Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (วรรณคดีไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Computational LinguisticsData miningInformation ExtractionInformation retrievalLearning algorithmslexicon construction toolMutual informationsNatural language processing systemsQuestion-Answering SystemResearch studiesSemi- supervised learningSemi-automaticSemi-automaticsSemi-supervisedSemi-supervised learningSentiment analysisSentiment lexiconSentiment lexiconsSentiment WordsSupervised learningThai languagetime-based advisory servicesTypes of relationsกรอบการกกรอบมโนทัศน์การขนส่งทางน้ำการจัดกลุ่มความหมายการจัดเก็บข้อมูลการจำแนกคำวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุการท่องเที่ยวชุมชนการบริหารจัดการความรู้ด้านการเกษตรการบริหารและจัดการความรู้การประมวลผลภาษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์การปรากฏร่วมการพัฒนาระบบนิเวศน์การมีส่วนร่วมของชุมชนการวิเคราะห์ความรู้สึกการวิเคราะห์คุณสมบัติทางความหมายการวิเคราะห์โครงสร้างคำการวิจัยเชิงสหวิทยาการการสร้างกรอบมโนทัศน์การสร้างคำสแลงการให้บริการความรู้การอนุมานเหตุผลข้อมูลการเกษตรข้าราชการคณะมนุษยศาสตร์คลังข้อมูลภาษาความมั่นคงความสัมพันธ์เชิงความหมายแบบลดหลั่นความสัมพันธ์ทางความหมายความสัมพันธ์ทางความหมายของคำความหมายเชิงโครงสร้างคากริยาบอกสภาพคาขยายกริยาคำกริยาพื้นฐานคำวัฒนธรรมคำศัพท์นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้นักเรียนออทิสติกบ้านกุดฆ้องชัยบ้านหนองแขมบุคลากรภาครัฐปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ผู้บริหารระดับสูงผู้อำนวยการกองพจนานุกรม ภาษาไทย ภาษาอาเซียนพจนานุเกย์พระราชบัญญัติพิพิธภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเฟรมเฟรมเน็ตภาวะคำหลายความหมายภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิงเตอร์ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษภาษาอาเซียน+3 การพัฒนาทรัพยากรภาษา การแปลมั่งคั่งมาตรฐานสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพยั่งยืนยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลระบบการสกัดข้อความระบบแชทบอทระบบถาม-ตอบระบบถามตอบอัตโนมัติระบบถาม-ตอบอัตโนมัติระบบบริหารและจัดการเอกสารรัฐบาลดิจิทัลร้านอาหารเกาหลีร้านอาหารไทยเรื่องเล่าเรื่องเล่าชุมชนโลจิสติกส์ออนโทโลยี

  Interest

  ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิงเตอร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
   • ห้องหน่วยวิจัยและสร้างสรรค์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The Development of a Question-Answering Services System for the Farmer through SMS: Query AnalysisSuktarachan M., Rattanamanee P., Kawtrakul A., Kawtrakul A.2009ACL-IJCNLP 2009 - KRAQ 2009: 2009 Workshop on Knowledge and Reasoning for Answering Questions, Proceedings of the Workshop
  ,pp. 3-10
  12
  2Development of an information integration and knowledge fusion platform for spatial and time based advisory services: Precision farming as a case studyKawtrakul A., Khunthong V., Suktarachan M., Lertsuchatavanich U., Puusittikul A., Tiendee S., Ujjin S.2014Annual SRII Global Conference, SRII
  ,pp. 241-248
  5
  3An Application of Lexical Semantics Annotation to Question-Answering in e-FarmingSuktarachan M., Saint-Dizier P.2009Proceedings of the 8th International Conference on Computational Semantics, IWCS 2009
  ,pp. 338-341
  3
  4Ontology Driven K-Portal construction and K-service provisionKawtrakul A., Pechsiri C., Permpool T., Thamvijit D., Sornprasert P., Yingsaeree C., Suktarachan M.2006Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2006
  ,pp. 2335-2340
  2
  5Development of a rice watch system for strategic planning in rice markets and servicesKawtrakul A., Raksapatcharawong M., Chanlekha H., Khunthong V., Suktarachan M., Pinchongskuldit A., Puusittikul A., Ujjin S.2014Annual SRII Global Conference, SRII
  ,pp. 261-265
  1
  6A Multilingual Analysis of the Notion of InstrumentalityKawtrakul A., Suktarachan M., Ranaivo-Malancon B., Ng P.K., Raina A., Sarkar S., Mari A., Zarriess S., Murguia E., Saint-Dizier P.2006EACL 2006 - 3rd ACL-SIGSEM Workshop on Prepositions, Proceedings of the Workshop
  ,pp. 51-56
  1
  7The development of semi-automatic sentiment lexicon construction tool for Thai sentiment analysisChanlekha H., Damdoung W., Suktarachan M.2018Advances in Intelligent Systems and Computing
  684,pp. 97-111
  1
  8Rich lexical knowledge based Q&A System for ubiquitous knowledge serviceKawtrakul A., Suktarachan M., Khantonthong N., Thunkijjanukij A., Saint-Dizier P.2010CEUR Workshop Proceedings
  674
  1
  9Workbench with authoring tools for collaborative multi-lingual ontological knowledge construction and maintenanceSuktarachan M., Thamvijit D., Rajbhandari S., Noikongka D., Mahasarakram P., Yongyuth P., Kawtrakul A., Sini M.2008Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2008
  ,pp. 2501-2508
  1
  10Ontology construction from Thailand labor protection actSuktarachan M., Jukhamsri P.2018MEDES 2018 - 10th International Conference on Management of Digital EcoSystems
  ,pp. 47-54
  0
  11From CyberBrain to Q&A services: A development of question-answering services system for the farmer through the SMSKawtrakul A., Kawtrakul A., Suktarachan M., Rattanamanee P., Dizier P., Rodmanee S., Laovayanon S., Jenkollop D., Pusittigul A.2009ASABE - 7th World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources 2009, WCCA 2009
  ,pp. 389-395
  0