ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

"_"adaptation studiesapplied humanities book historyBoys Love (BL)Cultural hybridizationCultural MemoryDiasporic writersDiscourseempathyEnglish literaturefandomFemale writersFilipino literaturefilmIdentity constructionintermedialityliterary studiesmemorymemory studiesPostcolonialismqueerromancescreen culturescreen studiesThai cinemaThai FilmThai literatureThai novelWorld War IIY Studiesyaoiการประกอบสร้างอัตลักษณ์การเมืองความทรงจำความทรงจำวัฒนธรรมความทรงจำศึกษาคำพากย์-เจรจานวนิยายไทยนักเขียนพลัดถิ่นนักเขียนสตรีนักประพันธ์สตรีนางสิบสองนิยายแช็ตนิราศแนวคิดหลังอาณานิคมบทละครบทละครเวทีบันทึกการเดินทางประวัติศาสตร์อเมริกันปรัชญาอัตถิภาวนิยมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเมรุพระรถเมรีพระราชหัตถเลขาเพศวิถีภาพแทนภาพยนตร์ไทยภาษาและวรรณคดีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นมนุษยศาสตร์การแพทย์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมายาคติรัชกาลที่ 5รามเกียรติ์เรื่องเล่าพื้นบ้านละครลิงละครอเมริกันวรรณกรรมวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมดิจิทัลวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยวรรณกรรมไทยสมัยใหม่วรรณกรรมบันทึกการเดินทางวรรณกรรมฟิลิปปินส์วรรณกรรมภาษาอังกฤษวรรณกรรมเยาวชนวรรณกรรมสมัยใหม่วรรณกรรมสิงคโปร์วรรณกรรมอาเซียนวรรณคดีการแสดงวรรณคดีไทยวรรณคดีอังกฤษวัฒนธรรมวาทกรรมศรีบูรพาศิลปะการแสดงพื้นบ้านสงครามเกาหลีสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเวียดนามสตรีนิยมหนังใหญ่หลวงวิจิตรวาทการหลังอาณานิคมอนุภาคทางคติชนวิทยาอัตลักษณ์อาเซียนอำเภอสันติสุขอุดมการณ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 202 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 80 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 122 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 57 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)