ผลงานภาควิชาภาษาศาสตร์ ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาภาษาศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาภาษาศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาภาษาศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาภาษาศาสตร์ ปี 2024

Publish Year National Journal 4
2024 inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "การจัดเก็บข้อมูลเรื่องเล่าชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองแขม จังหวัดพิจิตร", วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 36-50
2024 inนางสาวจริยา สุพรรณ, inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ถอดความรู้และบทเรียนเรื่องเล่าท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านกุดฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2024, หน้า 669-688
2024 exกิ่งกาญจน์ สังขรัตน์ , inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาฐานข้อมูลคำศัพท์ด้านการขนส่งทางน้ำ ด้วยแนวทางออนโทโลยี", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 250-271
2024 inนางสาวจริยา สุพรรณ, inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผาณิตา ชัยดิเรก, "แนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้เรื่องเล่าจากสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพื้นที่เชื่อมโยงภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน", ศิลปศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 77-101

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201320122009 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=04]