลีสันสกฤตภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาสันสกฤตภาษาฮินดีวรรณกรรม (Literacy Work)วรรณคดีวรรณคดีสันสกฤตวัจนปฏิบัติศาสตร์วาทกรรมวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สนทนาวิเคราะห์สันสกฤตหนังสือเรียนหลักสูตรอาเซียนอุดมการณ์อุปลักษณ์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์

E-Mail: direk.h@ku.ac.th

Tel.: 025795566-8 ต่อ 2503


Persons (ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

kowit.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-5566 ต่อ 2511

Avata

ดร. สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

saman.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 1450 ต่อ 2502(ภายใน)

Avata

ดร. ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์

fhumdrh@ku.ac.th, โทร. 025795566-8 ต่อ 2503

Avata

ดร. นริศรา หาสนาม, อาจารย์

fhumnsh@ku.ac.th, โทร. 0809377231,025795566


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 355 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 232 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 123 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 8 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 16 เรื่อง (Unknown 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 30 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)