Person Image

  Education

  • อ.ด.(ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
  • ป.(วิชาชีพครู), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย

  Expertise Cloud

  acceptability judgmentaspect markercase frameChinesedeicticsDiachronic SyntaxdiscourseDistancefunctional extensiongrammaticalizationinterrogative markerlanguage transferLegal LanguagelexicalizationLinguistic TypologyMatthayomsuksa 5 studentmulti-word itemn?in?nPossessive Constructionsrelative clauserelative marker omissionsemanticsSyntaxThaiThai languagevocabulary learning strategyกฎหมายรัฐธรรมนูญกรอบมโนทัศน์กระบวนการนามนัยกริยาบังคับการกการขยายความหมายการเขียนสะกดคำการจำแนกประเภทการเว้นระยะห่างจากผู้ฟังการศึกษาเชิงประวัติกินขึ้นความไม่ชี้เฉพาะความสัมพันธ์ทางความหมายความหมายความหมายเชิงโครงสร้างคำกริยาส่วนตัวคำกริยาสาธารณะคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่คำประสมคำเรียกอวัยวะคำหลายความหมายโครงสร้างชาวไทยเชื้อสายเขมรด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยตัวบ่งชี้คำถามถ้อยความเกี่ยวเนื่องทฤษฎีการมีหลายความหมายอย่างมีหลักการทฤษฎีการอนุมานความหมายตามปริบททำเนียบภาษานรกนามนัยแนวคิดการมีหลายความหมายอย่างมีหลักการแบบลักษณ์ภาษาประโยคประโยคเน้นเรื่องปริจเฉทเฟรมเน็ตภาษาภาษากฎหมายภาษาการเมืองภาษาไทยภาษามือภาษามือไทยภาษาวิชาการภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาศาสตร์สังคมภาษาสื่อภาษาอาเซียน+3 การพัฒนาทรัพยากรภาษา การแปลมือวัจนกรรมวัจนลีลาวากยสัมพันธ์วากยสัมพันธ์ข้ามสมัยไวยากรณ์สภาวะการหลายความหมายหน้าที่หลังหัวอนุพากย์อรรถศาสตร์อรรถศาสตร์ปริชานอำนาจอุปลักษณ์

  Interest

  วากยสัมพันธ์, Syntax, วากยสัมพันธ์ข้ามสมัย, Diachronic Syntax, แบบลักษณ์ภาษา, Linguistic Typology

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์
  • พ.ค. 2557 - มี.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก