ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

"_"adaptationadaptation studiesBoys’ love (BL)Cultural hybridizationCultural Memoryfan/industry interactionfandomfilm studiesintermedialitymemorymemory studiesModern folklorePostcolonialismqueerromancescreen studiesThai cinemaThai FilmThai LiteratureThai novelThai popular cultureWorld War IIyaoiการข้ามวิทยาการการดัดแปลงศึกษาการปรับประเทศให้ทันสมัยการเมืองการวิจัยเชิงสหวิทยาการขุนช้างขุนแผนคติชนวิทยาคติชนสมัยใหม่คนข้ามเพศความเชื่อและพิธีกรรมความทรงจำความทรงจำวัฒนธรรมความทรงจำศึกษาความเป็นชายความรุนแรงคำพากย์-เจรจาจวบ หงสกุลจักรวรรดินิยมจังหวัดน่านจิตรกรรมชนชั้นกลางชาตินิยมชาติพันธุ์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนวนิยายนวนิยายไทยนักเขียนสตรีนางสิบสองนิราศแนวคิดหลังอาณานิคมบทละครบทละครเวทีประวัติศาสตร์อเมริกันปรัชญาอัตถิภาวนิยมพระเมรุพระรถเมรีพระราชหัตถเลขาเพศวิถีภาพแทนภาพยนตร์ไทยภาษาและวรรณคดีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมายาคติรัชกาลที่ 5รามเกียรติ์เรื่องเล่าพื้นบ้านละครลิงละครอเมริกันวรรณกรรมวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยวรรณกรรมไทยสมัยใหม่วรรณกรรมสมัยใหม่วรรณกรรมอาเซียนวรรณคดีการแสดงวรรณคดีไทยวรรณคดีวิจารณ์วรรณคดีอเมริกันวรรณคดีอังกฤษวัฒนธรรมวาทกรรมศรีบูรพาศิลปะการแสดงพื้นบ้านสงครามเกาหลีสงครามโลกครั้งที่สองสตรีนิยมหนังใหญ่หลวงวิจิตรวาทการหลังอาณานิคมอนุภาคทางคติชนวิทยาอัตลักษณ์อาเซียนอำเภอสันติสุขอุดมการณ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 167 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 59 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 108 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 32 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)