ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AttitudeAyudhyaBuddhismChineseCulturefolktalesForeign StudentsHinduismIdealIndiaKingsLanguageloanwordsNamingnarrative essaysPaliPali-SanskritPali-Sanskrit LoanwordsPrachum VohanReflectionSanskritsocietyStudentsSukhothaiSunthorn PhuSuphasit Phra RuangSystemic Functional GrammarThaiThai conversationThai LanguageThai Language speechesThai Language TeachingThai Language Thematic ProgressionThoughtWord Formationกลวิธีทางภาษาการเขียนการเขียนภาษาไทยการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมการเชื่อมโยงความการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพูดการฟังการมีอยู่ของภาษาการเรียนการสอนการเล่นทางภาษาการสอนภาษาไทยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศการสำรวจการสื่อสารการอ่านเกาหลีศึกษาเกาะสันติภาพเกียรติและศักดิ์ศรีที่เหนือระดับข้อความโฆษณาข้อบกพร่องข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยข้อสันนิษฐานเขมรถิ่นไทยคนพลัดถิ่นคลังคำในใจความคิดคำปรสรรคคำยืมชาวเกาหลีชาวต่างประเทศนิสิตเนื้อหาปริจเฉทวิเคราะห์พจนานุกรมภควัทคีตาภาพสะท้อนสังคมภาษาภาษาต่างประเทศภาษาไทยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศภาษาไทยระดับกลางภาษาไทยระดับสูงภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาบาลีสันสกฤตภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาสันสกฤตภาษาฮินดีวรรณกรรม (Literacy Work)วรรณคดีวรรณคดีสันสกฤตวัจนปฏิบัติศาสตร์วาทกรรมวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สนทนาวิเคราะห์สันสกฤตหนังสือเรียนหลักสูตรอาเซียนอุดมการณ์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์

E-Mail: direk.h@ku.ac.th

Tel.: 025795566-8 ต่อ 2503


Persons (ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์

E-Mail: direk.h@ku.ac.th Tel.025795566-8 ต่อ 2503

Avata

ดร. สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

E-Mail: fhumsmk@ku.ac.th Tel.1450 ต่อ 2502(ภายใน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 316 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 202 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 114 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 8 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 20 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)