ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Augmentative and Alternative CommunicationAutomatic Question and Answering systemCAICALLcategorizationChonge-coursee-coursewaree-learningEnglish as a Lingua FrancaFrameGraphic symbolsiconicityInformation Extraction SystemKorean Languagelanguage acquisitionLanguage and cultureMonMorphosyntaxMultimedianamingnative vegetableNon-word ReadingquantifiersReduplicationSemantic compactionSemanticsSpoken ThaiSubjectsyntaxTeaching ThaiThaiThai DeafThai languagethai linguisticsThai Picture-Based Communication SystemThai PoetryThai syntaxThai TonesThai Vowelsกลสัทศาสตร์การตั้งชื่อการพิสูจน์หลักฐานการสำเหนียกรู้ระบบเสียงการอ่านความบกพร่องทางการเรียนรู้คำกริยาส่วนตัวคำกริยาสาธารณะคำภาษาไทยคำศัพท์คำศัพท์ภาษาเวียดนามคำหลายความหมายคำอ้างถึง ชั้นอาชีพทฤษฎีตรวจจับสัญญาณทำเนียบภาษานักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้นักเรียนออทิสติกนิติภาษาศาสตร์นิติสัทศาสตร์แนวคิดต้นแบบบ้านหนองแขมแบบทดสอบการอ่านแบบลักษณ์ภาษาแบบลักษณ์ภาษ่าประถมศึกษาปีที่ 3ประธานในภาษาไทย ไวยากรณ์ไทยประโยคประโยคเน้นเรื่องปริจเฉทปัจจัยทางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยปิดับอำพราโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยและฮอลลีวู้ดผลไม้ผักผักพื้นบ้านผักพื้นบ้าน กระเจี๊ยบ การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ การจัดจำพวกแบบชาวบ้าน การจำแนกประเภท อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์พจนานุกรมสารสนเทศภาษากฎหมายภาษาเด็กภาษาไทยภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษามือไทยภาษาและวัฒนธรรมภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาศาสตร์สังคมภาษาสื่อภาษาอังกฤษเรื่องเล่าชุมชนวัจนลีลาวากยสัมพันธ์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ไวยากรณ์สัทวิทยาสัทศาสตร์อรรถศาสตร์ อำนาจ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 55 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 217 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 109 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 108 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 19 เรื่อง (Unknown 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 120 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 93 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 24 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)