ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์
MRL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์

MRL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.พุทธชาติ โปธิบาล

Email: fhumpcpb@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428881 ต่อ 1526

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.วิภาวรรณ อยู่เย็น

Email: fhumwwy@ku.ac.th

Phone Number: 086-5185712

ผศ.ธันวพร เสรีชัยกุล

Email: fhumtwp@ku.ac.th

Phone Number: 02 5795566-8

ผศ.อุมาภรณ์ สังขมาน

Email: fhumups@ku.ac.th

Phone Number: 0-25795566-8 ต่อ1517

รศ.กนกพร นุ่มทอง

Email: fhumkkn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-5566-8ext4360

ผศ.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

Phone Number: 0874931858

 

ผศ.มุกข์ดา สุขธาราจาร

Email: fhummds@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-5566 ต่อ 1513

ผศ.รัตนพล ชื่นค้า

Email: fhumrpc@ku.ac.th

Phone Number: rattanaphon.c@ku.th

ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์

Email: fhumppms@ku.ac.th

Phone Number: 02 9428890

นางสาวจริยา สุพรรณ

Email: fhumjys@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8711-2

อุมาพร ยุวชิต

 

 

ปิยะภรณ์ นาคอาทิตย์

 

 

กรกฤช มีมงคล

 

 

สินีนาฎ รัตนพันธุ์

 

 

อลิสา คุ่มเคี่ยม

 

 

น้ำอ้อย ชินวงศ์

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

จามีกร ชูเกษม

 

 

ซาวาวี ปะดาอามีน

 

 

ผศ. ดร. เชิดชัย อุดมพันธ์

 

 

ผศ. ดร. ธนานันท์ ตรงดี

 

 

ผศ. ดร. รุสลัน อุทัย

 

 

ผศ. สิทธินี ธรรมชัย

 

 

รศ. ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน

 

 

วีร์ สัตยมาศ

 

 

สุกัญญา วศินานนท์

 

 

อ. ดร. วลีรัตน์ มันทุราช

 

 

อัสสมิง กาเซ็ง

 

 

อาทินันท์ กาญจนดุล