ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Augmentative and Alternative CommunicationAutomatic Question and Answering systemCAICALLcategorizationChonge-coursee-coursewaree-learningEnglish as a Lingua FrancaFrameGraphic symbolsiconicityInformation Extraction SystemKorean Languagelanguage acquisitionLanguage and cultureMonMultimedianative vegetableNon-word ReadingQuantifiersReduplicationSemantic compactionSemanticsspoken ThaiSubjectsyntaxteaching ThaiThaiThai DeafThai languagethai linguisticsThai picture-based communication systemThai PoetryThai syntaxThai tonesThai vowelsกลสัทศาสตร์การตั้งชื่อการพิสูจน์หลักฐานการสำเหนียกรู้ระบบเสียงการอ่านความบกพร่องทางการเรียนรู้คำกริยาส่วนตัวคำกริยาสาธารณะคำภาษาไทยทำเนียบภาษาผักพื้นบ้านผักพื้นบ้าน กระเจี๊ยบ การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ การจัดจำพวกแบบชาวบ้าน การจำแนกประเภท อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์พจนานุกรมสารสนเทศภาษากฎหมายภาษาไทยภาษาไทย namingภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษามือไทยภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ (Linguistics)ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิงเตอร์ภาษาศาสตร์กับกฎหมายภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยาภาษาศาสตร์ปริชานภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาศาสตร์รูปนัยภาษาศาสตร์สังคมภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)ภาษาสื่อภาษาอังกฤษวัจนลีลาวัฒนธรรมความศรัทธา อิสลาม สังคมแบบพหุวัมนธรรม อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์วากยสัมพันธ์ไวยากรณ์สัทวิทยาสัทศาสตร์สัทศาสตร์ สัทวิทยา ภาษาไทย ภาษาตระกูลไท ภาษาถิ่นสัทศาสตร์ (Phonetics)สัทศาสตร์-สัทวิทยา สีเขียวสีฟ้าสี่ภูมิภาคของไทย Thai languageสื่อประสมสื่อประสมมัลติมีเดียเสียงสระในภาษาฝรั่งเศสเสียงอ่านหน่วยวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย วิเคราะห์วากยสัมพันธ์ภาษาไทย ภาษาไทย หลักการแยกส่วนประกอบทางความหมายหลักฐานเสียงพูดหลักสูตร ปรด.หลักสูตร ศศม.แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลอนุพากย์อรรถศาสตร์ อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์อรรถศาสตร์ปริชานออทิสติก คำประสม Autisticอัตวิสัย ภาษาสื่อ ข่าว ภาษาไทยอาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศอำนาจ

Executives

หัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 192 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 88 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 104 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 120 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 93 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 24 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)