ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AttitudeAyudhyaBuddhismChineseCultureHinduismIdealIndiaKingsLanguageNamingnarrative essaysPaliPali-SanskritPali-Sanskrit LoanwordsPrachum VohanReflectionSanskritStudentsSukhothaiSunthorn PhuSuphasit Phra RuangSystemic Functional GrammarThaiThai LanguageThai Language speechesThai Language Thematic ProgressionThoughtWord Formationกลวิธีทางภาษาการเขียนการเขียนภาษาไทยการเชื่อมโยงความการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการเล่นทางภาษาการสอนภาษาไทยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศการอ่านเกาหลีศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยความคิดคำยืมคำยืม นวนิยายไทยคำเรียกสีพื้นฐาน คำเรียกสีไม่พื้นฐาน ภาษามอแกน คำลักษณนาม (classifier) ภาษาไทยถิ่นเคำและประโยคในภาษาไทยคำไวพจน์คำศัพท์ สังคมเพศที่สามคำสำคัญ : คำคุณศัพท์คำแสดงความหมายคำาตี่โครงการพระราชดำริโครงสร้างภาษาไทย (Thai Structure)โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจารึก หมุดหลัก กำเนิดหมุดจารึกภาษาไทยจิตร ภูมิศักดิ์ (Jit Poumisaจุดแข็งจุดอ่อนเจตคติชาวเกาหลีชาวต่างประเทศปริจเฉทวิเคราะห์พจนานุกรมพจนานุกรม (Dictionary)พรรณนาโวหารบันเทิงคดีพระบรมราโชวาทพระบรมราโชวาท บาลีสันสกฤตพระบรมราโชวาท อัตลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษาพระราชดำรัสพระสมัญญานาม พระพุทธเจ้า คัมภีร์พระพุทธศาสนา วรรณคดีพระพุทธศาสนาพระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตรพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ผ้าไทยพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตพิธีเข้าร่มภควัทคีตาภาพสะท้อนสังคมภาษาภาษาต่างประเทศภาษาไทยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยระดับกลางภาษาไทยระดับสูงภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาบาลีสันสกฤตภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาสันสกฤตภาษาฮินดีวรรณกรรม (Literacy Work)วรรณคดีวรรณคดีสันสกฤตวัจนปฏิบัติศาสตร์วาทกรรมวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สันสกฤตหนังสือเรียนอาเซียนอุดมการณ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

E-Mail: fhumsmk@ku.ac.th Tel.1450 ต่อ 2502(ภายใน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 11 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 267 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 160 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 107 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)