ผลงานภาควิชาภาษาศาสตร์ ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2021 exนางสาวชลันดา รัตนธรรมสกุล, inดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และความหมายของคำบุพบท “หลัง” ในภาษาไทย", ภาษาและภาษาศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 114-136
2021 inดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบเสียงผู้พูดภาษาไทยด้วยระยะทางแบบยูคลิก: กรณีศึกษาค่าทางกลสัทศาสตร์ด้านระยะเวลา", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 173-188

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2021 inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์, "การสร้างความสัมพันธ์ทางความหมายของคำที่เป็นชื่อเฉพาะในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ปีพุทธศักราช 2525", The 7th International joint conference on Korean Studies and Thai Studies, 19 - 21 พฤษภาคม 2021, มหาสารคาม ประเทศไทย
2021 exนางสาวพิชญาภัค ปลื้มมีชัย, inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์, "การวิเคราะห์คำกริยาแสดงสภาพและส่วนขยายเพื่อระบุขั้วความรู้สึก", The 7th International joint conference on Korean Studies and Thai Studies, 19 - 21 พฤษภาคม 2021, มหาสารคาม ประเทศไทย
2021 exนางสาวปานดา ควรประเสริฐ, inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์, "การศึกษาคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และทางอรรถศาสตร์ของคำว่า “แตก” ในภาษาไทยโดยอิงฐานข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ", The 7th International joint conference on Korean Studies and Thai Studies, 19 - 21 พฤษภาคม 2021, มหาสารคาม ประเทศไทย
2021 inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วงความหมายของชื่อรุ่นพระเครื่องในช่วงโควิด-19", The 7th international joint conference on Korean studies and Thai studies, 19 - 21 พฤษภาคม 2021, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201320122009 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=04]